Rozpocznij pracę z uwierzytelnianiem Firebase w C++

Możesz użyć uwierzytelniania Firebase, aby umożliwić użytkownikom logowanie się do aplikacji przy użyciu jednej lub większej liczby metod logowania, w tym logowania za pomocą adresu e-mail i hasła oraz federacyjnych dostawców tożsamości, takich jak logowanie przez Google i logowanie przez Facebooka. W tym samouczku zaczniesz korzystać z uwierzytelniania Firebase, pokazując, jak dodać adres e-mail i hasło logowania do swojej aplikacji.

Połącz swój projekt C++ z Firebase

Zanim będziesz mógł skorzystać z uwierzytelniania Firebase , musisz:

 • Zarejestruj swój projekt C++ i skonfiguruj go do korzystania z Firebase.

  Jeśli Twój projekt C++ korzysta już z Firebase, oznacza to, że jest już zarejestrowany i skonfigurowany dla Firebase.

 • Dodaj pakiet SDK Firebase C++ do swojego projektu C++.

Pamiętaj, że dodanie Firebase do projektu C++ obejmuje zadania zarówno w konsoli Firebase , jak i w otwartym projekcie C++ (na przykład pobierasz pliki konfiguracyjne Firebase z konsoli, a następnie przenosisz je do projektu C++).

Zarejestruj nowych użytkowników

Utwórz formularz, który umożliwi nowym użytkownikom zarejestrowanie się w Twojej aplikacji przy użyciu adresu e-mail i hasła. Gdy użytkownik wypełni formularz, zweryfikuj podany przez użytkownika adres e-mail i hasło, a następnie przekaż je do metody CreateUserWithEmailAndPassword :

firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
  auth->CreateUserWithEmailAndPassword(email, password);

Możesz sprawdzić status operacji tworzenia konta, rejestrując wywołanie zwrotne w obiekcie CreateUserWithEmailAndPasswordLastResult Future lub, jeśli piszesz grę lub aplikację z jakąś pętlą okresowych aktualizacji, odpytując stan w pętli aktualizacji.

Na przykład, używając przyszłości:

firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
  auth->CreateUserWithEmailAndPasswordLastResult();

// The lambda has the same signature as the callback function.
result.OnCompletion(
  [](const firebase::Future<firebase::auth::AuthResult>& result,
    void* user_data) {
   // `user_data` is the same as &my_program_context, below.
   // Note that we can't capture this value in the [] because std::function
   // is not supported by our minimum compiler spec (which is pre C++11).
   MyProgramContext* program_context =
     static_cast<MyProgramContext*>(user_data);

   // Process create user result...
   (void)program_context;
  },
  &my_program_context);

Lub, aby użyć odpytywania, wykonaj następujący przykład w pętli aktualizacji gry:

firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
  auth->CreateUserWithEmailAndPasswordLastResult();
if (result.status() == firebase::kFutureStatusComplete) {
 if (result.error() == firebase::auth::kAuthErrorNone) {
  firebase::auth::AuthResult* auth_result = *result.result();
  printf("Create user succeeded for email %s\n", auth_result.user.email().c_str());
 } else {
  printf("Created user failed with error '%s'\n", result.error_message());
 }
}

Zaloguj istniejących użytkowników

Utwórz formularz, który umożliwi istniejącym użytkownikom zalogowanie się przy użyciu adresu e-mail i hasła. Gdy użytkownik wypełni formularz, wywołaj metodę SignInWithEmailAndPassword :

firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
  auth->SignInWithEmailAndPassword(email, password);

Uzyskaj wynik operacji logowania w taki sam sposób, w jaki uzyskałeś wynik rejestracji.

Ustaw odbiornik stanu uwierzytelniania i uzyskaj dane konta

Aby odpowiadać na zdarzenia logowania i wylogowywania, dołącz odbiornik do obiektu globalnego uwierzytelniania. Ten odbiornik jest wywoływany za każdym razem, gdy zmienia się stan logowania użytkownika. Ponieważ moduł nasłuchiwania działa dopiero po pełnym zainicjowaniu obiektu uwierzytelniania i zakończeniu wszelkich połączeń sieciowych, jest to najlepsze miejsce na uzyskanie informacji o zalogowanym użytkowniku.

Utwórz słuchacza, implementując klasę abstrakcyjną firebase::auth::AuthStateListener . Na przykład, aby utworzyć odbiornik, który pobiera informacje o użytkowniku, gdy użytkownik pomyślnie się zaloguje:

class MyAuthStateListener : public firebase::auth::AuthStateListener {
 public:
 void OnAuthStateChanged(firebase::auth::Auth* auth) override {
  firebase::auth::User user = auth.current_user();
  if (user.is_valid()) {
   // User is signed in
   printf("OnAuthStateChanged: signed_in %s\n", user.uid().c_str());
   const std::string displayName = user.DisplayName();
   const std::string emailAddress = user.Email();
   const std::string photoUrl = user.PhotoUrl();
  } else {
   // User is signed out
   printf("OnAuthStateChanged: signed_out\n");
  }
  // ...
 }
};

Dołącz detektor za pomocą metody AddAuthStateListener obiektu firebase::auth::Auth :

MyAuthStateListener state_change_listener;
auth->AddAuthStateListener(&state_change_listener);

Następne kroki

Dowiedz się, jak dodać obsługę innych dostawców tożsamości i anonimowych kont gości: