Zarządzanie użytkownikami w Firebase

Tworzenie konta użytkownika

Nowego użytkownika możesz utworzyć w projekcie Firebase, wywołując metodę createUserWithEmailAndPassword lub logując się po raz pierwszy za pomocą dostawcy tożsamości sfederowanej, takiego jak Logowanie Google lub Facebook Login.

Nowych użytkowników uwierzytelnionych za pomocą hasła możesz też utworzyć w sekcji Uwierzytelnianie w konsoli Firebase na stronie Użytkownicy.

Pobieranie obecnie zalogowanego użytkownika

Zalecanym sposobem na uzyskanie aktualnego użytkownika jest wywołanie metody getCurrentUser. Jeśli żaden użytkownik nie jest zalogowany, getCurrentUser zwraca wartość null:

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser
if (user != null) {
  // User is signed in
} else {
  // No user is signed in
}

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();
if (user != null) {
  // User is signed in
} else {
  // No user is signed in
}

W niektórych przypadkach getCurrentUser zwraca niepustą wartość FirebaseUser, ale token bazowy jest nieważny. Może się tak zdarzyć, jeśli na przykład użytkownik został usunięty na innym urządzeniu, a token lokalny nie został odświeżony. W tym przypadku możesz uzyskać prawidłowego użytkownika getCurrentUser, ale kolejne wywołania uwierzytelnionych zasobów zakończą się niepowodzeniem.

getCurrentUser może też zwrócić null, ponieważ obiekt uwierzytelniania nie został zainicjowany.

Jeśli dołączysz AuthStateListener, otrzymasz wywołanie zwrotne przy każdej zmianie stanu tokena. Może to być przydatne podczas reagowania na skrajne przypadki, takie jak wspomniane powyżej.

Pobieranie profilu użytkownika

Aby uzyskać informacje z profilu użytkownika, użyj metod akcesora w instancji FirebaseUser. Przykład:

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser
user?.let {
  // Name, email address, and profile photo Url
  val name = it.displayName
  val email = it.email
  val photoUrl = it.photoUrl

  // Check if user's email is verified
  val emailVerified = it.isEmailVerified

  // The user's ID, unique to the Firebase project. Do NOT use this value to
  // authenticate with your backend server, if you have one. Use
  // FirebaseUser.getIdToken() instead.
  val uid = it.uid
}

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();
if (user != null) {
  // Name, email address, and profile photo Url
  String name = user.getDisplayName();
  String email = user.getEmail();
  Uri photoUrl = user.getPhotoUrl();

  // Check if user's email is verified
  boolean emailVerified = user.isEmailVerified();

  // The user's ID, unique to the Firebase project. Do NOT use this value to
  // authenticate with your backend server, if you have one. Use
  // FirebaseUser.getIdToken() instead.
  String uid = user.getUid();
}

Uzyskiwanie informacji o profilu dostawcy specyficznych dla użytkownika

Aby pobierać informacje o profilu od dostawców logowania połączonych z użytkownikiem, użyj metody getProviderData. Przykład:

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser
user?.let {
  for (profile in it.providerData) {
    // Id of the provider (ex: google.com)
    val providerId = profile.providerId

    // UID specific to the provider
    val uid = profile.uid

    // Name, email address, and profile photo Url
    val name = profile.displayName
    val email = profile.email
    val photoUrl = profile.photoUrl
  }
}

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();
if (user != null) {
  for (UserInfo profile : user.getProviderData()) {
    // Id of the provider (ex: google.com)
    String providerId = profile.getProviderId();

    // UID specific to the provider
    String uid = profile.getUid();

    // Name, email address, and profile photo Url
    String name = profile.getDisplayName();
    String email = profile.getEmail();
    Uri photoUrl = profile.getPhotoUrl();
  }
}

Aktualizowanie profilu użytkownika

Podstawowe informacje profilowe użytkownika (wyświetlaną nazwę i adres URL zdjęcia profilowego) możesz aktualizować za pomocą metody updateProfile. Przykład:

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser

val profileUpdates = userProfileChangeRequest {
  displayName = "Jane Q. User"
  photoUri = Uri.parse("https://example.com/jane-q-user/profile.jpg")
}

user!!.updateProfile(profileUpdates)
  .addOnCompleteListener { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      Log.d(TAG, "User profile updated.")
    }
  }

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();

UserProfileChangeRequest profileUpdates = new UserProfileChangeRequest.Builder()
    .setDisplayName("Jane Q. User")
    .setPhotoUri(Uri.parse("https://example.com/jane-q-user/profile.jpg"))
    .build();

user.updateProfile(profileUpdates)
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          Log.d(TAG, "User profile updated.");
        }
      }
    });

Ustawianie adresu e-mail użytkownika

Adres e-mail użytkownika możesz ustawić za pomocą metody updateEmail. Przykład:

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser

user!!.updateEmail("user@example.com")
  .addOnCompleteListener { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      Log.d(TAG, "User email address updated.")
    }
  }

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();

user.updateEmail("user@example.com")
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          Log.d(TAG, "User email address updated.");
        }
      }
    });

Wyślij do użytkownika e-maila weryfikacyjnego

Za pomocą metody sendEmailVerification możesz wysłać użytkownikowi e-maila do weryfikacji adresu. Przykład:

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser

user!!.sendEmailVerification()
  .addOnCompleteListener { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      Log.d(TAG, "Email sent.")
    }
  }

Java

FirebaseAuth auth = FirebaseAuth.getInstance();
FirebaseUser user = auth.getCurrentUser();

user.sendEmailVerification()
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          Log.d(TAG, "Email sent.");
        }
      }
    });

Szablon e-maila, który jest używany w sekcji Uwierzytelnianie w konsoli Firebase, możesz dostosować na stronie Szablony e-maili. Więcej informacji znajdziesz w artykule o szablonach e-maili w Centrum pomocy Firebase.

Możesz też przekazać stan za pomocą adresu URL dalszego ciągu, aby przekierować użytkownika z powrotem do aplikacji podczas wysyłania e-maila weryfikacyjnego.

Możesz też zlokalizować e-maila weryfikacyjnego, aktualizując kod języka w instancji uwierzytelniania przed jego wysłaniem. Przykład:

Kotlin+KTX

auth.setLanguageCode("fr")
// To apply the default app language instead of explicitly setting it.
// auth.useAppLanguage()

Java

auth.setLanguageCode("fr");
// To apply the default app language instead of explicitly setting it.
// auth.useAppLanguage();

Ustawianie hasła użytkownika

Hasło użytkownika możesz ustawić za pomocą metody updatePassword. Przykład:

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser
val newPassword = "SOME-SECURE-PASSWORD"

user!!.updatePassword(newPassword)
  .addOnCompleteListener { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      Log.d(TAG, "User password updated.")
    }
  }

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();
String newPassword = "SOME-SECURE-PASSWORD";

user.updatePassword(newPassword)
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          Log.d(TAG, "User password updated.");
        }
      }
    });

Wyślij e-maila do zresetowania hasła

Za pomocą metody sendPasswordResetEmail możesz wysłać użytkownikowi e-maila umożliwiającego zresetowanie hasła. Przykład:

Kotlin+KTX

val emailAddress = "user@example.com"

Firebase.auth.sendPasswordResetEmail(emailAddress)
  .addOnCompleteListener { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      Log.d(TAG, "Email sent.")
    }
  }

Java

FirebaseAuth auth = FirebaseAuth.getInstance();
String emailAddress = "user@example.com";

auth.sendPasswordResetEmail(emailAddress)
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          Log.d(TAG, "Email sent.");
        }
      }
    });

Szablon e-maila, który jest używany w sekcji Uwierzytelnianie w konsoli Firebase, możesz dostosować na stronie Szablony e-maili. Więcej informacji znajdziesz w artykule o szablonach e-maili w Centrum pomocy Firebase.

Możesz też przekazać stan za pomocą adresu URL dalszego ciągu, aby przekierować z powrotem do aplikacji podczas wysyłania e-maila dotyczącego resetowania hasła.

Możesz też zlokalizować e-maila dotyczącego resetowania hasła, aktualizując kod języka w instancji uwierzytelniania przed jego wysłaniem. Przykład:

Kotlin+KTX

auth.setLanguageCode("fr")
// To apply the default app language instead of explicitly setting it.
// auth.useAppLanguage()

Java

auth.setLanguageCode("fr");
// To apply the default app language instead of explicitly setting it.
// auth.useAppLanguage();

Możesz też wysyłać e-maile dotyczące resetowania hasła z konsoli Firebase.

Usuwanie konta użytkownika

Konto użytkownika możesz usunąć za pomocą metody delete. Przykład:

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser!!

user.delete()
  .addOnCompleteListener { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      Log.d(TAG, "User account deleted.")
    }
  }

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();

user.delete()
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          Log.d(TAG, "User account deleted.");
        }
      }
    });

Użytkowników możesz też usuwać w sekcji Uwierzytelnianie w konsoli Firebase na stronie Użytkownicy.

Ponowne uwierzytelnianie użytkownika

Niektóre działania związane z bezpieczeństwem, takie jak usunięcie konta, ustawienie podstawowego adresu e-mail i zmiana hasła, wymagają od użytkownika niedawnego zalogowania się. Jeśli wykonasz jedną z tych czynności, a użytkownik zalogował się zbyt dawno temu, działanie to zakończy się niepowodzeniem i zgłosi FirebaseAuthRecentLoginRequiredException. W takim przypadku musisz ponownie uwierzytelnić użytkownika, pobierając od niego nowe dane logowania i przekazując je do aplikacji reauthenticate. Przykład:

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser!!

// Get auth credentials from the user for re-authentication. The example below shows
// email and password credentials but there are multiple possible providers,
// such as GoogleAuthProvider or FacebookAuthProvider.
val credential = EmailAuthProvider
  .getCredential("user@example.com", "password1234")

// Prompt the user to re-provide their sign-in credentials
user.reauthenticate(credential)
  .addOnCompleteListener { Log.d(TAG, "User re-authenticated.") }

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();

// Get auth credentials from the user for re-authentication. The example below shows
// email and password credentials but there are multiple possible providers,
// such as GoogleAuthProvider or FacebookAuthProvider.
AuthCredential credential = EmailAuthProvider
    .getCredential("user@example.com", "password1234");

// Prompt the user to re-provide their sign-in credentials
user.reauthenticate(credential)
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        Log.d(TAG, "User re-authenticated.");
      }
    });

Importuj konta użytkowników

Możesz zaimportować konta użytkowników z pliku do projektu Firebase za pomocą polecenia auth:import interfejsu wiersza poleceń Firebase. Przykład:

firebase auth:import users.json --hash-algo=scrypt --rounds=8 --mem-cost=14