Làm quen với Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase dành cho Unity

Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase lưu trữ và đồng bộ hoá dữ liệu với cơ sở dữ liệu đám mây NoSQL. Dữ liệu được đồng bộ hoá trên tất cả ứng dụng theo thời gian thực và vẫn có sẵn khi ứng dụng của bạn không có kết nối mạng.

Trước khi bắt đầu

Trước khi có thể sử dụng Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, bạn cần:

 • Đăng ký dự án Unity của bạn và định cấu hình dự án đó để sử dụng Firebase.

  • Nếu dự án Unity của bạn sử dụng Firebase, thì tức là dự án đó đã được đăng ký và định cấu hình cho Firebase.

  • Nếu không có dự án Unity, bạn có thể tải ứng dụng mẫu xuống.

 • Thêm SDK Unity của Firebase (cụ thể là FirebaseDatabase.unitypackage) vào dự án Unity.

Lưu ý rằng việc thêm Firebase vào dự án Unity bao gồm các tác vụ trong cả bảng điều khiển của Firebase và trong dự án Unity đang mở (ví dụ: bạn tải tệp cấu hình Firebase xuống từ bảng điều khiển, sau đó di chuyển chúng vào dự án Unity).

Tạo Cơ sở dữ liệu

 1. Chuyển đến mục Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của bảng điều khiển của Firebase. Bạn sẽ được nhắc chọn một dự án Firebase hiện có. Làm theo quy trình tạo cơ sở dữ liệu.

 2. Chọn chế độ bắt đầu cho Quy tắc bảo mật Firebase của bạn:

  Chế độ thử nghiệm

  Phù hợp khi bắt đầu sử dụng thư viện ứng dụng dành cho thiết bị di động và web, nhưng cho phép mọi người đọc và ghi đè dữ liệu của bạn. Sau khi kiểm thử, hãy xem lại phần Tìm hiểu quy tắc cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase.

  Để bắt đầu sử dụng web, Apple hoặc SDK Android, hãy chọn chế độ thử nghiệm.

  Chế độ khoá

  Từ chối mọi lượt đọc và ghi từ ứng dụng di động và web. Máy chủ ứng dụng đã xác thực của bạn vẫn có thể truy cập cơ sở dữ liệu của bạn.

 3. Chọn vị trí cho cơ sở dữ liệu.

  Tuỳ thuộc vào vị trí của cơ sở dữ liệu, URL cho cơ sở dữ liệu mới sẽ có một trong các dạng sau:

  • DATABASE_NAME.firebaseio.com (đối với cơ sở dữ liệu trong us-central1)

  • DATABASE_NAME.REGION.firebasedatabase.app (đối với cơ sở dữ liệu ở tất cả các vị trí khác)

 4. Nhấp vào Xong.

Khi bật Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, bạn cũng sẽ bật API trong Trình quản lý API trên đám mây.

Thiết lập quyền truy cập công khai

Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực cung cấp ngôn ngữ quy tắc khai báo cho phép bạn xác định cách cấu trúc dữ liệu, cách lập chỉ mục dữ liệu và thời điểm có thể đọc và ghi dữ liệu của bạn.

Các bước tiếp theo