Cloud Firestore

Sử dụng cơ sở dữ liệu đám mây NoSQL linh hoạt, có thể mở rộng của chúng tôi, trên cơ sở hạ tầng Google Cloud, để lưu trữ và đồng bộ hoá dữ liệu cho máy khách phát triển phía máy chủ.

Cloud Firestore là một cơ sở dữ liệu linh hoạt và có thể mở rộng dành cho thiết bị di động, web, và máy chủ của Firebase và Google Cloud. Thích Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase giúp đồng bộ hoá dữ liệu của bạn trên các ứng dụng thông qua trình nghe theo thời gian thực cũng như hỗ trợ ngoại tuyến cho thiết bị di động và web để bạn có thể tạo các ứng dụng thích ứng hoạt động bất kể độ trễ mạng hoặc Internet khả năng kết nối. Cloud Firestore cũng cung cấp khả năng tích hợp liền mạch với các Firebase khác và các sản phẩm của Google Cloud, bao gồm cả Cloud Functions.

Bắt đầu

Các chức năng chính

Tính linh hoạt Mô hình dữ liệu trên Cloud Firestore hỗ trợ các cấu trúc dữ liệu phân cấp và linh hoạt. Lưu trữ dữ liệu của bạn trong tài liệu và được sắp xếp thành bộ sưu tập. Tài liệu có thể chứa các đối tượng lồng nhau phức tạp ngoài các bộ sưu tập con.
Truy vấn biểu hiện Trong Cloud Firestore, bạn có thể sử dụng các truy vấn để truy xuất từng các tài liệu cụ thể hoặc để truy xuất tất cả tài liệu trong một tập hợp khớp với tham số truy vấn của bạn. Truy vấn của bạn có thể bao gồm nhiều truy vấn theo chuỗi cũng như kết hợp cả tính năng lọc và sắp xếp. URL cũng được lập chỉ mục theo mặc định, vì vậy, hiệu suất truy vấn tỷ lệ thuận với quy mô của nhóm kết quả, chứ không phải tập dữ liệu của bạn.
Cập nhật theo thời gian thực Giống như Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, Cloud Firestore sử dụng tính năng đồng bộ hoá dữ liệu để cập nhật dữ liệu bất kỳ thiết bị được kết nối nào. Tuy nhiên, tính năng này cũng được thiết kế để giúp bạn tìm nạp truy vấn một cách hiệu quả.
Hỗ trợ ngoại tuyến Cloud Firestore sẽ lưu dữ liệu mà ứng dụng của bạn đang sử dụng vào bộ nhớ đệm để ứng dụng có thể ghi, đọc, nghe và truy vấn dữ liệu ngay cả khi thiết bị không kết nối mạng. Khi thiết bị có kết nối mạng trở lại, Cloud Firestore sẽ đồng bộ hoá mọi thay đổi trên thiết bị lên Cloud Firestore.
Được thiết kế để mở rộng quy mô Cloud Firestore mang đến cho bạn những tính năng tốt nhất của Google Cloud cơ sở hạ tầng: tự động sao chép dữ liệu đa vùng, mạnh mẽ đảm bảo tính nhất quán, hoạt động hàng loạt nguyên tử và giao dịch thực của Google. Chúng tôi đã thiết kế Cloud Firestore để xử lý cơ sở dữ liệu khó nhất tải công việc lớn nhất từ các ứng dụng lớn nhất thế giới.

Tính năng này hoạt động như thế nào?

Cloud Firestore là một cơ sở dữ liệu NoSQL trên đám mây mà Apple, Android và web các ứng dụng có thể truy cập trực tiếp thông qua SDK gốc. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Cloud Firestore trong Node.js, Java, Python, Unity, C++ và Go SDK gốc, ngoài REST và API RPC.

Theo mô hình dữ liệu NoSQL của Cloud Firestore, bạn lưu trữ dữ liệu trong các tài liệu chứa các trường liên kết đến các giá trị. Các tài liệu này được lưu trữ trong Bộ sưu tập, là vùng chứa cho tài liệu mà bạn có thể dùng để sắp xếp dữ liệu và tạo truy vấn. Tài liệu hỗ trợ nhiều chế độ xem các kiểu dữ liệu, từ các chuỗi và số đơn giản đến các đối tượng phức tạp, được lồng vào nhau. Bạn cũng có thể tạo các tập hợp con trong và xây dựng các cấu trúc dữ liệu phân cấp mà có thể mở rộng quy mô khi phát triển. Mô hình dữ liệu Cloud Firestore hỗ trợ mọi cấu trúc dữ liệu phù hợp nhất với ứng dụng của bạn.

Ngoài ra, việc truy vấn trong Cloud Firestore cũng rất hữu ích, hiệu quả và linh hoạt. Tạo các truy vấn nông để truy xuất dữ liệu ở cấp tài liệu mà không cần phải truy xuất toàn bộ bộ sưu tập hoặc bất kỳ tập hợp con nào được lồng. Thêm cách sắp xếp, lọc và giới hạn đối với các truy vấn hoặc con trỏ của bạn ở phân trang kết quả của bạn. Để cập nhật dữ liệu trong ứng dụng mà không cần truy xuất toàn bộ cơ sở dữ liệu của bạn mỗi khi có một bản cập nhật, hãy thêm trình nghe theo thời gian thực. Khi thêm trình nghe theo thời gian thực vào ứng dụng, bạn sẽ nhận được thông báo tổng quan nhanh về dữ liệu bất cứ khi nào dữ liệu mà các ứng dụng khách của bạn đang theo dõi các thay đổi, chỉ truy xuất dữ liệu mới thay đổi.

Bảo vệ quyền truy cập vào dữ liệu của bạn trong Cloud Firestore bằng tính năng Xác thực Firebase và Quy tắc bảo mật của Cloud Firestore dành cho các nền tảng Android, Apple, JavaScript hoặc Identity và Quản lý quyền truy cập (IAM) cho ngôn ngữ phía máy chủ.

Lộ trình triển khai

Tích hợp các SDK Cloud Firestore Nhanh chóng đưa các ứng dụng vào thông qua Gradle, CocoaPods hoặc một tập lệnh bao gồm.
Bảo mật dữ liệu của bạn Sử dụng Quy tắc bảo mật hoặc Quản lý danh tính và quyền truy cập (IAM) của Cloud Firestore để bảo mật dữ liệu của bạn cho việc phát triển web/thiết bị di động và máy chủ.
Thêm dữ liệu Tạo tài liệu và tập hợp trong cơ sở dữ liệu của bạn.
Nhận dữ liệu Tạo truy vấn hoặc sử dụng trình nghe theo thời gian thực để truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Các bước tiếp theo