Tính toán kích thước bộ nhớ

Trang này mô tả dung lượng lưu trữ của tài liệu, tên tài liệu, trường và các mục nhập chỉ mục trong Cloud Firestore.

Bạn có thể tìm hiểu về chi phí của bộ nhớ này trong bài viết Mức giá của Cloud Firestore.

Kích thước chuỗi

Kích thước chuỗi được tính bằng số byte được mã hoá UTF-8 + 1.

Các giá trị sau đây được lưu trữ dưới dạng chuỗi:

 • Mã bộ sưu tập
 • Mã tài liệu chuỗi
 • Tên tài liệu
 • Tên trường
 • Giá trị của trường chuỗi

Ví dụ:

 • Mã bộ sưu tập tasks dùng 5 byte + 1 byte, tổng cộng 6 byte.
 • Tên trường description sử dụng 11 byte + 1 byte, tổng cộng 12 byte.

Kích thước mã tài liệu

Kích thước của mã tài liệu là kích thước chuỗi đối với mã nhận dạng chuỗi hoặc 8 byte đối với mã nhận dạng số nguyên.

Kích thước tên tài liệu

Kích thước của tên tài liệu là tổng của:

 • Kích thước của mỗi mã bộ sưu tập và mã tài liệu trong đường dẫn đến tài liệu
 • 16 byte bổ sung

Đối với tài liệu trong bộ sưu tập con users/jeff/tasks có mã tài liệu chuỗi là my_task_id, kích thước tên tài liệu là 6 + 5 + 6 + 11 + 16 = 44 byte:

 • 6 byte cho mã bộ sưu tập users
 • 5 byte cho mã tài liệu jeff
 • 6 byte cho mã bộ sưu tập tasks
 • 11 byte cho mã tài liệu my_task_id
 • 16 byte bổ sung

Kích thước giá trị của trường

Bảng sau đây trình bày kích thước của các giá trị trường theo loại.

Loại Kích thước
Mảng Tổng kích thước của các giá trị
Boolean 1 byte
Byte Độ dài byte
Ngày và giờ 8 byte
Số dấu phẩy động 8 byte
Điểm địa lý 16 byte
Số nguyên 8 byte
Bản đồ Kích thước của bản đồ, được tính theo cách tương tự như kích thước tài liệu
Null 1 byte
Tham khảo Kích thước tên tài liệu
Chuỗi văn bản Số byte được mã hoá UTF-8 + 1

Ví dụ: một trường boolean có tên done sẽ sử dụng 6 byte:

 • 5 byte cho tên trường done
 • 1 byte cho giá trị boolean

Kích thước tài liệu

Kích thước của một tài liệu là tổng của:

Đây là ví dụ về một tài liệu trong bộ sưu tập con users/jeff/tasks có mã tài liệu chuỗi là my_task_id:

 - "type": "Personal"
 - "done": false
 - "priority": 1
 - "description": "Learn Cloud Firestore"

Tổng kích thước của các trường là 71 byte:

Tên và giá trị trường Kích thước trường tính bằng byte
"type": "Personal" 14
5 cho tên trường + 9 cho giá trị chuỗi của trường
"done": false 6
5 cho tên trường + 1 cho giá trị boolean của trường
"priority": 1 17
9 cho tên trường + 8 cho giá trị số nguyên của trường
"description": "Learn Cloud Firestore" 34
12 cho tên trường + 22 cho giá trị chuỗi của trường

Do đó, kích thước tài liệu là 44 + 71 + 32 = 147 byte:

 • 44 byte cho tên tài liệu
 • 71 byte cho các trường
 • 32 byte bổ sung

Kích thước của mục nhập chỉ mục

Kích thước của mục nhập chỉ mục được tính như sau đối với chỉ mục đơn trường và chỉ mục kết hợp.

Kích thước mục nhập chỉ mục một trường

Kích thước của mục chỉ mục một trường phụ thuộc vào việc chỉ mục thuộc phạm vi của một tập hợp hay một nhóm bộ sưu tập.

Phạm vi thu thập

Kích thước của một mục trong chỉ mục một trường có phạm vi thu thập là tổng của:

Hãy xem xét một tài liệu trong tập hợp con users/jeff/tasks có mã tài liệu chuỗi là my_task_id:

 - "type": "Personal"
 - "done": false
 - "priority": 1
 - "description": "Learn Cloud Firestore"

Đối với chỉ mục một trường có phạm vi thu thập chỉ mục trường done, tổng kích thước của mục nhập trong chỉ mục này là 109 byte:

 • 44 byte cho tên tài liệu users/jeff/tasks/my_task_id
 • 27 byte cho tên tài liệu users/jeff của tài liệu gốc
 • 5 byte cho tên trường done
 • 1 byte cho giá trị trường boolean
 • 32 byte bổ sung

Phạm vi của nhóm thu thập

Kích thước của một mục trong chỉ mục một trường có phạm vi nhóm thu thập là tổng của:

Hãy xem xét một tài liệu trong tập hợp con users/jeff/tasks có mã tài liệu chuỗi là my_task_id:

 - "type": "Personal"
 - "done": false
 - "priority": 1
 - "description": "Learn Cloud Firestore"

Đối với chỉ mục một trường có phạm vi nhóm thu thập lập chỉ mục trường done, tổng kích thước của mục nhập trong chỉ mục này là 98 byte:

 • 44 byte cho tên tài liệu users/jeff/tasks/my_task_id
 • 5 byte cho tên trường done
 • 1 byte cho giá trị trường boolean
 • 48 byte bổ sung

Kích thước mục nhập chỉ mục tổng hợp

Kích thước của một mục trong chỉ mục tổng hợp phụ thuộc vào việc chỉ mục đó nằm trong phạm vi của một tập hợp hay một nhóm bộ sưu tập.

Phạm vi thu thập

Kích thước của một mục nhập chỉ mục trong chỉ mục tổng hợp có phạm vi thu thập là tổng của:

Hãy xem xét một tài liệu trong tập hợp con users/jeff/tasks có mã tài liệu chuỗi là my_task_id:

 - "type": "Personal"
 - "done": false
 - "priority": 1
 - "description": "Learn Cloud Firestore"

Đối với chỉ mục tổng hợp có phạm vi thu thập lập chỉ mục các trường donepriority (cả hai đều tăng dần), tổng kích thước của mục nhập trong chỉ mục này là 112 byte:

 • 44 byte cho tên tài liệu users/jeff/tasks/my_task_id
 • 27 byte cho tên tài liệu users/jeff của tài liệu gốc
 • 1 byte cho giá trị trường boolean
 • 8 byte cho giá trị trường số nguyên
 • 32 byte bổ sung

Phạm vi của nhóm thu thập

Kích thước của một mục nhập chỉ mục trong chỉ mục tổng hợp có phạm vi nhóm thu thập là tổng của:

Hãy xem xét một tài liệu trong tập hợp con users/jeff/tasks có mã tài liệu chuỗi là my_task_id:

 - "type": "Personal"
 - "done": false
 - "priority": 1
 - "description": "Learn Cloud Firestore"

Đối với chỉ mục tổng hợp có phạm vi nhóm thu thập lập chỉ mục các trường donepriority (cả hai đều tăng dần), tổng kích thước của mục nhập chỉ mục trong chỉ mục này là 85 byte:

 • 44 byte cho tên tài liệu users/jeff/tasks/my_task_id
 • 1 byte cho giá trị trường boolean
 • 8 byte cho giá trị trường số nguyên
 • 32 byte bổ sung

Bước tiếp theo

Tìm hiểu về giá của Cloud Firestore.