Quản lý quy tắc bảo mật cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase thông qua REST

Tài liệu này giải thích cách bạn có thể quản lý Quy tắc bảo mật cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase của ứng dụng thông qua API REST.

Cập nhật quy tắc bảo mật cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase

Bằng cách sử dụng API REST, bạn có thể viết và cập nhật Quy tắc bảo mật cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase cho ứng dụng Firebase của mình bằng cách gửi yêu cầu PUT tới đường dẫn /.settings/rules.json . Để thực hiện việc này, chúng tôi sẽ cần mã thông báo truy cập để xác thực yêu cầu REST của chúng tôi

Trong ví dụ này, chúng tôi kích hoạt quyền truy cập đọc cho tất cả dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Firebase của chúng tôi:

curl -X PUT -d '{ "rules": { ".read": true } }' 'https://docs-examples.firebaseio.com/.settings/rules.json?access_token=<ACCESS_TOKEN>'

Truy xuất quy tắc bảo mật cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase

Tương tự, chúng ta có thể thực hiện yêu cầu GET tới đường dẫn /.settings/rules.json trong URL của ứng dụng để truy xuất Quy tắc bảo mật cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase của chúng tôi:

curl 'https://docs-examples.firebaseio.com/.settings/rules.json?access_token=<ACCESS_TOKEN>'

Phản hồi sẽ chứa tất cả các quy tắc cho ứng dụng của chúng tôi.