Xác thực bằng tính năng Đăng nhập bằng Google trên các nền tảng của Apple

Bạn có thể cho phép người dùng xác thực bằng Firebase bằng Tài khoản Google của họ bằng cách tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google vào ứng dụng.

Trước khi bắt đầu

Sử dụng Trình quản lý gói Swift để cài đặt và quản lý các phần phụ thuộc Firebase.

 1. Trong Xcode, khi dự án ứng dụng của bạn đang mở, hãy chuyển đến File > Add Packages (Tệp > Thêm gói).
 2. Khi được nhắc, hãy thêm kho lưu trữ SDK nền tảng Apple của Firebase:
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
 4. Chọn thư viện Xác thực Firebase.
 5. Thêm cờ -ObjC vào mục Cờ trình liên kết khác trong chế độ cài đặt bản dựng của mục tiêu.
 6. Khi hoàn tất, Xcode sẽ tự động bắt đầu phân giải và tải các phần phụ thuộc của bạn xuống ở chế độ nền.

Thêm SDK đăng nhập bằng Google vào dự án của bạn

 1. Trong Xcode, khi dự án ứng dụng của bạn đang mở, hãy chuyển đến File > Add Packages (Tệp > Thêm gói).

 2. Khi được nhắc, hãy thêm kho lưu trữ SDK đăng nhập bằng Google:

  https://github.com/google/GoogleSignIn-iOS
  
 3. Khi hoàn tất, Xcode sẽ tự động bắt đầu phân giải và tải các phần phụ thuộc của bạn xuống ở chế độ nền.

Bật tính năng Đăng nhập bằng Google cho dự án Firebase của bạn

Để cho phép người dùng đăng nhập bằng tính năng Đăng nhập bằng Google, trước tiên bạn phải bật trình cung cấp tính năng Đăng nhập bằng Google cho dự án Firebase của bạn:

 1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở phần Xác thực.
 2. Trên thẻ Phương thức đăng nhập, hãy bật nhà cung cấp Google.
 3. Nhấp vào Lưu.

 4. Tải một bản sao mới của tệp GoogleService-Info.plist của dự án xuống rồi sao chép tệp đó vào dự án Xcode của bạn. Ghi đè mọi phiên bản hiện có bằng phiên bản mới. (Xem bài viết Thêm Firebase vào dự án iOS của bạn.)

Nhập các tệp tiêu đề bắt buộc

Trước tiên, bạn phải nhập tệp tiêu đề SDK Firebase và SDK đăng nhập bằng Google vào ứng dụng của mình.

Swift

import FirebaseCore
import FirebaseAuth
import GoogleSignIn

Objective-C

@import FirebaseCore;
@import GoogleSignIn;

Triển khai tính năng Đăng nhập bằng Google

Triển khai chức năng Đăng nhập bằng Google bằng cách làm theo các bước sau. Hãy xem tài liệu về tính năng Đăng nhập bằng Google dành cho nhà phát triển để biết thông tin chi tiết về cách sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Google trên iOS.

 1. Thêm giao thức URL tùy chỉnh vào dự án Xcode của bạn:
  1. Mở cấu hình dự án của bạn: nhấp vào tên dự án trong chế độ xem dạng cây bên trái. Chọn ứng dụng của bạn trong mục MỤC TIÊU, sau đó chọn thẻ Thông tin và mở rộng mục Loại URL.
  2. Nhấp vào nút + rồi thêm một lược đồ URL cho mã ứng dụng khách bị đảo ngược của bạn. Để tìm giá trị này, hãy mở tệp cấu hình GoogleService-Info.plist và tìm khoá REVERSED_CLIENT_ID. Sao chép giá trị của khoá đó rồi dán vào hộp Lược đồ URL trên trang cấu hình. Giữ nguyên các trường khác.

   Khi hoàn tất, cấu hình của bạn sẽ có dạng như sau (nhưng với các giá trị dành riêng cho ứng dụng):

 2. Trong phương thức application:didFinishLaunchingWithOptions: của ứng dụng uỷ quyền, hãy định cấu hình đối tượng FirebaseApp.

  Swift

  FirebaseApp.configure()
  

  Objective-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
  
 3. Triển khai phương thức application:openURL:options: của uỷ quyền ứng dụng. Phương thức này sẽ gọi phương thức handleURL của thực thể GIDSignIn. Phương thức này sẽ xử lý đúng cách URL mà ứng dụng của bạn nhận được ở cuối quá trình xác thực.

  Swift

  func application(_ app: UIApplication,
           open url: URL,
           options: [UIApplication.OpenURLOptionsKey: Any] = [:]) -> Bool {
   return GIDSignIn.sharedInstance.handle(url)
  }
  

  Objective-C

  - (BOOL)application:(nonnull UIApplication *)application
        openURL:(nonnull NSURL *)url
        options:(nonnull NSDictionary<NSString *, id> *)options {
   return [[GIDSignIn sharedInstance] handleURL:url];
  }
  
 4. Truyền trình điều khiển chế độ xem trình bày và ID ứng dụng khách của ứng dụng vào phương thức signIn của nhà cung cấp tính năng Đăng nhập bằng Google và tạo thông tin xác thực Firebase từ mã thông báo xác thực của Google thu được:

  Swift

  guard let clientID = FirebaseApp.app()?.options.clientID else { return }
  
  // Create Google Sign In configuration object.
  let config = GIDConfiguration(clientID: clientID)
  GIDSignIn.sharedInstance.configuration = config
  
  // Start the sign in flow!
  GIDSignIn.sharedInstance.signIn(withPresenting: self) { [unowned self] result, error in
   guard error == nil else {
    // ...
   }
  
   guard let user = result?.user,
    let idToken = user.idToken?.tokenString
   else {
    // ...
   }
  
   let credential = GoogleAuthProvider.credential(withIDToken: idToken,
                           accessToken: user.accessToken.tokenString)
  
   // ...
  }
  

  Objective-C

  GIDConfiguration *config = [[GIDConfiguration alloc] initWithClientID:[FIRApp defaultApp].options.clientID];
  [GIDSignIn.sharedInstance setConfiguration:config];
  
  __weak __auto_type weakSelf = self;
  [GIDSignIn.sharedInstance signInWithPresentingViewController:self
     completion:^(GIDSignInResult * _Nullable result, NSError * _Nullable error) {
   __auto_type strongSelf = weakSelf;
   if (strongSelf == nil) { return; }
  
   if (error == nil) {
    FIRAuthCredential *credential =
    [FIRGoogleAuthProvider credentialWithIDToken:result.user.idToken.tokenString
                     accessToken:result.user.accessToken.tokenString];
    // ...
   } else {
    // ...
   }
  }];
  
  
 5. Thêm GIDSignInButton vào bảng phân cảnh, tệp XIB hoặc tạo thực thể theo phương thức lập trình. Để thêm nút vào bảng phân cảnh hoặc tệp XIB, hãy thêm một Thành phần hiển thị và thiết lập lớp tuỳ chỉnh của thành phần hiển thị đó thành GIDSignInButton.
 6. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn tuỳ chỉnh nút, hãy làm như sau:

  Swift

  1. Trong bộ điều khiển chế độ xem, hãy khai báo nút đăng nhập dưới dạng một thuộc tính.
   @IBOutlet weak var signInButton: GIDSignInButton!
  2. Kết nối nút đó với thuộc tính signInButton mà bạn vừa khai báo.
  3. Tuỳ chỉnh nút này bằng cách đặt các thuộc tính của đối tượng GIDSignInButton.

  Objective-C

  1. Trong tệp tiêu đề của trình điều khiển chế độ xem, hãy khai báo nút đăng nhập dưới dạng một thuộc tính.
   @property(weak, nonatomic) IBOutlet GIDSignInButton *signInButton;
  2. Kết nối nút đó với thuộc tính signInButton mà bạn vừa khai báo.
  3. Tuỳ chỉnh nút này bằng cách đặt các thuộc tính của đối tượng GIDSignInButton.

Xác thực bằng Firebase

Cuối cùng, hãy hoàn tất quy trình đăng nhập vào Firebase bằng thông tin xác thực đã tạo ở bước trước.

Swift

Auth.auth().signIn(with: credential) { result, error in

 // At this point, our user is signed in
}
  

Objective-C

[[FIRAuth auth] signInWithCredential:credential
             completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult,
                    NSError * _Nullable error) {
  if (isMFAEnabled && error && error.code == FIRAuthErrorCodeSecondFactorRequired) {
   FIRMultiFactorResolver *resolver = error.userInfo[FIRAuthErrorUserInfoMultiFactorResolverKey];
   NSMutableString *displayNameString = [NSMutableString string];
   for (FIRMultiFactorInfo *tmpFactorInfo in resolver.hints) {
    [displayNameString appendString:tmpFactorInfo.displayName];
    [displayNameString appendString:@" "];
   }
   [self showTextInputPromptWithMessage:[NSString stringWithFormat:@"Select factor to sign in\n%@", displayNameString]
              completionBlock:^(BOOL userPressedOK, NSString *_Nullable displayName) {
    FIRPhoneMultiFactorInfo* selectedHint;
    for (FIRMultiFactorInfo *tmpFactorInfo in resolver.hints) {
     if ([displayName isEqualToString:tmpFactorInfo.displayName]) {
      selectedHint = (FIRPhoneMultiFactorInfo *)tmpFactorInfo;
     }
    }
    [FIRPhoneAuthProvider.provider
    verifyPhoneNumberWithMultiFactorInfo:selectedHint
    UIDelegate:nil
    multiFactorSession:resolver.session
    completion:^(NSString * _Nullable verificationID, NSError * _Nullable error) {
     if (error) {
      [self showMessagePrompt:error.localizedDescription];
     } else {
      [self showTextInputPromptWithMessage:[NSString stringWithFormat:@"Verification code for %@", selectedHint.displayName]
                 completionBlock:^(BOOL userPressedOK, NSString *_Nullable verificationCode) {
       FIRPhoneAuthCredential *credential =
         [[FIRPhoneAuthProvider provider] credentialWithVerificationID:verificationID
                               verificationCode:verificationCode];
       FIRMultiFactorAssertion *assertion = [FIRPhoneMultiFactorGenerator assertionWithCredential:credential];
       [resolver resolveSignInWithAssertion:assertion completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult, NSError * _Nullable error) {
        if (error) {
         [self showMessagePrompt:error.localizedDescription];
        } else {
         NSLog(@"Multi factor finanlize sign in succeeded.");
        }
       }];
      }];
     }
    }];
   }];
  }
 else if (error) {
  // ...
  return;
 }
 // User successfully signed in. Get user data from the FIRUser object
 if (authResult == nil) { return; }
 FIRUser *user = authResult.user;
 // ...
}];

Các bước tiếp theo

Sau khi người dùng đăng nhập lần đầu tiên, một tài khoản người dùng mới sẽ được tạo và liên kết với thông tin đăng nhập (chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu, số điện thoại hoặc thông tin của nhà cung cấp dịch vụ xác thực) mà người dùng đã đăng nhập. Tài khoản mới này được lưu trữ như một phần trong dự án Firebase và có thể được dùng để xác định người dùng trên mọi ứng dụng trong dự án của bạn, bất kể người dùng đăng nhập bằng cách nào.

 • Trong các ứng dụng, bạn có thể lấy thông tin hồ sơ cơ bản của người dùng từ đối tượng User . Xem phần Quản lý người dùng.

 • Trong Quy tắc bảo mật của Cloud Storage và Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase, bạn có thể lấy mã nhận dạng người dùng riêng biệt của người dùng đã đăng nhập từ biến auth rồi sử dụng mã này để kiểm soát những dữ liệu mà người dùng có thể truy cập.

Bạn có thể cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng của mình thông qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ xác thực bằng cách liên kết thông tin đăng nhập của nhà cung cấp dịch vụ xác thực với một tài khoản người dùng hiện có.

Để đăng xuất một người dùng, hãy gọi signOut:.

Swift

let firebaseAuth = Auth.auth()
do {
 try firebaseAuth.signOut()
} catch let signOutError as NSError {
 print("Error signing out: %@", signOutError)
}

Objective-C

NSError *signOutError;
BOOL status = [[FIRAuth auth] signOut:&signOutError];
if (!status) {
 NSLog(@"Error signing out: %@", signOutError);
 return;
}

Bạn cũng nên thêm mã xử lý lỗi cho toàn bộ các lỗi xác thực. Hãy xem bài viết Xử lý lỗi.