Liên kết nhiều nhà cung cấp dịch vụ xác thực với một tài khoản trên nền tảng Apple

Bạn có thể cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng của mình thông qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ xác thực bằng cách liên kết thông tin đăng nhập của trình cung cấp dịch vụ xác thực với một tài khoản người dùng hiện có. Người dùng có thể được nhận dạng bằng cùng một mã nhận dạng người dùng Firebase, bất kể họ đã sử dụng nhà cung cấp dịch vụ xác thực nào để đăng nhập. Ví dụ: người dùng đã đăng nhập bằng mật khẩu có thể liên kết Tài khoản Google và đăng nhập bằng một trong hai phương thức trong tương lai. Hoặc người dùng ẩn danh có thể liên kết tài khoản Facebook rồi sau đó đăng nhập bằng Facebook để tiếp tục sử dụng ứng dụng của bạn.

Trước khi bắt đầu

Thêm tính năng hỗ trợ cho 2 hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ xác thực (có thể bao gồm cả phương thức xác thực ẩn danh) vào ứng dụng của bạn.

Cách liên kết thông tin đăng nhập của nhà cung cấp dịch vụ xác thực với một tài khoản người dùng hiện có:

 1. Đăng nhập người dùng bằng bất kỳ phương thức hoặc nhà cung cấp dịch vụ xác thực nào.
 2. Hoàn tất quy trình đăng nhập cho nhà cung cấp dịch vụ xác thực mới, tối đa nhưng không bao gồm việc gọi một trong các phương thức FIRAuth.signInWith. Ví dụ: lấy mã nhận dạng trên Google, mã truy cập Facebook hoặc email và mật khẩu của người dùng.
 3. Nhận FIRAuthCredential cho nhà cung cấp dịch vụ xác thực mới:

  Đăng nhập bằng tài khoản Google
  Swift
  guard
   let authentication = user?.authentication,
   let idToken = authentication.idToken
  else {
   return
  }
  
  let credential = GoogleAuthProvider.credential(withIDToken: idToken,
                          accessToken: authentication.accessToken)
  
  Objective-C
  FIRAuthCredential *credential =
  [FIRGoogleAuthProvider credentialWithIDToken:result.user.idToken.tokenString
                   accessToken:result.user.accessToken.tokenString];
  
  Đăng nhập Facebook
  Swift
  let credential = FacebookAuthProvider
   .credential(withAccessToken: AccessToken.current!.tokenString)
  
  Objective-C
  FIRAuthCredential *credential = [FIRFacebookAuthProvider
    credentialWithAccessToken:[FBSDKAccessToken currentAccessToken].tokenString];
  
  Đăng nhập bằng email bằng mật khẩu
  Swift
  let credential = EmailAuthProvider.credential(withEmail: email, password: password)
  
  Objective-C
  FIRAuthCredential *credential =
    [FIREmailAuthProvider credentialWithEmail:email
                         password:password];
  
 4. Truyền đối tượng FIRAuthCredential đến phương thức linkWithCredential:completion: của người dùng đã đăng nhập:

  Swift
    user.link(with: credential) { authResult, error in
   // ...
  }
  }
  
  Objective-C
    [[FIRAuth auth].currentUser linkWithCredential:credential
    completion:^(FIRAuthDataResult *result, NSError *_Nullable error) {
   // ...
  }];
  

  Lệnh gọi đến linkWithCredential:completion: sẽ không thành công nếu thông tin đăng nhập đã được liên kết với một tài khoản người dùng khác. Trong trường hợp này, bạn phải xử lý việc hợp nhất các tài khoản và dữ liệu liên kết sao cho phù hợp với ứng dụng của mình:

  Swift

  let prevUser = Auth.auth().currentUser
  Auth.auth().signIn(with: credential) { authResult, error in
    if let error = error {
     let authError = error as NSError
     if isMFAEnabled, authError.code == AuthErrorCode.secondFactorRequired.rawValue {
      // The user is a multi-factor user. Second factor challenge is required.
      let resolver = authError
       .userInfo[AuthErrorUserInfoMultiFactorResolverKey] as! MultiFactorResolver
      var displayNameString = ""
      for tmpFactorInfo in resolver.hints {
       displayNameString += tmpFactorInfo.displayName ?? ""
       displayNameString += " "
      }
      self.showTextInputPrompt(
       withMessage: "Select factor to sign in\n\(displayNameString)",
       completionBlock: { userPressedOK, displayName in
        var selectedHint: PhoneMultiFactorInfo?
        for tmpFactorInfo in resolver.hints {
         if displayName == tmpFactorInfo.displayName {
          selectedHint = tmpFactorInfo as? PhoneMultiFactorInfo
         }
        }
        PhoneAuthProvider.provider()
         .verifyPhoneNumber(with: selectedHint!, uiDelegate: nil,
                   multiFactorSession: resolver
                    .session) { verificationID, error in
          if error != nil {
           print(
            "Multi factor start sign in failed. Error: \(error.debugDescription)"
           )
          } else {
           self.showTextInputPrompt(
            withMessage: "Verification code for \(selectedHint?.displayName ?? "")",
            completionBlock: { userPressedOK, verificationCode in
             let credential: PhoneAuthCredential? = PhoneAuthProvider.provider()
              .credential(withVerificationID: verificationID!,
                    verificationCode: verificationCode!)
             let assertion: MultiFactorAssertion? = PhoneMultiFactorGenerator
              .assertion(with: credential!)
             resolver.resolveSignIn(with: assertion!) { authResult, error in
              if error != nil {
               print(
                "Multi factor finanlize sign in failed. Error: \(error.debugDescription)"
               )
              } else {
               self.navigationController?.popViewController(animated: true)
              }
             }
            }
           )
          }
         }
       }
      )
     } else {
      self.showMessagePrompt(error.localizedDescription)
      return
     }
     // ...
     return
    }
    // User is signed in
    // ...
  }
        // Merge prevUser and currentUser accounts and data
        // ...
      }
  

  Objective-C

  FIRUser *prevUser = [FIRAuth auth].currentUser;
  [[FIRAuth auth] signInWithCredential:credential
               completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult,
                      NSError * _Nullable error) {
    if (isMFAEnabled && error && error.code == FIRAuthErrorCodeSecondFactorRequired) {
     FIRMultiFactorResolver *resolver = error.userInfo[FIRAuthErrorUserInfoMultiFactorResolverKey];
     NSMutableString *displayNameString = [NSMutableString string];
     for (FIRMultiFactorInfo *tmpFactorInfo in resolver.hints) {
      [displayNameString appendString:tmpFactorInfo.displayName];
      [displayNameString appendString:@" "];
     }
     [self showTextInputPromptWithMessage:[NSString stringWithFormat:@"Select factor to sign in\n%@", displayNameString]
                completionBlock:^(BOOL userPressedOK, NSString *_Nullable displayName) {
      FIRPhoneMultiFactorInfo* selectedHint;
      for (FIRMultiFactorInfo *tmpFactorInfo in resolver.hints) {
       if ([displayName isEqualToString:tmpFactorInfo.displayName]) {
        selectedHint = (FIRPhoneMultiFactorInfo *)tmpFactorInfo;
       }
      }
      [FIRPhoneAuthProvider.provider
      verifyPhoneNumberWithMultiFactorInfo:selectedHint
      UIDelegate:nil
      multiFactorSession:resolver.session
      completion:^(NSString * _Nullable verificationID, NSError * _Nullable error) {
       if (error) {
        [self showMessagePrompt:error.localizedDescription];
       } else {
        [self showTextInputPromptWithMessage:[NSString stringWithFormat:@"Verification code for %@", selectedHint.displayName]
                   completionBlock:^(BOOL userPressedOK, NSString *_Nullable verificationCode) {
         FIRPhoneAuthCredential *credential =
           [[FIRPhoneAuthProvider provider] credentialWithVerificationID:verificationID
                                 verificationCode:verificationCode];
         FIRMultiFactorAssertion *assertion = [FIRPhoneMultiFactorGenerator assertionWithCredential:credential];
         [resolver resolveSignInWithAssertion:assertion completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult, NSError * _Nullable error) {
          if (error) {
           [self showMessagePrompt:error.localizedDescription];
          } else {
           NSLog(@"Multi factor finanlize sign in succeeded.");
          }
         }];
        }];
       }
      }];
     }];
    }
   else if (error) {
    // ...
    return;
   }
   // User successfully signed in. Get user data from the FIRUser object
   if (authResult == nil) { return; }
   FIRUser *user = authResult.user;
   // ...
  }];
                    // Merge prevUser and currentUser accounts and data
                    // ...
                  }];
  

Nếu lệnh gọi đến linkWithCredential:completion: thành công, thì giờ đây, người dùng có thể đăng nhập bằng bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ xác thực nào đã liên kết và truy cập vào cùng một dữ liệu Firebase.

Bạn có thể huỷ liên kết nhà cung cấp dịch vụ xác thực khỏi một tài khoản để người dùng không thể đăng nhập bằng tài khoản nhà cung cấp đó nữa.

Để huỷ liên kết trình cung cấp dịch vụ xác thực khỏi tài khoản người dùng, hãy chuyển mã nhà cung cấp vào phương thức unlink. Bạn có thể lấy mã nhà cung cấp dịch vụ xác thực được liên kết với người dùng từ thuộc tính providerData.

Swift

Auth.auth().currentUser?.unlink(fromProvider: providerID!) { user, error in
 // ...
}

Objective-C

[[FIRAuth auth].currentUser unlinkFromProvider:providerID
                  completion:^(FIRUser *_Nullable user, NSError *_Nullable error) {
 // ...
}];