Xác thực bằng Firebase một cách ẩn danh bằng C++

Bạn có thể sử dụng tính năng Xác thực Firebase để tạo và sử dụng các tài khoản ẩn danh tạm thời nhằm xác thực với Firebase. Những tài khoản ẩn danh tạm thời này có thể được dùng để cho phép người dùng chưa đăng ký ứng dụng làm việc với dữ liệu được bảo vệ bằng các quy tắc bảo mật. Nếu một người dùng ẩn danh quyết định đăng ký ứng dụng của bạn, bạn có thể liên kết thông tin đăng nhập của họ với tài khoản ẩn danh để họ có thể tiếp tục làm việc với dữ liệu được bảo vệ trong các phiên sau này.

Trước khi bắt đầu

 1. Thêm Firebase vào dự án C++.
 2. Nếu bạn chưa kết nối ứng dụng của mình với dự án Firebase, hãy thực hiện việc này trong bảng điều khiển của Firebase.
 3. Bật tính năng xác thực ẩn danh:
  1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở phần Xác thực.
  2. Trên trang Phương thức đăng nhập, hãy bật phương thức đăng nhập Ẩn danh.
  3. Không bắt buộc: Nếu đã nâng cấp dự án của mình lên tính năng Xác thực Firebase bằng Nền tảng nhận dạng, bạn có thể bật tính năng tự động dọn dẹp. Khi bạn bật chế độ cài đặt này, các tài khoản ẩn danh đã tồn tại hơn 30 ngày sẽ tự động bị xoá. Trong những dự án đã bật tính năng tự động dọn dẹp, việc xác thực ẩn danh sẽ không còn được tính vào hạn mức sử dụng hoặc hạn mức thanh toán. Hãy xem bài viết Tự động dọn dẹp.

Xác thực bằng Firebase dưới dạng ẩn danh

Khi người dùng đã đăng xuất sử dụng một tính năng của ứng dụng yêu cầu xác thực với Firebase, hãy đăng nhập ẩn danh người dùng bằng cách hoàn thành các bước sau:

Lớp Auth là cổng vào cho tất cả lệnh gọi API.
 1. Thêm tệp tiêu đề Ứng dụng và Xác thực:
  #include "firebase/app.h"
  #include "firebase/auth.h"
  
 2. Trong mã khởi động của bạn, hãy tạo một lớp firebase::App.
  #if defined(__ANDROID__)
   firebase::App* app =
     firebase::App::Create(firebase::AppOptions(), my_jni_env, my_activity);
  #else
   firebase::App* app = firebase::App::Create(firebase::AppOptions());
  #endif // defined(__ANDROID__)
  
 3. Mua lớp firebase::auth::Auth cho firebase::App của bạn. Có một mối liên kết một với một giữa AppAuth.
  firebase::auth::Auth* auth = firebase::auth::Auth::GetAuth(app);
  
 • Gọi Auth::SignInAnonymously.
  firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
    auth->SignInAnonymously();
  
 • Nếu chương trình của bạn có vòng lặp cập nhật chạy thường xuyên (chẳng hạn như 30 hoặc 60 lần/giây), thì bạn có thể kiểm tra kết quả một lần cho mỗi lần cập nhật bằng Auth::SignInAnonymouslyLastResult:
  firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
    auth->SignInAnonymouslyLastResult();
  if (result.status() == firebase::kFutureStatusComplete) {
   if (result.error() == firebase::auth::kAuthErrorNone) {
    firebase::auth::AuthResult auth_result = *result.result();
    printf("Sign in succeeded for `%s`\n",
        auth_result.user.display_name().c_str());
   } else {
    printf("Sign in failed with error '%s'\n", result.error_message());
   }
  }
  
  Hoặc nếu chương trình của bạn dựa trên sự kiện, bạn có thể đăng ký một lệnh gọi lại trên Future.
 • Chuyển đổi tài khoản ẩn danh thành tài khoản vĩnh viễn

  Khi người dùng ẩn danh đăng ký ứng dụng của bạn, bạn có thể cho phép họ tiếp tục công việc với tài khoản mới của họ – ví dụ: bạn có thể muốn làm cho các mặt hàng mà người dùng đã thêm vào giỏ hàng trước khi họ đăng ký có sẵn trong giỏ hàng trong tài khoản mới của họ. Để làm như vậy, vui lòng hoàn thành các bước sau:

  1. Khi người dùng đăng ký, hãy hoàn tất quy trình đăng nhập cho nhà cung cấp dịch vụ xác thực của người dùng, cho đến khi gọi một trong các phương thức Auth::SignInWith. Ví dụ: lấy mã thông báo giá trị nhận dạng trên Google, mã truy cập vào Facebook hoặc địa chỉ email và mật khẩu của người dùng.
  2. Nhận auth::Credential cho nhà cung cấp dịch vụ xác thực mới:

   Đăng nhập bằng Google
   firebase::auth::Credential credential =
     firebase::auth::GoogleAuthProvider::GetCredential(google_id_token,
                              nullptr);
   
   Đăng nhập Facebook
   firebase::auth::Credential credential =
     firebase::auth::FacebookAuthProvider::GetCredential(access_token);
   
   Đăng nhập bằng email bằng mật khẩu
   firebase::auth::Credential credential =
     firebase::auth::EmailAuthProvider::GetCredential(email, password);
   
  3. Truyền đối tượng auth::Credential đến phương thức LinkWithCredential của người dùng đăng nhập:

   // Link the new credential to the currently active user.
   firebase::auth::User current_user = auth->current_user();
   firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
     current_user.LinkWithCredential(credential);
   

  Nếu lệnh gọi đến LinkWithCredential thành công, tài khoản mới của người dùng có thể truy cập vào dữ liệu Firebase của tài khoản ẩn danh đó.

  Tự động dọn dẹp

  Nếu đã nâng cấp dự án của mình lên tính năng Xác thực Firebase bằng Nền tảng nhận dạng, bạn có thể bật tính năng tự động dọn dẹp trong bảng điều khiển của Firebase. Khi bật tính năng này, bạn cho phép Firebase tự động xoá các tài khoản ẩn danh đã hơn 30 ngày. Trong những dự án đã bật tính năng tự động dọn dẹp, việc xác thực ẩn danh sẽ không bị tính vào hạn mức sử dụng hoặc hạn mức thanh toán.

  • Mọi tài khoản ẩn danh được tạo sau khi bật tính năng tự động dọn dẹp có thể tự động bị xoá bất cứ lúc nào sau 30 ngày sau khi tạo.
  • Các tài khoản ẩn danh hiện có sẽ đủ điều kiện để bị xoá tự động sau 30 ngày kể từ khi bật tính năng tự động dọn dẹp.
  • Nếu bạn tắt tính năng tự động dọn dẹp, thì mọi tài khoản ẩn danh được lên lịch xoá vẫn sẽ bị lên lịch xoá.
  • Nếu bạn "nâng cấp" một tài khoản ẩn danh bằng cách liên kết tài khoản đó với bất kỳ phương thức đăng nhập nào, thì tài khoản đó sẽ không tự động bị xoá.

  Nếu muốn biết số lượng người dùng sẽ bị ảnh hưởng trước khi bật tính năng này, đồng thời đã nâng cấp dự án của mình lên nền tảng Xác thực Firebase bằng Nền tảng nhận dạng, bạn có thể lọc theo is_anon trong phần Ghi nhật ký trên đám mây.

  Các bước tiếp theo

  Giờ đây, người dùng có thể xác thực bằng Firebase, bạn có thể kiểm soát quyền truy cập của họ vào dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Firebase bằng cách sử dụng các quy tắc của Firebase.