Giới thiệu về API Admin Cloud Storage

Cloud Storage cho Firebase lưu trữ dữ liệu của bạn trong bộ chứa Google Cloud Storage – một giải pháp lưu trữ đối tượng có tỷ lệ exabyte với khả năng hoạt động cao và khả năng dự phòng trên toàn cầu. SDK dành cho quản trị viên của Firebase cho phép bạn truy cập trực tiếp vào các bộ chứa Bộ nhớ trên đám mây từ các môi trường đặc quyền. Sau đó, bạn có thể dùng API Google Cloud Storage để thao tác với các đối tượng được lưu trữ trong bộ chứa.

SDK dành cho quản trị viên cũng cho phép bạn tạo các URL có thể chia sẻ để người dùng có thể tải đối tượng xuống trong bộ chứa của bạn.

Sử dụng bộ chứa mặc định

Bạn có thể chỉ định tên bộ chứa mặc định khi khởi chạy SDK dành cho quản trị viên. Sau đó, bạn có thể truy xuất tham chiếu đã xác thực cho bộ chứa này. Tên bộ chứa không được chứa gs:// hoặc bất kỳ tiền tố giao thức nào khác. Ví dụ: nếu URL bộ chứa hiển thị trong bảng điều khiển của Firebasegs://bucket-name.appspot.com, hãy chuyển chuỗi bucket-name.appspot.com đến SDK dành cho quản trị viên.

Node.js

const { initializeApp, cert } = require('firebase-admin/app');
const { getStorage } = require('firebase-admin/storage');

const serviceAccount = require('./path/to/serviceAccountKey.json');

initializeApp({
  credential: cert(serviceAccount),
  storageBucket: '<BUCKET_NAME>.appspot.com'
});

const bucket = getStorage().bucket();

// 'bucket' is an object defined in the @google-cloud/storage library.
// See https://googlecloudplatform.github.io/google-cloud-node/#/docs/storage/latest/storage/bucket
// for more details.

Java

FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccountKey.json");

FirebaseOptions options = FirebaseOptions.builder()
    .setCredentials(GoogleCredentials.fromStream(serviceAccount))
    .setStorageBucket("<BUCKET_NAME>.appspot.com")
    .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

Bucket bucket = StorageClient.getInstance().bucket();

// 'bucket' is an object defined in the google-cloud-storage Java library.
// See http://googlecloudplatform.github.io/google-cloud-java/latest/apidocs/com/google/cloud/storage/Bucket.html
// for more details.

Python

import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import storage

cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')
firebase_admin.initialize_app(cred, {
    'storageBucket': '<BUCKET_NAME>.appspot.com'
})

bucket = storage.bucket()

# 'bucket' is an object defined in the google-cloud-storage Python library.
# See https://googlecloudplatform.github.io/google-cloud-python/latest/storage/buckets.html
# for more details.

Tiến hành

import (
	"context"
	"log"

	firebase "firebase.google.com/go/v4"
	"firebase.google.com/go/v4/auth"
	"google.golang.org/api/option"
)

config := &firebase.Config{
	StorageBucket: "<BUCKET_NAME>.appspot.com",
}
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")
app, err := firebase.NewApp(context.Background(), config, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln(err)
}

client, err := app.Storage(context.Background())
if err != nil {
	log.Fatalln(err)
}

bucket, err := client.DefaultBucket()
if err != nil {
	log.Fatalln(err)
}
// 'bucket' is an object defined in the cloud.google.com/go/storage package.
// See https://godoc.org/cloud.google.com/go/storage#BucketHandle
// for more details.

Bạn có thể sử dụng các tệp tham chiếu bộ chứa do SDK dành cho quản trị viên trả về cùng với thư viện ứng dụng Google Cloud Storage chính thức để tải lên, tải xuống và sửa đổi nội dung trong các bộ chứa được liên kết với dự án Firebase của bạn. Xin lưu ý rằng bạn không phải xác thực thư viện Google Cloud Storage khi sử dụng SDK quản trị của Firebase. Thông tin tham chiếu bộ chứa do SDK quản trị trả về đã được xác thực bằng thông tin đăng nhập dùng để khởi chạy ứng dụng Firebase của bạn.

Sử dụng bộ chứa tuỳ chỉnh

Nếu muốn dùng một bộ chứa Cloud Storage khác với bộ chứa mặc định được cung cấp ở trên hoặc muốn dùng nhiều bộ chứa Cloud Storage trong một ứng dụng, bạn có thể truy xuất tệp tham chiếu đến một bộ chứa tuỳ chỉnh như minh hoạ dưới đây:

Node.js

const bucket = getStorage().bucket('my-custom-bucket');

Java

Bucket bucket = StorageClient.getInstance().bucket("my-custom-bucket");

Python

bucket = storage.bucket('my-custom-bucket')

Tiến hành

 bucket, err := client.Bucket("my-custom-bucket")

Dùng ứng dụng Firebase tuỳ chỉnh

Nếu đang xây dựng một ứng dụng phức tạp hơn để tương tác với nhiều ứng dụng Firebase, bạn có thể truy cập vào các bộ chứa Cloud Storage liên kết với một ứng dụng Firebase cụ thể như sau:

Node.js

const bucket = getStorage(customApp).bucket();

Java

Bucket bucket = StorageClient.getInstance(customApp).bucket();

Python

bucket = storage.bucket(app=custom_app)

Tiến hành

otherClient, err := otherApp.Storage(context.Background())
bucket, err := otherClient.Bucket("other-app-bucket")

Nhận URL tải xuống có thể chia sẻ

Bạn có thể sử dụng SDK dành cho quản trị viên để tạo URL tải xuống chưa hết hạn cho các tệp được lưu trữ trong bộ chứa của mình. Bất kỳ ai có URL này đều có thể truy cập vĩnh viễn tệp.

Node.js

const { getStorage, getDownloadURL } = require('firebase-admin/storage');

const fileRef = getStorage().bucket('my-bucket').file('my-file');
const downloadURL= await getDownloadURL(fileRef);

Thư viện ứng dụng Google Cloud Storage

SDK quản trị của Firebase dựa vào thư viện ứng dụng Google Cloud Storage để cung cấp quyền truy cập vào Cloud Storage. Các tệp tham chiếu bộ chứa do SDK quản trị trả về là đối tượng được xác định trong các thư viện này. Hãy tham khảo tài liệu và tài liệu tham khảo API của thư viện ứng dụng Google Cloud Storage để tìm hiểu cách sử dụng các tệp tham chiếu bộ chứa được trả về trong các trường hợp sử dụng như tải tệp lêntải xuống.