Điều kiện kích hoạt Xác thực Firebase

Bạn có thể kích hoạt các hàm để phản hồi việc tạo và xoá tài khoản người dùng Firebase. Ví dụ: bạn có thể gửi email chào mừng cho một người dùng vừa tạo một tài khoản trong ứng dụng của bạn. Ví dụ trên trang này dựa trên một mẫu thực hiện chính xác việc này, tức là gửi email chào mừng và chào tạm biệt khi tạo và xoá tài khoản.

Để biết thêm ví dụ về trường hợp sử dụng, hãy xem phần Tôi có thể làm gì với Cloud Functions?.

Kích hoạt một hàm khi tạo người dùng

Bạn có thể sử dụng trình xử lý sự kiện functions.auth.user().onCreate() để tạo một hàm kích hoạt khi người dùng Firebase được tạo:

exports.sendWelcomeEmail = functions.auth.user().onCreate((user) => {
  // ...
});

Tài khoản Firebase sẽ kích hoạt sự kiện tạo người dùng cho Cloud Functions khi:

  • Người dùng tạo tài khoản email và mật khẩu.
  • Người dùng đăng nhập lần đầu tiên bằng một nhà cung cấp danh tính được liên kết.
  • Nhà phát triển tạo một tài khoản bằng SDK dành cho quản trị viên của Firebase.
  • Người dùng đăng nhập vào phiên xác thực ẩn danh mới lần đầu tiên.

Sự kiện Cloud Functions không được kích hoạt khi người dùng đăng nhập lần đầu tiên bằng mã thông báo tuỳ chỉnh.

Truy cập vào thuộc tính người dùng

Từ dữ liệu người dùng được trả về cho hàm của bạn, bạn có thể truy cập vào danh sách thuộc tính người dùng có sẵn trong đối tượng UserRecord của người dùng mới tạo. Ví dụ: Bạn có thể xem email và tên hiển thị của người dùng như sau:

const email = user.email; // The email of the user.
const displayName = user.displayName; // The display name of the user.

Kích hoạt một hàm khi xoá người dùng

Tương tự như việc kích hoạt một chức năng khi tạo người dùng, bạn có thể phản hồi các sự kiện xoá người dùng. Sử dụng trình xử lý sự kiện functions.auth.user().onDelete() như minh hoạ dưới đây:

exports.sendByeEmail = functions.auth.user().onDelete((user) => {
  // ...
});

Hàm chặn trình kích hoạt

Nếu đã nâng cấp lên phương thức Xác thực Firebase bằng Nền tảng nhận dạng, bạn có thể mở rộng tính năng Xác thực Firebase bằng cách sử dụng chặn Cloud Functions.

Hàm chặn cho phép bạn thực thi mã tuỳ chỉnh sửa đổi kết quả người dùng đăng ký hoặc đăng nhập vào ứng dụng của bạn. Ví dụ: bạn có thể ngăn người dùng xác thực nếu họ không đáp ứng các tiêu chí nhất định hoặc cập nhật thông tin người dùng trước khi trả về ứng dụng khách của bạn.