获取我们在 Firebase 峰会上发布的所有信息,了解 Firebase 可如何帮助您加快应用开发速度并满怀信心地运行应用。了解详情

Cloud Firestore Güvenlik Kurallarını Yapılandırma

Cloud Firestore Güvenlik Kuralları, veritabanınızdaki belgelere ve koleksiyonlara erişimi kontrol etmenize olanak tanır. Esnek kural sözdizimi, tüm yazma işlemlerinden tüm veritabanına ve belirli bir belge üzerindeki işlemlere kadar her şeyle eşleşen kurallar oluşturmanıza olanak tanır.

Bu kılavuz, güvenlik kurallarının temel sözdizimini ve yapısını açıklamaktadır. Eksiksiz kural kümeleri oluşturmak için bu sözdizimini güvenlik kuralları koşullarıyla birleştirin.

Hizmet ve veritabanı bildirimi

Cloud Firestore Güvenlik Kuralları her zaman aşağıdaki bildirimle başlar:

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  // ...
 }
}

service cloud.firestore bildirimi, kuralları Cloud Firestore kapsamına alarak Cloud Firestore Güvenlik Kuralları ile Cloud Storage gibi diğer ürünlerin kuralları arasındaki çakışmaları önler.

match /databases/{database}/documents bildirimi, kuralların projedeki herhangi bir Cloud Firestore veritabanıyla eşleşmesi gerektiğini belirtir. Şu anda her projenin (default) adlı yalnızca tek bir veritabanı vardır.

Temel okuma/yazma kuralları

Temel kurallar, bir belge yolu belirten bir match ifadesinden ve belirtilen verileri okurken izin verilen bir allow ifadesinden oluşur:

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {

  // Match any document in the 'cities' collection
  match /cities/{city} {
   allow read: if <condition>;
   allow write: if <condition>;
  }
 }
}

Tüm eşleşme ifadeleri koleksiyonlara değil belgelere işaret etmelidir. Match deyimi, match /cities/SF olduğu gibi belirli bir belgeye işaret edebilir veya match /cities/{city} 'de olduğu gibi, belirtilen yoldaki herhangi bir belgeye işaret etmek için joker karakterler kullanabilir.

Yukarıdaki örnekte, eşleşme ifadesi {city} joker karakter sözdizimini kullanır. Bu, kuralın /cities/SF veya /cities/NYC gibi cities koleksiyonundaki tüm belgeler için geçerli olduğu anlamına gelir. Match deyimindeki allow ifadeleri değerlendirildiğinde, city değişkeni, SF veya NYC gibi şehir belgesi adına çözümlenir.

Ayrıntılı işlemler

Bazı durumlarda, read ve write işlemlerini daha ayrıntılı işlemlere ayırmak yararlıdır. Örneğin, uygulamanız belge oluşturmada belge silmeden farklı koşullar uygulamak isteyebilir. Veya tek belge okumalarına izin verip büyük sorguları reddetmek isteyebilirsiniz.

Bir read kuralı get ve list olarak bölünebilirken, bir write kuralı create , update ve delete olarak bölünebilir:

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  // A read rule can be divided into get and list rules
  match /cities/{city} {
   // Applies to single document read requests
   allow get: if <condition>;

   // Applies to queries and collection read requests
   allow list: if <condition>;
  }

  // A write rule can be divided into create, update, and delete rules
  match /cities/{city} {
   // Applies to writes to nonexistent documents
   allow create: if <condition>;

   // Applies to writes to existing documents
   allow update: if <condition>;

   // Applies to delete operations
   allow delete: if <condition>;
  }
 }
}

hiyerarşik veri

Cloud Firestore'daki veriler, belge koleksiyonları halinde düzenlenir ve her belge, alt koleksiyonlar yoluyla hiyerarşiyi genişletebilir. Güvenlik kurallarının hiyerarşik verilerle nasıl etkileşime girdiğini anlamak önemlidir.

cities koleksiyonundaki her belgenin bir landmarks alt koleksiyonu içerdiği durumu düşünün. Güvenlik kuralları yalnızca eşleşen yolda geçerlidir, bu nedenle cities koleksiyonunda tanımlanan erişim kontrolleri, landmarks alt koleksiyonu için geçerli değildir. Bunun yerine, alt koleksiyonlara erişimi kontrol etmek için açık kurallar yazın:

service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    match /cities/{city} {
      allow read, write: if <condition>;

    // Explicitly define rules for the 'landmarks' subcollection
        match /landmarks/{landmark} {
          allow read, write: if <condition>;
       }
    }
  }
}

match match yolu her zaman dış match deyiminin yoluna görelidir. Aşağıdaki kural kümeleri bu nedenle eşdeğerdir:

service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    match /cities/{city} {
     match /landmarks/{landmark} {
       allow read, write: if <condition>;
      }
    }
  }
}
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    match /cities/{city}/landmarks/{landmark} {
     allow read, write: if <condition>;
    }
  }
}

Özyinelemeli joker karakterler

Kuralların keyfi olarak derin bir hiyerarşiye uygulanmasını istiyorsanız, yinelemeli joker karakter sözdizimini kullanın {name=**} . Örneğin:

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  // Matches any document in the cities collection as well as any document
  // in a subcollection.
  match /cities/{document=**} {
   allow read, write: if <condition>;
  }
 }
}

Özyinelemeli joker karakter sözdizimini kullanırken, belge derinlemesine iç içe geçmiş bir alt koleksiyonda bulunsa bile joker karakter değişkeni eşleşen yol bölümünün tamamını içerecektir. Örneğin, yukarıda listelenen kurallar /cities/SF/landmarks/coit_tower bulunan bir belgeyle eşleşir ve document değişkeninin değeri SF/landmarks/coit_tower .

Ancak yinelemeli joker karakterlerin davranışının kuralların sürümüne bağlı olduğunu unutmayın.

Versiyon 1

Güvenlik kuralları, varsayılan olarak sürüm 1'i kullanır. 1. sürümde, yinelemeli joker karakterler bir veya daha fazla yol öğesiyle eşleşir. Boş bir yolla match /cities/{city}/{document=**} ile eşleşen alt koleksiyonlardaki belgelerle eşleşir, ancak cities koleksiyonundaki belgelerle eşleşmezken, /cities/{document=**} ile match /cities/{document=**} her iki belgeyle de eşleşir cities koleksiyonu ve alt koleksiyonlar.

Yinelemeli joker karakterler, bir eşleşme bildiriminin sonunda gelmelidir.

Versiyon 2

Güvenlik kurallarının 2. sürümünde, yinelenen joker karakterler sıfır veya daha fazla yol öğesiyle eşleşir. match/cities/{city}/{document=**} , herhangi bir alt koleksiyondaki belgelerle ve cities koleksiyonundaki belgelerle eşleşir.

rules_version = '2'; ekleyerek sürüm 2'ye kaydolmalısınız. güvenlik kurallarınızın en üstünde:

rules_version = '2';
service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  // Matches any document in the cities collection as well as any document
  // in a subcollection.
  match /cities/{city}/{document=**} {
   allow read, write: if <condition>;
  }
 }
}

Eşleşme bildirimi başına en fazla bir yinelenen joker karakteriniz olabilir, ancak sürüm 2'de bu joker karakteri eşleşme ifadesinde herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz. Örneğin:

rules_version = '2';
service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  // Matches any document in the songs collection group
  match /{path=**}/songs/{song} {
   allow read, write: if <condition>;
  }
 }
}

Koleksiyon grubu sorguları kullanıyorsanız, sürüm 2'yi kullanmalısınız, bkz. toplama grubu sorgularının güvenliğini sağlama .

Çakışan eşleşme ifadeleri

Bir belgenin birden fazla match deyimiyle eşleşmesi mümkündür. Birden fazla allow ifadesinin bir istekle eşleşmesi durumunda, koşullardan herhangi biri true erişime izin verilir:

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  // Matches any document in the 'cities' collection.
  match /cities/{city} {
   allow read, write: if false;
  }

  // Matches any document in the 'cities' collection or subcollections.
  match /cities/{document=**} {
   allow read, write: if true;
  }
 }
}

Yukarıdaki örnekte, ilk kural her zaman false olsa da ikinci kural her zaman true olduğundan, cities koleksiyonuna yapılan tüm okuma ve yazma işlemlerine izin verilecektir.

Güvenlik kuralı sınırları

Güvenlik kurallarıyla çalışırken aşağıdaki sınırlara dikkat edin:

sınır Detaylar
İstek başına en fazla escape( exists() , get() ve getAfter() çağrısı sayısı
 • Tek belge istekleri ve sorgu istekleri için 10.
 • Çoklu belge okumaları, işlemler ve toplu yazmalar için 20. Önceki 10 sınırı da her işlem için geçerlidir.

  Örneğin, 3 yazma işlemi içeren toplu bir yazma isteği oluşturduğunuzu ve güvenlik kurallarınızın her yazmayı doğrulamak için 2 belge erişim çağrısı kullandığını hayal edin. Bu durumda, her yazma, 10 erişim çağrısından 2'sini kullanır ve toplu yazma isteği, 20 erişim çağrısından 6'sını kullanır.

Her iki sınırın aşılması, izin reddedildi hatasıyla sonuçlanır.

Bazı belge erişim çağrıları önbelleğe alınabilir ve önbelleğe alınan çağrılar limitlere dahil edilmez.

Maksimum iç içe match bildirimi derinliği 10
Bir dizi iç içe geçmiş match ifadesi içinde izin verilen, yol segmentlerinde maksimum yol uzunluğu 100
Bir dizi iç içe geçmiş match ifadesi içinde izin verilen maksimum yol yakalama değişkeni sayısı 20
Maksimum işlev çağrısı derinliği 20
Maksimum işlev bağımsız değişkeni sayısı 7
İşlev başına maksimum let değişken bağlama sayısı 10
Maksimum özyinelemeli veya döngüsel işlev çağrısı sayısı 0 (izin verilmez)
İstek başına değerlendirilen maksimum ifade sayısı 1.000
Bir kural kümesinin maksimum boyutu Kural kümeleri iki boyut sınırına uymalıdır:
 • Firebase konsolundan veya CLI'den yayınlanan kural kümesi metin kaynağının boyutuna ilişkin 256 KB'lik bir sınır firebase deploy .
 • Firebase kaynağı işleyip arka uçta etkin hale getirdiğinde ortaya çıkan, derlenmiş kural kümesinin boyutunda 250 KB'lik bir sınır.

Sonraki adımlar