Cloud Firestore ile gerçek zamanlı güncellemeler alın

Bir dokümanı onSnapshot() yöntemiyle dinleyebilirsiniz. Sağladığınız geri çağırmayı kullanan ilk çağrı, tek dokümanın geçerli içeriğiyle hemen bir doküman anlık görüntüsü oluşturur. Ardından, içerik her değiştiğinde, dokümanın anlık görüntüsü başka bir çağrıyla güncellenir.

Web

import { doc, onSnapshot } from "firebase/firestore";

const unsub = onSnapshot(doc(db, "cities", "SF"), (doc) => {
  console.log("Current data: ", doc.data());
});

Web

db.collection("cities").doc("SF")
  .onSnapshot((doc) => {
    console.log("Current data: ", doc.data());
  });
Swift
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde kullanılamaz.
db.collection("cities").document("SF")
 .addSnapshotListener { documentSnapshot, error in
  guard let document = documentSnapshot else {
   print("Error fetching document: \(error!)")
   return
  }
  guard let data = document.data() else {
   print("Document data was empty.")
   return
  }
  print("Current data: \(data)")
 }
Objective-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde kullanılamaz.
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"SF"]
  addSnapshotListener:^(FIRDocumentSnapshot *snapshot, NSError *error) {
   if (snapshot == nil) {
    NSLog(@"Error fetching document: %@", error);
    return;
   }
   NSLog(@"Current data: %@", snapshot.data);
  }];

Kotlin+KTX

val docRef = db.collection("cities").document("SF")
docRef.addSnapshotListener { snapshot, e ->
  if (e != null) {
    Log.w(TAG, "Listen failed.", e)
    return@addSnapshotListener
  }

  if (snapshot != null && snapshot.exists()) {
    Log.d(TAG, "Current data: ${snapshot.data}")
  } else {
    Log.d(TAG, "Current data: null")
  }
}

Java

final DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("SF");
docRef.addSnapshotListener(new EventListener<DocumentSnapshot>() {
  @Override
  public void onEvent(@Nullable DocumentSnapshot snapshot,
            @Nullable FirebaseFirestoreException e) {
    if (e != null) {
      Log.w(TAG, "Listen failed.", e);
      return;
    }

    if (snapshot != null && snapshot.exists()) {
      Log.d(TAG, "Current data: " + snapshot.getData());
    } else {
      Log.d(TAG, "Current data: null");
    }
  }
});

Dart

final docRef = db.collection("cities").doc("SF");
docRef.snapshots().listen(
   (event) => print("current data: ${event.data()}"),
   onError: (error) => print("Listen failed: $error"),
  );

Genellikle kullanıcı arayüzünüzün, bir Firestore dokümanının veya koleksiyonunun içeriğindeki değişikliklere tepki vermesini istersiniz. Bu işlemi, Firestore anlık görüntü akışını kullanan bir StreamBuilder widget'ı ile yapabilirsiniz:

class UserInformation extends StatefulWidget {
 @override
 _UserInformationState createState() => _UserInformationState();
}

class _UserInformationState extends State<UserInformation> {
 final Stream<QuerySnapshot> _usersStream =
   FirebaseFirestore.instance.collection('users').snapshots();

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return StreamBuilder<QuerySnapshot>(
   stream: _usersStream,
   builder: (BuildContext context, AsyncSnapshot<QuerySnapshot> snapshot) {
    if (snapshot.hasError) {
     return const Text('Something went wrong');
    }

    if (snapshot.connectionState == ConnectionState.waiting) {
     return const Text("Loading");
    }

    return ListView(
     children: snapshot.data!.docs
       .map((DocumentSnapshot document) {
        Map<String, dynamic> data =
          document.data()! as Map<String, dynamic>;
        return ListTile(
         title: Text(data['full_name']),
         subtitle: Text(data['company']),
        );
       })
       .toList()
       .cast(),
    );
   },
  );
 }
}
Java
DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("SF");
docRef.addSnapshotListener(
  new EventListener<DocumentSnapshot>() {
   @Override
   public void onEvent(@Nullable DocumentSnapshot snapshot, @Nullable FirestoreException e) {
    if (e != null) {
     System.err.println("Listen failed: " + e);
     return;
    }

    if (snapshot != null && snapshot.exists()) {
     System.out.println("Current data: " + snapshot.getData());
    } else {
     System.out.print("Current data: null");
    }
   }
  });
Python

# Create an Event for notifying main thread.
callback_done = threading.Event()

# Create a callback on_snapshot function to capture changes
def on_snapshot(doc_snapshot, changes, read_time):
  for doc in doc_snapshot:
    print(f"Received document snapshot: {doc.id}")
  callback_done.set()

doc_ref = db.collection("cities").document("SF")

# Watch the document
doc_watch = doc_ref.on_snapshot(on_snapshot)
C++
DocumentReference doc_ref = db->Collection("cities").Document("SF");
doc_ref.AddSnapshotListener(
  [](const DocumentSnapshot& snapshot, Error error, const std::string& errorMsg) {
   if (error == Error::kErrorOk) {
    if (snapshot.exists()) {
     std::cout << "Current data: " << snapshot << std::endl;
    } else {
     std::cout << "Current data: null" << std::endl;
    }
   } else {
    std::cout << "Listen failed: " << error << std::endl;
   }
  });
Node.js
const doc = db.collection('cities').doc('SF');

const observer = doc.onSnapshot(docSnapshot => {
 console.log(`Received doc snapshot: ${docSnapshot}`);
 // ...
}, err => {
 console.log(`Encountered error: ${err}`);
});
Go
import (
	"context"
	"fmt"
	"io"
	"time"

	"cloud.google.com/go/firestore"
	"google.golang.org/grpc/codes"
	"google.golang.org/grpc/status"
)

// listenDocument listens to a single document.
func listenDocument(ctx context.Context, w io.Writer, projectID, collection string) error {
	// projectID := "project-id"
	// Сontext with timeout stops listening to changes.
	ctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 30*time.Second)
	defer cancel()

	client, err := firestore.NewClient(ctx, projectID)
	if err != nil {
		return fmt.Errorf("firestore.NewClient: %w", err)
	}
	defer client.Close()

	it := client.Collection(collection).Doc("SF").Snapshots(ctx)
	for {
		snap, err := it.Next()
		// DeadlineExceeded will be returned when ctx is cancelled.
		if status.Code(err) == codes.DeadlineExceeded {
			return nil
		}
		if err != nil {
			return fmt.Errorf("Snapshots.Next: %w", err)
		}
		if !snap.Exists() {
			fmt.Fprintf(w, "Document no longer exists\n")
			return nil
		}
		fmt.Fprintf(w, "Received document snapshot: %v\n", snap.Data())
	}
}
PHP
// Not supported in the PHP client library
Unity
DocumentReference docRef = db.Collection("cities").Document("SF");
docRef.Listen(snapshot => {
  Debug.Log("Callback received document snapshot.");
  Debug.Log(String.Format("Document data for {0} document:", snapshot.Id));
  Dictionary<string, object> city = snapshot.ToDictionary();
  foreach (KeyValuePair<string, object> pair in city) {
    Debug.Log(String.Format("{0}: {1}", pair.Key, pair.Value));
  }
});
C#
DocumentReference docRef = db.Collection("cities").Document("SF");
FirestoreChangeListener listener = docRef.Listen(snapshot =>
{
  Console.WriteLine("Callback received document snapshot.");
  Console.WriteLine("Document exists? {0}", snapshot.Exists);
  if (snapshot.Exists)
  {
    Console.WriteLine("Document data for {0} document:", snapshot.Id);
    Dictionary<string, object> city = snapshot.ToDictionary();
    foreach (KeyValuePair<string, object> pair in city)
    {
      Console.WriteLine("{0}: {1}", pair.Key, pair.Value);
    }
  }
});
Ruby
doc_ref = firestore.col(collection_path).doc document_path
snapshots = []

# Watch the document.
listener = doc_ref.listen do |snapshot|
 puts "Received document snapshot: #{snapshot.document_id}"
 snapshots << snapshot
end

Yerel değişikliklerle ilgili etkinlikler

Uygulamanızdaki yerel yazmalar anlık görüntü dinleyicilerini hemen çağırır. Bunun nedeni, "gecikme telafisi" adı verilen önemli bir özelliktir. Yazma işlemi gerçekleştirdiğinizde, veriler arka uca gönderilmeden önce dinleyicilerinize yeni veriler hakkında bilgi verilir.

Alınan belgeler, belgenin henüz arka uca yazılmamış yerel değişiklikler içerip içermediğini gösteren bir metadata.hasPendingWrites özelliğine sahiptir. Anlık görüntü dinleyiciniz tarafından alınan etkinliklerin kaynağını belirlemek için bu özelliği kullanabilirsiniz:

Web

import { doc, onSnapshot } from "firebase/firestore";

const unsub = onSnapshot(doc(db, "cities", "SF"), (doc) => {
 const source = doc.metadata.hasPendingWrites ? "Local" : "Server";
 console.log(source, " data: ", doc.data());
});

Web

db.collection("cities").doc("SF")
  .onSnapshot((doc) => {
    var source = doc.metadata.hasPendingWrites ? "Local" : "Server";
    console.log(source, " data: ", doc.data());
  });
Swift
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde kullanılamaz.
db.collection("cities").document("SF")
 .addSnapshotListener { documentSnapshot, error in
  guard let document = documentSnapshot else {
   print("Error fetching document: \(error!)")
   return
  }
  let source = document.metadata.hasPendingWrites ? "Local" : "Server"
  print("\(source) data: \(document.data() ?? [:])")
 }
Objective-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde kullanılamaz.
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"SF"]
  addSnapshotListener:^(FIRDocumentSnapshot *snapshot, NSError *error) {
   if (snapshot == nil) {
    NSLog(@"Error fetching document: %@", error);
    return;
   }
   NSString *source = snapshot.metadata.hasPendingWrites ? @"Local" : @"Server";
   NSLog(@"%@ data: %@", source, snapshot.data);
  }];

Kotlin+KTX

val docRef = db.collection("cities").document("SF")
docRef.addSnapshotListener { snapshot, e ->
  if (e != null) {
    Log.w(TAG, "Listen failed.", e)
    return@addSnapshotListener
  }

  val source = if (snapshot != null && snapshot.metadata.hasPendingWrites()) {
    "Local"
  } else {
    "Server"
  }

  if (snapshot != null && snapshot.exists()) {
    Log.d(TAG, "$source data: ${snapshot.data}")
  } else {
    Log.d(TAG, "$source data: null")
  }
}

Java

final DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("SF");
docRef.addSnapshotListener(new EventListener<DocumentSnapshot>() {
  @Override
  public void onEvent(@Nullable DocumentSnapshot snapshot,
            @Nullable FirebaseFirestoreException e) {
    if (e != null) {
      Log.w(TAG, "Listen failed.", e);
      return;
    }

    String source = snapshot != null && snapshot.getMetadata().hasPendingWrites()
        ? "Local" : "Server";

    if (snapshot != null && snapshot.exists()) {
      Log.d(TAG, source + " data: " + snapshot.getData());
    } else {
      Log.d(TAG, source + " data: null");
    }
  }
});

Dart

final docRef = db.collection("cities").doc("SF");
docRef.snapshots().listen(
 (event) {
  final source = (event.metadata.hasPendingWrites) ? "Local" : "Server";
  print("$source data: ${event.data()}");
 },
 onError: (error) => print("Listen failed: $error"),
);
Java
# Not yet supported in the Java client library
Python
// Not yet supported in Python client library
C++
DocumentReference doc_ref = db->Collection("cities").Document("SF");
doc_ref.AddSnapshotListener([](const DocumentSnapshot& snapshot,
                Error error, const std::string& errorMsg) {
 if (error == Error::kErrorOk) {
  const char* source =
    snapshot.metadata().has_pending_writes() ? "Local" : "Server";
  if (snapshot.exists()) {
   std::cout << source << " data: " << snapshot.Get("name").string_value()
        << std::endl;
  } else {
   std::cout << source << " data: null" << std::endl;
  }
 } else {
  std::cout << "Listen failed: " << error << std::endl;
 }
});
Node.js
// Not yet supported in the Node.js client library
Go
// Not yet supported in the Go client library
PHP
// Not supported in the PHP client library
Unity
DocumentReference docRef = db.Collection("cities").Document("SF");
docRef.Listen(
 snapshot =>
 {
   string source = (snapshot != null && snapshot.Metadata.HasPendingWrites) ? "Local" : "Server";
   string snapshotData = "null";
   if (snapshot != null && snapshot.Exists)
   {
     System.Text.StringBuilder builder = new System.Text.StringBuilder();
     IDictionary<string, object> dict = snapshot.ToDictionary();
     foreach (var KVPair in dict)
     {
       builder.Append($"{KVPair.Key}: {KVPair.Value}\n");
     }
     snapshotData = builder.ToString();
   }
   Debug.Log($"{source} data: ${snapshotData}");
 });
C#
// Not yet supported in the C# client library
Ruby
// Not yet supported in the Ruby client library

Meta veri değişikliklerine ilişkin etkinlikler

Bir doküman, koleksiyon veya sorguda yapılan değişiklikleri dinlerken işleyicinizin alacağı etkinliklerin ayrıntı düzeyini denetlemek için seçenekler iletebilirsiniz.

Varsayılan olarak, dinleyicilere yalnızca meta verileri etkileyen değişiklikler hakkında bilgi verilmez. Uygulamanız yeni bir doküman yazdığında ne olduğunu düşünün:

 1. Yeni verilerle hemen bir değişiklik etkinliği tetiklenir. Doküman henüz arka uca yazılmadığı için "yazma bekleniyor" işareti true olarak görünüyor.
 2. Doküman arka uca yazılır.
 3. Arka uç, istemciyi başarılı yazma işlemi konusunda bilgilendirir. Belge verilerinde değişiklik yapılmadı ancak "yazma bekleniyor" işareti false olarak değiştiğinden meta veri değişikliği yapıldı.

Doküman veya sorgu meta verileri değiştiğinde anlık görüntü etkinlikleri almak istiyorsanız işleyicinizi eklerken bir dinleme seçenekleri nesnesi iletin.

Web

import { doc, onSnapshot } from "firebase/firestore";

const unsub = onSnapshot(
 doc(db, "cities", "SF"), 
 { includeMetadataChanges: true }, 
 (doc) => {
  // ...
 });

Web

db.collection("cities").doc("SF")
  .onSnapshot({
    // Listen for document metadata changes
    includeMetadataChanges: true
  }, (doc) => {
    // ...
  });
Swift
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde kullanılamaz.
// Listen to document metadata.
db.collection("cities").document("SF")
 .addSnapshotListener(includeMetadataChanges: true) { documentSnapshot, error in
  // ...
 }
Objective-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde kullanılamaz.
// Listen for metadata changes.
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"SF"]
  addSnapshotListenerWithIncludeMetadataChanges:YES
                     listener:^(FIRDocumentSnapshot *snapshot, NSError *error) {
  // ...
}];

Kotlin+KTX

// Listen for metadata changes to the document.
val docRef = db.collection("cities").document("SF")
docRef.addSnapshotListener(MetadataChanges.INCLUDE) { snapshot, e ->
  // ...
}

Java

// Listen for metadata changes to the document.
DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("SF");
docRef.addSnapshotListener(MetadataChanges.INCLUDE, new EventListener<DocumentSnapshot>() {
  @Override
  public void onEvent(@Nullable DocumentSnapshot snapshot,
            @Nullable FirebaseFirestoreException e) {
    // ...
  }
});

Dart

final docRef = db.collection("cities").doc("SF");
docRef.snapshots(includeMetadataChanges: true).listen((event) {
 // ...
});
Java
// Not yet supported in the Java client library
Python
// Not yet supported in Python client library
C++
DocumentReference doc_ref = db->Collection("cities").Document("SF");
doc_ref.AddSnapshotListener(
  MetadataChanges::kInclude,
  [](const DocumentSnapshot& snapshot, Error error, const std::string& errorMsg) { /* ... */ });
Node.js
// Not yet supported the Node.js client library
Go
// Not yet supported in the Go client library
PHP
// Not supported in the PHP client library
Unity
DocumentReference docRef = db.Collection("cities").Document("SF");
docRef.Listen(MetadataChanges.Include, snapshot =>
{
  // ...
});
C#
// Not yet supported in the C# client library
Ruby
// Not yet supported in the Ruby client library

İşleyicileri yalnızca yerel değişiklikler için yapılandırma

Cloud Firestore anlık görüntü dinleyicileri, yerel önbellekten ilk anlık görüntü alır ve karşılık gelen verileri eş zamanlı olarak sunucudan getirir.

Bazı durumlarda, sunucudan takip getirmeleri istemeyebilirsiniz. İstemci SDK'ları, dinleyicileri yalnızca yerel önbellekteki verilere göre etkinleşecek şekilde yapılandırmanıza olanak tanır. Bu, gereksiz sunucu çağrılarını ve maliyetlerini önlemenize ve yerel verileri ve değişiklikleri yansıtan istemci tarafı önbelleğinden yararlanmanıza yardımcı olur.

Burada, anlık görüntü seçenekleri yalnızca yerel değişiklikleri dinlemeye izin verecek şekilde istemci kodunda ayarlanır.

Web

const unsubscribe = onSnapshot(
  doc(db, "cities", "SF"),
  { 
   includeMetadataChanges: true,
   source:'cache'
   },
  (documentSnapshot) => {//…}
 );

Web

// Not yet supported in the Web namespaced API

Swift
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde kullanılamaz.
// Set up listener options
let options = SnapshotListenOptions()
  .withSource(ListenSource.cache)
  .withIncludeMetadataChanges(true)
db.collection("cities").document("SF")
 .addSnapshotListener(options: options) { documentSnapshot, error in
  // ...
 }
Objective-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde kullanılamaz.
// Set up listener options
FIRSnapshotListenOptions *options = [[FIRSnapshotListenOptions alloc] init];
FIRSnapshotListenOptions *optionsWithSourceAndMetadata = 
          [[options optionsWithIncludeMetadataChanges:YES] 
           optionsWithSource:FIRListenSourceCache];
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"SF"]
 addSnapshotListenerWithOptions:optionsWithSourceAndMetadata
 listener: ^ (FIRDocumentSnapshot * snapshot, NSError * error) {
  //…
 }
];

Kotlin+KTX

// Set up listener options
val options = SnapshotListenOptions.Builder()
 .setMetadataChanges(MetadataChanges.INCLUDE)
 .setSource(ListenSource.CACHE)
 .build();
db.collection("cities").document("SF")
 .addSnapshotListener(options) { snapshot, error ->
  //…
 }

Java

// Set up listener options
SnapshotListenOptions options = new SnapshotListenOptions.Builder()
 .setMetadataChanges(MetadataChanges.INCLUDE)
 .setSource(ListenSource.CACHE)
 .build();
db.collection("cities").document("SF").addSnapshotListener(options, new EventListener<DocumentSnapshot>() {
  //…
 });

Dart

// Not yet supported in this client library

Java
# Not yet supported in the Java client library
Python
// Not yet supported in Python client library
C++
// Not yet supported in the C++ client library
Node.js
// Not yet supported in the Node.js client library
Go
// Not yet supported in the Go client library
PHP
// Not yet supported in the PHP client library
Unity
// Not yet supported in the Unity client library
C#
// Not yet supported in the C# client library
Ruby
// Not yet supported in the Ruby client library

Bir koleksiyondaki birden çok dokümanı dinleme

Belgelerde olduğu gibi, sorgunun sonuçlarını dinlemek için get() yerine onSnapshot() kullanabilirsiniz. Bu işlem, bir sorgu anlık görüntüsü oluşturur. Örneğin, CA durumundaki dokümanları dinlemek için:

Web

import { collection, query, where, onSnapshot } from "firebase/firestore";

const q = query(collection(db, "cities"), where("state", "==", "CA"));
const unsubscribe = onSnapshot(q, (querySnapshot) => {
 const cities = [];
 querySnapshot.forEach((doc) => {
   cities.push(doc.data().name);
 });
 console.log("Current cities in CA: ", cities.join(", "));
});

Web

db.collection("cities").where("state", "==", "CA")
  .onSnapshot((querySnapshot) => {
    var cities = [];
    querySnapshot.forEach((doc) => {
      cities.push(doc.data().name);
    });
    console.log("Current cities in CA: ", cities.join(", "));
  });
Swift
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde kullanılamaz.
db.collection("cities").whereField("state", isEqualTo: "CA")
 .addSnapshotListener { querySnapshot, error in
  guard let documents = querySnapshot?.documents else {
   print("Error fetching documents: \(error!)")
   return
  }
  let cities = documents.compactMap { $0["name"] }
  print("Current cities in CA: \(cities)")
 }
Objective-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde kullanılamaz.
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] queryWhereField:@"state" isEqualTo:@"CA"]
  addSnapshotListener:^(FIRQuerySnapshot *snapshot, NSError *error) {
   if (snapshot == nil) {
    NSLog(@"Error fetching documents: %@", error);
    return;
   }
   NSMutableArray *cities = [NSMutableArray array];
   for (FIRDocumentSnapshot *document in snapshot.documents) {
    [cities addObject:document.data[@"name"]];
   }
   NSLog(@"Current cities in CA: %@", cities);
  }];

Kotlin+KTX

db.collection("cities")
  .whereEqualTo("state", "CA")
  .addSnapshotListener { value, e ->
    if (e != null) {
      Log.w(TAG, "Listen failed.", e)
      return@addSnapshotListener
    }

    val cities = ArrayList<String>()
    for (doc in value!!) {
      doc.getString("name")?.let {
        cities.add(it)
      }
    }
    Log.d(TAG, "Current cites in CA: $cities")
  }

Java

db.collection("cities")
    .whereEqualTo("state", "CA")
    .addSnapshotListener(new EventListener<QuerySnapshot>() {
      @Override
      public void onEvent(@Nullable QuerySnapshot value,
                @Nullable FirebaseFirestoreException e) {
        if (e != null) {
          Log.w(TAG, "Listen failed.", e);
          return;
        }

        List<String> cities = new ArrayList<>();
        for (QueryDocumentSnapshot doc : value) {
          if (doc.get("name") != null) {
            cities.add(doc.getString("name"));
          }
        }
        Log.d(TAG, "Current cites in CA: " + cities);
      }
    });

Dart

db
  .collection("cities")
  .where("state", isEqualTo: "CA")
  .snapshots()
  .listen((event) {
 final cities = [];
 for (var doc in event.docs) {
  cities.add(doc.data()["name"]);
 }
 print("cities in CA: ${cities.join(", ")}");
});
Java
db.collection("cities")
  .whereEqualTo("state", "CA")
  .addSnapshotListener(
    new EventListener<QuerySnapshot>() {
     @Override
     public void onEvent(
       @Nullable QuerySnapshot snapshots, @Nullable FirestoreException e) {
      if (e != null) {
       System.err.println("Listen failed:" + e);
       return;
      }

      List<String> cities = new ArrayList<>();
      for (DocumentSnapshot doc : snapshots) {
       if (doc.get("name") != null) {
        cities.add(doc.getString("name"));
       }
      }
      System.out.println("Current cites in CA: " + cities);
     }
    });
Python

# Create an Event for notifying main thread.
callback_done = threading.Event()

# Create a callback on_snapshot function to capture changes
def on_snapshot(col_snapshot, changes, read_time):
  print("Callback received query snapshot.")
  print("Current cities in California:")
  for doc in col_snapshot:
    print(f"{doc.id}")
  callback_done.set()

col_query = db.collection("cities").where(filter=FieldFilter("state", "==", "CA"))

# Watch the collection query
query_watch = col_query.on_snapshot(on_snapshot)
C++
db->Collection("cities")
  .WhereEqualTo("state", FieldValue::String("CA"))
  .AddSnapshotListener([](const QuerySnapshot& snapshot, Error error, const std::string& errorMsg) {
   if (error == Error::kErrorOk) {
    std::vector<std::string> cities;
    std::cout << "Current cities in CA: " << error << std::endl;
    for (const DocumentSnapshot& doc : snapshot.documents()) {
     cities.push_back(doc.Get("name").string_value());
     std::cout << "" << cities.back() << std::endl;
    }
   } else {
    std::cout << "Listen failed: " << error << std::endl;
   }
  });
Node.js
const query = db.collection('cities').where('state', '==', 'CA');

const observer = query.onSnapshot(querySnapshot => {
 console.log(`Received query snapshot of size ${querySnapshot.size}`);
 // ...
}, err => {
 console.log(`Encountered error: ${err}`);
});
Go
import (
	"context"
	"fmt"
	"io"
	"time"

	"cloud.google.com/go/firestore"
	"google.golang.org/api/iterator"
	"google.golang.org/grpc/codes"
	"google.golang.org/grpc/status"
)

// listenMultiple listens to a query, returning the names of all cities
// for a state.
func listenMultiple(ctx context.Context, w io.Writer, projectID, collection string) error {
	// projectID := "project-id"
	ctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 30*time.Second)
	defer cancel()

	client, err := firestore.NewClient(ctx, projectID)
	if err != nil {
		return fmt.Errorf("firestore.NewClient: %w", err)
	}
	defer client.Close()

	it := client.Collection(collection).Where("state", "==", "CA").Snapshots(ctx)
	for {
		snap, err := it.Next()
		// DeadlineExceeded will be returned when ctx is cancelled.
		if status.Code(err) == codes.DeadlineExceeded {
			return nil
		}
		if err != nil {
			return fmt.Errorf("Snapshots.Next: %w", err)
		}
		if snap != nil {
			for {
				doc, err := snap.Documents.Next()
				if err == iterator.Done {
					break
				}
				if err != nil {
					return fmt.Errorf("Documents.Next: %w", err)
				}
				fmt.Fprintf(w, "Current cities in California: %v\n", doc.Ref.ID)
			}
		}
	}
}
PHP
// Not supported in the PHP client library
Unity
Query query = db.Collection("cities").WhereEqualTo("State", "CA");

ListenerRegistration listener = query.Listen(snapshot => {
 Debug.Log("Callback received query snapshot.");
 Debug.Log("Current cities in California:");
 foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in snapshot.Documents) {
  Debug.Log(documentSnapshot.Id);
 }
});
C#
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query query = db.Collection("cities").WhereEqualTo("State", "CA");

FirestoreChangeListener listener = query.Listen(snapshot =>
{
  Console.WriteLine("Callback received query snapshot.");
  Console.WriteLine("Current cities in California:");
  foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in snapshot.Documents)
  {
    Console.WriteLine(documentSnapshot.Id);
  }
});
Ruby
query = firestore.col(collection_path).where :state, :==, "CA"
docs = []

# Watch the collection query.
listener = query.listen do |snapshot|
 puts "Callback received query snapshot."
 puts "Current cities in California:"
 snapshot.docs.each do |doc|
  puts doc.document_id
  docs << doc
 end
end

Anlık görüntü işleyici, sorgu sonuçları her değiştiğinde (yani bir belge eklendiğinde, kaldırıldığında veya değiştirildiğinde) yeni bir sorgu anlık görüntüsü alır.

Anlık görüntüler arasındaki değişiklikleri görüntüleme

Yalnızca sorgu anlık görüntüsünün tamamını kullanmak yerine, sorgu anlık görüntüleri arasında sorgu sonuçlarında yapılan gerçek değişiklikleri görmek genellikle yararlıdır. Örneğin, tek tek dokümanlar eklenirken, kaldırılırken ve değiştirilirken bir önbellek tutmak isteyebilirsiniz.

Web

import { collection, query, where, onSnapshot } from "firebase/firestore";

const q = query(collection(db, "cities"), where("state", "==", "CA"));
const unsubscribe = onSnapshot(q, (snapshot) => {
 snapshot.docChanges().forEach((change) => {
  if (change.type === "added") {
    console.log("New city: ", change.doc.data());
  }
  if (change.type === "modified") {
    console.log("Modified city: ", change.doc.data());
  }
  if (change.type === "removed") {
    console.log("Removed city: ", change.doc.data());
  }
 });
});

Web

db.collection("cities").where("state", "==", "CA")
  .onSnapshot((snapshot) => {
    snapshot.docChanges().forEach((change) => {
      if (change.type === "added") {
        console.log("New city: ", change.doc.data());
      }
      if (change.type === "modified") {
        console.log("Modified city: ", change.doc.data());
      }
      if (change.type === "removed") {
        console.log("Removed city: ", change.doc.data());
      }
    });
  });
Swift
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde kullanılamaz.
db.collection("cities").whereField("state", isEqualTo: "CA")
 .addSnapshotListener { querySnapshot, error in
  guard let snapshot = querySnapshot else {
   print("Error fetching snapshots: \(error!)")
   return
  }
  snapshot.documentChanges.forEach { diff in
   if (diff.type == .added) {
    print("New city: \(diff.document.data())")
   }
   if (diff.type == .modified) {
    print("Modified city: \(diff.document.data())")
   }
   if (diff.type == .removed) {
    print("Removed city: \(diff.document.data())")
   }
  }
 }
Objective-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde kullanılamaz.
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] queryWhereField:@"state" isEqualTo:@"CA"]
  addSnapshotListener:^(FIRQuerySnapshot *snapshot, NSError *error) {
   if (snapshot == nil) {
    NSLog(@"Error fetching documents: %@", error);
    return;
   }
   for (FIRDocumentChange *diff in snapshot.documentChanges) {
    if (diff.type == FIRDocumentChangeTypeAdded) {
     NSLog(@"New city: %@", diff.document.data);
    }
    if (diff.type == FIRDocumentChangeTypeModified) {
     NSLog(@"Modified city: %@", diff.document.data);
    }
    if (diff.type == FIRDocumentChangeTypeRemoved) {
     NSLog(@"Removed city: %@", diff.document.data);
    }
   }
  }];

Kotlin+KTX

db.collection("cities")
  .whereEqualTo("state", "CA")
  .addSnapshotListener { snapshots, e ->
    if (e != null) {
      Log.w(TAG, "listen:error", e)
      return@addSnapshotListener
    }

    for (dc in snapshots!!.documentChanges) {
      when (dc.type) {
        DocumentChange.Type.ADDED -> Log.d(TAG, "New city: ${dc.document.data}")
        DocumentChange.Type.MODIFIED -> Log.d(TAG, "Modified city: ${dc.document.data}")
        DocumentChange.Type.REMOVED -> Log.d(TAG, "Removed city: ${dc.document.data}")
      }
    }
  }

Java

db.collection("cities")
    .whereEqualTo("state", "CA")
    .addSnapshotListener(new EventListener<QuerySnapshot>() {
      @Override
      public void onEvent(@Nullable QuerySnapshot snapshots,
                @Nullable FirebaseFirestoreException e) {
        if (e != null) {
          Log.w(TAG, "listen:error", e);
          return;
        }

        for (DocumentChange dc : snapshots.getDocumentChanges()) {
          switch (dc.getType()) {
            case ADDED:
              Log.d(TAG, "New city: " + dc.getDocument().getData());
              break;
            case MODIFIED:
              Log.d(TAG, "Modified city: " + dc.getDocument().getData());
              break;
            case REMOVED:
              Log.d(TAG, "Removed city: " + dc.getDocument().getData());
              break;
          }
        }

      }
    });

Dart

db
  .collection("cities")
  .where("state", isEqualTo: "CA")
  .snapshots()
  .listen((event) {
 for (var change in event.docChanges) {
  switch (change.type) {
   case DocumentChangeType.added:
    print("New City: ${change.doc.data()}");
    break;
   case DocumentChangeType.modified:
    print("Modified City: ${change.doc.data()}");
    break;
   case DocumentChangeType.removed:
    print("Removed City: ${change.doc.data()}");
    break;
  }
 }
});
Java
db.collection("cities")
  .whereEqualTo("state", "CA")
  .addSnapshotListener(
    new EventListener<QuerySnapshot>() {
     @Override
     public void onEvent(
       @Nullable QuerySnapshot snapshots, @Nullable FirestoreException e) {
      if (e != null) {
       System.err.println("Listen failed: " + e);
       return;
      }

      for (DocumentChange dc : snapshots.getDocumentChanges()) {
       switch (dc.getType()) {
        case ADDED:
         System.out.println("New city: " + dc.getDocument().getData());
         break;
        case MODIFIED:
         System.out.println("Modified city: " + dc.getDocument().getData());
         break;
        case REMOVED:
         System.out.println("Removed city: " + dc.getDocument().getData());
         break;
        default:
         break;
       }
      }
     }
    });
C++
db->Collection("cities")
  .WhereEqualTo("state", FieldValue::String("CA"))
  .AddSnapshotListener([](const QuerySnapshot& snapshot, Error error, const std::string& errorMsg) {
   if (error == Error::kErrorOk) {
    for (const DocumentChange& dc : snapshot.DocumentChanges()) {
     switch (dc.type()) {
      case DocumentChange::Type::kAdded:
       std::cout << "New city: "
            << dc.document().Get("name").string_value() << std::endl;
       break;
      case DocumentChange::Type::kModified:
       std::cout << "Modified city: "
            << dc.document().Get("name").string_value() << std::endl;
       break;
      case DocumentChange::Type::kRemoved:
       std::cout << "Removed city: "
            << dc.document().Get("name").string_value() << std::endl;
       break;
     }
    }
   } else {
    std::cout << "Listen failed: " << error << std::endl;
   }
  });
Python

# Create an Event for notifying main thread.
delete_done = threading.Event()

# Create a callback on_snapshot function to capture changes
def on_snapshot(col_snapshot, changes, read_time):
  print("Callback received query snapshot.")
  print("Current cities in California: ")
  for change in changes:
    if change.type.name == "ADDED":
      print(f"New city: {change.document.id}")
    elif change.type.name == "MODIFIED":
      print(f"Modified city: {change.document.id}")
    elif change.type.name == "REMOVED":
      print(f"Removed city: {change.document.id}")
      delete_done.set()

col_query = db.collection("cities").where(filter=FieldFilter("state", "==", "CA"))

# Watch the collection query
query_watch = col_query.on_snapshot(on_snapshot)
Node.js
const observer = db.collection('cities').where('state', '==', 'CA')
 .onSnapshot(querySnapshot => {
  querySnapshot.docChanges().forEach(change => {
   if (change.type === 'added') {
    console.log('New city: ', change.doc.data());
   }
   if (change.type === 'modified') {
    console.log('Modified city: ', change.doc.data());
   }
   if (change.type === 'removed') {
    console.log('Removed city: ', change.doc.data());
   }
  });
 });
Go
import (
	"context"
	"fmt"
	"io"
	"time"

	"cloud.google.com/go/firestore"
	"google.golang.org/grpc/codes"
	"google.golang.org/grpc/status"
)

// listenChanges listens to a query, returning the list of document changes.
func listenChanges(ctx context.Context, w io.Writer, projectID, collection string) error {
	// projectID := "project-id"
	ctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 30*time.Second)
	defer cancel()

	client, err := firestore.NewClient(ctx, projectID)
	if err != nil {
		return fmt.Errorf("firestore.NewClient: %w", err)
	}
	defer client.Close()

	it := client.Collection(collection).Where("state", "==", "CA").Snapshots(ctx)
	for {
		snap, err := it.Next()
		// DeadlineExceeded will be returned when ctx is cancelled.
		if status.Code(err) == codes.DeadlineExceeded {
			return nil
		}
		if err != nil {
			return fmt.Errorf("Snapshots.Next: %w", err)
		}
		if snap != nil {
			for _, change := range snap.Changes {
				switch change.Kind {
				case firestore.DocumentAdded:
					fmt.Fprintf(w, "New city: %v\n", change.Doc.Data())
				case firestore.DocumentModified:
					fmt.Fprintf(w, "Modified city: %v\n", change.Doc.Data())
				case firestore.DocumentRemoved:
					fmt.Fprintf(w, "Removed city: %v\n", change.Doc.Data())
				}
			}
		}
	}
}
PHP
// Not supported in the PHP client library
Unity
Query query = db.Collection("cities").WhereEqualTo("State", "CA");

ListenerRegistration listener = query.Listen(snapshot =>
{
  foreach (DocumentChange change in snapshot.GetChanges())
  {
    if (change.ChangeType == DocumentChange.Type.Added)
    {
      Debug.Log(String.Format("New city: {0}", change.Document.Id));
    }
    else if (change.ChangeType == DocumentChange.Type.Modified)
    {
      Debug.Log(String.Format("Modified city: {0}", change.Document.Id));
    }
    else if (change.ChangeType == DocumentChange.Type.Removed)
    {
      Debug.Log(String.Format("Removed city: {0}", change.Document.Id));
    }
  }
});
C#
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query query = db.Collection("cities").WhereEqualTo("State", "CA");

FirestoreChangeListener listener = query.Listen(snapshot =>
{
  foreach (DocumentChange change in snapshot.Changes)
  {
    if (change.ChangeType.ToString() == "Added")
    {
      Console.WriteLine("New city: {0}", change.Document.Id);
    }
    else if (change.ChangeType.ToString() == "Modified")
    {
      Console.WriteLine("Modified city: {0}", change.Document.Id);
    }
    else if (change.ChangeType.ToString() == "Removed")
    {
      Console.WriteLine("Removed city: {0}", change.Document.Id);
    }
  }
});
Ruby
query = firestore.col(collection_path).where :state, :==, "CA"
added = []
modified = []
removed = []

# Watch the collection query.
listener = query.listen do |snapshot|
 puts "Callback received query snapshot."
 puts "Current cities in California:"
 snapshot.changes.each do |change|
  if change.added?
   puts "New city: #{change.doc.document_id}"
   added << snapshot
  elsif change.modified?
   puts "Modified city: #{change.doc.document_id}"
   modified << snapshot
  elsif change.removed?
   puts "Removed city: #{change.doc.document_id}"
   removed << snapshot
  end
 end
end

İlk durum doğrudan sunucudan veya yerel bir önbellekten gelebilir. Yerel önbellekte kullanılabilir durum varsa sorgu anlık görüntüsü başlangıçta önbelleğe alınan verilerle doldurulur, ardından istemci sunucunun durumunu yakaladığında sunucunun verileriyle güncellenir.

Dinleyiciyi ayırma

Artık verilerinizi dinlemek istemiyorsanız etkinlik geri aramalarınızın çağrılmasını durdurmak için dinleyicinizi çıkarmanız gerekir. Bu, istemcinin güncellemeleri almak için bant genişliği kullanmayı bırakmasını sağlar. Örnek:

Web

import { collection, onSnapshot } from "firebase/firestore";

const unsubscribe = onSnapshot(collection(db, "cities"), () => {
 // Respond to data
 // ...
});

// Later ...

// Stop listening to changes
unsubscribe();

Web

var unsubscribe = db.collection("cities")
  .onSnapshot(() => {
   // Respond to data
   // ...
  });

// Later ...

// Stop listening to changes
unsubscribe();
Swift
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde kullanılamaz.
let listener = db.collection("cities").addSnapshotListener { querySnapshot, error in
 // ...
}

// ...

// Stop listening to changes
listener.remove()
Objective-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde kullanılamaz.
id<FIRListenerRegistration> listener = [[self.db collectionWithPath:@"cities"]
  addSnapshotListener:^(FIRQuerySnapshot *snapshot, NSError *error) {
   // ...
}];

// ...

// Stop listening to changes
[listener remove];

Kotlin+KTX

val query = db.collection("cities")
val registration = query.addSnapshotListener { snapshots, e ->
  // ...
}

// ...

// Stop listening to changes
registration.remove()

Java

Query query = db.collection("cities");
ListenerRegistration registration = query.addSnapshotListener(
    new EventListener<QuerySnapshot>() {
      // ...
    });

// ...

// Stop listening to changes
registration.remove();

Dart

final collection = db.collection("cities");
final listener = collection.snapshots().listen((event) {
 // ...
});
listener.cancel();
Java
Query query = db.collection("cities");
ListenerRegistration registration =
  query.addSnapshotListener(
    new EventListener<QuerySnapshot>() {
     // ...
    });

// ...

// Stop listening to changes
registration.remove();
Python
# Terminate watch on a document
doc_watch.unsubscribe()
C++
// Add a listener
Query query = db->Collection("cities");
ListenerRegistration registration = query.AddSnapshotListener(
  [](const QuerySnapshot& snapshot, Error error, const std::string& errorMsg) { /* ... */ });
// Stop listening to changes
registration.Remove();
Node.js
const unsub = db.collection('cities').onSnapshot(() => {
});

// ...

// Stop listening for changes
unsub();
Go
// Сontext with timeout stops listening to changes.
ctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 30*time.Second)
defer cancel()
PHP
// Not supported in the PHP client library
Unity
listener.Stop();
C#
await listener.StopAsync();
Ruby
listener.stop

Dinleme hatalarını işleme

Dinleme, güvenlik izinleri nedeniyle veya geçersiz bir sorguyu dinlemeye çalışmanız gibi durumlarda zaman zaman başarısız olabilir. (Geçerli ve geçersiz sorgular hakkında daha fazla bilgi edinin.) Bu hataları çözmek için anlık görüntü işleyicinizi eklerken bir hata geri çağırması sağlayabilirsiniz. Bir hatadan sonra dinleyici başka etkinlik almaz ve dinleyicinizi ayırmanız gerekmez.

Web

import { collection, onSnapshot } from "firebase/firestore";

const unsubscribe = onSnapshot(
 collection(db, "cities"), 
 (snapshot) => {
  // ...
 },
 (error) => {
  // ...
 });

Web

db.collection("cities")
  .onSnapshot((snapshot) => {
    // ...
  }, (error) => {
    // ...
  });
Swift
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde kullanılamaz.
db.collection("cities")
 .addSnapshotListener { querySnapshot, error in
  if let error = error {
   print("Error retreiving collection: \(error)")
  }
 }
Objective-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde kullanılamaz.
[[self.db collectionWithPath:@"cities"]
  addSnapshotListener:^(FIRQuerySnapshot *snapshot, NSError *error) {
   if (error != nil) {
    NSLog(@"Error retreving collection: %@", error);
   }
  }];

Kotlin+KTX

db.collection("cities")
  .addSnapshotListener { snapshots, e ->
    if (e != null) {
      Log.w(TAG, "listen:error", e)
      return@addSnapshotListener
    }

    for (dc in snapshots!!.documentChanges) {
      if (dc.type == DocumentChange.Type.ADDED) {
        Log.d(TAG, "New city: ${dc.document.data}")
      }
    }
  }

Java

db.collection("cities")
    .addSnapshotListener(new EventListener<QuerySnapshot>() {
      @Override
      public void onEvent(@Nullable QuerySnapshot snapshots,
                @Nullable FirebaseFirestoreException e) {
        if (e != null) {
          Log.w(TAG, "listen:error", e);
          return;
        }

        for (DocumentChange dc : snapshots.getDocumentChanges()) {
          if (dc.getType() == Type.ADDED) {
            Log.d(TAG, "New city: " + dc.getDocument().getData());
          }
        }

      }
    });

Dart

final docRef = db.collection("cities");
docRef.snapshots().listen(
   (event) => print("listener attached"),
   onError: (error) => print("Listen failed: $error"),
  );
Java
db.collection("cities")
  .addSnapshotListener(
    new EventListener<QuerySnapshot>() {
     @Override
     public void onEvent(
       @Nullable QuerySnapshot snapshots, @Nullable FirestoreException e) {
      if (e != null) {
       System.err.println("Listen failed: " + e);
       return;
      }

      for (DocumentChange dc : snapshots.getDocumentChanges()) {
       if (dc.getType() == Type.ADDED) {
        System.out.println("New city: " + dc.getDocument().getData());
       }
      }
     }
    });
Python
// Snippet coming soon
C++
// Snippet coming soon.
Node.js
db.collection('cities')
 .onSnapshot((snapshot) => {
  //...
 }, (error) => {
  //...
 });
Go
import (
	"context"
	"fmt"
	"io"
	"time"

	"cloud.google.com/go/firestore"
	"google.golang.org/grpc/codes"
	"google.golang.org/grpc/status"
)

// listenErrors demonstrates how to handle listening errors.
func listenErrors(ctx context.Context, w io.Writer, projectID, collection string) error {
	// projectID := "project-id"
	ctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 30*time.Second)
	defer cancel()

	client, err := firestore.NewClient(ctx, projectID)
	if err != nil {
		return fmt.Errorf("firestore.NewClient: %w", err)
	}
	defer client.Close()

	it := client.Collection(collection).Snapshots(ctx)
	for {
		snap, err := it.Next()
		// Canceled will be returned when ctx is cancelled and DeadlineExceeded will
		// be returned when ctx reaches its deadline.
		if e := status.Code(err); e == codes.Canceled || e == codes.DeadlineExceeded {
			return nil
		}
		if err != nil {
			return fmt.Errorf("Snapshots.Next: %w", err)
		}
		if snap != nil {
			for _, change := range snap.Changes {
				if change.Kind == firestore.DocumentAdded {
					fmt.Fprintf(w, "New city: %v\n", change.Doc.Data())
				}
			}
		}
	}
}
PHP
// Not supported in the PHP client library
Unity
ListenerRegistration registration =
db.Collection("cities").Listen(
 querySnapshot =>
 {
   // ...
 });

registration.ListenerTask.ContinueWithOnMainThread(
  listenerTask =>
  {
    if (listenerTask.IsFaulted)
    {
      Debug.LogError($"Listen failed: {listenerTask.Exception}");
      // ...
      // Handle the listener error.
      // ...
    }
  });
C#
// Snippet coming soon
Ruby
listener = firestore.col(collection_path).listen do |snapshot|
 snapshot.changes.each do |change|
  puts "New city: #{change.doc.document_id}" if change.added?
 end
end

# Register to be notified when unhandled errors occur.
listener.on_error do |error|
 puts "Listen failed: #{error.message}"
end

Sırada ne var?