Thư viện Cloud Firestore và tích hợp khung

Cloud Firestore cung cấp một số tích hợp với các thư viện mã nguồn mở ngoài các thư viện máy khách và máy chủ được đề cập trong tài liệu. Những tích hợp này thường được thực hiện bởi các nhà phát triển đã sử dụng Cloud Firestore và muốn đưa nó vào khuôn khổ yêu thích của họ.

Các tích hợp sau đã được thực hiện với sự hợp tác của nhóm Cloud Firestore.

AngularFire

Nền tảng: Web

AngularFire là thư viện Angular được hỗ trợ chính thức cho Firebase. Với AngularFire và Cloud Firestore, bạn có thể thêm dữ liệu của mình vào tài liệu và bộ sưu tập, truy vấn dữ liệu và cho phép truy cập ngoại tuyến vào dữ liệu.

Đọc tài liệu

FirebaseUI

Nền tảng: Android, iOS

Sử dụng thư viện FirebaseUI cho AndroidiOS để liên kết dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Cloud Firestore với giao diện người dùng của ứng dụng.

Đọc tài liệu iOS Đọc tài liệu Android

React Native Firebase

Nền tảng : Android, Apple

React Native Firebase là thư viện React Native được đề xuất chính thức cho Firebase. Tuy nhiên, nó không được hỗ trợ bởi Firebase. Tìm hiểu thêm về những gì bạn có thể làm với React Native và Cloud Firestore trong Bắt đầu với Cloud Firestore trên React Native .

Đọc tài liệu