Cloud Firestore veri paketleri

Cloud Firestore veri paketleri, Cloud Firestore belge ve sorgu anlık görüntülerinden sizin tarafınızdan oluşturulan ve bir CN, barındırma hizmeti veya başka bir çözümde yayınladığınız statik veri dosyalarıdır. Veri paketleri hem istemci uygulamalarınıza sağlamak istediğiniz belgeleri hem de bunları oluşturan sorgularla ilgili meta verileri içerir. Paketleri ağ üzerinden veya yerel depolama alanından indirmek için istemci SDK'larını kullanırsınız. Ardından, paket verilerini Cloud Firestore yerel önbelleğine yüklersiniz. Paket yüklendikten sonra bir istemci uygulaması, yerel önbellekten veya arka uçtan doküman sorgulayabilir.

Belgeler, Cloud Firestore arka ucuna çağrı yapılmadan başlangıçta kullanılabileceğinden, veri paketleri sayesinde uygulamalarınız sık kullanılan sorguların sonuçlarını daha erken yükleyebilir. Sonuçlar yerel önbellekten yüklenirse erişim maliyetlerinde düşüş yaşarsınız. İlk 100 belgeyi sorgulamak üzere bir milyon uygulama örneği için ödeme yapmak yerine, yalnızca bu 100 belgeyi paket haline getirmek için gereken sorgular için ödeme yaparsınız.

Cloud Firestore veri paketleri, diğer Firebase arka uç ürünleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Paketlerin Cloud Functions tarafından oluşturulduğu ve Firebase Hosting ile kullanıcılara sunulduğu entegre bir çözüme göz atın.

Uygulamanızla paket kullanmanın üç adımı vardır:

 1. Admin SDK ile paketi oluşturma
 2. Paketi yerel depolama alanından veya CDN'den yayınlama
 3. İstemcideki paketler yükleniyor

Veri paketi nedir?

Veri paketi, bir veya daha fazla belge ve/veya sorgu anlık görüntüsünü paketlemek ve bunlardan adlandırılmış sorguları çıkarabileceğiniz statik bir ikili program dosyasıdır. Aşağıda açıklandığı gibi, sunucu tarafı SDK'ları paket oluşturmanıza olanak tanırken istemci SDK'ları, paketleri yerel önbelleğe yüklemenize olanak tanıyan yöntemler sağlar.

Adlandırılmış sorgular, paketlerin özellikle güçlü bir özelliğidir. Adlandırılmış sorgular, bir paketten çıkarabileceğiniz Query nesneleridir. Daha sonra, uygulamanızın Cloud Firestore ile iletişim kuran herhangi bir bölümünde normal olarak yaptığınız gibi verileri önbellekten veya arka uçtan sorgulamak için hemen kullanabilirsiniz.

Sunucuda veri paketleri oluşturma

Node.js veya Java Yönetici SDK'sını kullanmak, paketlere nelerin dahil edileceği ve nasıl sunulacağı konusunda tam kontrol sağlar.

Node.js
var bundleId = "latest-stories";

var bundle = firestore.bundle(bundleId);

var docSnapshot = await firestore.doc('stories/stories').get();
var querySnapshot = await firestore.collection('stories').get();

// Build the bundle
// Note how querySnapshot is named "latest-stories-query"
var bundleBuffer = bundle.add(docSnapshot); // Add a document
          .add('latest-stories-query', querySnapshot) // Add a named query.
          .build()
   
Java
Firestore db = FirestoreClient.getFirestore(app);

// Query the 50 latest stories
QuerySnapshot latestStories = db.collection("stories")
  .orderBy("timestamp", Direction.DESCENDING)
  .limit(50)
  .get()
  .get();

// Build the bundle from the query results
FirestoreBundle bundle = db.bundleBuilder("latest-stories")
  .add("latest-stories-query", latestStories)
  .build();
   
Python
from google.cloud import firestore
from google.cloud.firestore_bundle import FirestoreBundle

db = firestore.Client()
bundle = FirestoreBundle("latest-stories")

doc_snapshot = db.collection("stories").document("news-item").get()
query = db.collection("stories")._query()

# Build the bundle
# Note how `query` is named "latest-stories-query"
bundle_buffer: str = bundle.add_document(doc_snapshot).add_named_query(
  "latest-stories-query", query,
).build()
   

Veri paketleri yayınlama

Paketleri, bir CDN'den veya Cloud Storage gibi bir kaynaktan indirerek istemci uygulamalarınıza yayınlayabilirsiniz.

Önceki bölümde oluşturulan paketin bundle.txt adlı bir dosyaya kaydedildiğini ve bir sunucuda yayınlandığını varsayalım. Bu paket dosyası, basit bir Node.js Express uygulaması için gösterildiği gibi, web üzerinden sunabileceğiniz diğer tüm varlıklar gibidir.

const fs = require('fs');
const server = require('http').createServer();

server.on('request', (req, res) => {
 const src = fs.createReadStream('./bundle.txt');
 src.pipe(res);
});

server.listen(8000);

İstemcideki veri paketleri yükleme

Firestore paketlerini uzak bir sunucudan alarak, HTTP isteğinde bulunarak, depolama API'sini çağırarak veya ağ üzerindeki ikili dosyaları getirmek için başka bir teknik kullanarak yüklersiniz.

Uygulamanız, Cloud Firestore istemci SDK'sını kullanarak loadBundle yöntemini çağırır. Bu yöntem, bir görev izleme nesnesi döndürür. Bu nesnenin tamamlanmasını, Promise'in durumunu izlediğiniz sürece kadar izleyebilirsiniz. Paket yükleme görevi başarıyla tamamlandığında, paket içerikleri yerel önbellekte kullanılabilir.

Web

import { loadBundle, namedQuery, getDocsFromCache } from "firebase/firestore";

async function fetchFromBundle() {
 // Fetch the bundle from Firebase Hosting, if the CDN cache is hit the 'X-Cache'
 // response header will be set to 'HIT'
 const resp = await fetch('/createBundle');

 // Load the bundle contents into the Firestore SDK
 await loadBundle(db, resp.body);

 // Query the results from the cache
 const query = await namedQuery(db, 'latest-stories-query');
 const storiesSnap = await getDocsFromCache(query);

 // Use the results
 // ...
}

Web

// If you are using module bundlers.
import firebase from "firebase/app";
import "firebase/firestore";
import "firebase/firestore/bundle"; // This line enables bundle loading as a side effect.

// ...

async function fetchFromBundle() {
 // Fetch the bundle from Firebase Hosting, if the CDN cache is hit the 'X-Cache'
 // response header will be set to 'HIT'
 const resp = await fetch('/createBundle');

 // Load the bundle contents into the Firestore SDK
 await db.loadBundle(resp.body);

 // Query the results from the cache
 // Note: omitting "source: cache" will query the Firestore backend.
 const query = await db.namedQuery('latest-stories-query');
 const storiesSnap = await query.get({ source: 'cache' });

 // Use the results
 // ...
}
Swift
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde kullanılamaz.
// Utility function for errors when loading bundles.
func bundleLoadError(reason: String) -> NSError {
 return NSError(domain: "FIRSampleErrorDomain",
         code: 0,
         userInfo: [NSLocalizedFailureReasonErrorKey: reason])
}

func fetchRemoteBundle(for firestore: Firestore,
            from url: URL) async throws -> LoadBundleTaskProgress {
 guard let inputStream = InputStream(url: url) else {
  let error = self.bundleLoadError(reason: "Unable to create stream from the given url: \(url)")
  throw error
 }

 return try await firestore.loadBundle(inputStream)
}

// Fetches a specific named query from the provided bundle.
func loadQuery(named queryName: String,
        fromRemoteBundle bundleURL: URL,
        with store: Firestore) async throws -> Query {
 let _ = try await fetchRemoteBundle(for: store, from: bundleURL)
 if let query = await store.getQuery(named: queryName) {
  return query
 } else {
  throw bundleLoadError(reason: "Could not find query named \(queryName)")
 }
}

// Load a query and fetch its results from a bundle.
func runStoriesQuery() async {
 let queryName = "latest-stories-query"
 let firestore = Firestore.firestore()
 let remoteBundle = URL(string: "https://example.com/createBundle")!

 do {
  let query = try await loadQuery(named: queryName,
                  fromRemoteBundle: remoteBundle,
                  with: firestore)
  let snapshot = try await query.getDocuments()
  print(snapshot)
  // handle query results
 } catch {
  print(error)
 }
}
Objective-C
Not: Bu ürün, watchOS ve App Clip hedeflerinde kullanılamaz.
// Utility function for errors when loading bundles.
- (NSError *)bundleLoadErrorWithReason:(NSString *)reason {
 return [NSError errorWithDomain:@"FIRSampleErrorDomain"
               code:0
             userInfo:@{NSLocalizedFailureReasonErrorKey: reason}];
}

// Loads a remote bundle from the provided url.
- (void)fetchRemoteBundleForFirestore:(FIRFirestore *)firestore
               fromURL:(NSURL *)url
              completion:(void (^)(FIRLoadBundleTaskProgress *_Nullable,
                        NSError *_Nullable))completion {
 NSInputStream *inputStream = [NSInputStream inputStreamWithURL:url];
 if (inputStream == nil) {
  // Unable to create input stream.
  NSError *error =
    [self bundleLoadErrorWithReason:
      [NSString stringWithFormat:@"Unable to create stream from the given url: %@", url]];
  completion(nil, error);
  return;
 }

 [firestore loadBundleStream:inputStream
          completion:^(FIRLoadBundleTaskProgress * _Nullable progress,
                NSError * _Nullable error) {
  if (progress == nil) {
   completion(nil, error);
   return;
  }

  if (progress.state == FIRLoadBundleTaskStateSuccess) {
   completion(progress, nil);
  } else {
   NSError *concreteError =
     [self bundleLoadErrorWithReason:
       [NSString stringWithFormat:
         @"Expected bundle load to be completed, but got %ld instead",
         (long)progress.state]];
   completion(nil, concreteError);
  }
  completion(nil, nil);
 }];
}

// Loads a bundled query.
- (void)loadQueryNamed:(NSString *)queryName
  fromRemoteBundleURL:(NSURL *)url
     withFirestore:(FIRFirestore *)firestore
      completion:(void (^)(FIRQuery *_Nullable, NSError *_Nullable))completion {
 [self fetchRemoteBundleForFirestore:firestore
               fromURL:url
              completion:^(FIRLoadBundleTaskProgress *progress, NSError *error) {
  if (error != nil) {
   completion(nil, error);
   return;
  }

  [firestore getQueryNamed:queryName completion:^(FIRQuery *query) {
   if (query == nil) {
    NSString *errorReason =
      [NSString stringWithFormat:@"Could not find query named %@", queryName];
    NSError *error = [self bundleLoadErrorWithReason:errorReason];
    completion(nil, error);
    return;
   }
   completion(query, nil);
  }];
 }];
}

- (void)runStoriesQuery {
 NSString *queryName = @"latest-stories-query";
 FIRFirestore *firestore = [FIRFirestore firestore];
 NSURL *bundleURL = [NSURL URLWithString:@"https://example.com/createBundle"];
 [self loadQueryNamed:queryName
  fromRemoteBundleURL:bundleURL
     withFirestore:firestore
      completion:^(FIRQuery *query, NSError *error) {
  // Handle query results
 }];
}

Kotlin+KTX

@Throws(IOException::class)
fun getBundleStream(urlString: String?): InputStream {
  val url = URL(urlString)
  val connection = url.openConnection() as HttpURLConnection
  return connection.inputStream
}

@Throws(IOException::class)
fun fetchFromBundle() {
  val bundleStream = getBundleStream("https://example.com/createBundle")
  val loadTask = db.loadBundle(bundleStream)

  // Chain the following tasks
  // 1) Load the bundle
  // 2) Get the named query from the local cache
  // 3) Execute a get() on the named query
  loadTask.continueWithTask<Query> { task ->
    // Close the stream
    bundleStream.close()

    // Calling .result propagates errors
    val progress = task.getResult(Exception::class.java)

    // Get the named query from the bundle cache
    db.getNamedQuery("latest-stories-query")
  }.continueWithTask { task ->
    val query = task.getResult(Exception::class.java)!!

    // get() the query results from the cache
    query.get(Source.CACHE)
  }.addOnCompleteListener { task ->
    if (!task.isSuccessful) {
      Log.w(TAG, "Bundle loading failed", task.exception)
      return@addOnCompleteListener
    }

    // Get the QuerySnapshot from the bundle
    val storiesSnap = task.result

    // Use the results
    // ...
  }
}

Java

public InputStream getBundleStream(String urlString) throws IOException {
  URL url = new URL(urlString);
  HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
  return connection.getInputStream();
}

public void fetchBundleFrom() throws IOException {
  final InputStream bundleStream = getBundleStream("https://example.com/createBundle");
  LoadBundleTask loadTask = db.loadBundle(bundleStream);

  // Chain the following tasks
  // 1) Load the bundle
  // 2) Get the named query from the local cache
  // 3) Execute a get() on the named query
  loadTask.continueWithTask(new Continuation<LoadBundleTaskProgress, Task<Query>>() {
    @Override
    public Task<Query> then(@NonNull Task<LoadBundleTaskProgress> task) throws Exception {
      // Close the stream
      bundleStream.close();

      // Calling getResult() propagates errors
      LoadBundleTaskProgress progress = task.getResult(Exception.class);

      // Get the named query from the bundle cache
      return db.getNamedQuery("latest-stories-query");
    }
  }).continueWithTask(new Continuation<Query, Task<QuerySnapshot>>() {
    @Override
    public Task<QuerySnapshot> then(@NonNull Task<Query> task) throws Exception {
      Query query = task.getResult(Exception.class);

      // get() the query results from the cache
      return query.get(Source.CACHE);
    }
  }).addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<QuerySnapshot>() {
    @Override
    public void onComplete(@NonNull Task<QuerySnapshot> task) {
      if (!task.isSuccessful()) {
        Log.w(TAG, "Bundle loading failed", task.getException());
        return;
      }

      // Get the QuerySnapshot from the bundle
      QuerySnapshot storiesSnap = task.getResult();

      // Use the results
      // ...
    }
  });
}
C++
db->LoadBundle("bundle_name", [](const LoadBundleTaskProgress& progress) {
 switch(progress.state()) {
  case LoadBundleTaskProgress::State::kError: {
   // The bundle load has errored. Handle the error in the returned future.
   return;
  }
  case LoadBundleTaskProgress::State::kInProgress: {
   std::cout << "Bytes loaded from bundle: " << progress.bytes_loaded()
        << std::endl;
   break;
  }
  case LoadBundleTaskProgress::State::kSuccess: {
   std::cout << "Bundle load succeeeded" << std::endl;
   break;
  }
 }
}).OnCompletion([db](const Future<LoadBundleTaskProgress>& future) {
 if (future.error() != Error::kErrorOk) {
  // Handle error...
  return;
 }

 const std::string& query_name = "latest_stories_query";
 db->NamedQuery(query_name).OnCompletion([](const Future<Query>& query_future){
  if (query_future.error() != Error::kErrorOk) {
   // Handle error...
   return;
  }

  const Query* query = query_future.result();
  query->Get().OnCompletion([](const Future<QuerySnapshot> &){
   // ...
  });
 });
});

30 dakikadan daha kısa süre önce oluşturulmuş bir paketten adlandırılmış sorgu yüklerseniz önbellek yerine arka uçtan okumak için kullandığınızda yalnızca belgeleri arka uçta depolananlarla eşleşecek şekilde güncellemek için gereken veritabanı okumaları için ödeme yapacağınızı, yani yalnızca deltalar için ödeme yapacağınızı unutmayın.

Sonrasında ne olacak?