Xác thực bằng Twitter trên Android

Bạn có thể cho phép người dùng xác thực với Firebase bằng tài khoản Twitter của họ bằng cách tích hợp tính năng Đăng nhập bằng OAuth chung dựa trên nền tảng web vào ứng dụng bằng SDK Firebase để thực hiện quy trình đăng nhập từ đầu đến cuối.

Trước khi bắt đầu

Để đăng nhập cho người dùng bằng tài khoản Twitter, trước tiên, bạn phải bật Twitter làm trình cung cấp dịch vụ đăng nhập cho dự án Firebase của mình:

 1. Thêm Firebase vào dự án Android của bạn nếu bạn chưa thực hiện.

 2. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở phần Xác thực.
 3. Trên thẻ Phương thức đăng nhập, hãy bật nhà cung cấp Twitter.
 4. Thêm khoá APIMã thông báo bí mật cho API trên bảng điều khiển dành cho nhà phát triển của nhà cung cấp đó vào cấu hình của nhà cung cấp:
  1. Đăng ký ứng dụng của bạn với tư cách là một ứng dụng dành cho nhà phát triển trên Twitter và lấy khoá API cũng như bí mật API của OAuth cho ứng dụng.
  2. Đảm bảo bạn đã đặt URL chuyển hướng OAuth của Firebase (ví dụ: my-app-12345.firebaseapp.com/__/auth/handler) làm URL gọi lại uỷ quyền trong trang cài đặt của ứng dụng trên cấu hình của ứng dụng Twitter.
 5. Nhấp vào Lưu.
 6. Trong tệp Gradle mô-đun (cấp ứng dụng) (thường là <project>/<app-module>/build.gradle.kts hoặc <project>/<app-module>/build.gradle), hãy thêm phần phụ thuộc cho thư viện Xác thực Firebase dành cho Android. Bạn nên sử dụng Firebase Android BoM để kiểm soát việc tạo phiên bản thư viện.

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.2"))
  
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth")
  }
  

  Bằng cách sử dụng Firebase Android BoM, ứng dụng của bạn sẽ luôn sử dụng các phiên bản tương thích của thư viện Android Firebase.

  (Thay thế) Thêm các phần phụ thuộc thư viện Firebase mà không sử dụng BoM

  Nếu chọn không sử dụng BoM của Firebase, bạn phải chỉ định từng phiên bản thư viện Firebase trong dòng phần phụ thuộc tương ứng.

  Xin lưu ý rằng nếu sử dụng nhiều thư viện Firebase trong ứng dụng của mình, bạn nên sử dụng BoM để quản lý các phiên bản thư viện nhằm đảm bảo rằng mọi phiên bản đều tương thích.

  dependencies {
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth:23.0.0")
  }
  
  Bạn đang tìm một mô-đun thư viện dành riêng cho Kotlin? Kể từ tháng 10 năm 2023 (Firebase BoM 32.5.0), cả nhà phát triển Kotlin và Java đều có thể sử dụng mô-đun thư viện chính (để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp về sáng kiến này).

 7. Nếu bạn chưa chỉ định vân tay số SHA-1 của ứng dụng, hãy thực hiện việc này từ trang Cài đặt của bảng điều khiển Firebase. Hãy tham khảo bài viết Xác thực ứng dụng để biết thông tin chi tiết về cách lấy vân tay số SHA-1 của ứng dụng.

Xử lý quy trình đăng nhập bằng SDK Firebase

Nếu bạn đang tạo một ứng dụng Android, cách dễ nhất để xác thực người dùng với Firebase bằng tài khoản Twitter là xử lý toàn bộ quy trình đăng nhập bằng SDK Android của Firebase.

Để xử lý quy trình đăng nhập bằng SDK Android của Firebase, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tạo một thực thể của OAuthProvider sử dụng Builder với mã nhà cung cấp Twitter.com

  Kotlin+KTX

  val provider = OAuthProvider.newBuilder("twitter.com")

  Java

  OAuthProvider.Builder provider = OAuthProvider.newBuilder("twitter.com");

 2. Không bắt buộc: Chỉ định các tham số OAuth tuỳ chỉnh bổ sung mà bạn muốn gửi cùng với yêu cầu OAuth.

  Kotlin+KTX

  // Localize to French.
  provider.addCustomParameter("lang", "fr")

  Java

  // Localize to French.
  provider.addCustomParameter("lang", "fr");

  Để biết các tham số mà Twitter hỗ trợ, hãy xem tài liệu về OAuth của Twitter. Xin lưu ý rằng bạn không thể chuyển các thông số mà Firebase yêu cầu bằng setCustomParameters(). Các thông số này là client_id, response_type, redirect_uri, state, scoperesponse_mode.

 3. Xác thực bằng Firebase bằng cách sử dụng đối tượng nhà cung cấp OAuth. Xin lưu ý rằng không giống như các thao tác khác của FirebaseAuth, thao tác này sẽ kiểm soát giao diện người dùng của bạn bằng cách bật lên một Thẻ Chrome tuỳ chỉnh. Do đó, đừng tham chiếu đến Hoạt động của bạn trong OnSuccessListenerOnFailureListener mà bạn đính kèm vì chúng sẽ tách ra ngay lập tức khi thao tác khởi động giao diện người dùng.

  Trước tiên, bạn nên kiểm tra xem mình đã nhận được phản hồi hay chưa. Việc đăng nhập thông qua phương thức này sẽ đặt Hoạt động của bạn ở chế độ nền, nghĩa là hệ thống có thể lấy lại hoạt động này trong quá trình đăng nhập. Để đảm bảo rằng bạn không khiến người dùng thử lại nếu điều này xảy ra, bạn nên kiểm tra xem đã có kết quả hay chưa.

  Để kiểm tra xem có kết quả nào đang chờ xử lý hay không, hãy gọi getPendingAuthResult:

  Kotlin+KTX

  val pendingResultTask = firebaseAuth.pendingAuthResult
  if (pendingResultTask != null) {
    // There's something already here! Finish the sign-in for your user.
    pendingResultTask
      .addOnSuccessListener {
        // User is signed in.
        // IdP data available in
        // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
        // The OAuth access token can also be retrieved:
        // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getAccessToken().
        // The OAuth secret can be retrieved by calling:
        // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getSecret().
      }
      .addOnFailureListener {
        // Handle failure.
      }
  } else {
    // There's no pending result so you need to start the sign-in flow.
    // See below.
  }

  Java

  Task<AuthResult> pendingResultTask = firebaseAuth.getPendingAuthResult();
  if (pendingResultTask != null) {
    // There's something already here! Finish the sign-in for your user.
    pendingResultTask
        .addOnSuccessListener(
            new OnSuccessListener<AuthResult>() {
              @Override
              public void onSuccess(AuthResult authResult) {
                // User is signed in.
                // IdP data available in
                // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
                // The OAuth access token can also be retrieved:
                // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getAccessToken().
                // The OAuth secret can be retrieved by calling:
                // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getSecret().
              }
            })
        .addOnFailureListener(
            new OnFailureListener() {
              @Override
              public void onFailure(@NonNull Exception e) {
                // Handle failure.
              }
            });
  } else {
    // There's no pending result so you need to start the sign-in flow.
    // See below.
  }

  Để bắt đầu quy trình đăng nhập, hãy gọi startActivityForSignInWithProvider:

  Kotlin+KTX

  firebaseAuth
    .startActivityForSignInWithProvider(activity, provider.build())
    .addOnSuccessListener {
      // User is signed in.
      // IdP data available in
      // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
      // The OAuth access token can also be retrieved:
      // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getAccessToken().
      // The OAuth secret can be retrieved by calling:
      // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getSecret().
    }
    .addOnFailureListener {
      // Handle failure.
    }

  Java

  firebaseAuth
      .startActivityForSignInWithProvider(/* activity= */ this, provider.build())
      .addOnSuccessListener(
          new OnSuccessListener<AuthResult>() {
            @Override
            public void onSuccess(AuthResult authResult) {
              // User is signed in.
              // IdP data available in
              // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
              // The OAuth access token can also be retrieved:
              // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getAccessToken().
              // The OAuth secret can be retrieved by calling:
              // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getSecret().
            }
          })
      .addOnFailureListener(
          new OnFailureListener() {
            @Override
            public void onFailure(@NonNull Exception e) {
              // Handle failure.
            }
          });

  Khi hoàn tất thành công, bạn có thể truy xuất mã truy cập OAuth liên kết với trình cung cấp từ đối tượng OAuthCredential được trả về.

  Khi sử dụng mã truy cập OAuth, bạn có thể gọi API Twitter.

  Ví dụ: để lấy thông tin cơ bản về hồ sơ, bạn có thể gọi API REST, chuyển mã truy cập vào tiêu đề Authorization:

 4. Mặc dù các ví dụ ở trên tập trung vào quy trình đăng nhập, nhưng bạn cũng có thể liên kết nhà cung cấp Twitter với người dùng hiện có bằng startActivityForLinkWithProvider. Ví dụ: bạn có thể liên kết nhiều nhà cung cấp với cùng một người dùng để họ có thể đăng nhập bằng một trong hai nhà cung cấp đó.

  Kotlin+KTX

  // The user is already signed-in.
  val firebaseUser = firebaseAuth.currentUser!!
  firebaseUser
    .startActivityForLinkWithProvider(activity, provider.build())
    .addOnSuccessListener {
      // Provider credential is linked to the current user.
      // IdP data available in
      // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
      // The OAuth access token can also be retrieved:
      // authResult.getCredential().getAccessToken().
      // The OAuth secret can be retrieved by calling:
      // authResult.getCredential().getSecret().
    }
    .addOnFailureListener {
      // Handle failure.
    }

  Java

  // The user is already signed-in.
  FirebaseUser firebaseUser = firebaseAuth.getCurrentUser();
  
  firebaseUser
      .startActivityForLinkWithProvider(/* activity= */ this, provider.build())
      .addOnSuccessListener(
          new OnSuccessListener<AuthResult>() {
            @Override
            public void onSuccess(AuthResult authResult) {
              // Provider credential is linked to the current user.
              // IdP data available in
              // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
              // The OAuth access token can also be retrieved:
              // authResult.getCredential().getAccessToken().
              // The OAuth secret can be retrieved by calling:
              // authResult.getCredential().getSecret().
            }
          })
      .addOnFailureListener(
          new OnFailureListener() {
            @Override
            public void onFailure(@NonNull Exception e) {
              // Handle failure.
            }
          });

 5. Bạn có thể sử dụng cùng một mẫu với startActivityForReauthenticateWithProvider để truy xuất thông tin xác thực mới cho các thao tác nhạy cảm yêu cầu đăng nhập gần đây.

  Kotlin+KTX

  // The user is already signed-in.
  val firebaseUser = firebaseAuth.currentUser!!
  firebaseUser
    .startActivityForReauthenticateWithProvider(activity, provider.build())
    .addOnSuccessListener {
      // User is re-authenticated with fresh tokens and
      // should be able to perform sensitive operations
      // like account deletion and email or password
      // update.
    }
    .addOnFailureListener {
      // Handle failure.
    }

  Java

  // The user is already signed-in.
  FirebaseUser firebaseUser = firebaseAuth.getCurrentUser();
  
  firebaseUser
      .startActivityForReauthenticateWithProvider(/* activity= */ this, provider.build())
      .addOnSuccessListener(
          new OnSuccessListener<AuthResult>() {
            @Override
            public void onSuccess(AuthResult authResult) {
              // User is re-authenticated with fresh tokens and
              // should be able to perform sensitive operations
              // like account deletion and email or password
              // update.
            }
          })
      .addOnFailureListener(
          new OnFailureListener() {
            @Override
            public void onFailure(@NonNull Exception e) {
              // Handle failure.
            }
          });

Các bước tiếp theo

Sau khi người dùng đăng nhập lần đầu, một tài khoản người dùng mới sẽ được tạo và liên kết với thông tin đăng nhập (tức là tên người dùng và mật khẩu, số điện thoại hoặc thông tin nhà cung cấp dịch vụ xác thực) mà người dùng đã đăng nhập. Tài khoản mới này được lưu trữ trong dự án Firebase và có thể dùng để xác định người dùng trên mọi ứng dụng trong dự án của bạn, bất kể người dùng đó đăng nhập bằng cách nào.

 • Trong các ứng dụng của mình, bạn có thể lấy thông tin hồ sơ cơ bản của người dùng từ đối tượng FirebaseUser. Xem phần Quản lý người dùng.

 • Trong Quy tắc bảo mật của Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực và Cloud Storage, bạn có thể lấy mã nhận dạng người dùng duy nhất của người dùng đã đăng nhập từ biến auth rồi dùng biến đó để kiểm soát những dữ liệu mà một người dùng có thể truy cập.

Bạn có thể cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng của mình thông qua nhiều trình cung cấp dịch vụ xác thực bằng cách liên kết thông tin xác thực của nhà cung cấp dịch vụ xác thực với một tài khoản người dùng hiện có.

Để đăng xuất cho một người dùng, hãy gọi signOut:

Kotlin+KTX

Firebase.auth.signOut()

Java

FirebaseAuth.getInstance().signOut();