Bật chính sách thực thi Kiểm tra ứng dụng

Khi bạn hiểu Kiểm tra ứng dụng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người dùng của mình và bạn đã sẵn sàng tiếp tục, bạn có thể bật thực thi Kiểm tra ứng dụng.

Để kích hoạt tính năng thực thi Cơ sở dữ liệu thời gian thực, Cloud Firestore, Cloud Storage và Xác thực (beta), hãy làm theo hướng dẫn bên dưới. Sau khi bạn kích hoạt tính năng thực thi cho một sản phẩm, tất cả các yêu cầu chưa được xác minh đối với sản phẩm đó sẽ bị từ chối.

  1. Mở phần Kiểm tra ứng dụng của bảng điều khiển Firebase.

  2. Mở rộng chế độ xem số liệu của sản phẩm mà bạn muốn kích hoạt tính năng thực thi.

  3. Nhấp vào Thực thi và xác nhận lựa chọn của bạn.

    (Dự án của bạn phải được nâng cấp lên Xác thực Firebase với Nền tảng nhận dạng để cho phép thực thi Xác thực.)

Xin lưu ý rằng có thể mất tới 15 phút sau khi bạn kích hoạt tính năng thực thi thì lệnh thực thi mới có hiệu lực.