Sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng bằng trình cung cấp gỡ lỗi trên Android

Nếu sau khi đã đăng ký ứng dụng cho tính năng Kiểm tra ứng dụng, bạn muốn chạy ứng dụng trong một môi trường mà tính năng Kiểm tra ứng dụng thường không phân loại là hợp lệ (chẳng hạn như trình mô phỏng trong quá trình phát triển) hoặc từ môi trường tích hợp liên tục (CI), thì bạn có thể tạo một bản gỡ lỗi của ứng dụng sử dụng trình cung cấp dịch vụ gỡ lỗi Kiểm tra ứng dụng thay vì nhà cung cấp chứng thực thực.

Sử dụng trình cung cấp gỡ lỗi trong trình mô phỏng

Để sử dụng trình cung cấp gỡ lỗi khi chạy ứng dụng trong trình mô phỏng theo cách có tính tương tác (ví dụ: trong quá trình phát triển), hãy làm như sau:

 1. Trong tệp Gradle (cấp ứng dụng) trong mô-đun (thường là <project>/<app-module>/build.gradle.kts hoặc <project>/<app-module>/build.gradle), hãy thêm phần phụ thuộc cho thư viện Kiểm tra ứng dụng dành cho Android. Bạn nên sử dụng Firebase Android BoM để kiểm soát việc tạo phiên bản thư viện.

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.2"))
  
    // Add the dependencies for the App Check libraries
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-appcheck-debug")
  }
  

  Bằng cách sử dụng Firebase Android BoM, ứng dụng của bạn sẽ luôn sử dụng các phiên bản tương thích của thư viện Android trên Firebase.

  (Thay thế) Thêm các phần phụ thuộc của thư viện Firebase mà không sử dụng BoM

  Nếu chọn không sử dụng BoM của Firebase, bạn phải chỉ định từng phiên bản thư viện Firebase trong dòng phần phụ thuộc.

  Xin lưu ý rằng nếu sử dụng nhiều thư viện Firebase trong ứng dụng, thì bạn nên sử dụng BoM để quản lý các phiên bản thư viện, qua đó đảm bảo tất cả các phiên bản đều tương thích.

  dependencies {
    // Add the dependencies for the App Check libraries
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:18.0.0")
  }
  
  Bạn đang tìm một mô-đun thư viện dành riêng cho Kotlin? Kể từ tháng 10 năm 2023 (Firebase BoM 32.5.0), cả nhà phát triển Kotlin và Java đều có thể phụ thuộc vào mô-đun thư viện chính (để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem Câu hỏi thường gặp về sáng kiến này).

 2. Trong bản gỡ lỗi, hãy định cấu hình tính năng Kiểm tra ứng dụng để sử dụng nhà cung cấp gỡ lỗi:

  Kotlin+KTX

  Firebase.initialize(context = this)
  Firebase.appCheck.installAppCheckProviderFactory(
    DebugAppCheckProviderFactory.getInstance(),
  )

  Java

  FirebaseApp.initializeApp(/*context=*/ this);
  FirebaseAppCheck firebaseAppCheck = FirebaseAppCheck.getInstance();
  firebaseAppCheck.installAppCheckProviderFactory(
      DebugAppCheckProviderFactory.getInstance());
 3. Chạy ứng dụng và kích hoạt lệnh gọi đến một dịch vụ phụ trợ của Firebase. Mã gỡ lỗi cục bộ sẽ được ghi lại khi SDK cố gắng gửi yêu cầu đến máy chủ phụ trợ. Ví dụ:

  D DebugAppCheckProvider: Enter this debug secret into the allow list in
  the Firebase Console for your project: 123a4567-b89c-12d3-e456-789012345678
 4. Trong phần Kiểm tra ứng dụng của bảng điều khiển của Firebase, hãy chọn Quản lý mã gỡ lỗi trên trình đơn mục bổ sung của ứng dụng. Sau đó, hãy đăng ký mã gỡ lỗi mà bạn đã ghi ở bước trước đó.

  Ảnh chụp màn hình mục trong trình đơn Quản lý mã gỡ lỗi

Sau khi bạn đăng ký mã thông báo này, các dịch vụ phụ trợ của Firebase sẽ chấp nhận mã đó là hợp lệ.

Vì mã thông báo này cho phép truy cập vào tài nguyên Firebase của bạn mà không cần có thiết bị hợp lệ, nên bạn phải bảo mật mã đó. Đừng chuyển mã đó vào một kho lưu trữ công khai và nếu một mã thông báo đã đăng ký bị xâm phạm, hãy thu hồi mã đó ngay lập tức trong bảng điều khiển của Firebase.

Sử dụng trình cung cấp gỡ lỗi để kiểm thử đơn vị trong môi trường CI

Để sử dụng trình cung cấp gỡ lỗi cho hoạt động kiểm thử đơn vị trong môi trường tích hợp liên tục (CI), hãy làm như sau:

 1. Trong phần Kiểm tra ứng dụng của bảng điều khiển của Firebase, hãy chọn Quản lý mã gỡ lỗi trên trình đơn mục bổ sung của ứng dụng. Sau đó, hãy tạo một mã gỡ lỗi mới. Bạn sẽ cần mã thông báo ở bước tiếp theo.

  Vì mã thông báo này cho phép truy cập vào tài nguyên Firebase của bạn mà không cần có thiết bị hợp lệ, nên bạn cần phải bảo mật mã đó. Đừng chuyển mã đó vào một kho lưu trữ công khai và nếu một mã thông báo đã đăng ký bị xâm phạm, hãy thu hồi mã đó ngay lập tức trong bảng điều khiển của Firebase.

  Ảnh chụp màn hình mục trong trình đơn Quản lý mã gỡ lỗi

 2. Thêm mã gỡ lỗi mà bạn vừa tạo vào kho khoá bảo mật của hệ thống CI (ví dụ: bí mật được mã hoá của GitHub Actions hoặc biến đã mã hoá của Travis CI).

 3. Nếu cần, hãy định cấu hình hệ thống CI để cung cấp mã gỡ lỗi trong môi trường CI dưới dạng biến môi trường. Đặt tên cho biến, chẳng hạn như APP_CHECK_DEBUG_TOKEN_FROM_CI.

 4. Trong tệp Gradle (cấp ứng dụng) trong mô-đun (thường là <project>/<app-module>/build.gradle.kts hoặc <project>/<app-module>/build.gradle), hãy thêm phần phụ thuộc cho thư viện Kiểm tra ứng dụng dành cho Android. Bạn nên sử dụng Firebase Android BoM để kiểm soát việc tạo phiên bản thư viện.

  Kotlin+KTX

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.2"))
  
    // Add the dependency for the App Check library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-appcheck-debug")
  }
  

  Bằng cách sử dụng Firebase Android BoM, ứng dụng của bạn sẽ luôn sử dụng các phiên bản tương thích của thư viện Android trên Firebase.

  (Thay thế) Thêm các phần phụ thuộc của thư viện Firebase mà không sử dụng BoM

  Nếu chọn không sử dụng BoM của Firebase, bạn phải chỉ định từng phiên bản thư viện Firebase trong dòng phần phụ thuộc.

  Xin lưu ý rằng nếu sử dụng nhiều thư viện Firebase trong ứng dụng, thì bạn nên sử dụng BoM để quản lý các phiên bản thư viện, qua đó đảm bảo tất cả các phiên bản đều tương thích.

  dependencies {
    // Add the dependency for the App Check library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:18.0.0")
  }
  
  Bạn đang tìm một mô-đun thư viện dành riêng cho Kotlin? Kể từ tháng 10 năm 2023 (Firebase BoM 32.5.0), cả nhà phát triển Kotlin và Java đều có thể phụ thuộc vào mô-đun thư viện chính (để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem Câu hỏi thường gặp về sáng kiến này).

  Java

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.2"))
  
    // Add the dependency for the App Check library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-appcheck-debug")
  }
  

  Bằng cách sử dụng Firebase Android BoM, ứng dụng của bạn sẽ luôn sử dụng các phiên bản tương thích của thư viện Android trên Firebase.

  (Thay thế) Thêm các phần phụ thuộc của thư viện Firebase mà không sử dụng BoM

  Nếu chọn không sử dụng BoM của Firebase, bạn phải chỉ định từng phiên bản thư viện Firebase trong dòng phần phụ thuộc.

  Xin lưu ý rằng nếu sử dụng nhiều thư viện Firebase trong ứng dụng, thì bạn nên sử dụng BoM để quản lý các phiên bản thư viện, qua đó đảm bảo tất cả các phiên bản đều tương thích.

  dependencies {
    // Add the dependency for the App Check library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:18.0.0")
  }
  
  Bạn đang tìm một mô-đun thư viện dành riêng cho Kotlin? Kể từ tháng 10 năm 2023 (Firebase BoM 32.5.0), cả nhà phát triển Kotlin và Java đều có thể phụ thuộc vào mô-đun thư viện chính (để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem Câu hỏi thường gặp về sáng kiến này).

 5. Thêm mã sau đây vào cấu hình của biến thể bản dựng CI:

  testInstrumentationRunnerArguments["firebaseAppCheckDebugSecret"] =
    System.getenv("APP_CHECK_DEBUG_TOKEN_FROM_CI") ?: ""
  
 6. Trong các lớp kiểm thử, hãy sử dụng DebugAppCheckTestHelper để gói bất kỳ mã nào cần mã thông báo Kiểm tra ứng dụng:

  Kotlin+KTX

  @RunWith(AndroidJunit4::class)
  class MyTests {
    private val debugAppCheckTestHelper =
      DebugAppCheckTestHelper.fromInstrumentationArgs()
  
    @Test
    fun testWithDefaultApp() {
      debugAppCheckTestHelper.withDebugProvider {
        // Test code that requires a debug AppCheckToken.
      }
    }
  
    @Test
    fun testWithNonDefaultApp() {
      debugAppCheckTestHelper.withDebugProvider(
        FirebaseApp.getInstance("nonDefaultApp")
      ) {
        // Test code that requires a debug AppCheckToken.
      }
    }
  }
  

  Java

  @RunWith(AndroidJunit4.class)
  public class YourTests {
    private final DebugAppCheckTestHelper debugAppCheckTestHelper =
        DebugAppCheckTestHelper.fromInstrumentationArgs();
  
    @Test
    public void testWithDefaultApp() {
      debugAppCheckTestHelper.withDebugProvider(() -> {
        // Test code that requires a debug AppCheckToken.
      });
    }
  
    @Test
    public void testWithNonDefaultApp() {
      debugAppCheckTestHelper.withDebugProvider(
          FirebaseApp.getInstance("nonDefaultApp"),
          () -> {
            // Test code that requires a debug AppCheckToken.
          });
    }
  }
  

Khi ứng dụng của bạn chạy trong một môi trường CI, các dịch vụ phụ trợ của Firebase sẽ chấp nhận mã thông báo mà ứng dụng gửi là hợp lệ.