Apple platformlarında Firebase Auth ve Functions işlevlerini kullanarak Cloud Vision ile Resimleri Güvenli Şekilde Etiketleyin

Uygulamanızdan Google Cloud API çağırmak için yetkilendirmeyi yürüten ve API anahtarları gibi gizli anahtar değerlerini koruyan ara bir REST API oluşturmanız gerekir. Ardından, bu ara hizmetle kimlik doğrulaması yapmak ve bu hizmetle iletişim kurmak için mobil uygulamanızda kod yazmanız gerekir.

Bu REST API'yi oluşturmanın bir yolu da Firebase Authentication and Functions'ı kullanmaktır. Firebase Authentication and Functions, kimlik doğrulamayı gerçekleştiren ve önceden oluşturulmuş SDK'larla mobil uygulamanızdan çağrılabilen, Google Cloud API'lerine yönetilen, sunucusuz bir ağ geçidi sağlar.

Bu kılavuzda, uygulamanızdan Cloud Vision API'yi çağırmak için bu tekniğin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir. Bu yöntem, kimliği doğrulanmış tüm kullanıcıların Cloud projeniz üzerinden Cloud Vision tarafından faturalandırılan hizmetlere erişmesine olanak tanır. Bu nedenle, devam etmeden önce bu kimlik doğrulama mekanizmasının kullanım alanınız için yeterli olup olmadığını düşünün.

Başlamadan önce

Projenizi yapılandırın

Uygulamanıza henüz Firebase'i eklemediyseniz başlangıç kılavuzundaki adımları uygulayarak bunu yapabilirsiniz.

Firebase bağımlılıklarını yükleyip yönetmek için Swift Package Manager'ı kullanın.

 1. Xcode'da, uygulamanız açıkken File > Add Packages'a (Dosya > Paket Ekle) gidin.
 2. İstendiğinde Firebase Apple platformlar SDK deposunu ekleyin:
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
 4. Firebase ML kitaplığını seçin.
 5. -ObjC işaretini, hedefinizin derleme ayarlarındaki Diğer Bağlayıcı İşaretleri bölümüne ekleyin.
 6. İşlem tamamlandığında Xcode, arka planda bağımlılıklarınızı otomatik olarak çözümlemeye ve indirmeye başlar.

Sonra, bazı uygulama içi kurulum işlemleri gerçekleştirin:

 1. Uygulamanızda Firebase'i içe aktarın:

  Swift

  import FirebaseMLModelDownloader

  Objective-C

  @import FirebaseMLModelDownloader;

Birkaç yapılandırma adımı daha tamamladıktan sonra başlamaya hazırız:

 1. Projeniz için Cloud tabanlı API'leri henüz etkinleştirmediyseniz hemen etkinleştirin:

  1. Firebase konsolunun Firebase ML API'leri sayfasını açın.
  2. Projenizi daha önce Blaze fiyatlandırma planına yükseltmediyseniz Yükselt'i tıklayarak yükseltme yapabilirsiniz. (Yalnızca projeniz Blaze planında değilse yükseltme yapmanız istenir.)

   Bulut tabanlı API'ler yalnızca Blaze düzeyindeki projelerde kullanılabilir.

  3. Cloud tabanlı API'ler henüz etkinleştirilmemişse Cloud tabanlı API'leri etkinleştir'i tıklayın.
 2. Mevcut Firebase API anahtarlarınızı, Cloud Vision API'ye erişime izin vermeyecek şekilde yapılandırın:
  1. Cloud Console'un Kimlik Bilgileri sayfasını açın.
  2. Listedeki her API anahtarı için düzenleme görünümünü açın ve Anahtar Kısıtlamaları bölümünde Cloud Vision API haricindeki tüm mevcut API'leri listeye ekleyin.

Çağrılabilir işlevi dağıtma

Ardından, uygulamanız ile Cloud Vision API arasında köprü oluşturmak için kullanacağınız Cloud Functions işlevini dağıtın. functions-samples deposu, kullanabileceğiniz bir örnek içerir.

Varsayılan olarak, Cloud Vision API'ye bu işlev üzerinden erişmek, yalnızca uygulamanızın kimliği doğrulanmış kullanıcılarının Cloud Vision API'ye erişmesine izin verir. İşlevi farklı şartlara göre değiştirebilirsiniz.

İşlevi dağıtmak için:

 1. functions-samples depoyu klonlayın veya indirin ve Node-1st-gen/vision-annotate-image dizinine geçin:
  git clone https://github.com/firebase/functions-samples
  cd Node-1st-gen/vision-annotate-image
  
 2. Bağımlılıkları yükleyin:
  cd functions
  npm install
  cd ..
  
 3. Firebase CLI'ınız yoksa yükleyin.
 4. vision-annotate-image dizininde bir Firebase projesi başlatın. İstendiğinde listeden projenizi seçin.
  firebase init
 5. İşlevi dağıtın:
  firebase deploy --only functions:annotateImage

Firebase Auth'u uygulamanıza ekleyin

Yukarıda dağıtılan çağrılabilir işlev, uygulamanızın kimliği doğrulanmamış kullanıcılarından gelen tüm istekleri reddeder. Henüz yapmadıysanız uygulamanıza Firebase Auth'u eklemeniz gerekir.

Gerekli bağımlılıkları uygulamanıza ekleyin

Cloud Functions for Firebase kitaplığını yüklemek için Swift Package Manager'ı kullanın.

Artık görüntüleri etiketlemeye hazırsınız.

1. Giriş resmini hazırlama

Cloud Vision'ı çağırmak için görüntünün base64 kodlu bir dize olarak biçimlendirilmelidir. Bir UIImage öğesini işlemek için:

Swift

guard let imageData = uiImage.jpegData(compressionQuality: 1.0) else { return }
let base64encodedImage = imageData.base64EncodedString()

Objective-C

NSData *imageData = UIImageJPEGRepresentation(uiImage, 1.0f);
NSString *base64encodedImage =
 [imageData base64EncodedStringWithOptions:NSDataBase64Encoding76CharacterLineLength];

2. Görüntüyü etiketlemek için çağrılabilir işlevi çağırın

Bir görüntüdeki nesneleri etiketlemek için bir JSON Cloud Vision isteği ileten çağrılabilir işlevi çağırın.

 1. Öncelikle, bir Cloud Functions örneğini başlatın:

  Swift

  lazy var functions = Functions.functions()
  

  Objective-C

  @property(strong, nonatomic) FIRFunctions *functions;
  
 2. TürLABEL_DETECTION olarak ayarlanmış bir istek oluşturun:

  Swift

  let requestData = [
   "image": ["content": base64encodedImage],
   "features": ["maxResults": 5, "type": "LABEL_DETECTION"]
  ]
  

  Objective-C

  NSDictionary *requestData = @{
   @"image": @{@"content": base64encodedImage},
   @"features": @{@"maxResults": @5, @"type": @"LABEL_DETECTION"}
  };
  
 3. Son olarak, işlevi çağırın:

  Swift

  do {
   let result = try await functions.httpsCallable("annotateImage").call(requestData)
   print(result)
  } catch {
   if let error = error as NSError? {
    if error.domain == FunctionsErrorDomain {
     let code = FunctionsErrorCode(rawValue: error.code)
     let message = error.localizedDescription
     let details = error.userInfo[FunctionsErrorDetailsKey]
    }
    // ...
   }
  }
  

  Objective-C

  [[_functions HTTPSCallableWithName:@"annotateImage"]
               callWithObject:requestData
                 completion:^(FIRHTTPSCallableResult * _Nullable result, NSError * _Nullable error) {
      if (error) {
       if ([error.domain isEqualToString:@"com.firebase.functions"]) {
        FIRFunctionsErrorCode code = error.code;
        NSString *message = error.localizedDescription;
        NSObject *details = error.userInfo[@"details"];
       }
       // ...
      }
      // Function completed succesfully
      // Get information about labeled objects
  
     }];
  

3. Etiketli nesneler hakkında bilgi edinme

Görüntü etiketleme işlemi başarılı olursa görevin sonucunda BatchAnnotateImagesResponse JSON yanıtı döndürülür. labelAnnotations dizisindeki her nesne, resimde etiketli olan bir şeyi temsil eder. Her etiket için etiketin metin açıklamasını, Bilgi Grafiği varlık kimliğini (varsa) ve eşleşmenin güven puanını alabilirsiniz. Örnek:

Swift

if let labelArray = (result?.data as? [String: Any])?["labelAnnotations"] as? [[String:Any]] {
 for labelObj in labelArray {
  let text = labelObj["description"]
  let entityId = labelObj["mid"]
  let confidence = labelObj["score"]
 }
}

Objective-C

NSArray *labelArray = result.data[@"labelAnnotations"];
for (NSDictionary *labelObj in labelArray) {
 NSString *text = labelObj[@"description"];
 NSString *entityId = labelObj[@"mid"];
 NSNumber *confidence = labelObj[@"score"];
}