Check out what’s new from Firebase at Google I/O 2022. Learn more

Apple platformlarında AutoML eğitimli bir modelle görüntüleri etiketleyin

AutoML Vision Edge kullanarak kendi modelinizi eğittikten sonra, görüntüleri etiketlemek için uygulamanızda kullanabilirsiniz.

AutoML Vision Edge'den eğitilen modelleri entegre etmenin iki yolu vardır. Modelin dosyalarını Xcode projenize kopyalayarak modeli paketleyebilir veya Firebase'den dinamik olarak indirebilirsiniz.

Model paketleme seçenekleri
Uygulamanızda paketlenmiş
 • Model, paketin bir parçasıdır
 • Apple cihazı çevrimdışıyken bile model hemen kullanılabilir
 • Firebase projesine gerek yok
Firebase ile barındırılıyor
 • Modeli Firebase Machine Learning'e yükleyerek barındırın
 • Uygulama paketi boyutunu azaltır
 • Model talep üzerine indirilir
 • Uygulamanızı yeniden yayınlamadan model güncellemelerini gönderin
 • Firebase Remote Config ile kolay A/B testi
 • Bir Firebase projesi gerektirir

Sen başlamadan önce

 1. Pod dosyanıza ML Kit kitaplıklarını ekleyin:

  Uygulamanızla bir modeli gruplamak için:

  pod 'GoogleMLKit/ImageLabelingCustom'
  

  Firebase'den dinamik olarak bir model indirmek için LinkFirebase bağımlılığını ekleyin:

  pod 'GoogleMLKit/ImageLabelingCustom'
  pod 'GoogleMLKit/LinkFirebase'
  
 2. Projenizin Pod'larını yükledikten veya güncelledikten sonra, Xcode projenizi .xcworkspace kullanarak açın. ML Kit, Xcode sürüm 12.2 veya üzeri sürümlerde desteklenir.

 3. Bir model indirmek istiyorsanız, henüz yapmadıysanız Firebase'i Android projenize eklediğinizden emin olun. Modeli paketlediğinizde bu gerekli değildir.

1. Modeli yükleyin

Yerel bir model kaynağı yapılandırın

Modeli uygulamanızla birleştirmek için:

 1. Modeli ve meta verilerini Firebase konsolundan indirdiğiniz zip arşivinden bir klasöre çıkarın:

  your_model_directory
   |____dict.txt
   |____manifest.json
   |____model.tflite
  

  Her üç dosya da aynı klasörde olmalıdır. Dosyaları indirdiğiniz gibi, değişiklik yapmadan (dosya adları dahil) kullanmanızı öneririz.

 2. Klasörü Xcode projenize kopyalayın, bunu yaparken Klasör referansları oluştur'u seçmeye dikkat edin. Model dosyası ve meta veriler, uygulama paketine dahil edilecek ve ML Kit'e sunulacak.

 3. Model bildirim dosyasının yolunu belirterek LocalModel nesnesi oluşturun:

  Süratli

  guard let manifestPath = Bundle.main.path(
    forResource: "manifest",
    ofType: "json",
    inDirectory: "your_model_directory"
  ) else { return true }
  let localModel = LocalModel(manifestPath: manifestPath)
  

  Amaç-C

  NSString *manifestPath =
    [NSBundle.mainBundle pathForResource:@"manifest"
                   ofType:@"json"
                 inDirectory:@"your_model_directory"];
  MLKLocalModel *localModel =
    [[MLKLocalModel alloc] initWithManifestPath:manifestPath];
  

Firebase tarafından barındırılan bir model kaynağı yapılandırın

Uzaktan barındırılan modeli kullanmak için, yayınladığınızda modele atadığınız adı belirterek bir CustomRemoteModel nesnesi oluşturun:

Süratli

// Initialize the model source with the name you assigned in
// the Firebase console.
let remoteModelSource = FirebaseModelSource(name: "your_remote_model")
let remoteModel = CustomRemoteModel(remoteModelSource: remoteModelSource)

Amaç-C

// Initialize the model source with the name you assigned in
// the Firebase console.
MLKFirebaseModelSource *firebaseModelSource =
  [[MLKFirebaseModelSource alloc] initWithName:@"your_remote_model"];
MLKCustomRemoteModel *remoteModel =
  [[MLKCustomRemoteModel alloc] initWithRemoteModelSource:firebaseModelSource];

Ardından, indirmeye izin vermek istediğiniz koşulları belirterek model indirme görevini başlatın. Model cihazda değilse veya modelin daha yeni bir sürümü mevcutsa görev, modeli Firebase'den eşzamansız olarak indirir:

Süratli

let downloadConditions = ModelDownloadConditions(
 allowsCellularAccess: true,
 allowsBackgroundDownloading: true
)

let downloadProgress = ModelManager.modelManager().download(
 remoteModel,
 conditions: downloadConditions
)

Amaç-C

MLKModelDownloadConditions *downloadConditions =
  [[MLKModelDownloadConditions alloc] initWithAllowsCellularAccess:YES
                     allowsBackgroundDownloading:YES];

NSProgress *downloadProgress =
  [[MLKModelManager modelManager] downloadRemoteModel:remoteModel
                       conditions:downloadConditions];

Birçok uygulama indirme görevini başlatma kodunda başlatır, ancak bunu modeli kullanmaya ihtiyaç duymadan önce herhangi bir noktada yapabilirsiniz.

Modelinizden bir görüntü etiketleyici oluşturun

Model kaynaklarınızı yapılandırdıktan sonra, bunlardan birinden bir ImageLabeler nesnesi oluşturun.

Yalnızca yerel olarak paketlenmiş bir modeliniz varsa, LocalModel nesnenizden bir etiketleyici oluşturmanız ve gerekli olan güven puanı eşiğini yapılandırmanız yeterlidir (bkz . Modelinizi değerlendirin ):

Süratli

let options = CustomImageLabelerOptions(localModel: localModel)
options.confidenceThreshold = NSNumber(value: 0.0) // Evaluate your model in the Cloud console
                          // to determine an appropriate value.
let imageLabeler = ImageLabeler.imageLabeler(options)

Amaç-C

CustomImageLabelerOptions *options =
  [[CustomImageLabelerOptions alloc] initWithLocalModel:localModel];
options.confidenceThreshold = @(0.0f); // Evaluate your model in the Cloud console
                    // to determine an appropriate value.
MLKImageLabeler *imageLabeler =
  [MLKImageLabeler imageLabelerWithOptions:options];

Uzaktan barındırılan bir modeliniz varsa, çalıştırmadan önce indirildiğini kontrol etmeniz gerekir. Model yöneticisinin isModelDownloaded(remoteModel:) yöntemini kullanarak model indirme görevinin durumunu kontrol edebilirsiniz.

Etiketleyiciyi çalıştırmadan önce yalnızca bunu onaylamanız gerekse de, hem uzaktan barındırılan hem de yerel olarak paketlenmiş bir modeliniz varsa, ImageLabeler örneğini başlatırken bu kontrolü yapmak mantıklı olabilir: uzak modelden bir etiketleyici oluşturun. indirildi ve aksi takdirde yerel modelden.

Süratli

var options: CustomImageLabelerOptions
if (ModelManager.modelManager().isModelDownloaded(remoteModel)) {
 options = CustomImageLabelerOptions(remoteModel: remoteModel)
} else {
 options = CustomImageLabelerOptions(localModel: localModel)
}
options.confidenceThreshold = NSNumber(value: 0.0) // Evaluate your model in the Firebase console
                          // to determine an appropriate value.
let imageLabeler = ImageLabeler.imageLabeler(options: options)

Amaç-C

MLKCustomImageLabelerOptions *options;
if ([[MLKModelManager modelManager] isModelDownloaded:remoteModel]) {
 options = [[MLKCustomImageLabelerOptions alloc] initWithRemoteModel:remoteModel];
} else {
 options = [[MLKCustomImageLabelerOptions alloc] initWithLocalModel:localModel];
}
options.confidenceThreshold = @(0.0f); // Evaluate your model in the Firebase console
                    // to determine an appropriate value.
MLKImageLabeler *imageLabeler =
  [MLKImageLabeler imageLabelerWithOptions:options];

Yalnızca uzaktan barındırılan bir modeliniz varsa, modelin indirildiğini onaylayana kadar modelle ilgili işlevselliği (örneğin, kullanıcı arayüzünüzün grileştirilmesi veya bir kısmının gizlenmesi) devre dışı bırakmanız gerekir.

Model indirme durumunu, varsayılan Bildirim Merkezi'ne gözlemciler ekleyerek alabilirsiniz. İndirmeler biraz zaman alabileceğinden ve indirme bittiğinde kaynak nesne serbest bırakılabileceğinden, gözlemci bloğunda self için zayıf bir referans kullandığınızdan emin olun. Örneğin:

Süratli

NotificationCenter.default.addObserver(
  forName: .mlkitMLModelDownloadDidSucceed,
  object: nil,
  queue: nil
) { [weak self] notification in
  guard let strongSelf = self,
    let userInfo = notification.userInfo,
    let model = userInfo[ModelDownloadUserInfoKey.remoteModel.rawValue]
      as? RemoteModel,
    model.name == "your_remote_model"
    else { return }
  // The model was downloaded and is available on the device
}

NotificationCenter.default.addObserver(
  forName: .mlkitMLModelDownloadDidFail,
  object: nil,
  queue: nil
) { [weak self] notification in
  guard let strongSelf = self,
    let userInfo = notification.userInfo,
    let model = userInfo[ModelDownloadUserInfoKey.remoteModel.rawValue]
      as? RemoteModel
    else { return }
  let error = userInfo[ModelDownloadUserInfoKey.error.rawValue]
  // ...
}

Amaç-C

__weak typeof(self) weakSelf = self;

[NSNotificationCenter.defaultCenter
  addObserverForName:MLKModelDownloadDidSucceedNotification
        object:nil
         queue:nil
      usingBlock:^(NSNotification *_Nonnull note) {
       if (weakSelf == nil | note.userInfo == nil) {
        return;
       }
       __strong typeof(self) strongSelf = weakSelf;

       MLKRemoteModel *model = note.userInfo[MLKModelDownloadUserInfoKeyRemoteModel];
       if ([model.name isEqualToString:@"your_remote_model"]) {
        // The model was downloaded and is available on the device
       }
      }];

[NSNotificationCenter.defaultCenter
  addObserverForName:MLKModelDownloadDidFailNotification
        object:nil
         queue:nil
      usingBlock:^(NSNotification *_Nonnull note) {
       if (weakSelf == nil | note.userInfo == nil) {
        return;
       }
       __strong typeof(self) strongSelf = weakSelf;

       NSError *error = note.userInfo[MLKModelDownloadUserInfoKeyError];
      }];

2. Giriş görüntüsünü hazırlayın

Bir UIImage veya bir CMSampleBufferRef kullanarak bir VisionImage nesnesi oluşturun.

Bir UIImage kullanıyorsanız şu adımları izleyin:

 • UIImage ile bir VisionImage nesnesi oluşturun. Doğru .orientation belirttiğinizden emin olun.

  Süratli

  let image = VisionImage(image: uiImage)
  visionImage.orientation = image.imageOrientation

  Amaç-C

  MLKVisionImage *visionImage = [[MLKVisionImage alloc] initWithImage:image];
  visionImage.orientation = image.imageOrientation;

CMSampleBufferRef kullanıyorsanız şu adımları izleyin:

 • CMSampleBufferRef arabelleğinde bulunan görüntü verilerinin yönünü belirtin.

  Görüntü yönünü almak için:

  Süratli

  func imageOrientation(
   deviceOrientation: UIDeviceOrientation,
   cameraPosition: AVCaptureDevice.Position
  ) -> UIImage.Orientation {
   switch deviceOrientation {
   case .portrait:
    return cameraPosition == .front ? .leftMirrored : .right
   case .landscapeLeft:
    return cameraPosition == .front ? .downMirrored : .up
   case .portraitUpsideDown:
    return cameraPosition == .front ? .rightMirrored : .left
   case .landscapeRight:
    return cameraPosition == .front ? .upMirrored : .down
   case .faceDown, .faceUp, .unknown:
    return .up
   }
  }
     

  Amaç-C

  - (UIImageOrientation)
   imageOrientationFromDeviceOrientation:(UIDeviceOrientation)deviceOrientation
               cameraPosition:(AVCaptureDevicePosition)cameraPosition {
   switch (deviceOrientation) {
    case UIDeviceOrientationPortrait:
     return position == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationLeftMirrored
                             : UIImageOrientationRight;
  
    case UIDeviceOrientationLandscapeLeft:
     return position == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationDownMirrored
                             : UIImageOrientationUp;
    case UIDeviceOrientationPortraitUpsideDown:
     return position == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationRightMirrored
                             : UIImageOrientationLeft;
    case UIDeviceOrientationLandscapeRight:
     return position == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationUpMirrored
                             : UIImageOrientationDown;
    case UIDeviceOrientationUnknown:
    case UIDeviceOrientationFaceUp:
    case UIDeviceOrientationFaceDown:
     return UIImageOrientationUp;
   }
  }
     
 • CMSampleBufferRef nesnesini ve yönlendirmesini kullanarak bir VisionImage nesnesi oluşturun:

  Süratli

  let image = VisionImage(buffer: sampleBuffer)
  image.orientation = imageOrientation(
   deviceOrientation: UIDevice.current.orientation,
   cameraPosition: cameraPosition)

  Amaç-C

   MLKVisionImage *image = [[MLKVisionImage alloc] initWithBuffer:sampleBuffer];
   image.orientation =
    [self imageOrientationFromDeviceOrientation:UIDevice.currentDevice.orientation
                  cameraPosition:cameraPosition];

3. Görüntü etiketleyiciyi çalıştırın

Eşzamansız olarak:

Süratli

imageLabeler.process(image) { labels, error in
  guard error == nil, let labels = labels, !labels.isEmpty else {
    // Handle the error.
    return
  }
  // Show results.
}

Amaç-C

[imageLabeler
  processImage:image
   completion:^(NSArray<MLKImageLabel *> *_Nullable labels,
          NSError *_Nullable error) {
    if (label.count == 0) {
      // Handle the error.
      return;
    }
    // Show results.
   }];

eşzamanlı:

Süratli

var labels: [ImageLabel]
do {
  labels = try imageLabeler.results(in: image)
} catch let error {
  // Handle the error.
  return
}
// Show results.

Amaç-C

NSError *error;
NSArray<MLKImageLabel *> *labels =
  [imageLabeler resultsInImage:image error:&error];
// Show results or handle the error.

4. Etiketli nesneler hakkında bilgi alın

Görüntü etiketleme işlemi başarılı olursa, bir ImageLabel dizisi döndürür. Her ImageLabel , görüntüde etiketlenmiş bir şeyi temsil eder. Her etiketin metin açıklamasını (TensorFlow Lite model dosyasının meta verilerinde varsa), güven puanını ve dizini alabilirsiniz. Örneğin:

Süratli

for label in labels {
 let labelText = label.text
 let confidence = label.confidence
 let index = label.index
}

Amaç-C

for (MLKImageLabel *label in labels) {
 NSString *labelText = label.text;
 float confidence = label.confidence;
 NSInteger index = label.index;
}

Gerçek zamanlı performansı iyileştirmeye yönelik ipuçları

Görüntüleri gerçek zamanlı bir uygulamada etiketlemek istiyorsanız, en iyi kare hızlarını elde etmek için şu yönergeleri izleyin:

 • Gaz kelebeği dedektörü çağırır. Dedektör çalışırken yeni bir video karesi mevcutsa, kareyi bırakın.
 • Giriş görüntüsünün üzerine grafik bindirmek için dedektörün çıkışını kullanıyorsanız, önce sonucu alın, ardından görüntüyü oluşturun ve tek adımda bindirin. Bunu yaparak, her giriş karesi için görüntüleme yüzeyine yalnızca bir kez render alırsınız. Bir örnek için vitrin örnek uygulamasında önizlemeOverlayView ve FIRDetectionOverlayView sınıflarına bakın.