iOS'te ML Kit ile metin çevirme

-yer tutucu24 l10n-yer

Metni diller arasında çevirmek için ML Kit'i kullanabilirsiniz. ML Kit şu anda 59 dil arasında çeviriyi desteklemektedir.

Sen başlamadan önce

 1. Henüz uygulamanıza Firebase'i eklemediyseniz, başlangıç ​​kılavuzundaki adımları izleyerek bunu yapın.
 2. ML Kit kitaplıklarını Pod dosyanıza ekleyin:
  pod 'Firebase/MLNLTranslate', '6.25.0'
  
  Projenizin Pod'larını yükledikten veya güncelledikten sonra, Xcode projenizi .xcworkspace kullanarak açtığınızdan emin olun.
 3. Uygulamanızda Firebase'i içe aktarın:

  Süratli

  import Firebase

  Amaç-C

  @import Firebase;

Bir metin dizesini çevir

Bir dizeyi iki dil arasında çevirmek için:

 1. Kaynak ve hedef dillerle yapılandırarak bir Translator nesnesi oluşturun:

  Süratli

  // Create an English-German translator:
  let options = TranslatorOptions(sourceLanguage: .en, targetLanguage: .de)
  let englishGermanTranslator = NaturalLanguage.naturalLanguage().translator(options: options)
  

  Amaç-C

  // Create an English-German translator:
  FIRTranslatorOptions *options =
    [[FIRTranslatorOptions alloc] initWithSourceLanguage:FIRTranslateLanguageEN
                       targetLanguage:FIRTranslateLanguageDE];
  FIRTranslator *englishGermanTranslator =
    [[FIRNaturalLanguage naturalLanguage] translatorWithOptions:options];
  

  Giriş metninin dilini bilmiyorsanız, önce dil tanımlama API'sini kullanabilirsiniz. (Ancak, cihazda aynı anda çok fazla dil modeli bulundurmadığınızdan emin olun.)

 2. Gerekli çeviri modelinin cihaza indirildiğinden emin olun. Modelin uygun olduğunu öğrenene kadar translate(_:completion:) 'ı aramayın.

  Süratli

  let conditions = ModelDownloadConditions(
    allowsCellularAccess: false,
    allowsBackgroundDownloading: true
  )
  englishGermanTranslator.downloadModelIfNeeded(with: conditions) { error in
    guard error == nil else { return }
  
    // Model downloaded successfully. Okay to start translating.
  }
  

  Amaç-C

  FIRModelDownloadConditions *conditions =
    [[FIRModelDownloadConditions alloc] initWithAllowsCellularAccess:NO
                       allowsBackgroundDownloading:YES];
  [englishGermanTranslator downloadModelIfNeededWithConditions:conditions
                           completion:^(NSError *_Nullable error) {
   if (error != nil) {
    return;
   }
   // Model downloaded successfully. Okay to start translating.
  }];
  

  Dil modelleri 30MB civarındadır, bu yüzden gereksiz yere indirmeyin ve kullanıcı aksini belirtmedikçe sadece WiFi kullanarak indirin. Gereksiz modelleri de silmelisiniz. Bkz. Çeviri modellerini açıkça yönetme .

 3. Modelin indirildiğini onayladıktan sonra, translate(_:completion:) :

  Süratli

  englishGermanTranslator.translate(text) { translatedText, error in
    guard error == nil, let translatedText = translatedText else { return }
  
    // Translation succeeded.
  }
  

  Amaç-C

  [englishGermanTranslator translateText:text
                completion:^(NSString *_Nullable translatedText,
                       NSError *_Nullable error) {
   if (error != nil || translatedText == nil) {
    return;
   }
  
   // Translation succeeded.
  }];
  

  ML Kit, metni yapılandırdığınız hedef dile çevirir ve çevrilen metni tamamlama işleyicisine iletir.

Çeviri modellerini açıkça yönetin

Çeviri API'sini yukarıda açıklandığı gibi kullandığınızda, ML Kit, dile özgü çeviri modellerini gerektiği gibi cihaza otomatik olarak indirir. Ayrıca, ML Kit'in çeviri modeli yönetim API'sini kullanarak cihazda olmasını istediğiniz çeviri modellerini açıkça yönetebilirsiniz. Modelleri önceden indirmek veya gereksiz modelleri cihazdan silmek istiyorsanız bu yararlı olabilir.

Cihazda depolanan çeviri modellerini almak için:

Süratli

let localModels = ModelManager.modelManager().downloadedTranslateModels

Amaç-C

NSSet<FIRTranslateRemoteModel *> *localModels =
  [FIRModelManager modelManager].downloadedTranslateModels;

Bir modeli silmek için:

Süratli

// Delete the German model if it's on the device.
let deModel = TranslateRemoteModel.translateRemoteModel(language: .de)
ModelManager.modelManager().deleteDownloadedModel(deModel) { error in
  guard error == nil else { return }
  // Model deleted.
}

Amaç-C

// Delete the German model if it's on the device.
FIRTranslateRemoteModel *deModel =
  [FIRTranslateRemoteModel translateRemoteModelWithLanguage:FIRTranslateLanguageDE];
[[FIRModelManager modelManager] deleteDownloadedModel:deModel
                      completion:^(NSError * _Nullable error) {
                        if (error != nil) {
                          return;
                        }
                        // Model deleted.
                      }];

Bir modeli indirmek için:

Süratli

// Download the French model.
let frModel = TranslateRemoteModel.translateRemoteModel(language: .fr)

// Keep a reference to the download progress so you can check that the model
// is available before you use it.
progress = ModelManager.modelManager().download(
  frModel,
  conditions: ModelDownloadConditions(
    allowsCellularAccess: false,
    allowsBackgroundDownloading: true
  )
)

NotificationCenter ile indirme durumunu almak istiyorsanız, firebaseMLModelDownloadDidSucceed ve firebaseMLModelDownloadDidFail için gözlemcileri kaydedin. İndirmeler biraz zaman alabileceğinden ve indirme bittiğinde kaynak nesne serbest bırakılabileceğinden, gözlemci bloğunda self için zayıf bir referans kullandığınızdan emin olun. Örneğin:

NotificationCenter.default.addObserver(
  forName: .firebaseMLModelDownloadDidSucceed,
  object: nil,
  queue: nil
) { [weak self] notification in
  guard let strongSelf = self,
    let userInfo = notification.userInfo,
    let model = userInfo[ModelDownloadUserInfoKey.remoteModel.rawValue]
      as? TranslateRemoteModel,
    model == frModel
    else { return }
  // The model was downloaded and is available on the device
}

NotificationCenter.default.addObserver(
  forName: .firebaseMLModelDownloadDidFail,
  object: nil,
  queue: nil
) { [weak self] notification in
  guard let strongSelf = self,
    let userInfo = notification.userInfo,
    let model = userInfo[ModelDownloadUserInfoKey.remoteModel.rawValue]
      as? TranslateRemoteModel
    else { return }
  let error = userInfo[ModelDownloadUserInfoKey.error.rawValue]
  // ...
}

Amaç-C

// Download the French model.
FIRModelDownloadConditions *conditions =
  [[FIRModelDownloadConditions alloc] initWithAllowsCellularAccess:NO
                     allowsBackgroundDownloading:YES];
FIRTranslateRemoteModel *frModel =
  [FIRTranslateRemoteModel translateRemoteModelWithLanguage:FIRTranslateLanguageFR];

// Keep a reference to the download progress so you can check that the model
// is available before you use it.
self.downloadProgress = [[FIRModelManager modelManager] downloadModel:frModel
                              conditions:conditions];

FIRModelDownloadDidSucceedNotification NSNotificationCenter FIRModelDownloadDidFailNotification için gözlemcileri kaydedin. İndirmeler biraz zaman alabileceğinden ve indirme bittiğinde kaynak nesne serbest bırakılabileceğinden, gözlemci bloğunda self için zayıf bir referans kullandığınızdan emin olun.

__block MyViewController *weakSelf = self;

[NSNotificationCenter.defaultCenter
 addObserverForName:FIRModelDownloadDidSucceedNotification
 object:nil
 queue:nil
 usingBlock:^(NSNotification * _Nonnull note) {
   if (weakSelf == nil | note.userInfo == nil) {
     return;
   }

   FIRTranslateRemoteModel *model = note.userInfo[FIRModelDownloadUserInfoKeyRemoteModel];
   if ([model isKindOfClass:[FIRTranslateRemoteModel class]]
     && model == frModel) {
     // The model was downloaded and is available on the device
   }
 }];

[NSNotificationCenter.defaultCenter
 addObserverForName:FIRModelDownloadDidFailNotification
 object:nil
 queue:nil
 usingBlock:^(NSNotification * _Nonnull note) {
   if (weakSelf == nil | note.userInfo == nil) {
     return;
   }

   NSError *error = note.userInfo[FIRModelDownloadUserInfoKeyError];
 }];