Giám sát chỉ số yêu cầu Kiểm tra ứng dụng cho Cloud Functions

Sau khi thêm SDK Kiểm tra ứng dụng vào ứng dụng của mình, nhưng trước khi bật tính năng thực thi tính năng Kiểm tra ứng dụng, bạn nên đảm bảo rằng việc này sẽ không làm gián đoạn những người dùng hợp lệ hiện có.

Đối với Cloud Functions, bạn có thể nhận chỉ số Kiểm tra ứng dụng bằng cách kiểm tra nhật ký của các hàm. Mỗi lời gọi một hàm có thể gọi sẽ trả về một mục nhập nhật ký có cấu trúc như ví dụ sau:

{
 "severity": "INFO",  // INFO, WARNING, or ERROR
 "logging.googleapis.com/labels": {"firebase-log-type": "callable-request-verification"},
 "jsonPayload": {
  "message": "Callable header verifications passed.",
  "verifications": {
   // ...
   "app": "MISSING", // VALID, INVALID, or MISSING
  }
 }
}

Bạn có thể phân tích các chỉ số này trong bảng điều khiển Google Cloud bằng cách tạo chỉ số bộ đếm dựa trên nhật ký với bộ lọc chỉ số sau:

resource.type="cloud_function"
resource.labels.function_name="YOUR_CLOUD_FUNCTION"
resource.labels.region="us-central1"
labels.firebase-log-type="callable-request-verification"

Gắn nhãn chỉ số bằng cách sử dụng trường jsonPayload.verifications.appCheck.

Các bước tiếp theo

Khi hiểu rõ mức độ ảnh hưởng của tính năng Kiểm tra ứng dụng đến người dùng và sẵn sàng tiếp tục, bạn có thể bật chế độ thực thi tính năng Kiểm tra ứng dụng cho Cloud Functions.