Eski özel model API'sinden geçiş yapın

firebase-ml-model-interpreter kitaplığının 22.0.2 sürümü, özel modellerin aygıtındaki konumu alan yeni bir getLatestModelFile() yöntemini sunar. FirebaseModelInterpreter sarmalayıcısı yerine kullanabileceğiniz bir TensorFlow Lite Interpreter nesnesini doğrudan başlatmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz.

İleriye dönük olarak tercih edilen yaklaşım budur. TensorFlow Lite yorumlayıcı sürümü artık Firebase kitaplık sürümüyle bağlantılı olmadığından, istediğiniz zaman TensorFlow Lite'ın yeni sürümlerine yükseltme yapma veya özel TensorFlow Lite yapılarını daha kolay kullanma konusunda daha fazla esnekliğe sahip olursunuz.

Bu sayfada FirebaseModelInterpreter kullanımından TensorFlow Lite Interpreter nasıl geçiş yapabileceğiniz gösterilmektedir.

1. Proje bağımlılıklarını güncelleyin

firebase-ml-model-interpreter kitaplığının (veya daha yenisi) ve tensorflow-lite kitaplığının 22.0.2 sürümünü içerecek şekilde projenizin bağımlılıklarını güncelleyin:

Önce

implementation("com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.1")

Sonrasında

implementation("com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.2")
implementation("org.tensorflow:tensorflow-lite:2.0.0")

2. FirebaseModelInterpreter yerine TensorFlow Lite yorumlayıcısı oluşturun

Bir FirebaseModelInterpreter oluşturmak yerine, getLatestModelFile() ile modelin cihazdaki konumunu alın ve bunu bir TensorFlow Lite Interpreter oluşturmak için kullanın.

Önce

Kotlin+KTX

val remoteModel = FirebaseCustomRemoteModel.Builder("your_model").build()
val options = FirebaseModelInterpreterOptions.Builder(remoteModel).build()
val interpreter = FirebaseModelInterpreter.getInstance(options)

Java

FirebaseCustomRemoteModel remoteModel =
    new FirebaseCustomRemoteModel.Builder("your_model").build();
FirebaseModelInterpreterOptions options =
    new FirebaseModelInterpreterOptions.Builder(remoteModel).build();
FirebaseModelInterpreter interpreter = FirebaseModelInterpreter.getInstance(options);

Sonrasında

Kotlin+KTX

val remoteModel = FirebaseCustomRemoteModel.Builder("your_model").build()
FirebaseModelManager.getInstance().getLatestModelFile(remoteModel)
  .addOnCompleteListener { task ->
    val modelFile = task.getResult()
    if (modelFile != null) {
      // Instantiate an org.tensorflow.lite.Interpreter object.
      interpreter = Interpreter(modelFile)
    }
  }

Java

FirebaseCustomRemoteModel remoteModel =
    new FirebaseCustomRemoteModel.Builder("your_model").build();
FirebaseModelManager.getInstance().getLatestModelFile(remoteModel)
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<File>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<File> task) {
        File modelFile = task.getResult();
        if (modelFile != null) {
          // Instantiate an org.tensorflow.lite.Interpreter object.
          Interpreter interpreter = new Interpreter(modelFile);
        }
      }
    });

3. Giriş ve çıkış hazırlama kodunu güncelleyin

FirebaseModelInterpreter ile, çalıştırdığınızda yorumlayıcıya bir FirebaseModelInputOutputOptions nesnesi ileterek modelin giriş ve çıkış şekillerini belirtirsiniz.

TensorFlow Lite yorumlayıcısı için bunun yerine modelinizin girişi ve çıkışı için doğru boyuttaki ByteBuffer nesnelerini tahsis edersiniz.

Örneğin, modelinizin giriş şekli [1 224 224 3] float değerlerine ve çıkış şekli ise [1 1000] float değerlerine sahipse şu değişiklikleri yapın:

Önce

Kotlin+KTX

val inputOutputOptions = FirebaseModelInputOutputOptions.Builder()
  .setInputFormat(0, FirebaseModelDataType.FLOAT32, intArrayOf(1, 224, 224, 3))
  .setOutputFormat(0, FirebaseModelDataType.FLOAT32, intArrayOf(1, 1000))
  .build()

val input = ByteBuffer.allocateDirect(224*224*3*4).order(ByteOrder.nativeOrder())
// Then populate with input data.

val inputs = FirebaseModelInputs.Builder()
  .add(input)
  .build()

interpreter.run(inputs, inputOutputOptions)
  .addOnSuccessListener { outputs ->
    // ...
  }
  .addOnFailureListener {
    // Task failed with an exception.
    // ...
  }

Java

FirebaseModelInputOutputOptions inputOutputOptions =
    new FirebaseModelInputOutputOptions.Builder()
        .setInputFormat(0, FirebaseModelDataType.FLOAT32, new int[]{1, 224, 224, 3})
        .setOutputFormat(0, FirebaseModelDataType.FLOAT32, new int[]{1, 1000})
        .build();

float[][][][] input = new float[1][224][224][3];
// Then populate with input data.

FirebaseModelInputs inputs = new FirebaseModelInputs.Builder()
    .add(input)
    .build();

interpreter.run(inputs, inputOutputOptions)
    .addOnSuccessListener(
        new OnSuccessListener<FirebaseModelOutputs>() {
          @Override
          public void onSuccess(FirebaseModelOutputs result) {
            // ...
          }
        })
    .addOnFailureListener(
        new OnFailureListener() {
          @Override
          public void onFailure(@NonNull Exception e) {
            // Task failed with an exception
            // ...
          }
        });

Sonrasında

Kotlin+KTX

val inBufferSize = 1 * 224 * 224 * 3 * java.lang.Float.SIZE / java.lang.Byte.SIZE
val inputBuffer = ByteBuffer.allocateDirect(inBufferSize).order(ByteOrder.nativeOrder())
// Then populate with input data.

val outBufferSize = 1 * 1000 * java.lang.Float.SIZE / java.lang.Byte.SIZE
val outputBuffer = ByteBuffer.allocateDirect(outBufferSize).order(ByteOrder.nativeOrder())

interpreter.run(inputBuffer, outputBuffer)

Java

int inBufferSize = 1 * 224 * 224 * 3 * java.lang.Float.SIZE / java.lang.Byte.SIZE;
ByteBuffer inputBuffer =
    ByteBuffer.allocateDirect(inBufferSize).order(ByteOrder.nativeOrder());
// Then populate with input data.

int outBufferSize = 1 * 1000 * java.lang.Float.SIZE / java.lang.Byte.SIZE;
ByteBuffer outputBuffer =
    ByteBuffer.allocateDirect(outBufferSize).order(ByteOrder.nativeOrder());

interpreter.run(inputBuffer, outputBuffer);

4. Çıktı işleme kodunu güncelleyin

Son olarak, modelin çıktısını FirebaseModelOutputs nesnesinin getOutput() yöntemiyle almak yerine, ByteBuffer çıktısını kullanım durumunuz için uygun olan yapıya dönüştürün.

Örneğin sınıflandırma yapıyorsanız aşağıdaki gibi değişiklikler yapabilirsiniz:

Önce

Kotlin+KTX

val output = result.getOutput(0)
val probabilities = output[0]
try {
  val reader = BufferedReader(InputStreamReader(assets.open("custom_labels.txt")))
  for (probability in probabilities) {
    val label: String = reader.readLine()
    println("$label: $probability")
  }
} catch (e: IOException) {
  // File not found?
}

Java

float[][] output = result.getOutput(0);
float[] probabilities = output[0];
try {
  BufferedReader reader = new BufferedReader(
     new InputStreamReader(getAssets().open("custom_labels.txt")));
  for (float probability : probabilities) {
    String label = reader.readLine();
    Log.i(TAG, String.format("%s: %1.4f", label, probability));
  }
} catch (IOException e) {
  // File not found?
}

Sonrasında

Kotlin+KTX

modelOutput.rewind()
val probabilities = modelOutput.asFloatBuffer()
try {
  val reader = BufferedReader(
      InputStreamReader(assets.open("custom_labels.txt")))
  for (i in probabilities.capacity()) {
    val label: String = reader.readLine()
    val probability = probabilities.get(i)
    println("$label: $probability")
  }
} catch (e: IOException) {
  // File not found?
}

Java

modelOutput.rewind();
FloatBuffer probabilities = modelOutput.asFloatBuffer();
try {
  BufferedReader reader = new BufferedReader(
      new InputStreamReader(getAssets().open("custom_labels.txt")));
  for (int i = 0; i < probabilities.capacity(); i++) {
    String label = reader.readLine();
    float probability = probabilities.get(i);
    Log.i(TAG, String.format("%s: %1.4f", label, probability));
  }
} catch (IOException e) {
  // File not found?
}