Join us for Firebase Summit on November 10, 2021. Tune in to learn how Firebase can help you accelerate app development, release with confidence, and scale with ease. Register

Dağıtılmış sayaçlar

Birçok gerçek zamanlı uygulamada sayaç görevi gören belgeler bulunur. Örneğin, bir gönderideki 'beğenileri' veya belirli bir öğenin 'favorilerini' sayabilirsiniz.

Cloud Firestore'da, tek bir belgeyi saniyede yalnızca bir kez güncelleyebilirsiniz; bu, bazı yüksek trafikli uygulamalar için çok düşük olabilir.

Çözüm: Dağıtılmış sayaçlar

Daha sık sayaç güncellemelerini desteklemek için dağıtılmış bir sayaç oluşturun. Her sayaç, "parçalar" alt koleksiyonuna sahip bir belgedir ve sayacın değeri, parçaların değerlerinin toplamıdır.

Yazma verimi, parça sayısıyla doğrusal olarak artar, bu nedenle 10 parçalı dağıtılmış bir sayaç, geleneksel bir sayaçtan 10 kat daha fazla yazma işleyebilir.

// counters/${ID}
{
 "num_shards": NUM_SHARDS,
 "shards": [subcollection]
}

// counters/${ID}/shards/${NUM}
{
 "count": 123
}

hızlı

// counters/${ID}
struct Counter {
  let numShards: Int

  init(numShards: Int) {
    self.numShards = numShards
  }
}

// counters/${ID}/shards/${NUM}
struct Shard {
  let count: Int

  init(count: Int) {
    self.count = count
  }
}

Amaç-C

// counters/${ID}
@interface FIRCounter : NSObject
@property (nonatomic, readonly) NSInteger shardCount;
@end

@implementation FIRCounter
- (instancetype)initWithShardCount:(NSInteger)shardCount {
 self = [super init];
 if (self != nil) {
  _shardCount = shardCount;
 }
 return self;
}
@end

// counters/${ID}/shards/${NUM}
@interface FIRShard : NSObject
@property (nonatomic, readonly) NSInteger count;
@end

@implementation FIRShard
- (instancetype)initWithCount:(NSInteger)count {
 self = [super init];
 if (self != nil) {
  _count = count;
 }
 return self;
}
@end

Java

// counters/${ID}
public class Counter {
  int numShards;

  public Counter(int numShards) {
    this.numShards = numShards;
  }
}

// counters/${ID}/shards/${NUM}
public class Shard {
  int count;

  public Shard(int count) {
    this.count = count;
  }
}

Kotlin+KTX

// counters/${ID}
data class Counter(var numShards: Int)

// counters/${ID}/shards/${NUM}
data class Shard(var count: Int)

piton

import random

from google.cloud import firestore


class Shard(object):
  """
  A shard is a distributed counter. Each shard can support being incremented
  once per second. Multiple shards are needed within a Counter to allow
  more frequent incrementing.
  """

  def __init__(self):
    self._count = 0

  def to_dict(self):
    return {"count": self._count}


class Counter(object):
  """
  A counter stores a collection of shards which are
  summed to return a total count. This allows for more
  frequent incrementing than a single document.
  """

  def __init__(self, num_shards):
    self._num_shards = num_shards

piton

import random

from google.cloud import firestore


class Shard(object):
  """
  A shard is a distributed counter. Each shard can support being incremented
  once per second. Multiple shards are needed within a Counter to allow
  more frequent incrementing.
  """

  def __init__(self):
    self._count = 0

  def to_dict(self):
    return {"count": self._count}


class Counter(object):
  """
  A counter stores a collection of shards which are
  summed to return a total count. This allows for more
  frequent incrementing than a single document.
  """

  def __init__(self, num_shards):
    self._num_shards = num_shards

Node.js

Uygulanamaz, aşağıdaki sayaç artışı snippet'ine bakın.

Git

import (
	"context"
	"fmt"
	"math/rand"
	"strconv"

	"cloud.google.com/go/firestore"
	"google.golang.org/api/iterator"
)

// Counter is a collection of documents (shards)
// to realize counter with high frequency.
type Counter struct {
	numShards int
}

// Shard is a single counter, which is used in a group
// of other shards within Counter.
type Shard struct {
	Count int
}

PHP

Uygulanamaz, aşağıdaki sayaç başlatma snippet'ine bakın.

C#

/// <summary>
/// Shard is a document that contains the count.
/// </summary>
[FirestoreData]
public class Shard
{
  [FirestoreProperty(name: "count")]
  public int Count { get; set; }
}

Aşağıdaki kod, dağıtılmış bir sayacı başlatır:

function createCounter(ref, num_shards) {
  var batch = db.batch();

  // Initialize the counter document
  batch.set(ref, { num_shards: num_shards });

  // Initialize each shard with count=0
  for (let i = 0; i < num_shards; i++) {
    const shardRef = ref.collection('shards').doc(i.toString());
    batch.set(shardRef, { count: 0 });
  }

  // Commit the write batch
  return batch.commit();
}

hızlı

func createCounter(ref: DocumentReference, numShards: Int) {
  ref.setData(["numShards": numShards]){ (err) in
    for i in 0...numShards {
      ref.collection("shards").document(String(i)).setData(["count": 0])
    }
  }
}

Amaç-C

- (void)createCounterAtReference:(FIRDocumentReference *)reference
           shardCount:(NSInteger)shardCount {
 [reference setData:@{ @"numShards": @(shardCount) } completion:^(NSError * _Nullable error) {
  for (NSInteger i = 0; i < shardCount; i++) {
   NSString *shardName = [NSString stringWithFormat:@"%ld", (long)shardCount];
   [[[reference collectionWithPath:@"shards"] documentWithPath:shardName]
     setData:@{ @"count": @(0) }];
  }
 }];
}

Java

public Task<Void> createCounter(final DocumentReference ref, final int numShards) {
  // Initialize the counter document, then initialize each shard.
  return ref.set(new Counter(numShards))
      .continueWithTask(new Continuation<Void, Task<Void>>() {
        @Override
        public Task<Void> then(@NonNull Task<Void> task) throws Exception {
          if (!task.isSuccessful()) {
            throw task.getException();
          }

          List<Task<Void>> tasks = new ArrayList<>();

          // Initialize each shard with count=0
          for (int i = 0; i < numShards; i++) {
            Task<Void> makeShard = ref.collection("shards")
                .document(String.valueOf(i))
                .set(new Shard(0));

            tasks.add(makeShard);
          }

          return Tasks.whenAll(tasks);
        }
      });
}

Kotlin+KTX

fun createCounter(ref: DocumentReference, numShards: Int): Task<Void> {
  // Initialize the counter document, then initialize each shard.
  return ref.set(Counter(numShards))
      .continueWithTask { task ->
        if (!task.isSuccessful) {
          throw task.exception!!
        }

        val tasks = arrayListOf<Task<Void>>()

        // Initialize each shard with count=0
        for (i in 0 until numShards) {
          val makeShard = ref.collection("shards")
              .document(i.toString())
              .set(Shard(0))

          tasks.add(makeShard)
        }

        Tasks.whenAll(tasks)
      }
}

piton

def init_counter(self, doc_ref):
  """
  Create a given number of shards as
  subcollection of specified document.
  """
  col_ref = doc_ref.collection("shards")

  # Initialize each shard with count=0
  for num in range(self._num_shards):
    shard = Shard()
    col_ref.document(str(num)).set(shard.to_dict())

piton

async def init_counter(self, doc_ref):
  """
  Create a given number of shards as
  subcollection of specified document.
  """
  col_ref = doc_ref.collection("shards")

  # Initialize each shard with count=0
  for num in range(self._num_shards):
    shard = Shard()
    await col_ref.document(str(num)).set(shard.to_dict())

Node.js

Uygulanamaz, aşağıdaki sayaç artışı snippet'ine bakın.

Git


// initCounter creates a given number of shards as
// subcollection of specified document.
func (c *Counter) initCounter(ctx context.Context, docRef *firestore.DocumentRef) error {
	colRef := docRef.Collection("shards")

	// Initialize each shard with count=0
	for num := 0; num < c.numShards; num++ {
		shard := Shard{0}

		if _, err := colRef.Doc(strconv.Itoa(num)).Set(ctx, shard); err != nil {
			return fmt.Errorf("Set: %v", err)
		}
	}
	return nil
}

PHP

$numShards = 10;
$ref = $db->collection('samples/php/distributedCounters');
for ($i = 0; $i < $numShards; $i++) {
  $doc = $ref->document($i);
  $doc->set(['Cnt' => 0]);
}

C#

/// <summary>
/// Create a given number of shards as a
/// subcollection of specified document.
/// </summary>
/// <param name="docRef">The document reference <see cref="DocumentReference"/></param>
private static async Task CreateCounterAsync(DocumentReference docRef, int numOfShards)
{
  CollectionReference colRef = docRef.Collection("shards");
  var tasks = new List<Task>();
  // Initialize each shard with Count=0
  for (var i = 0; i < numOfShards; i++)
  {
    tasks.Add(colRef.Document(i.ToString()).SetAsync(new Shard() { Count = 0 }));
  }
  await Task.WhenAll(tasks);
}

yakut

# project_id = "Your Google Cloud Project ID"
# num_shards = "Number of shards for distributed counter"
# collection_path = "shards"

require "google/cloud/firestore"

firestore = Google::Cloud::Firestore.new project_id: project_id

shards_ref = firestore.col collection_path

# Initialize each shard with count=0
num_shards.times do |i|
 shards_ref.doc(i).set({ count: 0 })
end

puts "Distributed counter shards collection created."

Sayacı artırmak için rastgele bir parça seçin ve sayımı artırın:

function incrementCounter(db, ref, num_shards) {
  // Select a shard of the counter at random
  const shard_id = Math.floor(Math.random() * num_shards).toString();
  const shard_ref = ref.collection('shards').doc(shard_id);

  // Update count
  return shard_ref.update("count", firebase.firestore.FieldValue.increment(1));
}

hızlı

func incrementCounter(ref: DocumentReference, numShards: Int) {
  // Select a shard of the counter at random
  let shardId = Int(arc4random_uniform(UInt32(numShards)))
  let shardRef = ref.collection("shards").document(String(shardId))

  shardRef.updateData([
    "count": FieldValue.increment(Int64(1))
  ])
}

Amaç-C

- (void)incrementCounterAtReference:(FIRDocumentReference *)reference
             shardCount:(NSInteger)shardCount {
 // Select a shard of the counter at random
 NSInteger shardID = (NSInteger)arc4random_uniform((uint32_t)shardCount);
 NSString *shardName = [NSString stringWithFormat:@"%ld", (long)shardID];
 FIRDocumentReference *shardReference =
   [[reference collectionWithPath:@"shards"] documentWithPath:shardName];

 [shardReference updateData:@{
  @"count": [FIRFieldValue fieldValueForIntegerIncrement:1]
 }];
}

Java

public Task<Void> incrementCounter(final DocumentReference ref, final int numShards) {
  int shardId = (int) Math.floor(Math.random() * numShards);
  DocumentReference shardRef = ref.collection("shards").document(String.valueOf(shardId));

  return shardRef.update("count", FieldValue.increment(1));
}

Kotlin+KTX

fun incrementCounter(ref: DocumentReference, numShards: Int): Task<Void> {
  val shardId = Math.floor(Math.random() * numShards).toInt()
  val shardRef = ref.collection("shards").document(shardId.toString())

  return shardRef.update("count", FieldValue.increment(1))
}

piton

def increment_counter(self, doc_ref):
  """Increment a randomly picked shard."""
  doc_id = random.randint(0, self._num_shards - 1)

  shard_ref = doc_ref.collection("shards").document(str(doc_id))
  return shard_ref.update({"count": firestore.Increment(1)})

piton

async def increment_counter(self, doc_ref):
  """Increment a randomly picked shard."""
  doc_id = random.randint(0, self._num_shards - 1)

  shard_ref = doc_ref.collection("shards").document(str(doc_id))
  return await shard_ref.update({"count": firestore.Increment(1)})

Node.js

function incrementCounter(docRef, numShards) {
 const shardId = Math.floor(Math.random() * numShards);
 const shardRef = docRef.collection('shards').doc(shardId.toString());
 return shardRef.set({count: FieldValue.increment(1)}, {merge: true});
}

Git


// incrementCounter increments a randomly picked shard.
func (c *Counter) incrementCounter(ctx context.Context, docRef *firestore.DocumentRef) (*firestore.WriteResult, error) {
	docID := strconv.Itoa(rand.Intn(c.numShards))

	shardRef := docRef.Collection("shards").Doc(docID)
	return shardRef.Update(ctx, []firestore.Update{
		{Path: "Count", Value: firestore.Increment(1)},
	})
}

PHP

$ref = $db->collection('samples/php/distributedCounters');
$numShards = 0;
$docCollection = $ref->documents();
foreach ($docCollection as $doc) {
  $numShards++;
}
$shardIdx = random_int(0, $numShards-1);
$doc = $ref->document($shardIdx);
$doc->update([
  ['path' => 'Cnt', 'value' => FieldValue::increment(1)]
]);

C#

/// <summary>
/// Increment a randomly picked shard by 1.
/// </summary>
/// <param name="docRef">The document reference <see cref="DocumentReference"/></param>
/// <returns>The <see cref="Task"/></returns>
private static async Task IncrementCounterAsync(DocumentReference docRef, int numOfShards)
{
  int documentId;
  lock (s_randLock)
  {
    documentId = s_rand.Next(numOfShards);
  }
  var shardRef = docRef.Collection("shards").Document(documentId.ToString());
  await shardRef.UpdateAsync("count", FieldValue.Increment(1));
}

yakut

# project_id = "Your Google Cloud Project ID"
# num_shards = "Number of shards for distributed counter"
# collection_path = "shards"

require "google/cloud/firestore"

firestore = Google::Cloud::Firestore.new project_id: project_id

# Select a shard of the counter at random
shard_id = rand 0...num_shards
shard_ref = firestore.doc "#{collection_path}/#{shard_id}"

# increment counter
shard_ref.update({ count: firestore.field_increment(1) })

puts "Counter incremented."

Tüm kırıkların toplam sayısı, sorgu almak ve onların Özetle count alanları:

function getCount(ref) {
  // Sum the count of each shard in the subcollection
  return ref.collection('shards').get().then((snapshot) => {
    let total_count = 0;
    snapshot.forEach((doc) => {
      total_count += doc.data().count;
    });

    return total_count;
  });
}

hızlı

func getCount(ref: DocumentReference) {
  ref.collection("shards").getDocuments() { (querySnapshot, err) in
    var totalCount = 0
    if err != nil {
      // Error getting shards
      // ...
    } else {
      for document in querySnapshot!.documents {
        let count = document.data()["count"] as! Int
        totalCount += count
      }
    }

    print("Total count is \(totalCount)")
  }
}

Amaç-C

- (void)getCountWithReference:(FIRDocumentReference *)reference {
 [[reference collectionWithPath:@"shards"]
   getDocumentsWithCompletion:^(FIRQuerySnapshot *snapshot,
                  NSError *error) {
    NSInteger totalCount = 0;
    if (error != nil) {
     // Error getting shards
     // ...
    } else {
     for (FIRDocumentSnapshot *document in snapshot.documents) {
      NSInteger count = [document[@"count"] integerValue];
      totalCount += count;
     }

     NSLog(@"Total count is %ld", (long)totalCount);
    }
 }];
}

Java

public Task<Integer> getCount(final DocumentReference ref) {
  // Sum the count of each shard in the subcollection
  return ref.collection("shards").get()
      .continueWith(new Continuation<QuerySnapshot, Integer>() {
        @Override
        public Integer then(@NonNull Task<QuerySnapshot> task) throws Exception {
          int count = 0;
          for (DocumentSnapshot snap : task.getResult()) {
            Shard shard = snap.toObject(Shard.class);
            count += shard.count;
          }
          return count;
        }
      });
}

Kotlin+KTX

fun getCount(ref: DocumentReference): Task<Int> {
  // Sum the count of each shard in the subcollection
  return ref.collection("shards").get()
      .continueWith { task ->
        var count = 0
        for (snap in task.result!!) {
          val shard = snap.toObject<Shard>()
          count += shard.count
        }
        count
      }
}

piton

def get_count(self, doc_ref):
  """Return a total count across all shards."""
  total = 0
  shards = doc_ref.collection("shards").list_documents()
  for shard in shards:
    total += shard.get().to_dict().get("count", 0)
  return total

piton

async def get_count(self, doc_ref):
  """Return a total count across all shards."""
  total = 0
  shards = doc_ref.collection("shards").list_documents()
  async for shard in shards:
    total += (await shard.get()).to_dict().get("count", 0)
  return total

Node.js

async function getCount(docRef) {
 const querySnapshot = await docRef.collection('shards').get();
 const documents = querySnapshot.docs;

 let count = 0;
 for (const doc of documents) {
  count += doc.get('count');
 }
 return count;
}

Git


// getCount returns a total count across all shards.
func (c *Counter) getCount(ctx context.Context, docRef *firestore.DocumentRef) (int64, error) {
	var total int64
	shards := docRef.Collection("shards").Documents(ctx)
	for {
		doc, err := shards.Next()
		if err == iterator.Done {
			break
		}
		if err != nil {
			return 0, fmt.Errorf("Next: %v", err)
		}

		vTotal := doc.Data()["Count"]
		shardCount, ok := vTotal.(int64)
		if !ok {
			return 0, fmt.Errorf("firestore: invalid dataType %T, want int64", vTotal)
		}
		total += shardCount
	}
	return total, nil
}

PHP

$result = 0;
$docCollection = $db->collection('samples/php/distributedCounters')->documents();
foreach ($docCollection as $doc) {
  $result += $doc->data()['Cnt'];
}

C#

/// <summary>
/// Get total count across all shards.
/// </summary>
/// <param name="docRef">The document reference <see cref="DocumentReference"/></param>
/// <returns>The <see cref="int"/></returns>
private static async Task<int> GetCountAsync(DocumentReference docRef)
{
  var snapshotList = await docRef.Collection("shards").GetSnapshotAsync();
  return snapshotList.Sum(shard => shard.GetValue<int>("count"));
}

yakut

# project_id = "Your Google Cloud Project ID"
# collection_path = "shards"

require "google/cloud/firestore"

firestore = Google::Cloud::Firestore.new project_id: project_id

shards_ref = firestore.col_group collection_path

count = 0
shards_ref.get do |doc_ref|
 count += doc_ref[:count]
end

puts "Count value is #{count}."

sınırlamalar

Yukarıda gösterilen çözüm, Cloud Firestore'da paylaşılan sayaçlar oluşturmanın ölçeklenebilir bir yoludur, ancak aşağıdaki sınırlamaların farkında olmalısınız:

 • Saymak kırıkta - kırıkları kontrollerin numaralı dağıtılan tezgahın performansını. Çok az parçayla, bazı işlemlerin başarılı olmadan önce yeniden denenmesi gerekebilir, bu da yazma işlemlerini yavaşlatır. Çok fazla parça ile okumalar daha yavaş ve daha pahalı hale gelir. Sayaç toplamını daha yavaş bir kadansta (örneğin saniyede bir) güncellenen ayrı bir özet belgede tutarak ve toplamı elde etmek için istemcilerin bu belgeden okumasını sağlayarak okuma masrafını dengeleyebilirsiniz. Buradaki ödün, müşterilerin herhangi bir güncellemeden hemen sonra tüm parçaları okuyarak toplamı hesaplamak yerine, özet belgenin güncellenmesini beklemek zorunda kalacak olmasıdır.
 • Maliyet - tüm kırıkları subcollection yüklenmesi gerekir, çünkü bir sayaç değerini okuyarak maliyeti kırık sayısını ile doğrusal olarak artar.