داده ها را با پرس و جوهای تجمیع خلاصه کنید

یک کوئری تجمیع داده ها را از چندین ورودی فهرست پردازش می کند تا یک مقدار خلاصه واحد را برگرداند.

Cloud Firestore از پرس و جوهای تجمع زیر پشتیبانی می کند:

 • count()
 • sum()
 • average()

Cloud Firestore تجمع را محاسبه می کند و تنها نتیجه را به برنامه شما ارسال می کند. در مقایسه با اجرای یک پرس و جو کامل و محاسبه تجمع در برنامه شما، جستارهای تجمیع در هر دو خواندن سند صورتحساب و بایت های منتقل شده صرفه جویی می کنند.

جستارهای تجمیع بر پیکربندی فهرست موجودی که عبارت‌های جستجوی شما قبلاً استفاده می‌کردند متکی هستند و متناسب با تعداد ورودی‌های فهرست اسکن شده مقیاس می‌شوند. تأخیر با تعداد اقلام در تجمع افزایش می یابد.

از تجمع count() استفاده کنید

پرس و جوی جمع آوری count() به شما امکان می دهد تعداد اسناد را در یک مجموعه یا پرس و جو تعیین کنید.

به نمونه داده‌ای که در دریافت داده تنظیم کرده‌ایم مراجعه کنید.

انباشت count() زیر تعداد کل شهرهای مجموعه cities را برمی گرداند.

Web modular API

const coll = collection(db, "cities");
const snapshot = await getCountFromServer(coll);
console.log('count: ', snapshot.data().count);
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
let query = db.collection("cities")
let countQuery = query.count
do {
 let snapshot = try await countQuery.getAggregation(source: .server)
 print(snapshot.count)
} catch {
 print(error)
}
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
FIRCollectionReference *query = [self.db collectionWithPath:@"cities"];
[query.count aggregationWithSource:FIRAggregateSourceServer
            completion:^(FIRAggregateQuerySnapshot *snapshot,
                   NSError *error) {
  if (error != nil) {
    NSLog(@"Error fetching count: %@", error);
  } else {
    NSLog(@"Cities count: %@", snapshot.count);
  }
}];

Java

Query query = db.collection("cities");
AggregateQuery countQuery = query.count();
countQuery.get(AggregateSource.SERVER).addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<AggregateQuerySnapshot>() {
  @Override
  public void onComplete(@NonNull Task<AggregateQuerySnapshot> task) {
    if (task.isSuccessful()) {
      // Count fetched successfully
      AggregateQuerySnapshot snapshot = task.getResult();
      Log.d(TAG, "Count: " + snapshot.getCount());
    } else {
      Log.d(TAG, "Count failed: ", task.getException());
    }
  }
});

Kotlin+KTX

val query = db.collection("cities")
val countQuery = query.count()
countQuery.get(AggregateSource.SERVER).addOnCompleteListener { task ->
  if (task.isSuccessful) {
    // Count fetched successfully
    val snapshot = task.result
    Log.d(TAG, "Count: ${snapshot.count}")
  } else {
    Log.d(TAG, "Count failed: ", task.getException())
  }
}

Dart

// Returns number of documents in users collection
db.collection("users").count().get().then(
   (res) => print(res.count),
   onError: (e) => print("Error completing: $e"),
  );
برو
package firestore

import (
	"context"
	"errors"
	"fmt"
	"io"

	"cloud.google.com/go/firestore"
	firestorepb "cloud.google.com/go/firestore/apiv1/firestorepb"
)

func createCountQuery(w io.Writer, projectID string) error {

	// Instantiate the client
	ctx := context.Background()
	client, err := firestore.NewClient(ctx, projectID)
	if err != nil {
		return err
	}
	defer client.Close()

	collection := client.Collection("users")
	query := collection.Where("born", ">", 1850)

	// `alias` argument--"all"--provides a key for accessing the aggregate query
	// results. The alias value must be unique across all aggregation aliases in
	// an aggregation query and must conform to allowed Document field names.
	//
	// See https://cloud.google.com/firestore/docs/reference/rpc/google.firestore.v1#document for details.
	aggregationQuery := query.NewAggregationQuery().WithCount("all")
	results, err := aggregationQuery.Get(ctx)
	if err != nil {
		return err
	}

	count, ok := results["all"]
	if !ok {
		return errors.New("firestore: couldn't get alias for COUNT from results")
	}

	countValue := count.(*firestorepb.Value)
	fmt.Fprintf(w, "Number of results from query: %d\n", countValue.GetIntegerValue())
	return nil
}
جاوا
CollectionReference collection = db.collection("cities");
AggregateQuerySnapshot snapshot = collection.count().get().get();
System.out.println("Count: " + snapshot.getCount());
   
Node.js
const collectionRef = db.collection('cities');
const snapshot = await collectionRef.count().get();
console.log(snapshot.data().count);
   
پایتون
from google.cloud import firestore
from google.cloud.firestore_v1 import aggregation
from google.cloud.firestore_v1.base_query import FieldFilter


def create_count_query(project_id: str) -> None:
  """Builds an aggregate query that returns the number of results in the query.

  Arguments:
   project_id: your Google Cloud Project ID
  """
  client = firestore.Client(project=project_id)

  collection_ref = client.collection("users")
  query = collection_ref.where(filter=FieldFilter("born", ">", 1800))
  aggregate_query = aggregation.AggregationQuery(query)

  # `alias` to provides a key for accessing the aggregate query results
  aggregate_query.count(alias="all")

  results = aggregate_query.get()
  for result in results:
    print(f"Alias of results from query: {result[0].alias}")
    print(f"Number of results from query: {result[0].value}")

تجمیع count() هر فیلتری را در پرس و جو و هر بند limit در نظر می گیرد.

Web modular API

const coll = collection(db, "cities");
const q = query(coll, where("state", "==", "CA"));
const snapshot = await getCountFromServer(q);
console.log('count: ', snapshot.data().count);
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
let query = db.collection("cities").whereField("state", isEqualTo: "CA")
let countQuery = query.count
do {
 let snapshot = try await countQuery.getAggregation(source: .server)
 print(snapshot.count)
} catch {
 print(error)
}
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
FIRQuery *query =
  [[self.db collectionWithPath:@"cities"]
         queryWhereField:@"state"
            isEqualTo:@"CA"];
[query.count aggregationWithSource:FIRAggregateSourceServer
            completion:^(FIRAggregateQuerySnapshot *snapshot,
                   NSError *error) {
  if (error != nil) {
    NSLog(@"Error fetching count: %@", error);
  } else {
    NSLog(@"Cities count: %@", snapshot.count);
  }
}];

Java

Query query = db.collection("cities").whereEqualTo("state", "CA");
AggregateQuery countQuery = query.count();
countQuery.get(AggregateSource.SERVER).addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<AggregateQuerySnapshot>() {
  @Override
  public void onComplete(@NonNull Task<AggregateQuerySnapshot> task) {
    if (task.isSuccessful()) {
      // Count fetched successfully
      AggregateQuerySnapshot snapshot = task.getResult();
      Log.d(TAG, "Count: " + snapshot.getCount());
    } else {
      Log.d(TAG, "Count failed: ", task.getException());
    }
  }
});

Kotlin+KTX

val query = db.collection("cities").whereEqualTo("state", "CA")
val countQuery = query.count()
countQuery.get(AggregateSource.SERVER).addOnCompleteListener { task ->
  if (task.isSuccessful) {
    // Count fetched successfully
    val snapshot = task.result
    Log.d(TAG, "Count: ${snapshot.count}")
  } else {
    Log.d(TAG, "Count failed: ", task.getException())
  }
}

Dart

// This also works with collectionGroup queries.
db.collection("users").where("age", isGreaterThan: 10).count().get().then(
   (res) => print(res.count),
   onError: (e) => print("Error completing: $e"),
  );
برو
package firestore

import (
	"context"
	"errors"
	"fmt"
	"io"

	"cloud.google.com/go/firestore"
	firestorepb "cloud.google.com/go/firestore/apiv1/firestorepb"
)

func createCountQuery(w io.Writer, projectID string) error {

	// Instantiate the client
	ctx := context.Background()
	client, err := firestore.NewClient(ctx, projectID)
	if err != nil {
		return err
	}
	defer client.Close()

	collection := client.Collection("users")
	query := collection.Where("born", ">", 1850)

	// `alias` argument--"all"--provides a key for accessing the aggregate query
	// results. The alias value must be unique across all aggregation aliases in
	// an aggregation query and must conform to allowed Document field names.
	//
	// See https://cloud.google.com/firestore/docs/reference/rpc/google.firestore.v1#document for details.
	aggregationQuery := query.NewAggregationQuery().WithCount("all")
	results, err := aggregationQuery.Get(ctx)
	if err != nil {
		return err
	}

	count, ok := results["all"]
	if !ok {
		return errors.New("firestore: couldn't get alias for COUNT from results")
	}

	countValue := count.(*firestorepb.Value)
	fmt.Fprintf(w, "Number of results from query: %d\n", countValue.GetIntegerValue())
	return nil
}
جاوا
CollectionReference collection = db.collection("cities");
Query query = collection.whereEqualTo("state", "CA");
AggregateQuerySnapshot snapshot = query.count().get().get();
System.out.println("Count: " + snapshot.getCount());
   
Node.js
const collectionRef = db.collection('cities');
const query = collectionRef.where('state', '==', 'CA');
const snapshot = await query.count().get();
console.log(snapshot.data().count);
   
پایتون
from google.cloud import firestore
from google.cloud.firestore_v1 import aggregation
from google.cloud.firestore_v1.base_query import FieldFilter


def create_count_query(project_id: str) -> None:
  """Builds an aggregate query that returns the number of results in the query.

  Arguments:
   project_id: your Google Cloud Project ID
  """
  client = firestore.Client(project=project_id)

  collection_ref = client.collection("users")
  query = collection_ref.where(filter=FieldFilter("born", ">", 1800))
  aggregate_query = aggregation.AggregationQuery(query)

  # `alias` to provides a key for accessing the aggregate query results
  aggregate_query.count(alias="all")

  results = aggregate_query.get()
  for result in results:
    print(f"Alias of results from query: {result[0].alias}")
    print(f"Number of results from query: {result[0].value}")

از جمع sum() استفاده کنید

از تجمیع sum() برای برگرداندن مجموع مقادیر عددی منطبق با یک پرس و جو استفاده کنید - برای مثال:

Web modular API

const coll = collection(firestore, 'cities');
const snapshot = await getAggregateFromServer(coll, {
 totalPopulation: sum('population')
});

console.log('totalPopulation: ', snapshot.data().totalPopulation);
  
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
let query = db.collection("cities")
let aggregateQuery = query.aggregate([AggregateField.sum("population")])
do {
 let snapshot = try await aggregateQuery.getAggregation(source: .server)
 print(snapshot.get(AggregateField.sum("population")))
} catch {
 print(error)
}
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
FIRQuery *query = [self.db collectionWithPath:@"cities"];
FIRAggregateQuery *aggregateQuery = [query aggregate:@[
  [FIRAggregateField aggregateFieldForSumOfField:@"population"]]];
[aggregateQuery aggregationWithSource:FIRAggregateSourceServer
              completion:^(FIRAggregateQuerySnapshot *snapshot,
                    NSError *error) {
  if (error != nil) {
    NSLog(@"Error fetching aggregate: %@", error);
  } else {
    NSLog(@"Sum: %@", [snapshot valueForAggregateField:[FIRAggregateField aggregateFieldForSumOfField:@"population"]]);
  }
}];

Java

Query query = db.collection("cities");
AggregateQuery aggregateQuery = query.aggregate(AggregateField.sum("population"));
aggregateQuery.get(AggregateSource.SERVER).addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<AggregateQuerySnapshot>() {
  @Override
  public void onComplete(@NonNull Task<AggregateQuerySnapshot> task) {
    if (task.isSuccessful()) {
      // Aggregate fetched successfully
      AggregateQuerySnapshot snapshot = task.getResult();
      Log.d(TAG, "Sum: " + snapshot.get(AggregateField.sum("population")));
    } else {
      Log.d(TAG, "Aggregation failed: ", task.getException());
    }
  }
});

Kotlin+KTX

val query = db.collection("cities")
val aggregateQuery = query.aggregate(AggregateField.sum("population"))
aggregateQuery.get(AggregateSource.SERVER).addOnCompleteListener { task ->
  if (task.isSuccessful) {
    // Aggregate fetched successfully
    val snapshot = task.result
    Log.d(TAG, "Sum: ${snapshot.get(AggregateField.sum("population"))}")
  } else {
    Log.d(TAG, "Aggregate failed: ", task.getException())
  }
}
جاوا
collection = db.collection("cities");
snapshot = collection.aggregate(sum("population")).get().get();
System.out.println("Sum: " + snapshot.get(sum("population")));
   
Node.js
const coll = firestore.collection('cities');
const sumAggregateQuery = coll.aggregate({
     totalPopulation: AggregateField.sum('population'),
    });
 
const snapshot = await sumAggregateQuery.get();
console.log('totalPopulation: ', snapshot.data().totalPopulation);
   
پایتون
collection_ref = client.collection("users")
aggregate_query = aggregation.AggregationQuery(collection_ref)

aggregate_query.sum("coins", alias="sum")

results = aggregate_query.get()
for result in results:
  print(f"Alias of results from query: {result[0].alias}")
  print(f"Sum of results from query: {result[0].value}")
   
برو
func createSumQuery(w io.Writer, projectID string) error {
 ctx := context.Background()
 client, err := firestore.NewClient(ctx, projectID)
 if err != nil {
  return err
 }
 defer client.Close()

 collection := client.Collection("users")
 query := collection.Where("born", ">", 1850)

 aggregationQuery := query.NewAggregationQuery().WithSum("coins", "sum_coins")
 results, err := aggregationQuery.Get(ctx)
 if err != nil {
  return err
 }

 sum, ok := results["sum_coins"]
 if !ok {
  return errors.New("firestore: couldn't get alias for SUM from results")
 }

 sumValue := sum.(*firestorepb.Value)
 fmt.Fprintf(w, "Sum of results from query: %d\n", sumValue.GetIntegerValue())
 return nil
}
   

تجمیع sum() هر فیلتری را در پرس و جو و هر بند حد را در نظر می گیرد - به عنوان مثال:

Web modular API

const coll = collection(firestore, 'cities');
const q = query(coll, where('capital', '==', true));
const snapshot = await getAggregateFromServer(q, {
 totalPopulation: sum('population')
});

console.log('totalPopulation: ', snapshot.data().totalPopulation);
   
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
let query = db.collection("cities").whereField("capital", isEqualTo: true)
let aggregateQuery = query.aggregate([AggregateField.sum("population")])
do {
 let snapshot = try await aggregateQuery.getAggregation(source: .server)
 print(snapshot.get(AggregateField.sum("population")))
} catch {
 print(error)
}
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
FIRQuery *query = [[self.db collectionWithPath:@"cities"]
          queryWhereFilter:[FIRFilter filterWhereField:@"capital" isEqualTo:@YES]];
FIRAggregateQuery *aggregateQuery = [query aggregate:@[
  [FIRAggregateField aggregateFieldForSumOfField:@"population"]]];
[aggregateQuery aggregationWithSource:FIRAggregateSourceServer
              completion:^(FIRAggregateQuerySnapshot *snapshot,
                    NSError *error) {
  if (error != nil) {
    NSLog(@"Error fetching aggregate: %@", error);
  } else {
    NSLog(@"Sum: %@", [snapshot valueForAggregateField:[FIRAggregateField aggregateFieldForSumOfField:@"population"]]);
  }
}];

Java

Query query = db.collection("cities").whereEqualTo("capital", true);
AggregateQuery aggregateQuery = query.aggregate(AggregateField.sum("population"));
aggregateQuery.get(AggregateSource.SERVER).addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<AggregateQuerySnapshot>() {
  @Override
  public void onComplete(@NonNull Task<AggregateQuerySnapshot> task) {
    if (task.isSuccessful()) {
      // Aggregate fetched successfully
      AggregateQuerySnapshot snapshot = task.getResult();
      Log.d(TAG, "Sum: " + snapshot.get(AggregateField.sum("population")));
    } else {
      Log.d(TAG, "Aggregation failed: ", task.getException());
    }
  }
});

Kotlin+KTX

val query = db.collection("cities").whereEqualTo("capital", true)
val aggregateQuery = query.aggregate(AggregateField.sum("population"))
aggregateQuery.get(AggregateSource.SERVER).addOnCompleteListener { task ->
  if (task.isSuccessful) {
    // Aggregate fetched successfully
    val snapshot = task.result
    Log.d(TAG, "Sum: ${snapshot.get(AggregateField.sum("population"))}")
  } else {
    Log.d(TAG, "Aggregate failed: ", task.getException())
  }
}
جاوا
collection = db.collection("cities");
query = collection.whereEqualTo("state", "CA");
snapshot = query.aggregate(sum("population")).get().get();
System.out.println("Sum: " + snapshot.get(sum("population")));
   
Node.js
const coll = firestore.collection('cities');
const q = coll.where("capital", "==", true);
const sumAggregateQuery = q.aggregate({
    totalPopulation: AggregateField.sum('population'),
   });

const snapshot = await sumAggregateQuery.get();
console.log('totalPopulation: ', snapshot.data().totalPopulation);
   
پایتون
collection_ref = client.collection("users")
query = collection_ref.where(filter=FieldFilter("people", "==", "Matthew"))
aggregate_query = aggregation.AggregationQuery(query)

aggregate_query.sum("coins", alias="sum")

results = aggregate_query.get()
for result in results:
  print(f"Alias of results from query: {result[0].alias}")
  print(f"Sum of results from query: {result[0].value}")
   
برو
func createSumQuery(w io.Writer, projectID string) error {
 ctx := context.Background()
 client, err := firestore.NewClient(ctx, projectID)
 if err != nil {
  return err
 }
 defer client.Close()

 collection := client.Collection("users")
 query := collection.Where("born", ">", 1850).Limit(5)

 aggregationQuery := query.NewAggregationQuery().WithSum("coins", "sum_coins")
 results, err := aggregationQuery.Get(ctx)
 if err != nil {
  return err
 }

 sum, ok := results["sum_coins"]
 if !ok {
  return errors.New("firestore: couldn't get alias for SUM from results")
 }

 sumValue := sum.(*firestorepb.Value)
 fmt.Fprintf(w, "Sum of results from query: %d\n", sumValue.GetIntegerValue())
 return nil
}
   

از جمع average() استفاده کنید

از تجمیع average() برای برگرداندن میانگین مقادیر عددی که با یک پرس و جوی داده شده مطابقت دارند، استفاده کنید - برای مثال:

Web modular API

const coll = collection(firestore, 'cities');
const snapshot = await getAggregateFromServer(coll, {
 averagePopulation: average('population')
});

console.log('averagePopulation: ', snapshot.data().averagePopulation);
  
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
let query = db.collection("cities")
let aggregateQuery = query.aggregate([AggregateField.average("population")])
do {
 let snapshot = try await aggregateQuery.getAggregation(source: .server)
 print(snapshot.get(AggregateField.average("population")))
} catch {
 print(error)
}
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
FIRQuery *query = [self.db collectionWithPath:@"cities"];
FIRAggregateQuery *aggregateQuery = [query aggregate:@[
  [FIRAggregateField aggregateFieldForAverageOfField:@"population"]]];
[aggregateQuery aggregationWithSource:FIRAggregateSourceServer
              completion:^(FIRAggregateQuerySnapshot *snapshot,
                    NSError *error) {
  if (error != nil) {
    NSLog(@"Error fetching aggregate: %@", error);
  } else {
    NSLog(@"Avg: %@", [snapshot valueForAggregateField:[FIRAggregateField aggregateFieldForAverageOfField:@"population"]]);
  }
}];

Java

Query query = db.collection("cities");
AggregateQuery aggregateQuery = query.aggregate(AggregateField.average("population"));
aggregateQuery.get(AggregateSource.SERVER).addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<AggregateQuerySnapshot>() {
  @Override
  public void onComplete(@NonNull Task<AggregateQuerySnapshot> task) {
    if (task.isSuccessful()) {
      // Aggregate fetched successfully
      AggregateQuerySnapshot snapshot = task.getResult();
      Log.d(TAG, "Average: " + snapshot.get(AggregateField.average("population")));
    } else {
      Log.d(TAG, "Aggregation failed: ", task.getException());
    }
  }
});

Kotlin+KTX

val query = db.collection("cities")
val aggregateQuery = query.aggregate(AggregateField.average("population"))
aggregateQuery.get(AggregateSource.SERVER).addOnCompleteListener { task ->
  if (task.isSuccessful) {
    // Aggregate fetched successfully
    val snapshot = task.result
    Log.d(TAG, "Average: ${snapshot.get(AggregateField.average("population"))}")
  } else {
    Log.d(TAG, "Aggregate failed: ", task.getException())
  }
}
جاوا
collection = db.collection("cities");
snapshot = collection.aggregate(average("population")).get().get();
System.out.println("Average: " + snapshot.get(average("population")));
   
Node.js
const coll = firestore.collection('cities');
const averageAggregateQuery = coll.aggregate({
    averagePopulation: AggregateField.average('population'),
   });

const snapshot = await averageAggregateQuery.get();
console.log('averagePopulation: ', snapshot.data().averagePopulation);
   
پایتون
collection_ref = client.collection("users")
aggregate_query = aggregation.AggregationQuery(collection_ref)

aggregate_query.avg("coins", alias="avg")

results = aggregate_query.get()
for result in results:
  print(f"Alias of results from query: {result[0].alias}")
  print(f"Average of results from query: {result[0].value}")
   
برو
func createAvgQuery(w io.Writer, projectID string) error {
 ctx := context.Background()
 client, err := firestore.NewClient(ctx, projectID)
 if err != nil {
     return err
 }
 defer client.Close()

 collection := client.Collection("users")
 query := collection.Where("born", ">", 1850)

 aggregationQuery := query.NewAggregationQuery().WithAvg("coins", "avg_coins")
 results, err := aggregationQuery.Get(ctx)
 if err != nil {
  return err
 }

 avg, ok := results["avg_coins"]
 if !ok {
  return errors.New("firestore: couldn't get alias for AVG from results")
 }

 avgValue := avg.(*firestorepb.Value)
 fmt.Fprintf(w, "Avg of results from query: %d\n", avgValue.GetDoubleValue())
 return nil
}
   

تجمیع average() هر فیلتری را در پرس و جو و هر شرط محدودی را در نظر می گیرد - به عنوان مثال:

Web modular API

const coll = collection(firestore, 'cities');
const q = query(coll, where('capital', '==', true));
const snapshot = await getAggregateFromServer(q, {
 averagePopulation: average('population')
});

console.log('averagePopulation: ', snapshot.data().averagePopulation);
   
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
let query = db.collection("cities").whereField("capital", isEqualTo: true)
let aggregateQuery = query.aggregate([AggregateField.average("population")])
do {
 let snapshot = try await aggregateQuery.getAggregation(source: .server)
 print(snapshot.get(AggregateField.average("population")))
} catch {
 print(error)
}
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
FIRQuery *query = [[self.db collectionWithPath:@"cities"]
          queryWhereFilter:[FIRFilter filterWhereField:@"capital" isEqualTo:@YES]];
FIRAggregateQuery *aggregateQuery = [query aggregate:@[
  [FIRAggregateField aggregateFieldForAverageOfField:@"population"]]];
[aggregateQuery aggregationWithSource:FIRAggregateSourceServer
              completion:^(FIRAggregateQuerySnapshot *snapshot,
                    NSError *error) {
  if (error != nil) {
    NSLog(@"Error fetching aggregate: %@", error);
  } else {
    NSLog(@"Avg: %@", [snapshot valueForAggregateField:[FIRAggregateField aggregateFieldForAverageOfField:@"population"]]);
  }
}];

Java

Query query = db.collection("cities").whereEqualTo("capital", true);
AggregateQuery aggregateQuery = query.aggregate(AggregateField.average("population"));
aggregateQuery.get(AggregateSource.SERVER).addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<AggregateQuerySnapshot>() {
  @Override
  public void onComplete(@NonNull Task<AggregateQuerySnapshot> task) {
    if (task.isSuccessful()) {
      // Aggregate fetched successfully
      AggregateQuerySnapshot snapshot = task.getResult();
      Log.d(TAG, "Average: " + snapshot.get(AggregateField.average("population")));
    } else {
      Log.d(TAG, "Aggregation failed: ", task.getException());
    }
  }
});

Kotlin+KTX

val query = db.collection("cities").whereEqualTo("capital", true)
val aggregateQuery = query.aggregate(AggregateField.average("population"))
aggregateQuery.get(AggregateSource.SERVER).addOnCompleteListener { task ->
  if (task.isSuccessful) {
    // Aggregate fetched successfully
    val snapshot = task.result
    Log.d(TAG, "Average: ${snapshot.get(AggregateField.average("population"))}")
  } else {
    Log.d(TAG, "Aggregate failed: ", task.getException())
  }
}
جاوا
collection = db.collection("cities");
query = collection.whereEqualTo("state", "CA");
snapshot = query.aggregate(average("population")).get().get();
System.out.println("Average: " + snapshot.get(average("population")));
 
Node.js
const coll = firestore.collection('cities');
const q = coll.where("capital", "==", true);
const averageAggregateQuery = q.aggregate({
    averagePopulation: AggregateField.average('population'),
   });

const snapshot = await averageAggregateQuery.get();
console.log('averagePopulation: ', snapshot.data().averagePopulation);
   
پایتون
collection_ref = client.collection("users")
query = collection_ref.where(filter=FieldFilter("people", "==", "Matthew"))
aggregate_query = aggregation.AggregationQuery(query)

aggregate_query.avg("coins", alias="avg")

results = aggregate_query.get()
for result in results:
  print(f"Alias of results from query: {result[0].alias}")
  print(f"Average of results from query: {result[0].value}")
   
برو
func createAvgQuery(w io.Writer, projectID string) error {
 ctx := context.Background()
 client, err := firestore.NewClient(ctx, projectID)
 if err != nil {
    return err
 }
 defer client.Close()

 collection := client.Collection("users")
 query := collection.Where("born", ">", 1850).Limit(5)

 aggregationQuery := query.NewAggregationQuery().WithAvg("coins", "avg_coins")
 results, err := aggregationQuery.Get(ctx)
 if err != nil {
  return err
 }

 avg, ok := results["avg_coins"]
 if !ok {
  return errors.New("firestore: couldn't get alias for AVG from results")
 }

 avgValue := avg.(*firestorepb.Value)
 fmt.Fprintf(w, "Avg of results from query: %d\n", avgValue.GetDoubleValue())
 return nil
}
   

چندین تجمع را در یک پرس و جو محاسبه کنید

شما می توانید چندین تجمع را در یک خط لوله تجمیع ترکیب کنید. این می تواند تعداد خواندن فهرست مورد نیاز را کاهش دهد. اگر پرس و جو شامل تجمیع در چندین فیلد باشد، ممکن است پرس و جو به یک نمایه ترکیبی نیاز داشته باشد. در آن صورت، Cloud Firestore یک شاخص را پیشنهاد می کند.

مثال زیر چندین تجمیع را در یک کوئری تجمیع انجام می دهد:

Web modular API

const coll = collection(firestore, 'cities');
const snapshot = await getAggregateFromServer(coll, {
 countOfDocs: count(),
 totalPopulation: sum('population'),
 averagePopulation: average('population')
});

console.log('countOfDocs: ', snapshot.data().countOfDocs);
console.log('totalPopulation: ', snapshot.data().totalPopulation);
console.log('averagePopulation: ', snapshot.data().averagePopulation);
   
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
let query = db.collection("cities")
let aggregateQuery = query.aggregate([
 AggregateField.count(),
 AggregateField.sum("population"),
 AggregateField.average("population")])
do {
 let snapshot = try await aggregateQuery.getAggregation(source: .server)
 print("Count: \(snapshot.get(AggregateField.count()))")
 print("Sum: \(snapshot.get(AggregateField.sum("population")))")
 print("Average: \(snapshot.get(AggregateField.average("population")))")
} catch {
 print(error)
}
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
FIRQuery *query = [self.db collectionWithPath:@"cities"];
FIRAggregateQuery *aggregateQuery = [query aggregate:@[
  [FIRAggregateField aggregateFieldForCount],
  [FIRAggregateField aggregateFieldForSumOfField:@"population"],
  [FIRAggregateField aggregateFieldForAverageOfField:@"population"]]];
[aggregateQuery aggregationWithSource:FIRAggregateSourceServer
              completion:^(FIRAggregateQuerySnapshot *snapshot,
                    NSError *error) {
  if (error != nil) {
    NSLog(@"Error fetching aggregate: %@", error);
  } else {
    NSLog(@"Count: %@", [snapshot valueForAggregateField:[FIRAggregateField aggregateFieldForCount]]);
    NSLog(@"Sum: %@", [snapshot valueForAggregateField:[FIRAggregateField aggregateFieldForSumOfField:@"population"]]);
    NSLog(@"Avg: %@", [snapshot valueForAggregateField:[FIRAggregateField aggregateFieldForAverageOfField:@"population"]]);
  }
}];

Java

Query query = db.collection("cities");
AggregateQuery aggregateQuery = query.aggregate(
    AggregateField.count(),
    AggregateField.sum("population"),
    AggregateField.average("population"));
aggregateQuery.get(AggregateSource.SERVER).addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<AggregateQuerySnapshot>() {
  @Override
  public void onComplete(@NonNull Task<AggregateQuerySnapshot> task) {
    if (task.isSuccessful()) {
      // Aggregate fetched successfully
      AggregateQuerySnapshot snapshot = task.getResult();
      Log.d(TAG, "Count: " + snapshot.get(AggregateField.count()));
      Log.d(TAG, "Sum: " + snapshot.get(AggregateField.sum("population")));
      Log.d(TAG, "Average: " + snapshot.get(AggregateField.average("population")));
    } else {
      Log.d(TAG, "Aggregation failed: ", task.getException());
    }
  }
});

Kotlin+KTX

val query = db.collection("cities")
val aggregateQuery = query.aggregate(
  AggregateField.count(),
  AggregateField.sum("population"),
  AggregateField.average("population")
)
aggregateQuery.get(AggregateSource.SERVER).addOnCompleteListener { task ->
  if (task.isSuccessful) {
    // Aggregate fetched successfully
    val snapshot = task.result
    Log.d(TAG, "Count: ${snapshot.get(AggregateField.count())}")
    Log.d(TAG, "Sum: ${snapshot.get(AggregateField.sum("population"))}")
    Log.d(TAG, "Average: ${snapshot.get(AggregateField.average("population"))}")
  } else {
    Log.d(TAG, "Aggregate failed: ", task.getException())
  }
}
جاوا
collection = db.collection("cities");
query = collection.whereEqualTo("state", "CA");
AggregateQuery aggregateQuery = query.aggregate(count(), sum("population"), average("population"));
snapshot = aggregateQuery.get().get();
System.out.println("Count: " + snapshot.getCount());
System.out.println("Sum: " + snapshot.get(sum("population")));
System.out.println("Average: " + snapshot.get(average("population")));
  
Node.js
const coll = firestore.collection('cities');
const aggregateQuery = coll.aggregate({
  countOfDocs: AggregateField.count(),
  totalPopulation: AggregateField.sum('population'),
  averagePopulation: AggregateField.average('population')
 });

const snapshot = await aggregateQuery.get();
console.log('countOfDocs: ', snapshot.data().countOfDocs);
console.log('totalPopulation: ', snapshot.data().totalPopulation);
console.log('averagePopulation: ', snapshot.data().averagePopulation);
   
پایتون
collection_ref = client.collection("users")
query = collection_ref.where(filter=FieldFilter("people", "==", "Matthew"))
aggregate_query = aggregation.AggregationQuery(query)

aggregate_query.sum("coins", alias="sum").avg("coins", alias="avg")

results = aggregate_query.get()
for result in results:
  print(f"Alias of results from query: {result[0].alias}")
  print(f"Aggregation of results from query: {result[0].value}")
   
برو
func createMultiAggregationQuery(w io.Writer, projectID string) error {
 ctx := context.Background()
 client, err := firestore.NewClient(ctx, projectID)
 if err != nil {
  return err
 }
 defer client.Close()

 collection := client.Collection("users")
 query := collection.Where("born", ">", 1850)

 aggregationQuery := query.NewAggregationQuery().WithCount("count").WithSum("coins", "sum_coins").WithAvg("coins", "avg_coins")
 results, err := aggregationQuery.Get(ctx)
 if err != nil {
  return err
 }
}
   

پرس و جوهایی با چند تجمیع فقط شامل اسنادی می شوند که شامل تمام فیلدهای هر تجمیع هستند. این ممکن است به نتایج متفاوتی از انجام هر تجمیع جداگانه منجر شود.

قوانین امنیتی برای پرس و جوهای تجمع

قوانین امنیتی Cloud Firestore روی جستارهای انباشتگی به همان صورت روی جستارهایی که اسناد را برمی گرداند کار می کند. به عبارت دیگر، اگر و تنها در صورتی که قوانین شما به مشتریان اجازه می دهد مجموعه یا مجموعه مجموعه پرس و جوهای معینی را اجرا کنند، کلاینت ها نیز می توانند تجمیع آن کوئری ها را انجام دهند. درباره نحوه تعامل قوانین امنیتی Cloud Firestore با جستارها بیشتر بیاموزید.

رفتار و محدودیت ها

همانطور که با پرس و جوهای تجمع کار می کنید، به رفتار و محدودیت های زیر توجه کنید:

 • شما نمی توانید از پرس و جوهای تجمیع با شنوندگان بلادرنگ و پرس و جوهای آفلاین استفاده کنید. پرس و جوهای تجمع فقط از طریق پاسخ مستقیم سرور پشتیبانی می شوند. پرس و جوها فقط توسط پشتیبان Cloud Firestore ارائه می شوند و از حافظه پنهان محلی و هرگونه به روز رسانی بافر صرف نظر می شود. این رفتار مشابه عملیات انجام شده در تراکنش های Cloud Firestore است.

 • اگر تجمعی نتواند در عرض 60 ثانیه حل شود، یک خطای DEADLINE_EXCEEDED برمی‌گرداند. عملکرد به پیکربندی شاخص شما و اندازه مجموعه داده بستگی دارد.

  اگر عملیات در مهلت 60 ثانیه تکمیل نشود، یک راه حل ممکن استفاده از شمارنده برای مجموعه داده های بزرگ است.

 • پرس و جوهای تجمع از ورودی های فهرست خوانده می شوند و فقط شامل فیلدهای نمایه شده می شوند.

 • افزودن یک بند OrderBy به پرس و جوی تجمع، تجمع را به اسنادی که فیلد مرتب سازی وجود دارد محدود می کند.

 • برای ادغام sum() و average() ، مقادیر غیر عددی نادیده گرفته می شوند. انجمادهای sum() و average() فقط مقادیر عدد صحیح و مقادیر عدد ممیز شناور را در نظر می گیرند.

 • هنگام ترکیب چند تجمع در یک کوئری، توجه داشته باشید که sum() و average() مقادیر غیر عددی را نادیده می گیرند در حالی که count() شامل مقادیر غیر عددی است.

 • اگر مجموعه‌هایی را که در فیلدهای مختلف هستند ترکیب کنید، محاسبه فقط شامل اسنادی می‌شود که همه آن فیلدها را شامل می‌شوند.

قیمت گذاری

قیمت گذاری برای پرس و جوهای انبوه به تعداد ورودی های فهرست مطابق با پرس و جو بستگی دارد. برای تعداد زیادی از ورودی های منطبق، تعداد کمی از خوانده ها از شما دریافت می شود.

اطلاعات دقیق تر قیمت را مشاهده کنید.