استفاده از App Check را با یک ارائه دهنده سفارشی در برنامه های وب شروع کنید

این صفحه به شما نشان می‌دهد چگونه با استفاده از ارائه‌دهنده بررسی برنامه سفارشی خود ، بررسی برنامه را در یک برنامه وب فعال کنید. وقتی برنامه بررسی را فعال می‌کنید، مطمئن می‌شوید که فقط برنامه شما می‌تواند به منابع Firebase پروژه شما دسترسی داشته باشد.

اگر می‌خواهید از App Check با یکی از ارائه‌دهندگان داخلی استفاده کنید، به اسناد مربوط به بررسی برنامه با reCAPTCHA Enterprise مراجعه کنید.

قبل از اینکه شروع کنی

1. کتابخانه App Check را به برنامه خود اضافه کنید

اگر قبلاً این کار را نکرده اید ، Firebase را به برنامه وب خود اضافه کنید . حتماً کتابخانه App Check را وارد کنید.

2. شیء ارائه دهنده App Check را ایجاد کنید

یک شیء ارائه دهنده App Check برای ارائه دهنده سفارشی خود ایجاد کنید. این شی باید دارای یک متد getToken() باشد که هر اطلاعاتی را که ارائه‌دهنده App Check سفارشی شما به عنوان اثبات اصالت نیاز دارد جمع‌آوری می‌کند و آن را در ازای یک توکن App Check به سرویس جذب توکن شما ارسال می‌کند. App Check SDK ذخیره رمز را کنترل می کند، بنابراین همیشه یک توکن جدید در پیاده سازی getToken() دریافت کنید.

Web modular API

import { CustomProvider } from "firebase/app-check";

const appCheckCustomProvider = new CustomProvider({
 getToken: () => {
  return new Promise((resolve, _reject) => {
   // TODO: Logic to exchange proof of authenticity for an App Check token and
   // expiration time.

   // ...

   const appCheckToken = {
    token: tokenFromServer,
    expireTimeMillis: expirationFromServer * 1000
   };

   resolve(appCheckToken);
  });
 }
});

Web namespaced API

const appCheckCustomProvider = {
 getToken: () => {
  return new Promise((resolve, _reject) => {
   // TODO: Logic to exchange proof of authenticity for an App Check token and
   // expiration time.

   // ...

   const appCheckToken = {
    token: tokenFromServer,
    expireTimeMillis: expirationFromServer * 1000
   };

   resolve(appCheckToken);
  });
 }
};

3. App Check را اولیه کنید

قبل از دسترسی به خدمات Firebase، کد اولیه زیر را به برنامه خود اضافه کنید:

Web modular API

import { initializeApp } from "firebase/app";
import { initializeAppCheck } from "firebase/app-check";

const app = initializeApp({
 // Your firebase configuration object
});

const appCheck = initializeAppCheck(app, {
 provider: appCheckCustomProvider,

 // Optional argument. If true, the SDK automatically refreshes App Check
 // tokens as needed.
 isTokenAutoRefreshEnabled: true  
});

Web namespaced API

firebase.initializeApp({
 // Your firebase configuration object
});

const appCheck = firebase.appCheck();
appCheck.activate(
 appCheckCustomProvider,

 // Optional argument. If true, the SDK automatically refreshes App Check
 // tokens as needed.
 true);

مراحل بعدی

هنگامی که کتابخانه App Check در برنامه شما نصب شد، آن را مستقر کنید.

برنامه کلاینت به‌روزرسانی‌شده، به همراه هر درخواستی که به Firebase می‌کند، نشانه‌های App Check را ارسال می‌کند، اما محصولات Firebase تا زمانی که اعمال را در بخش App Check کنسول Firebase فعال نکنید، نیازی به معتبر بودن توکن‌ها ندارند.

معیارها را رصد کنید و اجرا را فعال کنید

با این حال، قبل از فعال کردن اعمال، باید مطمئن شوید که انجام این کار باعث اختلال در کاربران قانونی فعلی شما نمی شود. از سوی دیگر، اگر استفاده مشکوک از منابع برنامه خود را مشاهده کردید، ممکن است بخواهید زودتر اجرای آن را فعال کنید.

برای کمک به این تصمیم، می‌توانید به معیارهای App Check برای سرویس‌هایی که استفاده می‌کنید نگاه کنید:

اجرای بررسی برنامه را فعال کنید

وقتی متوجه شدید که بررسی برنامه چگونه بر کاربران شما تأثیر می گذارد و آماده ادامه کار هستید، می توانید اجرای بررسی برنامه را فعال کنید:

از App Check در محیط های اشکال زدایی استفاده کنید

اگر بعد از اینکه برنامه خود را برای بررسی برنامه ثبت کردید، می خواهید برنامه خود را در محیطی اجرا کنید که App Check معمولاً آن را معتبر طبقه بندی نمی کند، مانند محلی در طول توسعه، یا از یک محیط یکپارچه سازی مداوم (CI)، می توانید ایجاد کنید. ساخت اشکال‌زدایی برنامه شما که از ارائه‌دهنده رفع اشکال App Check به جای ارائه‌دهنده گواهی واقعی استفاده می‌کند.

به استفاده از بررسی برنامه با ارائه دهنده اشکال زدایی در برنامه های وب مراجعه کنید.