معیارهای درخواست بررسی برنامه را برای عملکردهای ابری نظارت کنید

پس از اینکه SDK بررسی برنامه را به برنامه خود اضافه کردید، اما قبل از اینکه اجرای بررسی برنامه را فعال کنید، باید مطمئن شوید که انجام این کار باعث اختلال در کاربران قانونی فعلی شما نمی شود.

برای توابع Cloud، می‌توانید با بررسی گزارش‌های عملکردهایتان، معیارهای App Check را دریافت کنید. هر فراخوانی یک تابع قابل فراخوانی یک ورودی گزارش ساختار یافته مانند مثال زیر منتشر می کند:

{
 "severity": "INFO",  // INFO, WARNING, or ERROR
 "logging.googleapis.com/labels": {"firebase-log-type": "callable-request-verification"},
 "jsonPayload": {
  "message": "Callable header verifications passed.",
  "verifications": {
   // ...
   "app": "MISSING", // VALID, INVALID, or MISSING
  }
 }
}

می‌توانید این معیارها را در کنسول Google Cloud با ایجاد یک سنجه شمارنده مبتنی بر گزارش‌ها با فیلتر متریک زیر تجزیه و تحلیل کنید:

resource.type="cloud_function"
resource.labels.function_name="YOUR_CLOUD_FUNCTION"
resource.labels.region="us-central1"
labels.firebase-log-type="callable-request-verification"

با استفاده از فیلد jsonPayload.verifications.appCheck ، معیار را برچسب گذاری کنید .

مراحل بعدی

وقتی متوجه شدید که بررسی برنامه چگونه بر کاربران شما تأثیر می گذارد و آماده ادامه کار هستید، می توانید اجرای بررسی برنامه را برای عملکردهای ابری فعال کنید .