با Firebase ML در Android، نشانه‌ها را بشناسید

می‌توانید از Firebase ML برای تشخیص نشانه‌های شناخته شده در یک تصویر استفاده کنید.

قبل از اینکه شروع کنی

 1. اگر قبلاً این کار را نکرده‌اید، Firebase را به پروژه Android خود اضافه کنید .
 2. در فایل Gradle ماژول (سطح برنامه) خود (معمولا <project>/<app-module>/build.gradle.kts یا <project>/<app-module>/build.gradle )، وابستگی برای Firebase ML اضافه کنید. کتابخانه ویژن برای اندروید. توصیه می‌کنیم از Firebase Android BoM برای کنترل نسخه‌سازی کتابخانه استفاده کنید.
  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:32.8.1"))
  
    // Add the dependency for the Firebase ML Vision library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-ml-vision'
  }
  

  با استفاده از Firebase Android BoM ، برنامه شما همیشه از نسخه‌های سازگار کتابخانه‌های Firebase Android استفاده می‌کند.

  (جایگزین) وابستگی های کتابخانه Firebase را بدون استفاده از BoM اضافه کنید

  اگر تصمیم گرفتید از Firebase BoM استفاده نکنید، باید هر نسخه کتابخانه Firebase را در خط وابستگی آن مشخص کنید.

  توجه داشته باشید که اگر از چندین کتابخانه Firebase در برنامه خود استفاده می کنید، ما قویاً توصیه می کنیم از BoM برای مدیریت نسخه های کتابخانه استفاده کنید، که تضمین می کند همه نسخه ها سازگار هستند.

  dependencies {
    // Add the dependency for the Firebase ML Vision library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0'
  }
  
  به دنبال یک ماژول کتابخانه خاص کاتلین هستید؟ از اکتبر 2023 (Firebase BoM 32.5.0) ، هم توسعه دهندگان Kotlin و هم جاوا می توانند به ماژول کتابخانه اصلی وابسته باشند (برای جزئیات، به سؤالات متداول در مورد این ابتکار مراجعه کنید).
 3. اگر قبلاً API های مبتنی بر Cloud را برای پروژه خود فعال نکرده اید، اکنون این کار را انجام دهید:

  1. صفحه Firebase ML APIs کنسول Firebase را باز کنید.
  2. اگر قبلاً پروژه خود را به طرح قیمت گذاری Blaze ارتقا نداده اید، برای انجام این کار روی Upgrade کلیک کنید. (فقط اگر پروژه شما در طرح Blaze نباشد، از شما خواسته می شود که ارتقا دهید.)

   فقط پروژه های سطح Blaze می توانند از API های مبتنی بر ابر استفاده کنند.

  3. اگر APIهای مبتنی بر Cloud قبلاً فعال نشده‌اند، روی Enable Cloud-based APIs کلیک کنید.

آشکارساز نقطه عطف را پیکربندی کنید

به طور پیش فرض، آشکارساز ابر از نسخه STABLE مدل استفاده می کند و حداکثر 10 نتیجه را برمی گرداند. اگر می خواهید یکی از این تنظیمات را تغییر دهید، آنها را با یک شی FirebaseVisionCloudDetectorOptions مشخص کنید.

به عنوان مثال، برای تغییر هر دو تنظیمات پیش فرض، یک شی FirebaseVisionCloudDetectorOptions مانند مثال زیر بسازید:

Kotlin+KTX

val options = FirebaseVisionCloudDetectorOptions.Builder()
  .setModelType(FirebaseVisionCloudDetectorOptions.LATEST_MODEL)
  .setMaxResults(15)
  .build()

Java

FirebaseVisionCloudDetectorOptions options =
    new FirebaseVisionCloudDetectorOptions.Builder()
        .setModelType(FirebaseVisionCloudDetectorOptions.LATEST_MODEL)
        .setMaxResults(15)
        .build();

برای استفاده از تنظیمات پیش فرض، می توانید در مرحله بعد از FirebaseVisionCloudDetectorOptions.DEFAULT استفاده کنید.

آشکارساز نقطه عطف را اجرا کنید

برای تشخیص نقاط عطف در یک تصویر، یک شی FirebaseVisionImage از Bitmap ، media.Image ، ByteBuffer ، آرایه بایت یا یک فایل روی دستگاه ایجاد کنید. سپس، شی FirebaseVisionImage به متد detectInImage FirebaseVisionCloudLandmarkDetector ارسال کنید.

 1. یک شی FirebaseVisionImage از تصویر خود ایجاد کنید.

  • برای ایجاد یک شی FirebaseVisionImage از یک شی media.Image ، مانند هنگام گرفتن تصویر از دوربین دستگاه، شی media.Image Image و چرخش تصویر را به FirebaseVisionImage.fromMediaImage() منتقل کنید.

   اگر از کتابخانه CameraX استفاده می‌کنید، کلاس‌های OnImageCapturedListener و ImageAnalysis.Analyzer مقدار چرخش را برای شما محاسبه می‌کنند، بنابراین فقط باید قبل از فراخوانی FirebaseVisionImage.fromMediaImage() چرخش را به یکی از ثابت‌های ROTATION_ Firebase ML تبدیل کنید:

   Kotlin+KTX

   private class YourImageAnalyzer : ImageAnalysis.Analyzer {
     private fun degreesToFirebaseRotation(degrees: Int): Int = when(degrees) {
       0 -> FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0
       90 -> FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_90
       180 -> FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_180
       270 -> FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_270
       else -> throw Exception("Rotation must be 0, 90, 180, or 270.")
     }
   
     override fun analyze(imageProxy: ImageProxy?, degrees: Int) {
       val mediaImage = imageProxy?.image
       val imageRotation = degreesToFirebaseRotation(degrees)
       if (mediaImage != null) {
         val image = FirebaseVisionImage.fromMediaImage(mediaImage, imageRotation)
         // Pass image to an ML Vision API
         // ...
       }
     }
   }
   

   Java

   private class YourAnalyzer implements ImageAnalysis.Analyzer {
   
     private int degreesToFirebaseRotation(int degrees) {
       switch (degrees) {
         case 0:
           return FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0;
         case 90:
           return FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_90;
         case 180:
           return FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_180;
         case 270:
           return FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_270;
         default:
           throw new IllegalArgumentException(
               "Rotation must be 0, 90, 180, or 270.");
       }
     }
   
     @Override
     public void analyze(ImageProxy imageProxy, int degrees) {
       if (imageProxy == null || imageProxy.getImage() == null) {
         return;
       }
       Image mediaImage = imageProxy.getImage();
       int rotation = degreesToFirebaseRotation(degrees);
       FirebaseVisionImage image =
           FirebaseVisionImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);
       // Pass image to an ML Vision API
       // ...
     }
   }
   

   اگر از کتابخانه دوربینی که چرخش تصویر را به شما می دهد استفاده نمی کنید، می توانید آن را از روی چرخش دستگاه و جهت سنسور دوربین در دستگاه محاسبه کنید:

   Kotlin+KTX

   private val ORIENTATIONS = SparseIntArray()
   
   init {
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 90)
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 0)
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 270)
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 180)
   }
   /**
    * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
    * orientation.
    */
   @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
   @Throws(CameraAccessException::class)
   private fun getRotationCompensation(cameraId: String, activity: Activity, context: Context): Int {
     // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
     // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
     // rotated to compensate for the device's rotation.
     val deviceRotation = activity.windowManager.defaultDisplay.rotation
     var rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation)
   
     // On most devices, the sensor orientation is 90 degrees, but for some
     // devices it is 270 degrees. For devices with a sensor orientation of
     // 270, rotate the image an additional 180 ((270 + 270) % 360) degrees.
     val cameraManager = context.getSystemService(CAMERA_SERVICE) as CameraManager
     val sensorOrientation = cameraManager
       .getCameraCharacteristics(cameraId)
       .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION)!!
     rotationCompensation = (rotationCompensation + sensorOrientation + 270) % 360
   
     // Return the corresponding FirebaseVisionImageMetadata rotation value.
     val result: Int
     when (rotationCompensation) {
       0 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0
       90 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_90
       180 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_180
       270 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_270
       else -> {
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0
         Log.e(TAG, "Bad rotation value: $rotationCompensation")
       }
     }
     return result
   }

   Java

   private static final SparseIntArray ORIENTATIONS = new SparseIntArray();
   static {
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 90);
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 0);
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 270);
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 180);
   }
   
   /**
    * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
    * orientation.
    */
   @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
   private int getRotationCompensation(String cameraId, Activity activity, Context context)
       throws CameraAccessException {
     // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
     // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
     // rotated to compensate for the device's rotation.
     int deviceRotation = activity.getWindowManager().getDefaultDisplay().getRotation();
     int rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation);
   
     // On most devices, the sensor orientation is 90 degrees, but for some
     // devices it is 270 degrees. For devices with a sensor orientation of
     // 270, rotate the image an additional 180 ((270 + 270) % 360) degrees.
     CameraManager cameraManager = (CameraManager) context.getSystemService(CAMERA_SERVICE);
     int sensorOrientation = cameraManager
         .getCameraCharacteristics(cameraId)
         .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION);
     rotationCompensation = (rotationCompensation + sensorOrientation + 270) % 360;
   
     // Return the corresponding FirebaseVisionImageMetadata rotation value.
     int result;
     switch (rotationCompensation) {
       case 0:
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0;
         break;
       case 90:
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_90;
         break;
       case 180:
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_180;
         break;
       case 270:
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_270;
         break;
       default:
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0;
         Log.e(TAG, "Bad rotation value: " + rotationCompensation);
     }
     return result;
   }

   سپس، شی media.Image و مقدار چرخش را به FirebaseVisionImage.fromMediaImage() ارسال کنید:

   Kotlin+KTX

   val image = FirebaseVisionImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation)

   Java

   FirebaseVisionImage image = FirebaseVisionImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);
  • برای ایجاد یک شی FirebaseVisionImage از URI فایل، زمینه برنامه و فایل URI را به FirebaseVisionImage.fromFilePath() ارسال کنید. این زمانی مفید است که از یک هدف ACTION_GET_CONTENT استفاده می کنید تا از کاربر بخواهید تصویری را از برنامه گالری خود انتخاب کند.

   Kotlin+KTX

   val image: FirebaseVisionImage
   try {
     image = FirebaseVisionImage.fromFilePath(context, uri)
   } catch (e: IOException) {
     e.printStackTrace()
   }

   Java

   FirebaseVisionImage image;
   try {
     image = FirebaseVisionImage.fromFilePath(context, uri);
   } catch (IOException e) {
     e.printStackTrace();
   }
  • برای ایجاد یک شی FirebaseVisionImage از یک ByteBuffer یا یک آرایه بایت، ابتدا چرخش تصویر را همانطور که در بالا برای ورودی media.Image توضیح داده شد محاسبه کنید.

   سپس، یک شی FirebaseVisionImageMetadata ایجاد کنید که شامل ارتفاع، عرض، فرمت کدگذاری رنگ و چرخش تصویر باشد:

   Kotlin+KTX

   val metadata = FirebaseVisionImageMetadata.Builder()
     .setWidth(480) // 480x360 is typically sufficient for
     .setHeight(360) // image recognition
     .setFormat(FirebaseVisionImageMetadata.IMAGE_FORMAT_NV21)
     .setRotation(rotation)
     .build()

   Java

   FirebaseVisionImageMetadata metadata = new FirebaseVisionImageMetadata.Builder()
       .setWidth(480)  // 480x360 is typically sufficient for
       .setHeight(360) // image recognition
       .setFormat(FirebaseVisionImageMetadata.IMAGE_FORMAT_NV21)
       .setRotation(rotation)
       .build();

   برای ایجاد یک شی FirebaseVisionImage از بافر یا آرایه و شیء فراداده استفاده کنید:

   Kotlin+KTX

   val image = FirebaseVisionImage.fromByteBuffer(buffer, metadata)
   // Or: val image = FirebaseVisionImage.fromByteArray(byteArray, metadata)

   Java

   FirebaseVisionImage image = FirebaseVisionImage.fromByteBuffer(buffer, metadata);
   // Or: FirebaseVisionImage image = FirebaseVisionImage.fromByteArray(byteArray, metadata);
  • برای ایجاد یک شی FirebaseVisionImage از یک شی Bitmap :

   Kotlin+KTX

   val image = FirebaseVisionImage.fromBitmap(bitmap)

   Java

   FirebaseVisionImage image = FirebaseVisionImage.fromBitmap(bitmap);
   تصویر نمایش داده شده توسط شی Bitmap باید عمودی باشد، بدون نیاز به چرخش اضافی.

 2. نمونه ای از FirebaseVisionCloudLandmarkDetector را دریافت کنید:

  Kotlin+KTX

  val detector = FirebaseVision.getInstance()
    .visionCloudLandmarkDetector
  // Or, to change the default settings:
  // val detector = FirebaseVision.getInstance()
  //     .getVisionCloudLandmarkDetector(options)

  Java

  FirebaseVisionCloudLandmarkDetector detector = FirebaseVision.getInstance()
      .getVisionCloudLandmarkDetector();
  // Or, to change the default settings:
  // FirebaseVisionCloudLandmarkDetector detector = FirebaseVision.getInstance()
  //     .getVisionCloudLandmarkDetector(options);
 3. در نهایت تصویر را به متد detectInImage منتقل کنید:

  Kotlin+KTX

  val result = detector.detectInImage(image)
    .addOnSuccessListener { firebaseVisionCloudLandmarks ->
      // Task completed successfully
      // ...
    }
    .addOnFailureListener { e ->
      // Task failed with an exception
      // ...
    }

  Java

  Task<List<FirebaseVisionCloudLandmark>> result = detector.detectInImage(image)
      .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<List<FirebaseVisionCloudLandmark>>() {
        @Override
        public void onSuccess(List<FirebaseVisionCloudLandmark> firebaseVisionCloudLandmarks) {
          // Task completed successfully
          // ...
        }
      })
      .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
        @Override
        public void onFailure(@NonNull Exception e) {
          // Task failed with an exception
          // ...
        }
      });

اطلاعاتی در مورد نشانه های شناخته شده دریافت کنید

اگر عملیات تشخیص نقطه عطف موفقیت آمیز باشد، لیستی از اشیاء FirebaseVisionCloudLandmark به شنونده موفقیت آمیز ارسال می شود. هر شی FirebaseVisionCloudLandmark نشان دهنده نقطه عطفی است که در تصویر شناسایی شده است. برای هر نقطه عطف، می‌توانید مختصات مرزی آن را در تصویر ورودی، نام نقطه عطف، طول و عرض جغرافیایی، شناسه موجودیت نمودار دانش (در صورت موجود بودن)، و امتیاز اطمینان از مسابقه را دریافت کنید. مثلا:

Kotlin+KTX

for (landmark in firebaseVisionCloudLandmarks) {
  val bounds = landmark.boundingBox
  val landmarkName = landmark.landmark
  val entityId = landmark.entityId
  val confidence = landmark.confidence

  // Multiple locations are possible, e.g., the location of the depicted
  // landmark and the location the picture was taken.
  for (loc in landmark.locations) {
    val latitude = loc.latitude
    val longitude = loc.longitude
  }
}

Java

for (FirebaseVisionCloudLandmark landmark: firebaseVisionCloudLandmarks) {

  Rect bounds = landmark.getBoundingBox();
  String landmarkName = landmark.getLandmark();
  String entityId = landmark.getEntityId();
  float confidence = landmark.getConfidence();

  // Multiple locations are possible, e.g., the location of the depicted
  // landmark and the location the picture was taken.
  for (FirebaseVisionLatLng loc: landmark.getLocations()) {
    double latitude = loc.getLatitude();
    double longitude = loc.getLongitude();
  }
}

مراحل بعدی