گزارش خطاها

گزارش خودکار خطاها

همانطور که در زیر نشان داده شده است می توانید یک خطا از یک Cloud Function به Error Reporting ارسال کنید:

Node.js

// These WILL be reported to Error Reporting
throw new Error('I failed you'); // Will cause a cold start if not caught

پایتون

@functions_framework.http
def hello_error_1(request):
  # This WILL be reported to Error Reporting,
  # and WILL NOT show up in logs or
  # terminate the function.
  from google.cloud import error_reporting

  client = error_reporting.Client()

  try:
    raise RuntimeError("I failed you")
  except RuntimeError:
    client.report_exception()

  # This WILL be reported to Error Reporting,
  # and WILL terminate the function
  raise RuntimeError("I failed you")


@functions_framework.http
def hello_error_2(request):
  # These errors WILL NOT be reported to Error
  # Reporting, but will show up in logs.
  import logging
  import sys

  print(RuntimeError("I failed you (print to stdout)"))
  logging.warning(RuntimeError("I failed you (logging.warning)"))
  logging.error(RuntimeError("I failed you (logging.error)"))
  sys.stderr.write("I failed you (sys.stderr.write)\n")

  # This is considered a successful execution and WILL NOT be reported
  # to Error Reporting, but the status code (500) WILL be logged.
  from flask import abort

  return abort(500)

اگر می‌خواهید گزارش خطای دقیق‌تری داشته باشید، می‌توانید از کتابخانه‌های سرویس گیرنده گزارش خطا استفاده کنید.

می توانید خطاهای گزارش شده را در گزارش خطا در کنسول GCP مشاهده کنید. همچنین می توانید خطاهای گزارش شده از یک تابع خاص را هنگام انتخاب آن از لیست توابع موجود در کنسول GCP مشاهده کنید.

استثناهای کشف نشده تولید شده توسط تابع شما در گزارش خطا ظاهر می شوند. توجه داشته باشید که برخی از انواع استثناهای کشف نشده (مانند مواردی که به صورت ناهمزمان پرتاب می شوند) باعث می شوند که در فراخوانی تابع آینده یک شروع سرد رخ دهد. این باعث افزایش مدت زمان اجرای عملکرد شما می شود.

گزارش دستی خطاها

ارسال به Cloud Logging

تابع error از Cloud Functions Logger SDK خطاها را به Cloud Logging و Error Reporting گزارش می دهد. برای گنجاندن متن بیشتر از خطا به عنوان داده های ساخت یافته ، یک شی خطا را به عنوان آرگومان دوم ارسال کنید:

} catch (err) {
 // Attach an error object as the second argument
 functions.logger.error(
  "Unable to read quote from Firestore, sending default instead",
  err
 );
}