ตัวนับแบบกระจาย

แอปแบบเรียลไทม์หลายแอปมีเอกสารที่ทำหน้าที่เป็นตัวนับ ตัวอย่างเช่น คุณอาจ จำนวนการ "ชอบ" ในโพสต์ หรือ "รายการโปรด" ของรายการหนึ่งๆ โดยเฉพาะ

คุณอัปเดตเอกสารเดียวในอัตราแบบไม่จำกัดใน Cloud Firestore ไม่ได้ หากคุณมีตัวนับตามเอกสารหนึ่งและมีจำนวนเพิ่มบ่อยครั้งเพียงพอ คุณจะเห็นการช่วงชิงการอัปเดตเอกสารนั้นในที่สุด โปรดดูหัวข้อการอัปเดตเป็นเอกสารเดียว

วิธีแก้ไข: ตัวนับแบบกระจาย

สร้างตัวนับแบบกระจายเพื่อรองรับการอัปเดตตัวนับบ่อยขึ้น ตัวนับแต่ละรายการคือเอกสารที่มีคอลเล็กชันย่อยเป็น "ชาร์ด" และค่าของ ตัวนับคือผลรวมของค่าของชาร์ด

อัตราการส่งข้อมูลการเขียนจะเพิ่มขึ้นแบบเชิงเส้นตามจำนวนชาร์ด ดังนั้น ตัวนับที่มีชาร์ด 10 รายการ รองรับการเขียนมากกว่า 10 เท่าเมื่อเทียบกับตัวนับแบบดั้งเดิม

เว็บ

// counters/${ID}
{
 "num_shards": NUM_SHARDS,
 "shards": [subcollection]
}

// counters/${ID}/shards/${NUM}
{
 "count": 123
}

Swift

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
// counters/${ID}
struct Counter {
 let numShards: Int

 init(numShards: Int) {
  self.numShards = numShards
 }
}

// counters/${ID}/shards/${NUM}
struct Shard {
 let count: Int

 init(count: Int) {
  self.count = count
 }
}

Objective-C

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
// counters/${ID}
@interface FIRCounter : NSObject
@property (nonatomic, readonly) NSInteger shardCount;
@end

@implementation FIRCounter
- (instancetype)initWithShardCount:(NSInteger)shardCount {
 self = [super init];
 if (self != nil) {
  _shardCount = shardCount;
 }
 return self;
}
@end

// counters/${ID}/shards/${NUM}
@interface FIRShard : NSObject
@property (nonatomic, readonly) NSInteger count;
@end

@implementation FIRShard
- (instancetype)initWithCount:(NSInteger)count {
 self = [super init];
 if (self != nil) {
  _count = count;
 }
 return self;
}
@end

Kotlin+KTX

// counters/${ID}
data class Counter(var numShards: Int)

// counters/${ID}/shards/${NUM}
data class Shard(var count: Int)

Java

// counters/${ID}
public class Counter {
  int numShards;

  public Counter(int numShards) {
    this.numShards = numShards;
  }
}

// counters/${ID}/shards/${NUM}
public class Shard {
  int count;

  public Shard(int count) {
    this.count = count;
  }
}

Python

import random

from google.cloud import firestore


class Shard:
  """
  A shard is a distributed counter. Each shard can support being incremented
  once per second. Multiple shards are needed within a Counter to allow
  more frequent incrementing.
  """

  def __init__(self):
    self._count = 0

  def to_dict(self):
    return {"count": self._count}


class Counter:
  """
  A counter stores a collection of shards which are
  summed to return a total count. This allows for more
  frequent incrementing than a single document.
  """

  def __init__(self, num_shards):
    self._num_shards = num_shards

Python

import random

from google.cloud import firestore


class Shard:
  """
  A shard is a distributed counter. Each shard can support being incremented
  once per second. Multiple shards are needed within a Counter to allow
  more frequent incrementing.
  """

  def __init__(self):
    self._count = 0

  def to_dict(self):
    return {"count": self._count}


class Counter:
  """
  A counter stores a collection of shards which are
  summed to return a total count. This allows for more
  frequent incrementing than a single document.
  """

  def __init__(self, num_shards):
    self._num_shards = num_shards

Node.js

ไม่เกี่ยวข้อง โปรดดูข้อมูลโค้ดการเพิ่มตัวนับด้านล่าง

Go

import (
	"context"
	"fmt"
	"math/rand"
	"strconv"

	"cloud.google.com/go/firestore"
	"google.golang.org/api/iterator"
)

// Counter is a collection of documents (shards)
// to realize counter with high frequency.
type Counter struct {
	numShards int
}

// Shard is a single counter, which is used in a group
// of other shards within Counter.
type Shard struct {
	Count int
}

PHP

ไม่เกี่ยวข้อง โปรดดูข้อมูลโค้ดการเริ่มต้นการโต้แย้งด้านล่าง

C#

/// <summary>
/// Shard is a document that contains the count.
/// </summary>
[FirestoreData]
public class Shard
{
  [FirestoreProperty(name: "count")]
  public int Count { get; set; }
}

โค้ดต่อไปนี้จะเริ่มต้นตัวนับแบบกระจาย:

เว็บ

function createCounter(ref, num_shards) {
  var batch = db.batch();

  // Initialize the counter document
  batch.set(ref, { num_shards: num_shards });

  // Initialize each shard with count=0
  for (let i = 0; i < num_shards; i++) {
    const shardRef = ref.collection('shards').doc(i.toString());
    batch.set(shardRef, { count: 0 });
  }

  // Commit the write batch
  return batch.commit();
}

Swift

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
func createCounter(ref: DocumentReference, numShards: Int) async {
 do {
  try await ref.setData(["numShards": numShards])
  for i in 0...numShards {
   try await ref.collection("shards").document(String(i)).setData(["count": 0])
  }
 } catch {
  // ...
 }
}

Objective-C

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
- (void)createCounterAtReference:(FIRDocumentReference *)reference
           shardCount:(NSInteger)shardCount {
 [reference setData:@{ @"numShards": @(shardCount) } completion:^(NSError * _Nullable error) {
  for (NSInteger i = 0; i < shardCount; i++) {
   NSString *shardName = [NSString stringWithFormat:@"%ld", (long)shardCount];
   [[[reference collectionWithPath:@"shards"] documentWithPath:shardName]
     setData:@{ @"count": @(0) }];
  }
 }];
}

Kotlin+KTX

fun createCounter(ref: DocumentReference, numShards: Int): Task<Void> {
  // Initialize the counter document, then initialize each shard.
  return ref.set(Counter(numShards))
    .continueWithTask { task ->
      if (!task.isSuccessful) {
        throw task.exception!!
      }

      val tasks = arrayListOf<Task<Void>>()

      // Initialize each shard with count=0
      for (i in 0 until numShards) {
        val makeShard = ref.collection("shards")
          .document(i.toString())
          .set(Shard(0))

        tasks.add(makeShard)
      }

      Tasks.whenAll(tasks)
    }
}

Java

public Task<Void> createCounter(final DocumentReference ref, final int numShards) {
  // Initialize the counter document, then initialize each shard.
  return ref.set(new Counter(numShards))
      .continueWithTask(new Continuation<Void, Task<Void>>() {
        @Override
        public Task<Void> then(@NonNull Task<Void> task) throws Exception {
          if (!task.isSuccessful()) {
            throw task.getException();
          }

          List<Task<Void>> tasks = new ArrayList<>();

          // Initialize each shard with count=0
          for (int i = 0; i < numShards; i++) {
            Task<Void> makeShard = ref.collection("shards")
                .document(String.valueOf(i))
                .set(new Shard(0));

            tasks.add(makeShard);
          }

          return Tasks.whenAll(tasks);
        }
      });
}

Python

def init_counter(self, doc_ref):
  """
  Create a given number of shards as
  subcollection of specified document.
  """
  col_ref = doc_ref.collection("shards")

  # Initialize each shard with count=0
  for num in range(self._num_shards):
    shard = Shard()
    col_ref.document(str(num)).set(shard.to_dict())

Python

async def init_counter(self, doc_ref):
  """
  Create a given number of shards as
  subcollection of specified document.
  """
  col_ref = doc_ref.collection("shards")

  # Initialize each shard with count=0
  for num in range(self._num_shards):
    shard = Shard()
    await col_ref.document(str(num)).set(shard.to_dict())

Node.js

ไม่เกี่ยวข้อง โปรดดูข้อมูลโค้ดการเพิ่มตัวนับด้านล่าง

Go


// initCounter creates a given number of shards as
// subcollection of specified document.
func (c *Counter) initCounter(ctx context.Context, docRef *firestore.DocumentRef) error {
	colRef := docRef.Collection("shards")

	// Initialize each shard with count=0
	for num := 0; num < c.numShards; num++ {
		shard := Shard{0}

		if _, err := colRef.Doc(strconv.Itoa(num)).Set(ctx, shard); err != nil {
			return fmt.Errorf("Set: %w", err)
		}
	}
	return nil
}

PHP

$numShards = 10;
$ref = $db->collection('samples/php/distributedCounters');
for ($i = 0; $i < $numShards; $i++) {
  $doc = $ref->document((string) $i);
  $doc->set(['Cnt' => 0]);
}

C#

/// <summary>
/// Create a given number of shards as a
/// subcollection of specified document.
/// </summary>
/// <param name="docRef">The document reference <see cref="DocumentReference"/></param>
private static async Task CreateCounterAsync(DocumentReference docRef, int numOfShards)
{
  CollectionReference colRef = docRef.Collection("shards");
  var tasks = new List<Task>();
  // Initialize each shard with Count=0
  for (var i = 0; i < numOfShards; i++)
  {
    tasks.Add(colRef.Document(i.ToString()).SetAsync(new Shard() { Count = 0 }));
  }
  await Task.WhenAll(tasks);
}

Ruby

# project_id = "Your Google Cloud Project ID"
# num_shards = "Number of shards for distributed counter"
# collection_path = "shards"

require "google/cloud/firestore"

firestore = Google::Cloud::Firestore.new project_id: project_id

shards_ref = firestore.col collection_path

# Initialize each shard with count=0
num_shards.times do |i|
 shards_ref.doc(i).set({ count: 0 })
end

puts "Distributed counter shards collection created."

หากต้องการเพิ่มตัวนับ ให้เลือกชาร์ดแบบสุ่มและเพิ่มขึ้น จำนวน:

เว็บ

function incrementCounter(ref, num_shards) {
  // Select a shard of the counter at random
  const shard_id = Math.floor(Math.random() * num_shards).toString();
  const shard_ref = ref.collection('shards').doc(shard_id);

  // Update count
  return shard_ref.update("count", firebase.firestore.FieldValue.increment(1));
}

Swift

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
func incrementCounter(ref: DocumentReference, numShards: Int) {
 // Select a shard of the counter at random
 let shardId = Int(arc4random_uniform(UInt32(numShards)))
 let shardRef = ref.collection("shards").document(String(shardId))

 shardRef.updateData([
  "count": FieldValue.increment(Int64(1))
 ])
}

Objective-C

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
- (void)incrementCounterAtReference:(FIRDocumentReference *)reference
             shardCount:(NSInteger)shardCount {
 // Select a shard of the counter at random
 NSInteger shardID = (NSInteger)arc4random_uniform((uint32_t)shardCount);
 NSString *shardName = [NSString stringWithFormat:@"%ld", (long)shardID];
 FIRDocumentReference *shardReference =
   [[reference collectionWithPath:@"shards"] documentWithPath:shardName];

 [shardReference updateData:@{
  @"count": [FIRFieldValue fieldValueForIntegerIncrement:1]
 }];
}

Kotlin+KTX

fun incrementCounter(ref: DocumentReference, numShards: Int): Task<Void> {
  val shardId = Math.floor(Math.random() * numShards).toInt()
  val shardRef = ref.collection("shards").document(shardId.toString())

  return shardRef.update("count", FieldValue.increment(1))
}

Java

public Task<Void> incrementCounter(final DocumentReference ref, final int numShards) {
  int shardId = (int) Math.floor(Math.random() * numShards);
  DocumentReference shardRef = ref.collection("shards").document(String.valueOf(shardId));

  return shardRef.update("count", FieldValue.increment(1));
}

Python

def increment_counter(self, doc_ref):
  """Increment a randomly picked shard."""
  doc_id = random.randint(0, self._num_shards - 1)

  shard_ref = doc_ref.collection("shards").document(str(doc_id))
  return shard_ref.update({"count": firestore.Increment(1)})

Python

async def increment_counter(self, doc_ref):
  """Increment a randomly picked shard."""
  doc_id = random.randint(0, self._num_shards - 1)

  shard_ref = doc_ref.collection("shards").document(str(doc_id))
  return await shard_ref.update({"count": firestore.Increment(1)})

Node.js

function incrementCounter(docRef, numShards) {
 const shardId = Math.floor(Math.random() * numShards);
 const shardRef = docRef.collection('shards').doc(shardId.toString());
 return shardRef.set({count: FieldValue.increment(1)}, {merge: true});
}

Go


// incrementCounter increments a randomly picked shard.
func (c *Counter) incrementCounter(ctx context.Context, docRef *firestore.DocumentRef) (*firestore.WriteResult, error) {
	docID := strconv.Itoa(rand.Intn(c.numShards))

	shardRef := docRef.Collection("shards").Doc(docID)
	return shardRef.Update(ctx, []firestore.Update{
		{Path: "Count", Value: firestore.Increment(1)},
	})
}

PHP

$ref = $db->collection('samples/php/distributedCounters');
$numShards = 0;
$docCollection = $ref->documents();
foreach ($docCollection as $doc) {
  $numShards++;
}
$shardIdx = random_int(0, max(1, $numShards) - 1);
$doc = $ref->document((string) $shardIdx);
$doc->update([
  ['path' => 'Cnt', 'value' => FieldValue::increment(1)]
]);

C#

/// <summary>
/// Increment a randomly picked shard by 1.
/// </summary>
/// <param name="docRef">The document reference <see cref="DocumentReference"/></param>
/// <returns>The <see cref="Task"/></returns>
private static async Task IncrementCounterAsync(DocumentReference docRef, int numOfShards)
{
  int documentId;
  lock (s_randLock)
  {
    documentId = s_rand.Next(numOfShards);
  }
  var shardRef = docRef.Collection("shards").Document(documentId.ToString());
  await shardRef.UpdateAsync("count", FieldValue.Increment(1));
}

Ruby

# project_id = "Your Google Cloud Project ID"
# num_shards = "Number of shards for distributed counter"
# collection_path = "shards"

require "google/cloud/firestore"

firestore = Google::Cloud::Firestore.new project_id: project_id

# Select a shard of the counter at random
shard_id = rand 0...num_shards
shard_ref = firestore.doc "#{collection_path}/#{shard_id}"

# increment counter
shard_ref.update({ count: firestore.field_increment(1) })

puts "Counter incremented."

หากต้องการดูจำนวนรวม ให้ค้นหาชาร์ดทั้งหมดและรวมช่อง count ของชาร์ดทั้งหมดดังนี้

เว็บ

function getCount(ref) {
  // Sum the count of each shard in the subcollection
  return ref.collection('shards').get().then((snapshot) => {
    let total_count = 0;
    snapshot.forEach((doc) => {
      total_count += doc.data().count;
    });

    return total_count;
  });
}

Swift

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
func getCount(ref: DocumentReference) async {
 do {
  let querySnapshot = try await ref.collection("shards").getDocuments()
  var totalCount = 0
  for document in querySnapshot.documents {
   let count = document.data()["count"] as! Int
   totalCount += count
  }

  print("Total count is \(totalCount)")
 } catch {
  // handle error
 }
}

Objective-C

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
- (void)getCountWithReference:(FIRDocumentReference *)reference {
 [[reference collectionWithPath:@"shards"]
   getDocumentsWithCompletion:^(FIRQuerySnapshot *snapshot,
                  NSError *error) {
    NSInteger totalCount = 0;
    if (error != nil) {
     // Error getting shards
     // ...
    } else {
     for (FIRDocumentSnapshot *document in snapshot.documents) {
      NSInteger count = [document[@"count"] integerValue];
      totalCount += count;
     }

     NSLog(@"Total count is %ld", (long)totalCount);
    }
 }];
}

Kotlin+KTX

fun getCount(ref: DocumentReference): Task<Int> {
  // Sum the count of each shard in the subcollection
  return ref.collection("shards").get()
    .continueWith { task ->
      var count = 0
      for (snap in task.result!!) {
        val shard = snap.toObject<Shard>()
        count += shard.count
      }
      count
    }
}

Java

public Task<Integer> getCount(final DocumentReference ref) {
  // Sum the count of each shard in the subcollection
  return ref.collection("shards").get()
      .continueWith(new Continuation<QuerySnapshot, Integer>() {
        @Override
        public Integer then(@NonNull Task<QuerySnapshot> task) throws Exception {
          int count = 0;
          for (DocumentSnapshot snap : task.getResult()) {
            Shard shard = snap.toObject(Shard.class);
            count += shard.count;
          }
          return count;
        }
      });
}

Python

def get_count(self, doc_ref):
  """Return a total count across all shards."""
  total = 0
  shards = doc_ref.collection("shards").list_documents()
  for shard in shards:
    total += shard.get().to_dict().get("count", 0)
  return total

Python

async def get_count(self, doc_ref):
  """Return a total count across all shards."""
  total = 0
  shards = doc_ref.collection("shards").list_documents()
  async for shard in shards:
    total += (await shard.get()).to_dict().get("count", 0)
  return total

Node.js

async function getCount(docRef) {
 const querySnapshot = await docRef.collection('shards').get();
 const documents = querySnapshot.docs;

 let count = 0;
 for (const doc of documents) {
  count += doc.get('count');
 }
 return count;
}

Go


// getCount returns a total count across all shards.
func (c *Counter) getCount(ctx context.Context, docRef *firestore.DocumentRef) (int64, error) {
	var total int64
	shards := docRef.Collection("shards").Documents(ctx)
	for {
		doc, err := shards.Next()
		if err == iterator.Done {
			break
		}
		if err != nil {
			return 0, fmt.Errorf("Next: %w", err)
		}

		vTotal := doc.Data()["Count"]
		shardCount, ok := vTotal.(int64)
		if !ok {
			return 0, fmt.Errorf("firestore: invalid dataType %T, want int64", vTotal)
		}
		total += shardCount
	}
	return total, nil
}

PHP

$result = 0;
$docCollection = $db->collection('samples/php/distributedCounters')->documents();
foreach ($docCollection as $doc) {
  $result += $doc->data()['Cnt'];
}

C#

/// <summary>
/// Get total count across all shards.
/// </summary>
/// <param name="docRef">The document reference <see cref="DocumentReference"/></param>
/// <returns>The <see cref="int"/></returns>
private static async Task<int> GetCountAsync(DocumentReference docRef)
{
  var snapshotList = await docRef.Collection("shards").GetSnapshotAsync();
  return snapshotList.Sum(shard => shard.GetValue<int>("count"));
}

Ruby

# project_id = "Your Google Cloud Project ID"
# collection_path = "shards"

require "google/cloud/firestore"

firestore = Google::Cloud::Firestore.new project_id: project_id

shards_ref = firestore.col_group collection_path

count = 0
shards_ref.get do |doc_ref|
 count += doc_ref[:count]
end

puts "Count value is #{count}."

ข้อจำกัด

วิธีแก้ไขที่แสดงข้างต้นคือวิธีการที่รองรับการปรับขนาดในการสร้างตัวนับที่ใช้ร่วมกันใน Cloud Firestore แต่คุณควรทราบข้อจำกัดต่อไปนี้

 • จำนวนชาร์ด - จำนวนชาร์ดจะควบคุมประสิทธิภาพของแท็ก ตัวนับแบบกระจาย เมื่อมีชาร์ดน้อยเกินไป ธุรกรรมบางรายการ อาจต้องลองอีกครั้งก่อนที่จะสำเร็จ ซึ่งจะทำให้การเขียนช้าลง มีจำนวนมากเกินไป ชาร์ด การอ่านช้าลงและมีราคาแพงขึ้น คุณสามารถชดเชย ค่าใช้จ่ายในการอ่านโดยการเก็บยอดรวมที่โต้แย้งไว้ในเอกสารภาพรวมแยกต่างหาก ซึ่งมีการอัปเดตในอัตราที่ช้าลง ที่อ่านจากเอกสารฉบับนั้นเพื่อดูยอดรวม แต่ข้อดีก็คือ ลูกค้าจะต้องรอการอัปเดตเอกสารภาพรวมแทน ของการคำนวณทั้งหมดด้วยการอ่านชาร์ดทั้งหมดทันทีหลังจาก อัปเดต
 • ค่าใช้จ่าย - ค่าใช้จ่ายในการอ่านค่าตัวนับจะเพิ่มขึ้นแบบเชิงเส้นพร้อมกับ จำนวนชาร์ด เนื่องจากต้องโหลดคอลเล็กชันย่อยของชาร์ดทั้งหมด