صفحه بندی داده ها با مکان نماهای پرس و جو

با نشانگرهای پرس و جو در Cloud Firestore، می توانید داده های بازگردانده شده توسط یک پرس و جو را با توجه به پارامترهایی که در پرس و جو خود تعریف می کنید به دسته هایی تقسیم کنید.

مکان نماهای پرس و جو نقطه شروع و پایان یک پرس و جو را تعریف می کنند و به شما امکان می دهند:

 • زیر مجموعه ای از داده ها را برگردانید.
 • صفحه بندی نتایج پرس و جو

با این حال، برای تعریف یک محدوده خاص برای یک پرس و جو، باید از متد where() توضیح داده شده در Simple Queries استفاده کنید.

یک مکان نما ساده به یک پرس و جو اضافه کنید

از متدهای startAt() یا startAfter() برای تعریف نقطه شروع برای یک پرس و جو استفاده کنید. متد startAt() شامل نقطه شروع است، در حالی که متد startAfter() آن را مستثنی می کند.

به عنوان مثال، اگر startAt(A) در یک کوئری استفاده کنید، کل الفبا را برمی گرداند. اگر به جای آن startAfter(A) استفاده کنید، BZ برمی گرداند.

Web modular API

import { query, orderBy, startAt } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, orderBy("population"), startAt(1000000));

Web namespaced API

citiesRef.orderBy("population").startAt(1000000);
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
// Get all cities with population over one million, ordered by population.
db.collection("cities")
 .order(by: "population")
 .start(at: [1000000])
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
// Get all cities with population over one million, ordered by population.
[[[db collectionWithPath:@"cities"]
  queryOrderedByField:@"population"]
  queryStartingAtValues:@[ @1000000 ]];

Kotlin+KTX

// Get all cities with a population >= 1,000,000, ordered by population,
db.collection("cities")
  .orderBy("population")
  .startAt(1000000)

Java

// Get all cities with a population >= 1,000,000, ordered by population,
db.collection("cities")
    .orderBy("population")
    .startAt(1000000);

Dart

db.collection("cities").orderBy("population").startAt([1000000]);
جاوا
Query query = cities.orderBy("population").startAt(4921000L);
پایتون
cities_ref = db.collection("cities")
query_start_at = cities_ref.order_by("population").start_at({"population": 1000000})

Python

cities_ref = db.collection("cities")
query_start_at = cities_ref.order_by("population").start_at({"population": 1000000})
C++
// Get all cities with a population >= 1,000,000, ordered by population,
db->Collection("cities")
  .OrderBy("population")
  .StartAt({FieldValue::Integer(1000000)});
Node.js
const startAtRes = await db.collection('cities')
 .orderBy('population')
 .startAt(1000000)
 .get();
برو
query := client.Collection("cities").OrderBy("population", firestore.Asc).StartAt(1000000)
PHP

PHP

برای اطلاعات بیشتر در مورد نصب و ایجاد کلاینت Cloud Firestore، به کتابخانه های سرویس گیرنده Cloud Firestore مراجعه کنید.

$query = $citiesRef
  ->orderBy('population')
  ->startAt([1000000]);
وحدت
Query query = citiesRef.OrderBy("Population").StartAt(1000000);
سی شارپ
Query query = citiesRef.OrderBy("Population").StartAt(1000000);
روبی
query = cities_ref.order("population").start_at(1_000_000)

به طور مشابه، از متدهای endAt() یا endBefore() برای تعریف نقطه پایانی برای نتایج پرس و جو خود استفاده کنید.

Web modular API

import { query, orderBy, endAt } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, orderBy("population"), endAt(1000000));

Web namespaced API

citiesRef.orderBy("population").endAt(1000000);
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
// Get all cities with population less than one million, ordered by population.
db.collection("cities")
 .order(by: "population")
 .end(at: [1000000])
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
// Get all cities with population less than one million, ordered by population.
[[[db collectionWithPath:@"cities"]
  queryOrderedByField:@"population"]
  queryEndingAtValues:@[ @1000000 ]];

Kotlin+KTX

// Get all cities with a population <= 1,000,000, ordered by population,
db.collection("cities")
  .orderBy("population")
  .endAt(1000000)

Java

// Get all cities with a population <= 1,000,000, ordered by population,
db.collection("cities")
    .orderBy("population")
    .endAt(1000000);

Dart

db.collection("cities").orderBy("population").endAt([1000000]);
جاوا
Query query = cities.orderBy("population").endAt(4921000L);
پایتون
cities_ref = db.collection("cities")
query_end_at = cities_ref.order_by("population").end_at({"population": 1000000})

Python

cities_ref = db.collection("cities")
query_end_at = cities_ref.order_by("population").end_at({"population": 1000000})
C++
// Get all cities with a population <= 1,000,000, ordered by population,
db->Collection("cities")
  .OrderBy("population")
  .EndAt({FieldValue::Integer(1000000)});
Node.js
const endAtRes = await db.collection('cities')
 .orderBy('population')
 .endAt(1000000)
 .get();
برو
query := client.Collection("cities").OrderBy("population", firestore.Asc).EndAt(1000000)
PHP

PHP

برای اطلاعات بیشتر در مورد نصب و ایجاد کلاینت Cloud Firestore، به کتابخانه های سرویس گیرنده Cloud Firestore مراجعه کنید.

$query = $citiesRef
  ->orderBy('population')
  ->endAt([1000000]);
وحدت
Query query = citiesRef.OrderBy("Population").EndAt(1000000);
سی شارپ
Query query = citiesRef.OrderBy("Population").EndAt(1000000);
روبی
query = cities_ref.order("population").end_at(1_000_000)

از یک عکس فوری سند برای تعریف مکان نما پرس و جو استفاده کنید

همچنین می توانید یک عکس فوری از سند را به عنوان نقطه شروع یا پایان مکان نما پرس و جو به عبارت مکان نما ارسال کنید. مقادیر موجود در عکس فوری سند به عنوان مقادیر در مکان نما پرس و جو عمل می کنند.

به عنوان مثال، یک عکس فوری از یک سند "سان فرانسیسکو" در مجموعه داده های شهرها و جمعیت خود بگیرید. سپس، از آن عکس فوری سند به عنوان نقطه شروع برای مکان نما پرس و جو جمعیت خود استفاده کنید. درخواست شما تمام شهرهایی را که جمعیت آنها بزرگتر یا برابر با سانفرانسیسکو است، همانطور که در عکس فوری سند تعریف شده است، برمی گرداند.

Web modular API

import { collection, doc, getDoc, query, orderBy, startAt } from "firebase/firestore"; 
const citiesRef = collection(db, "cities");

const docSnap = await getDoc(doc(citiesRef, "SF"));

// Get all cities with a population bigger than San Francisco
const biggerThanSf = query(citiesRef, orderBy("population"), startAt(docSnap));
// ...

Web namespaced API

var citiesRef = db.collection("cities");

return citiesRef.doc("SF").get().then((doc) => {
  // Get all cities with a population bigger than San Francisco
  var biggerThanSf = citiesRef
    .orderBy("population")
    .startAt(doc);

  // ...
});
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
db.collection("cities")
 .document("SF")
 .addSnapshotListener { (document, error) in
  guard let document = document else {
   print("Error retreving cities: \(error.debugDescription)")
   return
  }

  // Get all cities with a population greater than or equal to San Francisco.
  let sfSizeOrBigger = db.collection("cities")
   .order(by: "population")
   .start(atDocument: document)
 }
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
[[[db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"SF"]
  addSnapshotListener:^(FIRDocumentSnapshot *snapshot, NSError *error) {
   if (snapshot == nil) {
    NSLog(@"Error retreiving cities: %@", error);
    return;
   }
   // Get all cities with a population greater than or equal to San Francisco.
   FIRQuery *sfSizeOrBigger = [[[db collectionWithPath:@"cities"]
     queryOrderedByField:@"population"]
     queryStartingAtDocument:snapshot];
  }];

Kotlin+KTX

// Get the data for "San Francisco"
db.collection("cities").document("SF")
  .get()
  .addOnSuccessListener { documentSnapshot ->
    // Get all cities with a population bigger than San Francisco.
    val biggerThanSf = db.collection("cities")
      .orderBy("population")
      .startAt(documentSnapshot)

    // ...
  }

Java

// Get the data for "San Francisco"
db.collection("cities").document("SF")
    .get()
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<DocumentSnapshot>() {
      @Override
      public void onSuccess(DocumentSnapshot documentSnapshot) {
        // Get all cities with a population bigger than San Francisco.
        Query biggerThanSf = db.collection("cities")
            .orderBy("population")
            .startAt(documentSnapshot);

        // ...
      }
    });

Dart

db.collection("cities").doc("SF").get().then(
 (documentSnapshot) {
  final biggerThanSf = db
    .collection("cities")
    .orderBy("population")
    .startAtDocument(documentSnapshot);
 },
 onError: (e) => print("Error: $e"),
);
جاوا
// Fetch the snapshot with an API call, waiting for a maximum of 30 seconds for a result.
ApiFuture<DocumentSnapshot> future = db.collection("cities").document("SF").get();
DocumentSnapshot snapshot = future.get(30, TimeUnit.SECONDS);

// Construct the query
Query query = db.collection("cities").orderBy("population").startAt(snapshot);
پایتون
doc_ref = db.collection("cities").document("SF")

snapshot = doc_ref.get()
start_at_snapshot = (
  db.collection("cities").order_by("population").start_at(snapshot)
)

Python

doc_ref = db.collection("cities").document("SF")

snapshot = await doc_ref.get()
start_at_snapshot = (
  db.collection("cities").order_by("population").start_at(snapshot)
)
C++
db->Collection("cities").Document("SF").Get().OnCompletion(
  [db](const Future<DocumentSnapshot>& future) {
   if (future.error() == Error::kErrorOk) {
    const DocumentSnapshot& document_snapshot = *future.result();
    Query bigger_than_sf = db->Collection("cities")
                  .OrderBy("population")
                  .StartAt({document_snapshot});
    // ...
   }
  });
Node.js
const docRef = db.collection('cities').doc('SF');
const snapshot = await docRef.get();
const startAtSnapshot = db.collection('cities')
 .orderBy('population')
 .startAt(snapshot);

await startAtSnapshot.limit(10).get();
برو
cities := client.Collection("cities")
dsnap, err := cities.Doc("SF").Get(ctx)
if err != nil {
	fmt.Println(err)
}
query := cities.OrderBy("population", firestore.Asc).StartAt(dsnap.Data()["population"]).Documents(ctx)
PHP

PHP

برای اطلاعات بیشتر در مورد نصب و ایجاد کلاینت Cloud Firestore، به کتابخانه های سرویس گیرنده Cloud Firestore مراجعه کنید.

$citiesRef = $db->collection('samples/php/cities');
$docRef = $citiesRef->document('SF');
$snapshot = $docRef->snapshot();

$query = $citiesRef
  ->orderBy('population')
  ->startAt($snapshot);
وحدت
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
DocumentReference docRef = citiesRef.Document("SF");
docRef.GetSnapshotAsync().ContinueWith((snapshotTask) =>
{
  Query query = citiesRef.OrderBy("Population").StartAt(snapshotTask.Result);
});
سی شارپ
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
DocumentReference docRef = citiesRef.Document("SF");
DocumentSnapshot snapshot = await docRef.GetSnapshotAsync();
Query query = citiesRef.OrderBy("Population").StartAt(snapshot);
روبی
doc_ref = firestore.doc "#{collection_path}/SF"
snapshot = doc_ref.get
query = cities_ref.order("population").start_at(snapshot)

یک پرس و جو را صفحه بندی کنید

پرس و جوها را با ترکیب مکان نماهای پرس و جو با متد limit() صفحه بندی کنید. به عنوان مثال، از آخرین سند در یک دسته به عنوان شروع مکان نما برای دسته بعدی استفاده کنید.

Web modular API

import { collection, query, orderBy, startAfter, limit, getDocs } from "firebase/firestore"; 

// Query the first page of docs
const first = query(collection(db, "cities"), orderBy("population"), limit(25));
const documentSnapshots = await getDocs(first);

// Get the last visible document
const lastVisible = documentSnapshots.docs[documentSnapshots.docs.length-1];
console.log("last", lastVisible);

// Construct a new query starting at this document,
// get the next 25 cities.
const next = query(collection(db, "cities"),
  orderBy("population"),
  startAfter(lastVisible),
  limit(25));

Web namespaced API

var first = db.collection("cities")
    .orderBy("population")
    .limit(25);

return first.get().then((documentSnapshots) => {
 // Get the last visible document
 var lastVisible = documentSnapshots.docs[documentSnapshots.docs.length-1];
 console.log("last", lastVisible);

 // Construct a new query starting at this document,
 // get the next 25 cities.
 var next = db.collection("cities")
     .orderBy("population")
     .startAfter(lastVisible)
     .limit(25);
});
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
// Construct query for first 25 cities, ordered by population
let first = db.collection("cities")
 .order(by: "population")
 .limit(to: 25)

first.addSnapshotListener { (snapshot, error) in
 guard let snapshot = snapshot else {
  print("Error retreving cities: \(error.debugDescription)")
  return
 }

 guard let lastSnapshot = snapshot.documents.last else {
  // The collection is empty.
  return
 }

 // Construct a new query starting after this document,
 // retrieving the next 25 cities.
 let next = db.collection("cities")
  .order(by: "population")
  .start(afterDocument: lastSnapshot)

 // Use the query for pagination.
 // ...
}
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
FIRQuery *first = [[[db collectionWithPath:@"cities"]
  queryOrderedByField:@"population"]
  queryLimitedTo:25];
[first addSnapshotListener:^(FIRQuerySnapshot *snapshot, NSError *error) {
 if (snapshot == nil) {
  NSLog(@"Error retreiving cities: %@", error);
  return;
 }
 if (snapshot.documents.count == 0) { return; }
 FIRDocumentSnapshot *lastSnapshot = snapshot.documents.lastObject;

 // Construct a new query starting after this document,
 // retreiving the next 25 cities.
 FIRQuery *next = [[[db collectionWithPath:@"cities"]
   queryOrderedByField:@"population"]
   queryStartingAfterDocument:lastSnapshot];
 // Use the query for pagination.
 // ...
}];

Kotlin+KTX

// Construct query for first 25 cities, ordered by population
val first = db.collection("cities")
  .orderBy("population")
  .limit(25)

first.get()
  .addOnSuccessListener { documentSnapshots ->
    // ...

    // Get the last visible document
    val lastVisible = documentSnapshots.documents[documentSnapshots.size() - 1]

    // Construct a new query starting at this document,
    // get the next 25 cities.
    val next = db.collection("cities")
      .orderBy("population")
      .startAfter(lastVisible)
      .limit(25)

    // Use the query for pagination
    // ...
  }

Java

// Construct query for first 25 cities, ordered by population
Query first = db.collection("cities")
    .orderBy("population")
    .limit(25);

first.get()
  .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<QuerySnapshot>() {
    @Override
    public void onSuccess(QuerySnapshot documentSnapshots) {
      // ...

      // Get the last visible document
      DocumentSnapshot lastVisible = documentSnapshots.getDocuments()
          .get(documentSnapshots.size() -1);

      // Construct a new query starting at this document,
      // get the next 25 cities.
      Query next = db.collection("cities")
          .orderBy("population")
          .startAfter(lastVisible)
          .limit(25);

      // Use the query for pagination
      // ...
    }
  });

Dart

// Construct query for first 25 cities, ordered by population
final first = db.collection("cities").orderBy("population").limit(25);

first.get().then(
 (documentSnapshots) {
  // Get the last visible document
  final lastVisible = documentSnapshots.docs[documentSnapshots.size - 1];

  // Construct a new query starting at this document,
  // get the next 25 cities.
  final next = db
    .collection("cities")
    .orderBy("population")
    .startAfterDocument(lastVisible).limit(25);

  // Use the query for pagination
  // ...
 },
 onError: (e) => print("Error completing: $e"),
);
جاوا
// Construct query for first 25 cities, ordered by population.
CollectionReference cities = db.collection("cities");
Query firstPage = cities.orderBy("population").limit(25);

// Wait for the results of the API call, waiting for a maximum of 30 seconds for a result.
ApiFuture<QuerySnapshot> future = firstPage.get();
List<QueryDocumentSnapshot> docs = future.get(30, TimeUnit.SECONDS).getDocuments();

// Construct query for the next 25 cities.
QueryDocumentSnapshot lastDoc = docs.get(docs.size() - 1);
Query secondPage = cities.orderBy("population").startAfter(lastDoc).limit(25);

future = secondPage.get();
docs = future.get(30, TimeUnit.SECONDS).getDocuments();
پایتون
cities_ref = db.collection("cities")
first_query = cities_ref.order_by("population").limit(3)

# Get the last document from the results
docs = first_query.stream()
last_doc = list(docs)[-1]

# Construct a new query starting at this document
# Note: this will not have the desired effect if
# multiple cities have the exact same population value
last_pop = last_doc.to_dict()["population"]

next_query = (
  cities_ref.order_by("population").start_after({"population": last_pop}).limit(3)
)
# Use the query for pagination
# ...

Python

cities_ref = db.collection("cities")
first_query = cities_ref.order_by("population").limit(3)

# Get the last document from the results
docs = [d async for d in first_query.stream()]
last_doc = list(docs)[-1]

# Construct a new query starting at this document
# Note: this will not have the desired effect if
# multiple cities have the exact same population value
last_pop = last_doc.to_dict()["population"]

next_query = (
  cities_ref.order_by("population").start_after({"population": last_pop}).limit(3)
)
# Use the query for pagination
# ...
C++
// Construct query for first 25 cities, ordered by population
Query first = db->Collection("cities").OrderBy("population").Limit(25);

first.Get().OnCompletion([db](const Future<QuerySnapshot>& future) {
 if (future.error() != Error::kErrorOk) {
  // Handle error...
  return;
 }

 // Get the last visible document
 const QuerySnapshot& document_snapshots = *future.result();
 std::vector<DocumentSnapshot> documents = document_snapshots.documents();
 const DocumentSnapshot& last_visible = documents.back();

 // Construct a new query starting at this document,
 // get the next 25 cities.
 Query next = db->Collection("cities")
          .OrderBy("population")
          .StartAfter(last_visible)
          .Limit(25);

 // Use the query for pagination
 // ...
});
Node.js
const first = db.collection('cities')
 .orderBy('population')
 .limit(3);

const snapshot = await first.get();

// Get the last document
const last = snapshot.docs[snapshot.docs.length - 1];

// Construct a new query starting at this document.
// Note: this will not have the desired effect if multiple
// cities have the exact same population value.
const next = db.collection('cities')
 .orderBy('population')
 .startAfter(last.data().population)
 .limit(3);

// Use the query for pagination
// ...
برو
cities := client.Collection("cities")

// Get the first 25 cities, ordered by population.
firstPage := cities.OrderBy("population", firestore.Asc).Limit(25).Documents(ctx)
docs, err := firstPage.GetAll()
if err != nil {
	return err
}

// Get the last document.
lastDoc := docs[len(docs)-1]

// Construct a new query to get the next 25 cities.
secondPage := cities.OrderBy("population", firestore.Asc).
	StartAfter(lastDoc.Data()["population"]).
	Limit(25)

// ...
PHP

PHP

برای اطلاعات بیشتر در مورد نصب و ایجاد کلاینت Cloud Firestore، به کتابخانه های سرویس گیرنده Cloud Firestore مراجعه کنید.

$citiesRef = $db->collection('samples/php/cities');
$firstQuery = $citiesRef->orderBy('population')->limit(3);

# Get the last document from the results
$documents = $firstQuery->documents();
$lastPopulation = 0;
foreach ($documents as $document) {
  $lastPopulation = $document['population'];
}

# Construct a new query starting at this document
# Note: this will not have the desired effect if multiple cities have the exact same population value
$nextQuery = $citiesRef->orderBy('population')->startAfter([$lastPopulation]);
$snapshot = $nextQuery->documents();
وحدت
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query firstQuery = citiesRef.OrderBy("Population").Limit(3);

// Get the last document from the results
firstQuery.GetSnapshotAsync().ContinueWith((querySnapshotTask) =>
{
  long lastPopulation = 0;
  foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshotTask.Result.Documents)
  {
    lastPopulation = documentSnapshot.GetValue<long>("Population");
  }

  // Construct a new query starting at this document.
  // Note: this will not have the desired effect if multiple cities have the exact same population value
  Query secondQuery = citiesRef.OrderBy("Population").StartAfter(lastPopulation);
  Task<QuerySnapshot> secondQuerySnapshot = secondQuery.GetSnapshotAsync();
سی شارپ
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query firstQuery = citiesRef.OrderBy("Population").Limit(3);

// Get the last document from the results
QuerySnapshot querySnapshot = await firstQuery.GetSnapshotAsync();
long lastPopulation = 0;
foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
{
  lastPopulation = documentSnapshot.GetValue<long>("Population");
}

// Construct a new query starting at this document.
// Note: this will not have the desired effect if multiple cities have the exact same population value
Query secondQuery = citiesRef.OrderBy("Population").StartAfter(lastPopulation);
QuerySnapshot secondQuerySnapshot = await secondQuery.GetSnapshotAsync();
روبی
cities_ref = firestore.col collection_path
first_query = cities_ref.order("population").limit(3)

# Get the last document from the results.
last_population = 0
first_query.get do |city|
 last_population = city.data[:population]
end

# Construct a new query starting at this document.
# Note: this will not have the desired effect if multiple cities have the exact same population value.
second_query = cities_ref.order("population").start_after(last_population)
second_query.get do |city|
 puts "Document #{city.document_id} returned by paginated query cursor."
end

مکان نما را بر اساس چندین فیلد تنظیم کنید

هنگام استفاده از مکان نما بر اساس مقدار فیلد (نه یک DocumentSnapshot)، می توانید موقعیت مکان نما را با افزودن فیلدهای اضافی دقیق تر کنید. این امر به ویژه در صورتی مفید است که مجموعه داده‌های شما شامل چندین سند باشد که همگی دارای ارزش یکسانی برای فیلد مکان‌نما هستند و موقعیت مکان نما را مبهم می‌کند. برای مشخص کردن بیشتر نقطه شروع یا پایان و کاهش ابهام، می توانید مقادیر فیلد اضافی را به مکان نما خود اضافه کنید.

به عنوان مثال، در یک مجموعه داده حاوی تمام شهرهایی به نام "Springfield" در ایالات متحده، چندین نقطه شروع برای یک مجموعه جستجو وجود دارد که از "Springfield" شروع شود:

شهرها
نام حالت
اسپرینگفیلد ماساچوست
اسپرینگفیلد میسوری
اسپرینگفیلد ویسکانسین

برای شروع در یک اسپرینگفیلد خاص، می توانید حالت را به عنوان یک شرط ثانویه در عبارت مکان نما اضافه کنید.

Web modular API

// Will return all Springfields
import { collection, query, orderBy, startAt } from "firebase/firestore"; 
const q1 = query(collection(db, "cities"),
  orderBy("name"),
  orderBy("state"),
  startAt("Springfield"));

// Will return "Springfield, Missouri" and "Springfield, Wisconsin"
const q2 = query(collection(db, "cities"),
  orderBy("name"),
  orderBy("state"),
  startAt("Springfield", "Missouri"));

Web namespaced API

// Will return all Springfields
db.collection("cities")
  .orderBy("name")
  .orderBy("state")
  .startAt("Springfield");

// Will return "Springfield, Missouri" and "Springfield, Wisconsin"
db.collection("cities")
  .orderBy("name")
  .orderBy("state")
  .startAt("Springfield", "Missouri");
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
// Will return all Springfields
db.collection("cities")
 .order(by: "name")
 .order(by: "state")
 .start(at: ["Springfield"])

// Will return "Springfield, Missouri" and "Springfield, Wisconsin"
db.collection("cities")
 .order(by: "name")
 .order(by: "state")
 .start(at: ["Springfield", "Missouri"])
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
// Will return all Springfields
[[[[db collectionWithPath:@"cities"]
  queryOrderedByField:@"name"]
  queryOrderedByField:@"state"]
  queryStartingAtValues:@[ @"Springfield" ]];
// Will return "Springfield, Missouri" and "Springfield, Wisconsin"
[[[[db collectionWithPath:@"cities"]
  queryOrderedByField:@"name"]
  queryOrderedByField:@"state"]
  queryStartingAtValues:@[ @"Springfield", @"Missouri" ]];

Kotlin+KTX

// Will return all Springfields
db.collection("cities")
  .orderBy("name")
  .orderBy("state")
  .startAt("Springfield")

// Will return "Springfield, Missouri" and "Springfield, Wisconsin"
db.collection("cities")
  .orderBy("name")
  .orderBy("state")
  .startAt("Springfield", "Missouri")

Java

// Will return all Springfields
db.collection("cities")
    .orderBy("name")
    .orderBy("state")
    .startAt("Springfield");

// Will return "Springfield, Missouri" and "Springfield, Wisconsin"
db.collection("cities")
    .orderBy("name")
    .orderBy("state")
    .startAt("Springfield", "Missouri");

Dart

// Will return all Springfields
db
  .collection("cities")
  .orderBy("name")
  .orderBy("state")
  .startAt(["Springfield"]);

// Will return "Springfield, Missouri" and "Springfield, Wisconsin"
db
  .collection("cities")
  .orderBy("name")
  .orderBy("state")
  .startAt(["Springfield", "Missouri"]);
جاوا
// Will return all Springfields
Query query1 = db.collection("cities").orderBy("name").orderBy("state").startAt("Springfield");

// Will return "Springfield, Missouri" and "Springfield, Wisconsin"
Query query2 =
  db.collection("cities").orderBy("name").orderBy("state").startAt("Springfield", "Missouri");
پایتون
start_at_name = (
  db.collection("cities").order_by("name").start_at({"name": "Springfield"})
)

start_at_name_and_state = (
  db.collection("cities")
  .order_by("name")
  .order_by("state")
  .start_at({"name": "Springfield", "state": "Missouri"})
)

Python

start_at_name = (
  db.collection("cities")
  .order_by("name")
  .order_by("state")
  .start_at({"name": "Springfield"})
)

start_at_name_and_state = (
  db.collection("cities")
  .order_by("name")
  .order_by("state")
  .start_at({"name": "Springfield", "state": "Missouri"})
)
C++
// This is not yet supported.
Node.js
// Will return all Springfields
const startAtNameRes = await db.collection('cities')
 .orderBy('name')
 .orderBy('state')
 .startAt('Springfield')
 .get();

// Will return 'Springfield, Missouri' and 'Springfield, Wisconsin'
const startAtNameAndStateRes = await db.collection('cities')
 .orderBy('name')
 .orderBy('state')
 .startAt('Springfield', 'Missouri')
 .get();
برو
// Will return all Springfields.
client.Collection("cities").
	OrderBy("name", firestore.Asc).
	OrderBy("state", firestore.Asc).
	StartAt("Springfield")

// Will return Springfields where state comes after Wisconsin.
client.Collection("cities").
	OrderBy("name", firestore.Asc).
	OrderBy("state", firestore.Asc).
	StartAt("Springfield", "Wisconsin")
PHP

PHP

برای اطلاعات بیشتر در مورد نصب و ایجاد کلاینت Cloud Firestore، به کتابخانه های سرویس گیرنده Cloud Firestore مراجعه کنید.

// Will return all Springfields
$query1 = $db
  ->collection('samples/php/cities')
  ->orderBy('name')
  ->orderBy('state')
  ->startAt(['Springfield']);

// Will return "Springfield, Missouri" and "Springfield, Wisconsin"
$query2 = $db
  ->collection('samples/php/cities')
  ->orderBy('name')
  ->orderBy('state')
  ->startAt(['Springfield', 'Missouri']);
وحدت
Query query1 = db.Collection("cities").OrderBy("Name").OrderBy("State").StartAt("Springfield");
Query query2 = db.Collection("cities").OrderBy("Name").OrderBy("State").StartAt("Springfield", "Missouri");
سی شارپ
Query query1 = db.Collection("cities").OrderBy("Name").OrderBy("State").StartAt("Springfield");
Query query2 = db.Collection("cities").OrderBy("Name").OrderBy("State").StartAt("Springfield", "Missouri");
روبی
# Will return all Springfields
query1 = firestore.col(collection_path).order("name").order("state").start_at("Springfield")

# Will return "Springfield, Missouri" and "Springfield, Wisconsin"
query2 = firestore.col(collection_path).order("name").order("state").start_at(["Springfield", "Missouri"])