ดำเนินการค้นหาแบบง่ายและแบบรวมใน Cloud Firestore

Cloud Firestore มีฟังก์ชันการค้นหาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการระบุเอกสารที่ต้องการเรียกข้อมูลจากกลุ่มคอลเล็กชันหรือกลุ่มคอลเล็กชัน คำค้นหาเหล่านี้ยังใช้กับ get() หรือ addSnapshotListener() ได้ด้วยตามที่อธิบายไว้ในส่วนรับข้อมูลและรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์

ตัวอย่างข้อมูล

ในการเริ่มต้น ให้เขียนข้อมูลเกี่ยวกับเมืองต่างๆ เพื่อให้เราดูวิธีต่างๆ ในการอ่านย้อนกลับได้

Web

import { collection, doc, setDoc } from "firebase/firestore"; 

const citiesRef = collection(db, "cities");

await setDoc(doc(citiesRef, "SF"), {
  name: "San Francisco", state: "CA", country: "USA",
  capital: false, population: 860000,
  regions: ["west_coast", "norcal"] });
await setDoc(doc(citiesRef, "LA"), {
  name: "Los Angeles", state: "CA", country: "USA",
  capital: false, population: 3900000,
  regions: ["west_coast", "socal"] });
await setDoc(doc(citiesRef, "DC"), {
  name: "Washington, D.C.", state: null, country: "USA",
  capital: true, population: 680000,
  regions: ["east_coast"] });
await setDoc(doc(citiesRef, "TOK"), {
  name: "Tokyo", state: null, country: "Japan",
  capital: true, population: 9000000,
  regions: ["kanto", "honshu"] });
await setDoc(doc(citiesRef, "BJ"), {
  name: "Beijing", state: null, country: "China",
  capital: true, population: 21500000,
  regions: ["jingjinji", "hebei"] });

Web

var citiesRef = db.collection("cities");

citiesRef.doc("SF").set({
  name: "San Francisco", state: "CA", country: "USA",
  capital: false, population: 860000,
  regions: ["west_coast", "norcal"] });
citiesRef.doc("LA").set({
  name: "Los Angeles", state: "CA", country: "USA",
  capital: false, population: 3900000,
  regions: ["west_coast", "socal"] });
citiesRef.doc("DC").set({
  name: "Washington, D.C.", state: null, country: "USA",
  capital: true, population: 680000,
  regions: ["east_coast"] });
citiesRef.doc("TOK").set({
  name: "Tokyo", state: null, country: "Japan",
  capital: true, population: 9000000,
  regions: ["kanto", "honshu"] });
citiesRef.doc("BJ").set({
  name: "Beijing", state: null, country: "China",
  capital: true, population: 21500000,
  regions: ["jingjinji", "hebei"] });
Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
let citiesRef = db.collection("cities")

citiesRef.document("SF").setData([
 "name": "San Francisco",
 "state": "CA",
 "country": "USA",
 "capital": false,
 "population": 860000,
 "regions": ["west_coast", "norcal"]
])
citiesRef.document("LA").setData([
 "name": "Los Angeles",
 "state": "CA",
 "country": "USA",
 "capital": false,
 "population": 3900000,
 "regions": ["west_coast", "socal"]
])
citiesRef.document("DC").setData([
 "name": "Washington D.C.",
 "country": "USA",
 "capital": true,
 "population": 680000,
 "regions": ["east_coast"]
])
citiesRef.document("TOK").setData([
 "name": "Tokyo",
 "country": "Japan",
 "capital": true,
 "population": 9000000,
 "regions": ["kanto", "honshu"]
])
citiesRef.document("BJ").setData([
 "name": "Beijing",
 "country": "China",
 "capital": true,
 "population": 21500000,
 "regions": ["jingjinji", "hebei"]
])
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
FIRCollectionReference *citiesRef = [self.db collectionWithPath:@"cities"];
[[citiesRef documentWithPath:@"SF"] setData:@{
 @"name": @"San Francisco",
 @"state": @"CA",
 @"country": @"USA",
 @"capital": @(NO),
 @"population": @860000,
 @"regions": @[@"west_coast", @"norcal"]
}];
[[citiesRef documentWithPath:@"LA"] setData:@{
 @"name": @"Los Angeles",
 @"state": @"CA",
 @"country": @"USA",
 @"capital": @(NO),
 @"population": @3900000,
 @"regions": @[@"west_coast", @"socal"]
}];
[[citiesRef documentWithPath:@"DC"] setData:@{
 @"name": @"Washington D.C.",
 @"country": @"USA",
 @"capital": @(YES),
 @"population": @680000,
 @"regions": @[@"east_coast"]
}];
[[citiesRef documentWithPath:@"TOK"] setData:@{
 @"name": @"Tokyo",
 @"country": @"Japan",
 @"capital": @(YES),
 @"population": @9000000,
 @"regions": @[@"kanto", @"honshu"]
}];
[[citiesRef documentWithPath:@"BJ"] setData:@{
 @"name": @"Beijing",
 @"country": @"China",
 @"capital": @(YES),
 @"population": @21500000,
 @"regions": @[@"jingjinji", @"hebei"]
}];

Kotlin+KTX

val cities = db.collection("cities")

val data1 = hashMapOf(
  "name" to "San Francisco",
  "state" to "CA",
  "country" to "USA",
  "capital" to false,
  "population" to 860000,
  "regions" to listOf("west_coast", "norcal"),
)
cities.document("SF").set(data1)

val data2 = hashMapOf(
  "name" to "Los Angeles",
  "state" to "CA",
  "country" to "USA",
  "capital" to false,
  "population" to 3900000,
  "regions" to listOf("west_coast", "socal"),
)
cities.document("LA").set(data2)

val data3 = hashMapOf(
  "name" to "Washington D.C.",
  "state" to null,
  "country" to "USA",
  "capital" to true,
  "population" to 680000,
  "regions" to listOf("east_coast"),
)
cities.document("DC").set(data3)

val data4 = hashMapOf(
  "name" to "Tokyo",
  "state" to null,
  "country" to "Japan",
  "capital" to true,
  "population" to 9000000,
  "regions" to listOf("kanto", "honshu"),
)
cities.document("TOK").set(data4)

val data5 = hashMapOf(
  "name" to "Beijing",
  "state" to null,
  "country" to "China",
  "capital" to true,
  "population" to 21500000,
  "regions" to listOf("jingjinji", "hebei"),
)
cities.document("BJ").set(data5)

Java

CollectionReference cities = db.collection("cities");

Map<String, Object> data1 = new HashMap<>();
data1.put("name", "San Francisco");
data1.put("state", "CA");
data1.put("country", "USA");
data1.put("capital", false);
data1.put("population", 860000);
data1.put("regions", Arrays.asList("west_coast", "norcal"));
cities.document("SF").set(data1);

Map<String, Object> data2 = new HashMap<>();
data2.put("name", "Los Angeles");
data2.put("state", "CA");
data2.put("country", "USA");
data2.put("capital", false);
data2.put("population", 3900000);
data2.put("regions", Arrays.asList("west_coast", "socal"));
cities.document("LA").set(data2);

Map<String, Object> data3 = new HashMap<>();
data3.put("name", "Washington D.C.");
data3.put("state", null);
data3.put("country", "USA");
data3.put("capital", true);
data3.put("population", 680000);
data3.put("regions", Arrays.asList("east_coast"));
cities.document("DC").set(data3);

Map<String, Object> data4 = new HashMap<>();
data4.put("name", "Tokyo");
data4.put("state", null);
data4.put("country", "Japan");
data4.put("capital", true);
data4.put("population", 9000000);
data4.put("regions", Arrays.asList("kanto", "honshu"));
cities.document("TOK").set(data4);

Map<String, Object> data5 = new HashMap<>();
data5.put("name", "Beijing");
data5.put("state", null);
data5.put("country", "China");
data5.put("capital", true);
data5.put("population", 21500000);
data5.put("regions", Arrays.asList("jingjinji", "hebei"));
cities.document("BJ").set(data5);

Dart

final cities = db.collection("cities");
final data1 = <String, dynamic>{
 "name": "San Francisco",
 "state": "CA",
 "country": "USA",
 "capital": false,
 "population": 860000,
 "regions": ["west_coast", "norcal"]
};
cities.doc("SF").set(data1);

final data2 = <String, dynamic>{
 "name": "Los Angeles",
 "state": "CA",
 "country": "USA",
 "capital": false,
 "population": 3900000,
 "regions": ["west_coast", "socal"],
};
cities.doc("LA").set(data2);

final data3 = <String, dynamic>{
 "name": "Washington D.C.",
 "state": null,
 "country": "USA",
 "capital": true,
 "population": 680000,
 "regions": ["east_coast"]
};
cities.doc("DC").set(data3);

final data4 = <String, dynamic>{
 "name": "Tokyo",
 "state": null,
 "country": "Japan",
 "capital": true,
 "population": 9000000,
 "regions": ["kanto", "honshu"]
};
cities.doc("TOK").set(data4);

final data5 = <String, dynamic>{
 "name": "Beijing",
 "state": null,
 "country": "China",
 "capital": true,
 "population": 21500000,
 "regions": ["jingjinji", "hebei"],
};
cities.doc("BJ").set(data5);
Java
CollectionReference cities = db.collection("cities");
List<ApiFuture<WriteResult>> futures = new ArrayList<>();
futures.add(
  cities
    .document("SF")
    .set(
      new City(
        "San Francisco",
        "CA",
        "USA",
        false,
        860000L,
        Arrays.asList("west_coast", "norcal"))));
futures.add(
  cities
    .document("LA")
    .set(
      new City(
        "Los Angeles",
        "CA",
        "USA",
        false,
        3900000L,
        Arrays.asList("west_coast", "socal"))));
futures.add(
  cities
    .document("DC")
    .set(
      new City(
        "Washington D.C.", null, "USA", true, 680000L, Arrays.asList("east_coast"))));
futures.add(
  cities
    .document("TOK")
    .set(
      new City(
        "Tokyo", null, "Japan", true, 9000000L, Arrays.asList("kanto", "honshu"))));
futures.add(
  cities
    .document("BJ")
    .set(
      new City(
        "Beijing",
        null,
        "China",
        true,
        21500000L,
        Arrays.asList("jingjinji", "hebei"))));
// (optional) block on documents successfully added
ApiFutures.allAsList(futures).get();
Python
class City:
  def __init__(self, name, state, country, capital=False, population=0, regions=[]):
    self.name = name
    self.state = state
    self.country = country
    self.capital = capital
    self.population = population
    self.regions = regions

  @staticmethod
  def from_dict(source):
    # ...

  def to_dict(self):
    # ...

  def __repr__(self):
    return f"City(\
        name={self.name}, \
        country={self.country}, \
        population={self.population}, \
        capital={self.capital}, \
        regions={self.regions}\
      )"

cities_ref = db.collection("cities")
cities_ref.document("BJ").set(
  City("Beijing", None, "China", True, 21500000, ["hebei"]).to_dict()
)
cities_ref.document("SF").set(
  City(
    "San Francisco", "CA", "USA", False, 860000, ["west_coast", "norcal"]
  ).to_dict()
)
cities_ref.document("LA").set(
  City(
    "Los Angeles", "CA", "USA", False, 3900000, ["west_coast", "socal"]
  ).to_dict()
)
cities_ref.document("DC").set(
  City("Washington D.C.", None, "USA", True, 680000, ["east_coast"]).to_dict()
)
cities_ref.document("TOK").set(
  City("Tokyo", None, "Japan", True, 9000000, ["kanto", "honshu"]).to_dict()
)

Python

class City:
  def __init__(self, name, state, country, capital=False, population=0, regions=[]):
    self.name = name
    self.state = state
    self.country = country
    self.capital = capital
    self.population = population
    self.regions = regions

  @staticmethod
  def from_dict(source):
    # ...

  def to_dict(self):
    # ...

  def __repr__(self):
    return f"City(\
        name={self.name}, \
        country={self.country}, \
        population={self.population}, \
        capital={self.capital}, \
        regions={self.regions}\
      )"

cities_ref = db.collection("cities")
await cities_ref.document("BJ").set(
  City("Beijing", None, "China", True, 21500000, ["hebei"]).to_dict()
)
await cities_ref.document("SF").set(
  City(
    "San Francisco", "CA", "USA", False, 860000, ["west_coast", "norcal"]
  ).to_dict()
)
await cities_ref.document("LA").set(
  City(
    "Los Angeles", "CA", "USA", False, 3900000, ["west_coast", "socal"]
  ).to_dict()
)
await cities_ref.document("DC").set(
  City("Washington D.C.", None, "USA", True, 680000, ["east_coast"]).to_dict()
)
await cities_ref.document("TOK").set(
  City("Tokyo", None, "Japan", True, 9000000, ["kanto", "honshu"]).to_dict()
)
C++
CollectionReference cities = db->Collection("cities");

cities.Document("SF").Set({
  {"name", FieldValue::String("San Francisco")},
  {"state", FieldValue::String("CA")},
  {"country", FieldValue::String("USA")},
  {"capital", FieldValue::Boolean(false)},
  {"population", FieldValue::Integer(860000)},
  {"regions", FieldValue::Array({FieldValue::String("west_coast"),
                  FieldValue::String("norcal")})},
});

cities.Document("LA").Set({
  {"name", FieldValue::String("Los Angeles")},
  {"state", FieldValue::String("CA")},
  {"country", FieldValue::String("USA")},
  {"capital", FieldValue::Boolean(false)},
  {"population", FieldValue::Integer(3900000)},
  {"regions", FieldValue::Array({FieldValue::String("west_coast"),
                  FieldValue::String("socal")})},
});

cities.Document("DC").Set({
  {"name", FieldValue::String("Washington D.C.")},
  {"state", FieldValue::Null()},
  {"country", FieldValue::String("USA")},
  {"capital", FieldValue::Boolean(true)},
  {"population", FieldValue::Integer(680000)},
  {"regions",
   FieldValue::Array({FieldValue::String("east_coast")})},
});

cities.Document("TOK").Set({
  {"name", FieldValue::String("Tokyo")},
  {"state", FieldValue::Null()},
  {"country", FieldValue::String("Japan")},
  {"capital", FieldValue::Boolean(true)},
  {"population", FieldValue::Integer(9000000)},
  {"regions", FieldValue::Array({FieldValue::String("kanto"),
                  FieldValue::String("honshu")})},
});

cities.Document("BJ").Set({
  {"name", FieldValue::String("Beijing")},
  {"state", FieldValue::Null()},
  {"country", FieldValue::String("China")},
  {"capital", FieldValue::Boolean(true)},
  {"population", FieldValue::Integer(21500000)},
  {"regions", FieldValue::Array({FieldValue::String("jingjinji"),
                  FieldValue::String("hebei")})},
});
Node.js
const citiesRef = db.collection('cities');

await citiesRef.doc('SF').set({
 name: 'San Francisco', state: 'CA', country: 'USA',
 capital: false, population: 860000,
 regions: ['west_coast', 'norcal']
});
await citiesRef.doc('LA').set({
 name: 'Los Angeles', state: 'CA', country: 'USA',
 capital: false, population: 3900000,
 regions: ['west_coast', 'socal']
});
await citiesRef.doc('DC').set({
 name: 'Washington, D.C.', state: null, country: 'USA',
 capital: true, population: 680000,
 regions: ['east_coast']
});
await citiesRef.doc('TOK').set({
 name: 'Tokyo', state: null, country: 'Japan',
 capital: true, population: 9000000,
 regions: ['kanto', 'honshu']
});
await citiesRef.doc('BJ').set({
 name: 'Beijing', state: null, country: 'China',
 capital: true, population: 21500000,
 regions: ['jingjinji', 'hebei']
});
Go
cities := []struct {
	id string
	c City
}{
	{
		id: "SF",
		c: City{Name: "San Francisco", State: "CA", Country: "USA",
			Capital: false, Population: 860000,
			Regions: []string{"west_coast", "norcal"}},
	},
	{
		id: "LA",
		c: City{Name: "Los Angeles", State: "CA", Country: "USA",
			Capital: false, Population: 3900000,
			Regions: []string{"west_coast", "socal"}},
	},
	{
		id: "DC",
		c: City{Name: "Washington D.C.", Country: "USA",
			Capital: true, Population: 680000,
			Regions: []string{"east_coast"}},
	},
	{
		id: "TOK",
		c: City{Name: "Tokyo", Country: "Japan",
			Capital: true, Population: 9000000,
			Regions: []string{"kanto", "honshu"}},
	},
	{
		id: "BJ",
		c: City{Name: "Beijing", Country: "China",
			Capital: true, Population: 21500000,
			Regions: []string{"jingjinji", "hebei"}},
	},
}
for _, c := range cities {
	if _, err := client.Collection("cities").Doc(c.id).Set(ctx, c.c); err != nil {
		return err
	}
}
PHP
$citiesRef = $db->collection('samples/php/cities');
$citiesRef->document('SF')->set([
  'name' => 'San Francisco',
  'state' => 'CA',
  'country' => 'USA',
  'capital' => false,
  'population' => 860000,
  'regions' => ['west_coast', 'norcal']
]);
$citiesRef->document('LA')->set([
  'name' => 'Los Angeles',
  'state' => 'CA',
  'country' => 'USA',
  'capital' => false,
  'population' => 3900000,
  'regions' => ['west_coast', 'socal']
]);
$citiesRef->document('DC')->set([
  'name' => 'Washington D.C.',
  'state' => null,
  'country' => 'USA',
  'capital' => true,
  'population' => 680000,
  'regions' => ['east_coast']
]);
$citiesRef->document('TOK')->set([
  'name' => 'Tokyo',
  'state' => null,
  'country' => 'Japan',
  'capital' => true,
  'population' => 9000000,
  'regions' => ['kanto', 'honshu']
]);
$citiesRef->document('BJ')->set([
  'name' => 'Beijing',
  'state' => null,
  'country' => 'China',
  'capital' => true,
  'population' => 21500000,
  'regions' => ['jingjinji', 'hebei']
]);
printf('Added example cities data to the cities collection.' . PHP_EOL);
Unity
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
citiesRef.Document("SF").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
  { "Name", "San Francisco" },
  { "State", "CA" },
  { "Country", "USA" },
  { "Capital", false },
  { "Population", 860000 },
  { "Regions", new ArrayList{"west_coast", "norcal"} }
});
citiesRef.Document("LA").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
  { "Name", "Los Angeles" },
  { "State", "CA" },
  { "Country", "USA" },
  { "Capital", false },
  { "Population", 3900000 },
  { "Regions", new ArrayList{"west_coast", "socal"} }
});
citiesRef.Document("DC").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
  { "Name", "Washington D.C." },
  { "State", null },
  { "Country", "USA" },
  { "Capital", true },
  { "Population", 680000 },
  { "Regions", new ArrayList{"east_coast"} }
});
citiesRef.Document("TOK").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
  { "Name", "Tokyo" },
  { "State", null },
  { "Country", "Japan" },
  { "Capital", true },
  { "Population", 9000000 },
  { "Regions", new ArrayList{"kanto", "honshu"} }
});
citiesRef.Document("BJ").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
  { "Name", "Beijing" },
  { "State", null },
  { "Country", "China" },
  { "Capital", true },
  { "Population", 21500000 },
  { "Regions", new ArrayList{"jingjinji", "hebei"} }
});
C#
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
await citiesRef.Document("SF").SetAsync(new Dictionary<string, object>
{
  { "Name", "San Francisco" },
  { "State", "CA" },
  { "Country", "USA" },
  { "Capital", false },
  { "Population", 860000 },
  { "Regions", new[] {"west_coast", "norcal"} }
});
await citiesRef.Document("LA").SetAsync(new Dictionary<string, object>
{
  { "Name", "Los Angeles" },
    { "State", "CA" },
    { "Country", "USA" },
    { "Capital", false },
    { "Population", 3900000 },
    { "Regions", new[] {"west_coast", "socal"} }
});
await citiesRef.Document("DC").SetAsync(new Dictionary<string, object>
{
  { "Name", "Washington D.C." },
  { "State", null },
  { "Country", "USA" },
  { "Capital", true },
  { "Population", 680000 },
  { "Regions", new[] {"east_coast"} }
});
await citiesRef.Document("TOK").SetAsync(new Dictionary<string, object>
{
  { "Name", "Tokyo" },
  { "State", null },
  { "Country", "Japan" },
  { "Capital", true },
  { "Population", 9000000 },
  { "Regions", new[] {"kanto", "honshu"} }
});
await citiesRef.Document("BJ").SetAsync(new Dictionary<string, object>
{
  { "Name", "Beijing" },
  { "State", null },
  { "Country", "China" },
  { "Capital", true },
  { "Population", 21500000 },
  { "Regions", new[] {"jingjinji", "hebei"} }
});
Console.WriteLine("Added example cities data to the cities collection.");
Ruby
cities_ref = firestore.col collection_path
cities_ref.doc("SF").set(
 {
  name:    "San Francisco",
  state:   "CA",
  country:  "USA",
  capital:  false,
  population: 860_000,
  regions:  ["west_coast", "norcal"]
 }
)
cities_ref.doc("LA").set(
 {
  name:    "Los Angeles",
  state:   "CA",
  country:  "USA",
  capital:  false,
  population: 3_900_000,
  regions:  ["west_coast", "socal"]
 }
)
cities_ref.doc("DC").set(
 {
  name:    "Washington D.C.",
  state:   nil,
  country:  "USA",
  capital:  true,
  population: 680_000,
  regions:  ["east_coast"]
 }
)
cities_ref.doc("TOK").set(
 {
  name:    "Tokyo",
  state:   nil,
  country:  "Japan",
  capital:  true,
  population: 9_000_000,
  regions:  ["kanto", "honshu"]
 }
)
cities_ref.doc("BJ").set(
 {
  name:    "Beijing",
  state:   nil,
  country:  "China",
  capital:  true,
  population: 21_500_000,
  regions:  ["jingjinji", "hebei"]
 }
)

คำค้นหาแบบง่าย

คำค้นหาต่อไปนี้จะแสดงเมืองทั้งหมดที่มีรัฐ CA

Web

// Create a reference to the cities collection
import { collection, query, where } from "firebase/firestore";
const citiesRef = collection(db, "cities");

// Create a query against the collection.
const q = query(citiesRef, where("state", "==", "CA"));

Web

// Create a reference to the cities collection
var citiesRef = db.collection("cities");

// Create a query against the collection.
var query = citiesRef.where("state", "==", "CA");
Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
// Create a reference to the cities collection
let citiesRef = db.collection("cities")

// Create a query against the collection.
let query = citiesRef.whereField("state", isEqualTo: "CA")
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
// Create a reference to the cities collection
FIRCollectionReference *citiesRef = [self.db collectionWithPath:@"cities"];
// Create a query against the collection.
FIRQuery *query = [citiesRef queryWhereField:@"state" isEqualTo:@"CA"];

Kotlin+KTX

// Create a reference to the cities collection
val citiesRef = db.collection("cities")

// Create a query against the collection.
val query = citiesRef.whereEqualTo("state", "CA")

Java

// Create a reference to the cities collection
CollectionReference citiesRef = db.collection("cities");

// Create a query against the collection.
Query query = citiesRef.whereEqualTo("state", "CA");

Dart

// Create a reference to the cities collection
final citiesRef = db.collection("cities");

// Create a query against the collection.
final query = citiesRef.where("state", isEqualTo: "CA");
Java
// Create a reference to the cities collection
CollectionReference cities = db.collection("cities");
// Create a query against the collection.
Query query = cities.whereEqualTo("state", "CA");
// retrieve query results asynchronously using query.get()
ApiFuture<QuerySnapshot> querySnapshot = query.get();

for (DocumentSnapshot document : querySnapshot.get().getDocuments()) {
 System.out.println(document.getId());
}
Python
# Create a reference to the cities collection
cities_ref = db.collection("cities")

# Create a query against the collection
query_ref = cities_ref.where(filter=FieldFilter("state", "==", "CA"))

Python

# Create a reference to the cities collection
cities_ref = db.collection("cities")

# Create a query against the collection
query_ref = cities_ref.where(filter=FieldFilter("state", "==", "CA"))
C++
CollectionReference cities_ref = db->Collection("cities");
// Create a query against the collection.
Query query_ca =
  cities_ref.WhereEqualTo("state", FieldValue::String("CA"));
Node.js
// Create a reference to the cities collection
const citiesRef = db.collection('cities');

// Create a query against the collection
const queryRef = citiesRef.where('state', '==', 'CA');
Go
query := client.Collection("cities").Where("state", "==", "CA")
PHP
$citiesRef = $db->collection('samples/php/cities');
$query = $citiesRef->where('state', '=', 'CA');
$snapshot = $query->documents();
foreach ($snapshot as $document) {
  printf('Document %s returned by query state=CA' . PHP_EOL, $document->id());
}
Unity
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query query = citiesRef.WhereEqualTo("State", "CA");
query.GetSnapshotAsync().ContinueWithOnMainThread((querySnapshotTask) =>
{
  foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshotTask.Result.Documents)
  {
    Debug.Log(String.Format("Document {0} returned by query State=CA", documentSnapshot.Id));
  } 
});
C#
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query query = citiesRef.WhereEqualTo("State", "CA");
QuerySnapshot querySnapshot = await query.GetSnapshotAsync();
foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
{
  Console.WriteLine("Document {0} returned by query State=CA", documentSnapshot.Id);
}
Ruby
cities_ref = firestore.col collection_path

query = cities_ref.where "state", "=", "CA"

query.get do |city|
 puts "Document #{city.document_id} returned by query state=CA."
end

ข้อความค้นหาต่อไปนี้จะแสดงเมืองหลวงทั้งหมด:

Web

import { collection, query, where } from "firebase/firestore";
const citiesRef = collection(db, "cities");

const q = query(citiesRef, where("capital", "==", true));

Web

var citiesRef = db.collection("cities");

var query = citiesRef.where("capital", "==", true);
Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
let capitalCities = db.collection("cities").whereField("capital", isEqualTo: true)
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
FIRQuery *capitalCities =
  [[self.db collectionWithPath:@"cities"] queryWhereField:@"capital" isEqualTo:@YES];

Kotlin+KTX

val capitalCities = db.collection("cities").whereEqualTo("capital", true)

Java

Query capitalCities = db.collection("cities").whereEqualTo("capital", true);

Dart

final capitalcities =
  db.collection("cities").where("capital", isEqualTo: true);
Java
// Create a reference to the cities collection
CollectionReference cities = db.collection("cities");
// Create a query against the collection.
Query query = cities.whereEqualTo("capital", true);
// retrieve query results asynchronously using query.get()
ApiFuture<QuerySnapshot> querySnapshot = query.get();

for (DocumentSnapshot document : querySnapshot.get().getDocuments()) {
 System.out.println(document.getId());
}
Python
cities_ref = db.collection("cities")

query = cities_ref.where(filter=FieldFilter("capital", "==", True))

Python

cities_ref = db.collection("cities")

query = cities_ref.where(filter=FieldFilter("capital", "==", True))
C++
Query capital_cities = db->Collection("cities").WhereEqualTo(
  "capital", FieldValue::Boolean(true));
Node.js
// Create a reference to the cities collection
const citiesRef = db.collection('cities');

// Create a query against the collection
const allCapitalsRes = citiesRef.where('capital', '==', true);
Go
query := client.Collection("cities").Where("capital", "==", true)
PHP
$citiesRef = $db->collection('samples/php/cities');
$query = $citiesRef->where('capital', '=', true);
$snapshot = $query->documents();
foreach ($snapshot as $document) {
  printf('Document %s returned by query capital=true' . PHP_EOL, $document->id());
}
Unity
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query query = citiesRef.WhereEqualTo("Capital", true);
query.GetSnapshotAsync().ContinueWithOnMainThread((querySnapshotTask) =>
{
  foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshotTask.Result.Documents)
  {
    Debug.Log(String.Format("Document {0} returned by query Capital=true", documentSnapshot.Id));
  } 
});
C#
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query query = citiesRef.WhereEqualTo("Capital", true);
QuerySnapshot querySnapshot = await query.GetSnapshotAsync();
foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
{
  Console.WriteLine("Document {0} returned by query Capital=true", documentSnapshot.Id);
}
Ruby
cities_ref = firestore.col collection_path

query = cities_ref.where "capital", "=", true

query.get do |city|
 puts "Document #{city.document_id} returned by query capital=true."
end

ดำเนินการค้นหา

หลังจากที่สร้างออบเจ็กต์การค้นหาแล้ว ให้ใช้ฟังก์ชัน get() เพื่อดึงผลลัพธ์

Web

import { collection, query, where, getDocs } from "firebase/firestore";

const q = query(collection(db, "cities"), where("capital", "==", true));

const querySnapshot = await getDocs(q);
querySnapshot.forEach((doc) => {
 // doc.data() is never undefined for query doc snapshots
 console.log(doc.id, " => ", doc.data());
});

Web

db.collection("cities").where("capital", "==", true)
  .get()
  .then((querySnapshot) => {
    querySnapshot.forEach((doc) => {
      // doc.data() is never undefined for query doc snapshots
      console.log(doc.id, " => ", doc.data());
    });
  })
  .catch((error) => {
    console.log("Error getting documents: ", error);
  });
Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
do {
 let querySnapshot = try await db.collection("cities").whereField("capital", isEqualTo: true)
  .getDocuments()
 for document in querySnapshot.documents {
  print("\(document.documentID) => \(document.data())")
 }
} catch {
 print("Error getting documents: \(error)")
}
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] queryWhereField:@"capital" isEqualTo:@(YES)]
  getDocumentsWithCompletion:^(FIRQuerySnapshot *snapshot, NSError *error) {
   if (error != nil) {
    NSLog(@"Error getting documents: %@", error);
   } else {
    for (FIRDocumentSnapshot *document in snapshot.documents) {
     NSLog(@"%@ => %@", document.documentID, document.data);
    }
   }
  }];

Kotlin+KTX

db.collection("cities")
  .whereEqualTo("capital", true)
  .get()
  .addOnSuccessListener { documents ->
    for (document in documents) {
      Log.d(TAG, "${document.id} => ${document.data}")
    }
  }
  .addOnFailureListener { exception ->
    Log.w(TAG, "Error getting documents: ", exception)
  }

Java

db.collection("cities")
    .whereEqualTo("capital", true)
    .get()
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<QuerySnapshot>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<QuerySnapshot> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          for (QueryDocumentSnapshot document : task.getResult()) {
            Log.d(TAG, document.getId() + " => " + document.getData());
          }
        } else {
          Log.d(TAG, "Error getting documents: ", task.getException());
        }
      }
    });

Dart

db.collection("cities").where("capital", isEqualTo: true).get().then(
 (querySnapshot) {
  print("Successfully completed");
  for (var docSnapshot in querySnapshot.docs) {
   print('${docSnapshot.id} => ${docSnapshot.data()}');
  }
 },
 onError: (e) => print("Error completing: $e"),
);
Java
// asynchronously retrieve multiple documents
ApiFuture<QuerySnapshot> future = db.collection("cities").whereEqualTo("capital", true).get();
// future.get() blocks on response
List<QueryDocumentSnapshot> documents = future.get().getDocuments();
for (DocumentSnapshot document : documents) {
 System.out.println(document.getId() + " => " + document.toObject(City.class));
}
Python
# Note: Use of CollectionRef stream() is prefered to get()
docs = (
  db.collection("cities")
  .where(filter=FieldFilter("capital", "==", True))
  .stream()
)

for doc in docs:
  print(f"{doc.id} => {doc.to_dict()}")

Python

# Note: Use of CollectionRef stream() is prefered to get()
docs = (
  db.collection("cities")
  .where(filter=FieldFilter("capital", "==", True))
  .stream()
)

async for doc in docs:
  print(f"{doc.id} => {doc.to_dict()}")
C++
db->Collection("cities")
  .WhereEqualTo("capital", FieldValue::Boolean(true))
  .Get()
  .OnCompletion([](const Future<QuerySnapshot>& future) {
   if (future.error() == Error::kErrorOk) {
    for (const DocumentSnapshot& document :
       future.result()->documents()) {
     std::cout << document << std::endl;
    }
   } else {
    std::cout << "Error getting documents: " << future.error_message()
         << std::endl;
   }
  });
Node.js
const citiesRef = db.collection('cities');
const snapshot = await citiesRef.where('capital', '==', true).get();
if (snapshot.empty) {
 console.log('No matching documents.');
 return;
} 

snapshot.forEach(doc => {
 console.log(doc.id, '=>', doc.data());
});
Go

import (
	"context"
	"fmt"

	"cloud.google.com/go/firestore"
	"google.golang.org/api/iterator"
)

func multipleDocs(ctx context.Context, client *firestore.Client) error {
	fmt.Println("All capital cities:")
	iter := client.Collection("cities").Where("capital", "==", true).Documents(ctx)
	for {
		doc, err := iter.Next()
		if err == iterator.Done {
			break
		}
		if err != nil {
			return err
		}
		fmt.Println(doc.Data())
	}
	return nil
}
PHP

PHP

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและสร้างไคลเอ็นต์ Cloud Firestore ได้ที่ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Cloud Firestore

$citiesRef = $db->collection('samples/php/cities');
$query = $citiesRef->where('capital', '=', true);
$documents = $query->documents();
foreach ($documents as $document) {
  if ($document->exists()) {
    printf('Document data for document %s:' . PHP_EOL, $document->id());
    print_r($document->data());
    printf(PHP_EOL);
  } else {
    printf('Document %s does not exist!' . PHP_EOL, $document->id());
  }
}
Unity
Query capitalQuery = db.Collection("cities").WhereEqualTo("Capital", true);
capitalQuery.GetSnapshotAsync().ContinueWithOnMainThread(task => {
 QuerySnapshot capitalQuerySnapshot = task.Result;
 foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in capitalQuerySnapshot.Documents) {
  Debug.Log(String.Format("Document data for {0} document:", documentSnapshot.Id));
  Dictionary<string, object> city = documentSnapshot.ToDictionary();
  foreach (KeyValuePair<string, object> pair in city) {
   Debug.Log(String.Format("{0}: {1}", pair.Key, pair.Value));
  }

  // Newline to separate entries
  Debug.Log("");
 };
});
C#
Query capitalQuery = db.Collection("cities").WhereEqualTo("Capital", true);
QuerySnapshot capitalQuerySnapshot = await capitalQuery.GetSnapshotAsync();
foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in capitalQuerySnapshot.Documents)
{
  Console.WriteLine("Document data for {0} document:", documentSnapshot.Id);
  Dictionary<string, object> city = documentSnapshot.ToDictionary();
  foreach (KeyValuePair<string, object> pair in city)
  {
    Console.WriteLine("{0}: {1}", pair.Key, pair.Value);
  }
  Console.WriteLine("");
}
Ruby
cities_ref = firestore.col collection_path

query = cities_ref.where "capital", "=", true

query.get do |city|
 puts "#{city.document_id} data: #{city.data}."
end

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกผลการค้นหาในรับข้อมูล นอกจากนี้ คุณยังเพิ่ม Listener ลงในคำค้นหาเพื่อรับผลลัพธ์ปัจจุบันและฟังการอัปเดตในอนาคตได้ด้วย

โอเปอเรเตอร์การค้นหา

เมธอด where() มีพารามิเตอร์ 3 รายการ ได้แก่ ช่องที่จะกรอง โอเปอเรเตอร์การเปรียบเทียบ และค่า Cloud Firestore รองรับโอเปอเรเตอร์การเปรียบเทียบต่อไปนี้

เช่น

Web

const stateQuery = query(citiesRef, where("state", "==", "CA"));
const populationQuery = query(citiesRef, where("population", "<", 100000));
const nameQuery = query(citiesRef, where("name", ">=", "San Francisco"));

Web

const stateQuery = citiesRef.where("state", "==", "CA");
const populationQuery = citiesRef.where("population", "<", 100000);
const nameQuery = citiesRef.where("name", ">=", "San Francisco");
Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
let stateQuery = citiesRef.whereField("state", isEqualTo: "CA")
let populationQuery = citiesRef.whereField("population", isLessThan: 100000)
let nameQuery = citiesRef.whereField("name", isGreaterThanOrEqualTo: "San Francisco")
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
FIRQuery *stateQuery = [citiesRef queryWhereField:@"state" isEqualTo:@"CA"];
FIRQuery *populationQuery = [citiesRef queryWhereField:@"population" isLessThan:@100000];
FIRQuery *nameQuery = [citiesRef queryWhereField:@"name" isGreaterThanOrEqualTo:@"San Francisco"];

Kotlin+KTX

val stateQuery = citiesRef.whereEqualTo("state", "CA")
val populationQuery = citiesRef.whereLessThan("population", 100000)
val nameQuery = citiesRef.whereGreaterThanOrEqualTo("name", "San Francisco")

Java

Query stateQuery = citiesRef.whereEqualTo("state", "CA");
Query populationQuery = citiesRef.whereLessThan("population", 100000);
Query nameQuery = citiesRef.whereGreaterThanOrEqualTo("name", "San Francisco");

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
final stateQuery = citiesRef.where("state", isEqualTo: "CA");
final populationQuery = citiesRef.where("population", isLessThan: 100000);
final nameQuery = citiesRef.where("name", isEqualTo: "San Francisco");
Java
Query stateQuery = cities.whereEqualTo("state", "CA");
Query populationQuery = cities.whereLessThan("population", 1000000L);
Query nameQuery = cities.whereGreaterThanOrEqualTo("name", "San Francisco");
Python
cities_ref = db.collection("cities")

cities_ref.where(filter=FieldFilter("state", "==", "CA"))
cities_ref.where(filter=FieldFilter("population", "<", 1000000))
cities_ref.where(filter=FieldFilter("name", ">=", "San Francisco"))

Python

cities_ref = db.collection("cities")

cities_ref.where(filter=FieldFilter("state", "==", "CA"))
cities_ref.where(filter=FieldFilter("population", "<", 1000000))
cities_ref.where(filter=FieldFilter("name", ">=", "San Francisco"))
C++
cities_ref.WhereEqualTo("state", FieldValue::String("CA"));
cities_ref.WhereLessThan("population", FieldValue::Integer(100000));
cities_ref.WhereGreaterThanOrEqualTo("name",
                   FieldValue::String("San Francisco"));
Node.js
const stateQueryRes = await citiesRef.where('state', '==', 'CA').get();
const populationQueryRes = await citiesRef.where('population', '<', 1000000).get();
const nameQueryRes = await citiesRef.where('name', '>=', 'San Francisco').get();
Go
countryQuery := cities.Where("state", "==", "CA")
popQuery := cities.Where("population", "<", 1000000)
cityQuery := cities.Where("name", ">=", "San Francisco")
PHP
$stateQuery = $citiesRef->where('state', '=', 'CA');
$populationQuery = $citiesRef->where('population', '>', 1000000);
$nameQuery = $citiesRef->where('name', '>=', 'San Francisco');
Unity
Query stateQuery = citiesRef.WhereEqualTo("State", "CA");
Query populationQuery = citiesRef.WhereGreaterThan("Population", 1000000);
Query nameQuery = citiesRef.WhereGreaterThanOrEqualTo("Name", "San Francisco");
C#
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query stateQuery = citiesRef.WhereEqualTo("State", "CA");
Query populationQuery = citiesRef.WhereGreaterThan("Population", 1000000);
Query nameQuery = citiesRef.WhereGreaterThanOrEqualTo("Name", "San Francisco");
Ruby
state_query   = cities_ref.where "state", "=", "CA"
population_query = cities_ref.where "population", ">", 1_000_000
name_query    = cities_ref.where "name", ">=", "San Francisco"

ไม่เท่ากับ (!=)

ใช้โอเปอเรเตอร์ไม่เท่ากับ (!=) เพื่อแสดงเอกสารที่มีช่องหนึ่งๆ อยู่และไม่ตรงกับค่าเปรียบเทียบ เช่น

Web

const notCapitalQuery = query(citiesRef, where("capital", "!=", false));

Web

citiesRef.where("capital", "!=", false);
Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
let notEqualQuery = citiesRef.whereField("capital", isNotEqualTo: false)
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
query = [citiesRef queryWhereField:@"capital" isNotEqualTo:@NO];

Kotlin+KTX

val notCapitalQuery = citiesRef.whereNotEqualTo("capital", false)

Java

Query notCapitalQuery = citiesRef.whereNotEqualTo("capital", false);

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
final notCapitals = citiesRef.where("capital", isNotEqualTo: true);
Java
CollectionReference citiesRef = db.collection("cities");

Query query = citiesRef.whereNotEqualTo("capital", false);
Python
// Snippet not yet available
C++
cities_ref.WhereNotEqualTo("capital", FieldValue::Boolean(false));
Node.js
const capitalNotFalseRes = await citiesRef.where('capital', '!=', false).get();
Go
// Snippet not yet available
PHP
$stateQuery = $citiesRef->where('capital', '!=', false);
Unity
Query query = citiesRef.WhereNotEqualTo("capital", false);
Query query = citiesRef.WhereNotEqualTo("capital", false);
C#
// Snippet not yet available
Ruby
cities_ref = firestore.col collection_path
query = cities_ref.where "capital", "!=", false

การค้นหานี้จะแสดงเอกสาร city ทุกฉบับที่มีช่อง capital ด้วยค่าอื่นที่ไม่ใช่ false หรือ null ซึ่งรวมถึงเอกสาร city รายการที่ค่าในช่อง capital เท่ากับ true หรือค่าที่ไม่ใช่บูลีนนอกเหนือจาก null

การค้นหานี้ไม่ได้แสดงผลเอกสาร city ที่ไม่มีช่อง capital ไม่เท่ากับ (!=) และคำค้นหา not-in รายการจะยกเว้นเอกสารที่ไม่มีช่องที่ระบุ

จะมีช่องอยู่เมื่อตั้งค่าเป็นค่าใดๆ รวมถึงสตริงว่าง (""), null และ NaN (ไม่ใช่ตัวเลข) โปรดทราบว่าค่าในช่อง null ไม่ตรงกับข้อความ != เนื่องจาก x != null จะประเมินค่าเป็น undefined

ข้อจำกัด

โปรดทราบข้อจำกัดต่อไปนี้สำหรับการค้นหา != รายการ

 • มีเพียงเอกสารที่มีช่องที่ระบุเท่านั้นที่จะตรงกับการค้นหา
 • คุณไม่สามารถรวม not-in และ != ในข้อความค้นหาแบบผสม
 • ในการค้นหาแบบผสม การเปรียบเทียบช่วง (<, <=, >, >=) และไม่เท่ากับ (!=, not-in) ต้องกรองทั้งหมดในช่องเดียวกัน

การเป็นสมาชิกอาร์เรย์

คุณใช้โอเปอเรเตอร์ array-contains เพื่อกรองตามค่าอาร์เรย์ได้ เช่น

Web

import { query, where } from "firebase/firestore"; 
const q = query(citiesRef, where("regions", "array-contains", "west_coast"));

Web

citiesRef.where("regions", "array-contains", "west_coast");
Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
citiesRef
 .whereField("regions", arrayContains: "west_coast")
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
[citiesRef queryWhereField:@"state" arrayContains:@"west_coast"];

Kotlin+KTX

val citiesRef = db.collection("cities")

citiesRef.whereArrayContains("regions", "west_coast")

Java

CollectionReference citiesRef = db.collection("cities");

citiesRef.whereArrayContains("regions", "west_coast");

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
final westCoastcities =
  citiesRef.where("regions", arrayContains: "west_coast");
Java
CollectionReference citiesRef = db.collection("cities");
Query westCoastQuery = citiesRef.whereArrayContains("regions", "west_coast");
Python
cities_ref = db.collection("cities")

query = cities_ref.where(
  filter=FieldFilter("regions", "array_contains", "west_coast")
)

Python

cities_ref = db.collection("cities")

query = cities_ref.where(
  filter=FieldFilter("regions", "array_contains", "west_coast")
)
C++
CollectionReference cities_ref = db->Collection("cities");

cities_ref.WhereArrayContains("region", FieldValue::String("west_coast"));
Node.js
const westCoastCities = citiesRef.where('regions', 'array-contains',
 'west_coast').get();
Go
query := cities.Where("regions", "array-contains", "west_coast").Documents(ctx)
PHP
$containsQuery = $citiesRef->where('regions', 'array-contains', 'west_coast');
Unity
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query arrayContainsQuery = citiesRef.WhereArrayContains("region", "west_coast");
C#
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query query = citiesRef.WhereArrayContains("Regions", "west_coast");
Ruby
cities_ref = firestore.col collection_path
cities = cities_ref.where "regions", "array-contains", "west_coast"

การค้นหานี้จะแสดงเอกสาร city ทุกฉบับซึ่งช่อง regions เป็นอาร์เรย์ที่มี west_coast หากอาร์เรย์มีค่าที่คุณค้นหาหลายอินสแตนซ์ เอกสารจะรวมอยู่ในผลลัพธ์เพียงครั้งเดียว

คุณใช้ข้อความ array-contains ได้ไม่เกิน 1 คำสั่งต่อการแยก (or กลุ่ม) คุณรวม array-contains กับ array-contains-any ในการแยกส่วนเดียวกันไม่ได้

in, not-in และ array-contains-any

ใช้โอเปอเรเตอร์ in เพื่อรวมวลีที่เท่ากับไม่เกิน 30 รายการ (==) ในช่องเดียวกันด้วย OR เชิงตรรกะ คำค้นหา in จะแสดงเอกสารที่ช่องที่ระบุตรงกับค่าการเปรียบเทียบใดๆ เช่น

Web

import { query, where } from "firebase/firestore";

const q = query(citiesRef, where('country', 'in', ['USA', 'Japan']));

Web

citiesRef.where('country', 'in', ['USA', 'Japan']);
Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
let citiesRef = db.collection("cities")

citiesRef.whereField("country", in: ["USA", "Japan"])
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
FIRCollectionReference *citiesRef = [self.db collectionWithPath:@"cities"];

[citiesRef queryWhereField:@"country" in:@[@"USA", @"Japan"]];

Kotlin+KTX

val citiesRef = db.collection("cities")

citiesRef.whereIn("country", listOf("USA", "Japan"))

Java

CollectionReference citiesRef = db.collection("cities");

citiesRef.whereIn("country", Arrays.asList("USA", "Japan"));

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
final cities = citiesRef.where("country", whereIn: ["USA", "Japan"]);
Java
CollectionReference citiesRef = db.collection("cities");

Query query = citiesRef.whereIn("country", Arrays.asList("USA", "Japan"));
Python
cities_ref = db.collection("cities")

query = cities_ref.where(filter=FieldFilter("country", "in", ["USA", "Japan"]))
return query

Python

cities_ref = db.collection("cities")

query = cities_ref.where(filter=FieldFilter("country", "in", ["USA", "Japan"]))
return query
C++
CollectionReference cities_ref = db->Collection("cities");

cities_ref.WhereIn("country", std::vector<FieldValue> {
 FieldValue::String("USA"),
 FieldValue::String("Japan")
});
Node.js
const usaOrJapan = await citiesRef.where('country', 'in', ['USA', 'Japan']).get();
Go
cities := client.Collection("cities")
query := cities.Where("country", "in", []string{"USA", "Japan"}).Documents(ctx)
PHP
$rangeQuery = $citiesRef->where('country', 'in', ['USA', 'Japan']);
Unity
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
List countriesList = new List<object>() {"USA", "Japan"};

Query whereInQuery = citiesRef.WhereIn("country", countriesList);
C#
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query query = citiesRef.WhereIn("Country", new[] { "USA", "Japan" });
Ruby
cities_ref = firestore.col collection_path
usr_or_japan = cities_ref.where "country", "in", ["USA", "Japan"]

การค้นหานี้จะแสดงเอกสาร city ทั้งหมดที่มีการตั้งค่าช่อง country เป็น USA หรือ Japan ข้อมูลตัวอย่างประกอบด้วยเอกสาร SF, LA, DC และ TOK

not-in

ใช้โอเปอเรเตอร์ not-in เพื่อรวมวลีที่ไม่เท่ากับ (!=) ได้สูงสุด 10 ข้อความในช่องเดียวกันด้วยตรรกะ AND การค้นหา not-in จะแสดงเอกสารที่มีช่องที่ระบุ ไม่ใช่ null และไม่ตรงกับค่าเปรียบเทียบใดๆ เช่น

Web

import { query, where } from "firebase/firestore";

const q = query(citiesRef, where('country', 'not-in', ['USA', 'Japan']));

Web

citiesRef.where('country', 'not-in', ['USA', 'Japan']);
Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
citiesRef.whereField("country", notIn: ["USA", "Japan"])
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
[citiesRef queryWhereField:@"country" notIn:@[@"USA", @"Japan"]];

Kotlin+KTX

citiesRef.whereNotIn("country", listOf("USA", "Japan"))

Java

citiesRef.whereNotIn("country", Arrays.asList("USA", "Japan"));

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
final cities = citiesRef.where("country", whereNotIn: ["USA", "Japan"]);
Java
CollectionReference citiesRef = db.collection("cities");

Query query = citiesRef.whereNotIn("country", Arrays.asList("USA", "Japan"));
Python
// Snippet not yet available
C++
cities_ref.WhereNotIn("country", std::vector<FieldValue> {
 FieldValue::String("USA"),
 FieldValue::String("Japan")
});
Node.js
const notUsaOrJapan = await citiesRef.where('country', 'not-in', ['USA', 'Japan']).get();
Go
// Snippet not yet available
PHP
$stateQuery = $citiesRef->where(
  'country',
  \Google\Cloud\Firestore\V1\StructuredQuery\FieldFilter\Operator::NOT_IN,
  ['USA', 'Japan']
);
Unity
Query query = citiesRef.WhereNotIn(new FieldPath("country"), new List<string>{"USA", "Japan"});
Query query = citiesRef.WhereNotIn("country", new List<object>(){"USA", "Japan"});
C#
// Snippet not yet available
Ruby
cities_ref = firestore.col collection_path
usr_or_japan = cities_ref.where "country", "not_in", ["USA", "Japan"]

การค้นหานี้จะแสดงเอกสาร city ทุกฉบับที่มีช่อง country และไม่ตั้งค่าเป็น USA, Japan หรือ null จากข้อมูลตัวอย่าง นี้ประกอบด้วยเอกสาร London และ Hong Kong

คำค้นหา not-in รายการจะไม่รวมเอกสารที่ไม่มีช่องที่ระบุ จะมีช่องอยู่เมื่อตั้งค่าเป็นค่าใดก็ได้ ซึ่งรวมถึงสตริงว่าง (""), null และ NaN (ไม่ใช่ตัวเลข) โปรดทราบว่า x != null ประเมินได้เป็น undefined การค้นหา not-in ที่มี null เป็นค่าการเปรียบเทียบไม่ตรงกับเอกสารใดเลย

array-contains-any

ใช้โอเปอเรเตอร์ array-contains-any เพื่อรวมวลีสูงสุด 30 array-contains ข้อความในช่องเดียวกันด้วย OR เชิงตรรกะ การค้นหา array-contains-any จะแสดงเอกสารที่ช่องที่ระบุเป็นอาร์เรย์ที่มีค่าการเปรียบเทียบอย่างน้อย 1 รายการดังนี้

Web

import { query, where } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, 
 where('regions', 'array-contains-any', ['west_coast', 'east_coast']));

Web

citiesRef.where('regions', 'array-contains-any',
  ['west_coast', 'east_coast']);
Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
let citiesRef = db.collection("cities")
citiesRef.whereField("regions", arrayContainsAny: ["west_coast", "east_coast"])
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
FIRCollectionReference *citiesRef = [self.db collectionWithPath:@"cities"];

[citiesRef queryWhereField:@"regions" arrayContainsAny:@[@"west_coast", @"east_coast"]];

Kotlin+KTX

val citiesRef = db.collection("cities")

citiesRef.whereArrayContainsAny("regions", listOf("west_coast", "east_coast"))

Java

CollectionReference citiesRef = db.collection("cities");

citiesRef.whereArrayContainsAny("regions", Arrays.asList("west_coast", "east_coast"));

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
final cities = citiesRef
  .where("regions", arrayContainsAny: ["west_coast", "east_coast"]);
Java
CollectionReference citiesRef = db.collection("cities");

Query query =
  citiesRef.whereArrayContainsAny("regions", Arrays.asList("west_coast", "east_coast"));
Python
cities_ref = db.collection("cities")

query = cities_ref.where(
  filter=FieldFilter(
    "regions", "array_contains_any", ["west_coast", "east_coast"]
  )
)
return query

Python

cities_ref = db.collection("cities")

query = cities_ref.where(
  filter=FieldFilter(
    "regions", "array_contains_any", ["west_coast", "east_coast"]
  )
)
return query
C++
CollectionReference cities_ref = db->Collection("cities");

cities_ref.WhereArrayContainsAny("region", std::vector<FieldValue> {
 FieldValue::String("west_coast"),
 FieldValue::String("east_coast")
});
Node.js
const coastalCities = await citiesRef.where('regions', 'array-contains-any',
  ['west_coast', 'east_coast']).get();
Go
cities := client.Collection("cities")
query := cities.Where("regions", "array-contains-any", []string{"west_coast", "east_coast"}).Documents(ctx)
PHP
$containsQuery = $citiesRef->where('regions', 'array-contains-any', ['west_coast', 'east_coast']);
Unity
Query query = citiesRef.WhereArrayContainsAny(
             "regions",
             new List<object>()
             {
              new List<object>(){"west_coast"},
              new List<object>(){"east_coast"}});
C#
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query query = citiesRef.WhereArrayContainsAny("Regions", new[] { "west_coast", "east_coast" });
Ruby
cities_ref = firestore.col collection_path
costal_cities = cities_ref.where "regions", "array-contains-any", ["west_coast", "east_coast"]

การค้นหานี้จะแสดงเอกสารทุกเมืองที่ช่อง regions เป็นอาร์เรย์ที่มี west_coast หรือ east_coast จากข้อมูลตัวอย่าง ชุดนี้ประกอบด้วยเอกสาร SF, LA และ DC

ผลการค้นหาจาก array-contains-any ถูกนำออกที่ซ้ำแล้ว แม้ว่าช่องอาร์เรย์ของเอกสารจะตรงกับค่าการเปรียบเทียบมากกว่า 1 ค่า แต่ชุดผลลัพธ์จะมีเอกสารนั้นเพียงครั้งเดียว

array-contains-any จะกรองตามประเภทข้อมูลอาร์เรย์เสมอ เช่น คำค้นหาข้างต้นจะไม่แสดงเอกสารของเมืองที่ช่อง regions เป็นสตริง west_coast แทนที่จะเป็นอาร์เรย์

คุณใช้ค่าอาร์เรย์เป็นค่าเปรียบเทียบสำหรับ in ได้ แต่อนุประโยคนี้ต่างจาก array-contains-any ตรงที่วลีจะตรงทุกประการกับความยาว ลำดับ และค่าของอาร์เรย์ เช่น

Web

import { query, where } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, where('regions', 'in', [['west_coast'], ['east_coast']]));

Web

citiesRef.where('regions', 'in',
  [['west_coast'], ['east_coast']]);
Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
citiesRef.whereField("regions", in: [["west_coast"], ["east_coast"]])
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
[citiesRef queryWhereField:@"regions" in:@[@[@"west_coast"], @[@"east_coast"]]];

Kotlin+KTX

citiesRef.whereIn("regions", listOf(arrayOf("west_coast"), arrayOf("east_coast")))

Java

citiesRef.whereIn("regions", Arrays.asList(new String[]{"west_coast"}, new String[]{"east_coast"}));

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
final cities = citiesRef.where("regions", whereIn: [
 ["west_coast"],
 ["east_coast"]
]);
Java
CollectionReference citiesRef = db.collection("cities");

Query query =
  citiesRef.whereIn(
    "regions", Arrays.asList(Arrays.asList("west_coast"), Arrays.asList("east_coast")));
Python
cities_ref = db.collection("cities")

query = cities_ref.where(
  filter=FieldFilter("regions", "in", [["west_coast"], ["east_coast"]])
)
return query

Python

cities_ref = db.collection("cities")

query = cities_ref.where(
  filter=FieldFilter("regions", "in", [["west_coast"], ["east_coast"]])
)
return query
C++
cities_ref.WhereIn("region", std::vector<FieldValue> {
 FieldValue::String("west_coast"),
 FieldValue::String("east_coast")
});
Node.js
const exactlyOneCoast = await citiesRef.where('regions', 'in',
  [['west_coast', 'east_coast']]).get();
Go
cities := client.Collection("cities")
query := cities.Where("regions", "in", [][]string{{"west_coast"}, {"east_coast"}}).Documents(ctx)
PHP
$rangeQuery = $citiesRef->where('regions', 'in', [['west_coast'], ['east_coast']]);
Unity
Query query = citiesRef.WhereIn(new FieldPath("regions"), new List<string>{"west_coast", "east_coast"});
C#
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query query = citiesRef.WhereIn("Regions",
  new[] { new[] { "west_coast" }, new[] { "east_coast" } });
Ruby
cities_ref = firestore.col collection_path
exactly_one_cost = cities_ref.where "regions", "in", [["west_coast"], ["east_coast"]]

การค้นหานี้จะแสดงเอกสารทุกเมืองที่ช่อง regions เป็นอาร์เรย์ที่มี west_coast หรือ east_coast เพียง 1 เอลิเมนต์ จากข้อมูลตัวอย่าง เฉพาะเอกสาร DC เท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้ช่อง regions ของ ["east_coast"] อย่างไรก็ตาม เอกสาร SF ไม่ตรงกันเนื่องจากฟิลด์ regions คือ ["west_coast", "norcal"]

ข้อจำกัด

โปรดทราบข้อจำกัดต่อไปนี้สำหรับ in, not-in และ array-contains-any

 • Cloud Firestore รองรับการค้นหา OR เชิงตรรกะผ่านโอเปอเรเตอร์ or, in และ array-contains-any การค้นหาเหล่านี้จำกัดไว้ที่ความแตกต่าง 30 รายการตามรูปแบบปกติที่แยกออกจากกันของคำค้นหา
 • คุณใช้ข้อความ array-contains ได้ไม่เกิน 1 คำสั่งต่อการแยก (or กลุ่ม) คุณรวม array-contains กับ array-contains-any ในการแยกส่วนเดียวกันไม่ได้
 • คุณไม่สามารถรวม not-in กับที่ไม่เท่ากับ !=
 • not-in รองรับค่าการเปรียบเทียบสูงสุด 10 ค่า

การค้นหาแบบผสม (AND)

คุณรวมข้อจำกัดกับ AND เชิงตรรกะได้โดยเชื่อมโยงโอเปอเรเตอร์ความเท่ากันหลายรายการ (== หรือ array-contains) อย่างไรก็ตาม คุณต้องสร้างดัชนีผสมเพื่อรวมโอเปอเรเตอร์ความเท่าเทียมกับโอเปอเรเตอร์ความไม่เท่ากัน ได้แก่ <, <=, > และ !=

Web

import { query, where } from "firebase/firestore"; 

const q1 = query(citiesRef, where("state", "==", "CO"), where("name", "==", "Denver"));
const q2 = query(citiesRef, where("state", "==", "CA"), where("population", "<", 1000000));

Web

const q1 = citiesRef.where("state", "==", "CO").where("name", "==", "Denver");
const q2 = citiesRef.where("state", "==", "CA").where("population", "<", 1000000);
Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
citiesRef
 .whereField("state", isEqualTo: "CO")
 .whereField("name", isEqualTo: "Denver")
citiesRef
 .whereField("state", isEqualTo: "CA")
 .whereField("population", isLessThan: 1000000)
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
[[citiesRef queryWhereField:@"state" isEqualTo:@"CO"]
  queryWhereField:@"name" isGreaterThanOrEqualTo:@"Denver"];
[[citiesRef queryWhereField:@"state" isEqualTo:@"CA"]
  queryWhereField:@"population" isLessThan:@1000000];

Kotlin+KTX

citiesRef.whereEqualTo("state", "CO").whereEqualTo("name", "Denver")
citiesRef.whereEqualTo("state", "CA").whereLessThan("population", 1000000)

Java

citiesRef.whereEqualTo("state", "CO").whereEqualTo("name", "Denver");
citiesRef.whereEqualTo("state", "CA").whereLessThan("population", 1000000);

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
citiesRef
  .where("state", isEqualTo: "CO")
  .where("name", isEqualTo: "Denver");
citiesRef
  .where("state", isEqualTo: "CA")
  .where("population", isLessThan: 1000000);
Java
Query chainedQuery1 = cities.whereEqualTo("state", "CO").whereEqualTo("name", "Denver");
Python
cities_ref = db.collection("cities")

denver_query = cities_ref.where(filter=FieldFilter("state", "==", "CO")).where(
  filter=FieldFilter("name", "==", "Denver")
)
large_us_cities_query = cities_ref.where(
  filter=FieldFilter("state", "==", "CA")
).where(filter=FieldFilter("population", ">", 1000000))

Python

cities_ref = db.collection("cities")

denver_query = cities_ref.where(filter=FieldFilter("state", "==", "CO")).where(
  filter=FieldFilter("name", "==", "Denver")
)
large_us_cities_query = cities_ref.where(
  filter=FieldFilter("state", "==", "CA")
).where(filter=FieldFilter("population", ">", 1000000))
C++
cities_ref.WhereEqualTo("state", FieldValue::String("CO"))
  .WhereEqualTo("name", FieldValue::String("Denver"));
cities_ref.WhereEqualTo("state", FieldValue::String("CA"))
  .WhereLessThan("population", FieldValue::Integer(1000000));
Node.js
citiesRef.where('state', '==', 'CO').where('name', '==', 'Denver');
citiesRef.where('state', '==', 'CA').where('population', '<', 1000000);
Go
denverQuery := cities.Where("name", "==", "Denver").Where("state", "==", "CO")
caliQuery := cities.Where("state", "==", "CA").Where("population", "<=", 1000000)
query := cities.Where("country", "==", "USA").Where("population", ">", 5000000)
PHP
$chainedQuery = $citiesRef
  ->where('state', '=', 'CA')
  ->where('name', '=', 'San Francisco');
Unity
Query chainedQuery = citiesRef
  .WhereEqualTo("State", "CA")
  .WhereEqualTo("Name", "San Francisco");
C#
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query chainedQuery = citiesRef
  .WhereEqualTo("State", "CA")
  .WhereEqualTo("Name", "San Francisco");
Ruby
chained_query = cities_ref.where("state", "=", "CA").where("name", "=", "San Francisco")

คุณสามารถทำการเปรียบเทียบแบบช่วง (<, <=, >, >=) หรือไม่เท่ากับ (!=) จะเปรียบเทียบเพียงฟิลด์เดียวเท่านั้น และจะรวมเงื่อนไข array-contains หรือ array-contains-any ได้สูงสุด 1 คำสั่งใน ข้อความค้นหาแบบผสม

ถูกต้อง: ตัวกรองช่วงในช่องเดียวเท่านั้น

Web

import { query, where } from "firebase/firestore"; 

const q1 = query(citiesRef, where("state", ">=", "CA"), where("state", "<=", "IN"));
const q2 = query(citiesRef, where("state", "==", "CA"), where("population", ">", 1000000));

Web

const q1 = citiesRef.where("state", ">=", "CA").where("state", "<=", "IN");
const q2 = citiesRef.where("state", "==", "CA").where("population", ">", 1000000);
Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
citiesRef
 .whereField("state", isGreaterThanOrEqualTo: "CA")
 .whereField("state", isLessThanOrEqualTo: "IN")
citiesRef
 .whereField("state", isEqualTo: "CA")
 .whereField("population", isGreaterThan: 1000000)
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
[[citiesRef queryWhereField:@"state" isGreaterThanOrEqualTo:@"CA"]
  queryWhereField:@"state" isLessThanOrEqualTo:@"IN"];
[[citiesRef queryWhereField:@"state" isEqualTo:@"CA"]
  queryWhereField:@"population" isGreaterThan:@1000000];

Kotlin+KTX

citiesRef.whereGreaterThanOrEqualTo("state", "CA")
  .whereLessThanOrEqualTo("state", "IN")
citiesRef.whereEqualTo("state", "CA")
  .whereGreaterThan("population", 1000000)

Java

citiesRef.whereGreaterThanOrEqualTo("state", "CA")
    .whereLessThanOrEqualTo("state", "IN");
citiesRef.whereEqualTo("state", "CA")
    .whereGreaterThan("population", 1000000);

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
citiesRef
  .where("state", isGreaterThanOrEqualTo: "CA")
  .where("state", isLessThanOrEqualTo: "IN");
citiesRef
  .where("state", isEqualTo: "CA")
  .where("population", isGreaterThan: 1000000);
Java
Query validQuery1 =
  cities.whereGreaterThanOrEqualTo("state", "CA").whereLessThanOrEqualTo("state", "IN");
Query validQuery2 = cities.whereEqualTo("state", "CA").whereGreaterThan("population", 1000000);
Python
cities_ref = db.collection("cities")
cities_ref.where(filter=FieldFilter("state", ">=", "CA")).where(
  filter=FieldFilter("state", "<=", "IN")
)

Python

cities_ref = db.collection("cities")
cities_ref.where(filter=FieldFilter("state", ">=", "CA")).where(
  filter=FieldFilter("state", "<=", "IN")
)
C++
cities_ref.WhereGreaterThanOrEqualTo("state", FieldValue::String("CA"))
  .WhereLessThanOrEqualTo("state", FieldValue::String("IN"));
cities_ref.WhereEqualTo("state", FieldValue::String("CA"))
  .WhereGreaterThan("population", FieldValue::Integer(1000000));
Node.js
citiesRef.where('state', '>=', 'CA').where('state', '<=', 'IN');
citiesRef.where('state', '==', 'CA').where('population', '>', 1000000);
Go
stateQuery := cities.Where("state", ">=", "CA").Where("state", "<", "IN")
populationQuery := cities.Where("state", "==", "CA").Where("population", ">", 1000000)
PHP
$rangeQuery = $citiesRef
  ->where('state', '>=', 'CA')
  ->where('state', '<=', 'IN');
Unity
Query rangeQuery = citiesRef
  .WhereGreaterThanOrEqualTo("State", "CA")
  .WhereLessThanOrEqualTo("State", "IN");
C#
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query rangeQuery = citiesRef
  .WhereGreaterThanOrEqualTo("State", "CA")
  .WhereLessThanOrEqualTo("State", "IN");
Ruby
range_query = cities_ref.where("state", ">=", "CA").where("state", "<=", "IN")

ไม่ถูกต้อง: ตัวกรองช่วงในช่องต่างกัน

Web

import { query, where } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, where("state", ">=", "CA"), where("population", ">", 100000));

Web

citiesRef.where("state", ">=", "CA").where("population", ">", 100000);
Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
citiesRef
 .whereField("state", isGreaterThanOrEqualTo: "CA")
 .whereField("population", isGreaterThan: 1000000)
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
[[citiesRef queryWhereField:@"state" isGreaterThanOrEqualTo:@"CA"]
  queryWhereField:@"population" isGreaterThan:@1000000];

Kotlin+KTX

citiesRef.whereGreaterThanOrEqualTo("state", "CA")
  .whereGreaterThan("population", 100000)

Java

citiesRef.whereGreaterThanOrEqualTo("state", "CA").whereGreaterThan("population", 100000);

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
citiesRef
  .where("state", isGreaterThanOrEqualTo: "CA")
  .where("population", isGreaterThan: 1000000);
Java
Query invalidRangeQuery =
  cities.whereGreaterThanOrEqualTo("state", "CA").whereGreaterThan("population", 100000);
Python
cities_ref = db.collection("cities")
cities_ref.where(filter=FieldFilter("state", ">=", "CA")).where(
  filter=FieldFilter("population", ">=", 1000000)
)

Python

cities_ref = db.collection("cities")
cities_ref.where(filter=FieldFilter("state", ">=", "CA")).where(
  filter=FieldFilter("population", ">=", 1000000)
)
C++
// BAD EXAMPLE -- will crash the program:
cities_ref.WhereGreaterThanOrEqualTo("state", FieldValue::String("CA"))
  .WhereGreaterThan("population", FieldValue::Integer(100000));
Node.js
citiesRef.where('state', '>=', 'CA').where('population', '>', 1000000);
Go
query := cities.Where("state", ">=", "CA").Where("population", ">", 1000000)
PHP
$invalidRangeQuery = $citiesRef
  ->where('state', '>=', 'CA')
  ->where('population', '>', 1000000);
Unity
Query invalidRangeQuery = citiesRef
  .WhereGreaterThanOrEqualTo("State", "CA")
  .WhereGreaterThan("Population", 1000000);
C#
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query invalidRangeQuery = citiesRef
  .WhereGreaterThanOrEqualTo("State", "CA")
  .WhereGreaterThan("Population", 1000000);
Ruby
invalid_range_query = cities_ref.where("state", ">=", "CA").where("population", ">", 1_000_000)

คำค้นหา OR รายการ

คุณสามารถรวมข้อจำกัดด้วย OR เชิงตรรกะ เช่น

Web

const q = query(citiesRef, 
 or(where('capital', '==', true),
   where('population', '>=', 1000000)
 )
);
 

Web

ไม่มี

Swift
let query = db.collection("cities").whereFilter(Filter.orFilter([
        Filter.whereField("capital", isEqualTo: true),
        Filter.whereField("population", isGreaterThanOrEqualTo: 1000000);
      ]))
 
Objective-C
 FIRCollectionReference *collection = [self.db collectionWithPath:@"cities"];
 FIRQuery *query = [collection queryWhereFilter:[FIRFilter orFilterWithFilters:@[
   [FIRFilter filterWhereField:@"capital" isEqualTo:@YES],
   [FIRFilter filterWhereField:@"population" isGreaterThanOrEqualTo:@1000000]
 ]]];
 

Kotlin+KTX

val query = collection.where(Filter.or(
    Filter.equalTo("capital", true),
    Filter.greaterThanOrEqualTo("population", 1000000)  
))
 

Java

Query query = collection.where(Filter.or(
    Filter.equalTo("capital", true),
    Filter.greaterThanOrEqualTo("population", 1000000)
));
 

Dart

var query = db.collection("cities")
 .where(
  Filter.or(
   Filter("capital", isEqualTo: true),
   Filter("population", isGreaterThan: 1000000)
  ));
Java

ไม่มีข้อมูลโค้ด

Python
from google.cloud import firestore
from google.cloud.firestore_v1.base_query import FieldFilter, Or


def query_or_composite_filter(project_id: str) -> None:
  # Instantiate the Firestore client
  client = firestore.Client(project=project_id)
  col_ref = client.collection("users")

  filter_1 = FieldFilter("birthYear", "==", 1906)
  filter_2 = FieldFilter("birthYear", "==", 1912)

  # Create the union filter of the two filters (queries)
  or_filter = Or(filters=[filter_1, filter_2])

  # Execute the query
  docs = col_ref.where(filter=or_filter).stream()

  print("Documents found:")
  for doc in docs:
    print(f"ID: {doc.id}")

Python

ไม่มีข้อมูลโค้ด

C++

ไม่มีข้อมูลโค้ด

Node.js
const bigCities = await citiesRef
 .where(
  Filter.or(
   Filter.where('capital', '==', true),
   Filter.where('population', '>=', 1000000)
  )
 )
 .get();
Go
import (
	"context"
	"fmt"
	"io"

	firestore "cloud.google.com/go/firestore"
	"google.golang.org/api/iterator"
)

func queryFilterOr(w io.Writer, projectId string) error {
	// Instantiate a client
	ctx := context.Background()
	client, err := firestore.NewClient(ctx, projectId)
	if err != nil {
		return err
	}
	// always be sure to close the client to release resources
	defer client.Close()

	q1 := firestore.PropertyFilter{
		Path:   "birthYear",
		Operator: "==",
		Value:  1906,
	}

	q2 := firestore.PropertyFilter{
		Path:   "birthYear",
		Operator: "==",
		Value:  1815,
	}

	orFilter := firestore.OrFilter{
		Filters: []firestore.EntityFilter{q1, q2},
	}

	orQuery := client.Collection("users").WhereEntity(orFilter)
	it := orQuery.Documents(ctx)
	if err != nil {
		return err
	}

	fmt.Fprint(w, "Individual documents:\n")
	for {
		doc, err := it.Next()
		if err == iterator.Done {
			break
		}
		if err != nil {
			return fmt.Errorf("documents iterator: %w", err)
		}
		fmt.Fprintf(w, "%s: %s", doc.Ref.ID, doc.Data()["birthYear"])
	}

	return nil
}
PHP

ไม่มีข้อมูลโค้ด

Unity
Query query = citiesRef.Where(Filter.Or(
    Filter.EqualTo("State", "CA"),
    Filter.GreaterThanOrEqualTo("population", 1000000)
));
query.GetSnapshotAsync().ContinueWithOnMainThread((querySnapshotTask) =>
{
  foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshotTask.Result.Documents)
  {
    Debug.Log(String.Format("Document {0} returned by query State=CA or population >= {1}", documentSnapshot.Id, 1000000));
  } 
});
C#

ไม่มีข้อมูลโค้ด

Ruby

ไม่มีข้อมูลโค้ด

Cloud Firestore ใช้ดัชนีผสมเพื่อแสดงคำค้นหา OR รายการ หากดัชนีของคุณไม่รองรับการค้นหา Cloud Firestore จะแนะนำดัชนีเพิ่มเติมสำหรับฐานข้อมูล

คุณรวมการค้นหา OR กับการค้นหาแบบผสมเพื่อกรองในการรวม OR กับการดำเนินการ AND ได้ เช่น

Web

const q = query(collection(db, "cities"), and(
 where('state', '==', 'CA'),  
 or(
  where('capital', '==', true),
  where('population', '>=', 1000000)
 )
));

Web

ไม่มี

Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
let query = db.collection("cities").whereFilter(Filter.andFilter([
  Filter.whereField("state", isEqualTo: "CA"),
  Filter.orFilter([
    Filter.whereField("capital", isEqualTo: true),
    Filter.whereField("population", isGreaterThanOrEqualTo: 1000000);
  ])
]))
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
FIRCollectionReference *collection = [self.db collectionWithPath:@"cities"];
FIRQuery *query = [collection queryWhereFilter:[FIRFilter andFilterWithFilters:@[
 [FIRFilter filterWhereField:@"state" isEqualTo:@"CA"],
 [FIRFilter orFilterWithFilters:@[
  [FIRFilter filterWhereField:@"capital" isEqualTo:@YES],
  [FIRFilter filterWhereField:@"population" isGreaterThanOrEqualTo:@1000000]
 ]]
]]];

Kotlin+KTX

val query = collection.where(Filter.and(
  Filter.equalTo("state", "CA"),
  Filter.or(
    Filter.equalTo("capital", true),
    Filter.greaterThanOrEqualTo("population", 1000000)
  )
))

Java

Query query = collection.where(Filter.and(
  Filter.equalTo("state", "CA"),
  Filter.or(
    Filter.equalTo("capital", true),
    Filter.greaterThanOrEqualTo("population", 1000000)
  )
));

Dart

var query = db.collection("cities")
 .where(
  Filter.and(
   Filter("state", isEqualTo: "CA"),
  Filter.or(
   Filter("capital", isEqualTo: true),
   Filter("population", isGreaterThan: 1000000)
  )));
Java

ไม่มีข้อมูลโค้ด

Python

ไม่มีข้อมูลโค้ด

Python

ไม่มีข้อมูลโค้ด

C++

ไม่มีข้อมูลโค้ด

Node.js
const bigCitiesInCalifornia = await citiesRef
 .where('state', '==', 'CA')
 .where(
  Filter.or(
   Filter.where('capital', '==', true),
   Filter.where('population', '>=', 1000000)
  )
 )
 .get();
Go

ไม่มีข้อมูลโค้ด

PHP

ไม่มีข้อมูลโค้ด

Unity
Query query = citiesRef.Where(Filter.And(
  Filter.EqualTo("state", "CA"),
  Filter.Or(
    Filter.EqualTo("capital", true),
    Filter.GreaterThanOrEqualTo("population", 1000000)
  )
));
C#

ไม่มีข้อมูลโค้ด

Ruby

ไม่มีข้อมูลโค้ด

ข้อจำกัด

โปรดทราบข้อจำกัดต่อไปนี้สำหรับการค้นหา or รายการ

ดูคำอธิบายข้อจำกัดทั้งหมดได้ที่ข้อจำกัดของการค้นหา

การค้นหากลุ่มคอลเล็กชัน

กลุ่มคอลเล็กชันประกอบด้วยคอลเล็กชันทั้งหมดที่มีรหัสเดียวกัน โดยค่าเริ่มต้น คำค้นหาจะดึงผลลัพธ์จากคอลเล็กชันเดียวในฐานข้อมูล ใช้การค้นหากลุ่มคอลเล็กชันเพื่อเรียกเอกสารจากกลุ่มคอลเล็กชันแทนที่จะใช้จากคอลเล็กชันเดียว

ตัวอย่างเช่น คุณสร้างกลุ่มคอลเล็กชัน landmarks ได้โดยการเพิ่มคอลเล็กชันย่อยของจุดสังเกตลงในแต่ละเมือง ดังนี้

Web

import { collection, addDoc } from "firebase/firestore"; 

const citiesRef = collection(db, 'cities');

await Promise.all([
  addDoc(collection(citiesRef, 'SF', 'landmarks'), {
    name: 'Golden Gate Bridge',
    type: 'bridge'
  }),
  addDoc(collection(citiesRef, 'SF', 'landmarks'), {
    name: 'Legion of Honor',
    type: 'museum'
  }),
  addDoc(collection(citiesRef, 'LA', 'landmarks'), {
    name: 'Griffith Park',
    type: 'park'
  }),
  addDoc(collection(citiesRef, 'LA', 'landmarks'), {
    name: 'The Getty',
    type: 'museum'
  }),
  addDoc(collection(citiesRef, 'DC', 'landmarks'), {
    name: 'Lincoln Memorial',
    type: 'memorial'
  }),
  addDoc(collection(citiesRef, 'DC', 'landmarks'), {
    name: 'National Air and Space Museum',
    type: 'museum'
  }),
  addDoc(collection(citiesRef, 'TOK', 'landmarks'), {
    name: 'Ueno Park',
    type: 'park'
  }),
  addDoc(collection(citiesRef, 'TOK', 'landmarks'), {
    name: 'National Museum of Nature and Science',
    type: 'museum'
  }),
  addDoc(collection(citiesRef, 'BJ', 'landmarks'), {
    name: 'Jingshan Park',
    type: 'park'
  }),
  addDoc(collection(citiesRef, 'BJ', 'landmarks'), {
    name: 'Beijing Ancient Observatory',
    type: 'museum'
  })
]);

Web

var citiesRef = db.collection('cities');

var landmarks = Promise.all([
  citiesRef.doc('SF').collection('landmarks').doc().set({
    name: 'Golden Gate Bridge',
    type: 'bridge'
  }),
  citiesRef.doc('SF').collection('landmarks').doc().set({
    name: 'Legion of Honor',
    type: 'museum'
  }),
  citiesRef.doc('LA').collection('landmarks').doc().set({
    name: 'Griffith Park',
    type: 'park'
  }),
  citiesRef.doc('LA').collection('landmarks').doc().set({
    name: 'The Getty',
    type: 'museum'
  }),
  citiesRef.doc('DC').collection('landmarks').doc().set({
    name: 'Lincoln Memorial',
    type: 'memorial'
  }),
  citiesRef.doc('DC').collection('landmarks').doc().set({
    name: 'National Air and Space Museum',
    type: 'museum'
  }),
  citiesRef.doc('TOK').collection('landmarks').doc().set({
    name: 'Ueno Park',
    type: 'park'
  }),
  citiesRef.doc('TOK').collection('landmarks').doc().set({
    name: 'National Museum of Nature and Science',
    type: 'museum'
  }),
  citiesRef.doc('BJ').collection('landmarks').doc().set({
    name: 'Jingshan Park',
    type: 'park'
  }),
  citiesRef.doc('BJ').collection('landmarks').doc().set({
    name: 'Beijing Ancient Observatory',
    type: 'museum'
  })
]);
Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
let citiesRef = db.collection("cities")

var data = ["name": "Golden Gate Bridge", "type": "bridge"]
citiesRef.document("SF").collection("landmarks").addDocument(data: data)

data = ["name": "Legion of Honor", "type": "museum"]
citiesRef.document("SF").collection("landmarks").addDocument(data: data)

data = ["name": "Griffith Park", "type": "park"]
citiesRef.document("LA").collection("landmarks").addDocument(data: data)

data = ["name": "The Getty", "type": "museum"]
citiesRef.document("LA").collection("landmarks").addDocument(data: data)

data = ["name": "Lincoln Memorial", "type": "memorial"]
citiesRef.document("DC").collection("landmarks").addDocument(data: data)

data = ["name": "National Air and Space Museum", "type": "museum"]
citiesRef.document("DC").collection("landmarks").addDocument(data: data)

data = ["name": "Ueno Park", "type": "park"]
citiesRef.document("TOK").collection("landmarks").addDocument(data: data)

data = ["name": "National Museum of Nature and Science", "type": "museum"]
citiesRef.document("TOK").collection("landmarks").addDocument(data: data)

data = ["name": "Jingshan Park", "type": "park"]
citiesRef.document("BJ").collection("landmarks").addDocument(data: data)

data = ["name": "Beijing Ancient Observatory", "type": "museum"]
citiesRef.document("BJ").collection("landmarks").addDocument(data: data)
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
FIRCollectionReference *citiesRef = [self.db collectionWithPath:@"cities"];

NSDictionary *data = @{@"name": @"Golden Gate Bridge", @"type": @"bridge"};
[[[citiesRef documentWithPath:@"SF"] collectionWithPath:@"landmarks"] addDocumentWithData:data];

data = @{@"name": @"Legion of Honor", @"type": @"museum"};
[[[citiesRef documentWithPath:@"SF"] collectionWithPath:@"landmarks"] addDocumentWithData:data];

data = @{@"name": @"Griffith Park", @"type": @"park"};
[[[citiesRef documentWithPath:@"LA"] collectionWithPath:@"landmarks"] addDocumentWithData:data];

data = @{@"name": @"The Getty", @"type": @"museum"};
[[[citiesRef documentWithPath:@"LA"] collectionWithPath:@"landmarks"] addDocumentWithData:data];

data = @{@"name": @"Lincoln Memorial", @"type": @"memorial"};
[[[citiesRef documentWithPath:@"DC"] collectionWithPath:@"landmarks"] addDocumentWithData:data];

data = @{@"name": @"National Air and Space Museum", @"type": @"museum"};
[[[citiesRef documentWithPath:@"DC"] collectionWithPath:@"landmarks"] addDocumentWithData:data];

data = @{@"name": @"Ueno Park", @"type": @"park"};
[[[citiesRef documentWithPath:@"TOK"] collectionWithPath:@"landmarks"] addDocumentWithData:data];

data = @{@"name": @"National Museum of Nature and Science", @"type": @"museum"};
[[[citiesRef documentWithPath:@"TOK"] collectionWithPath:@"landmarks"] addDocumentWithData:data];

data = @{@"name": @"Jingshan Park", @"type": @"park"};
[[[citiesRef documentWithPath:@"BJ"] collectionWithPath:@"landmarks"] addDocumentWithData:data];

data = @{@"name": @"Beijing Ancient Observatory", @"type": @"museum"};
[[[citiesRef documentWithPath:@"BJ"] collectionWithPath:@"landmarks"] addDocumentWithData:data];

Kotlin+KTX

val citiesRef = db.collection("cities")

val ggbData = mapOf(
  "name" to "Golden Gate Bridge",
  "type" to "bridge",
)
citiesRef.document("SF").collection("landmarks").add(ggbData)

val lohData = mapOf(
  "name" to "Legion of Honor",
  "type" to "museum",
)
citiesRef.document("SF").collection("landmarks").add(lohData)

val gpData = mapOf(
  "name" to "Griffth Park",
  "type" to "park",
)
citiesRef.document("LA").collection("landmarks").add(gpData)

val tgData = mapOf(
  "name" to "The Getty",
  "type" to "museum",
)
citiesRef.document("LA").collection("landmarks").add(tgData)

val lmData = mapOf(
  "name" to "Lincoln Memorial",
  "type" to "memorial",
)
citiesRef.document("DC").collection("landmarks").add(lmData)

val nasaData = mapOf(
  "name" to "National Air and Space Museum",
  "type" to "museum",
)
citiesRef.document("DC").collection("landmarks").add(nasaData)

val upData = mapOf(
  "name" to "Ueno Park",
  "type" to "park",
)
citiesRef.document("TOK").collection("landmarks").add(upData)

val nmData = mapOf(
  "name" to "National Musuem of Nature and Science",
  "type" to "museum",
)
citiesRef.document("TOK").collection("landmarks").add(nmData)

val jpData = mapOf(
  "name" to "Jingshan Park",
  "type" to "park",
)
citiesRef.document("BJ").collection("landmarks").add(jpData)

val baoData = mapOf(
  "name" to "Beijing Ancient Observatory",
  "type" to "musuem",
)
citiesRef.document("BJ").collection("landmarks").add(baoData)

Java

CollectionReference citiesRef = db.collection("cities");

Map<String, Object> ggbData = new HashMap<>();
ggbData.put("name", "Golden Gate Bridge");
ggbData.put("type", "bridge");
citiesRef.document("SF").collection("landmarks").add(ggbData);

Map<String, Object> lohData = new HashMap<>();
lohData.put("name", "Legion of Honor");
lohData.put("type", "museum");
citiesRef.document("SF").collection("landmarks").add(lohData);

Map<String, Object> gpData = new HashMap<>();
gpData.put("name", "Griffith Park");
gpData.put("type", "park");
citiesRef.document("LA").collection("landmarks").add(gpData);

Map<String, Object> tgData = new HashMap<>();
tgData.put("name", "The Getty");
tgData.put("type", "museum");
citiesRef.document("LA").collection("landmarks").add(tgData);

Map<String, Object> lmData = new HashMap<>();
lmData.put("name", "Lincoln Memorial");
lmData.put("type", "memorial");
citiesRef.document("DC").collection("landmarks").add(lmData);

Map<String, Object> nasaData = new HashMap<>();
nasaData.put("name", "National Air and Space Museum");
nasaData.put("type", "museum");
citiesRef.document("DC").collection("landmarks").add(nasaData);

Map<String, Object> upData = new HashMap<>();
upData.put("name", "Ueno Park");
upData.put("type", "park");
citiesRef.document("TOK").collection("landmarks").add(upData);

Map<String, Object> nmData = new HashMap<>();
nmData.put("name", "National Museum of Nature and Science");
nmData.put("type", "museum");
citiesRef.document("TOK").collection("landmarks").add(nmData);

Map<String, Object> jpData = new HashMap<>();
jpData.put("name", "Jingshan Park");
jpData.put("type", "park");
citiesRef.document("BJ").collection("landmarks").add(jpData);

Map<String, Object> baoData = new HashMap<>();
baoData.put("name", "Beijing Ancient Observatory");
baoData.put("type", "museum");
citiesRef.document("BJ").collection("landmarks").add(baoData);

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");

final ggbData = {"name": "Golden Gate Bridge", "type": "bridge"};
citiesRef.doc("SF").collection("landmarks").add(ggbData);

final lohData = {"name": "Legion of Honor", "type": "museum"};
citiesRef.doc("SF").collection("landmarks").add(lohData);

final gpData = {"name": "Griffth Park", "type": "park"};
citiesRef.doc("LA").collection("landmarks").add(gpData);

final tgData = {"name": "The Getty", "type": "museum"};
citiesRef.doc("LA").collection("landmarks").add(tgData);

final lmData = {"name": "Lincoln Memorial", "type": "memorial"};
citiesRef.doc("DC").collection("landmarks").add(lmData);

final nasaData = {
 "name": "National Air and Space Museum",
 "type": "museum"
};
citiesRef.doc("DC").collection("landmarks").add(nasaData);

final upData = {"name": "Ueno Park", "type": "park"};
citiesRef.doc("TOK").collection("landmarks").add(upData);

final nmData = {
 "name": "National Musuem of Nature and Science",
 "type": "museum"
};
citiesRef.doc("TOK").collection("landmarks").add(nmData);

final jpData = {"name": "Jingshan Park", "type": "park"};
citiesRef.doc("BJ").collection("landmarks").add(jpData);

final baoData = {"name": "Beijing Ancient Observatory", "type": "musuem"};
citiesRef.doc("BJ").collection("landmarks").add(baoData);
Java
CollectionReference cities = db.collection("cities");

final List<ApiFuture<WriteResult>> futures =
  Arrays.asList(
    cities
      .document("SF")
      .collection("landmarks")
      .document()
      .set(
        new HashMap<String, String>() {
         {
          put("name", "Golden Gate Bridge");
          put("type", "bridge");
         }
        }),
    cities
      .document("SF")
      .collection("landmarks")
      .document()
      .set(
        new HashMap<String, String>() {
         {
          put("name", "Legion of Honor");
          put("type", "museum");
         }
        }),
    cities
      .document("LA")
      .collection("landmarks")
      .document()
      .set(
        new HashMap<String, String>() {
         {
          put("name", "Griffith Park");
          put("type", "park");
         }
        }),
    cities
      .document("LA")
      .collection("landmarks")
      .document()
      .set(
        new HashMap<String, String>() {
         {
          put("name", "The Getty");
          put("type", "museum");
         }
        }),
    cities
      .document("DC")
      .collection("landmarks")
      .document()
      .set(
        new HashMap<String, String>() {
         {
          put("name", "Lincoln Memorial");
          put("type", "memorial");
         }
        }),
    cities
      .document("DC")
      .collection("landmarks")
      .document()
      .set(
        new HashMap<String, String>() {
         {
          put("name", "National Air and Space Museum");
          put("type", "museum");
         }
        }),
    cities
      .document("TOK")
      .collection("landmarks")
      .document()
      .set(
        new HashMap<String, String>() {
         {
          put("name", "Ueno Park");
          put("type", "park");
         }
        }),
    cities
      .document("TOK")
      .collection("landmarks")
      .document()
      .set(
        new HashMap<String, String>() {
         {
          put("name", "National Museum of Nature and Science");
          put("type", "museum");
         }
        }),
    cities
      .document("BJ")
      .collection("landmarks")
      .document()
      .set(
        new HashMap<String, String>() {
         {
          put("name", "Jingshan Park");
          put("type", "park");
         }
        }),
    cities
      .document("BJ")
      .collection("landmarks")
      .document()
      .set(
        new HashMap<String, String>() {
         {
          put("name", "Beijing Ancient Observatory");
          put("type", "museum");
         }
        }));
final List<WriteResult> landmarks = ApiFutures.allAsList(futures).get();
Python
cities = db.collection("cities")

sf_landmarks = cities.document("SF").collection("landmarks")
sf_landmarks.document().set({"name": "Golden Gate Bridge", "type": "bridge"})
sf_landmarks.document().set({"name": "Legion of Honor", "type": "museum"})
la_landmarks = cities.document("LA").collection("landmarks")
la_landmarks.document().set({"name": "Griffith Park", "type": "park"})
la_landmarks.document().set({"name": "The Getty", "type": "museum"})
dc_landmarks = cities.document("DC").collection("landmarks")
dc_landmarks.document().set({"name": "Lincoln Memorial", "type": "memorial"})
dc_landmarks.document().set(
  {"name": "National Air and Space Museum", "type": "museum"}
)
tok_landmarks = cities.document("TOK").collection("landmarks")
tok_landmarks.document().set({"name": "Ueno Park", "type": "park"})
tok_landmarks.document().set(
  {"name": "National Museum of Nature and Science", "type": "museum"}
)
bj_landmarks = cities.document("BJ").collection("landmarks")
bj_landmarks.document().set({"name": "Jingshan Park", "type": "park"})
bj_landmarks.document().set(
  {"name": "Beijing Ancient Observatory", "type": "museum"}
)

Python

cities = db.collection("cities")

sf_landmarks = cities.document("SF").collection("landmarks")
await sf_landmarks.document().set({"name": "Golden Gate Bridge", "type": "bridge"})
await sf_landmarks.document().set({"name": "Legion of Honor", "type": "museum"})
la_landmarks = cities.document("LA").collection("landmarks")
await la_landmarks.document().set({"name": "Griffith Park", "type": "park"})
await la_landmarks.document().set({"name": "The Getty", "type": "museum"})
dc_landmarks = cities.document("DC").collection("landmarks")
await dc_landmarks.document().set({"name": "Lincoln Memorial", "type": "memorial"})
await dc_landmarks.document().set(
  {"name": "National Air and Space Museum", "type": "museum"}
)
tok_landmarks = cities.document("TOK").collection("landmarks")
await tok_landmarks.document().set({"name": "Ueno Park", "type": "park"})
await tok_landmarks.document().set(
  {"name": "National Museum of Nature and Science", "type": "museum"}
)
bj_landmarks = cities.document("BJ").collection("landmarks")
await bj_landmarks.document().set({"name": "Jingshan Park", "type": "park"})
await bj_landmarks.document().set(
  {"name": "Beijing Ancient Observatory", "type": "museum"}
)
C++
// Get a new write batch
WriteBatch batch = db->batch();

DocumentReference sf_ref = db->Collection("cities").Document("SF");
batch.Set(sf_ref,{{"name", FieldValue::String("Golden Gate Bridge")}, {"type", FieldValue::String("bridge")}});
batch.Set(sf_ref,{{"name", FieldValue::String("Legion of Honor")}, {"type", FieldValue::String("museum")}});

DocumentReference la_ref = db->Collection("cities").Document("LA");
batch.Set(la_ref,{{"name", FieldValue::String("Griffith Park")}, {"type", FieldValue::String("park")}});
batch.Set(la_ref,{{"name", FieldValue::String("The Getty")}, {"type", FieldValue::String("museum")}});

DocumentReference dc_ref = db->Collection("cities").Document("DC");
batch.Set(dc_ref,{{"name", FieldValue::String("Lincoln Memorial")}, {"type", FieldValue::String("memorial")}});
batch.Set(dc_ref,{{"name", FieldValue::String("National Air and Space Museum")}, {"type", FieldValue::String("museum")}});

DocumentReference tok_ref = db->Collection("cities").Document("TOK");
batch.Set(tok_ref,{{"name", FieldValue::String("Ueno Park")}, {"type", FieldValue::String("park")}});
batch.Set(tok_ref,{{"name", FieldValue::String("National Museum of Nature and Science")}, {"type", FieldValue::String("museum")}});

DocumentReference bj_ref = db->Collection("cities").Document("BJ");
batch.Set(bj_ref,{{"name", FieldValue::String("Jingshan Park")}, {"type", FieldValue::String("park")}});
batch.Set(bj_ref,{{"name", FieldValue::String("Beijing Ancient Observatory")}, {"type", FieldValue::String("museum")}});

// Commit the batch
batch.Commit().OnCompletion([](const Future<void>& future) {
 if (future.error() == Error::kErrorOk) {
  std::cout << "Write batch success!" << std::endl;
 } else {
  std::cout << "Write batch failure: " << future.error_message() << std::endl;
 }
});
Node.js
const citiesRef = db.collection('cities');

await citiesRef.doc('SF').collection('landmarks').doc().set({
 name: 'Golden Gate Bridge',
 type: 'bridge'
});
await citiesRef.doc('SF').collection('landmarks').doc().set({
 name: 'Legion of Honor',
 type: 'museum'
});
await citiesRef.doc('LA').collection('landmarks').doc().set({
 name: 'Griffith Park',
 type: 'park'
});
await citiesRef.doc('LA').collection('landmarks').doc().set({
 name: 'The Getty',
 type: 'museum'
});
await citiesRef.doc('DC').collection('landmarks').doc().set({
 name: 'Lincoln Memorial',
 type: 'memorial'
});
await citiesRef.doc('DC').collection('landmarks').doc().set({
 name: 'National Air and Space Museum',
 type: 'museum'
});
await citiesRef.doc('TOK').collection('landmarks').doc().set({
 name: 'Ueno Park',
 type: 'park'
});
await citiesRef.doc('TOK').collection('landmarks').doc().set({
 name: 'National Museum of Nature and Science',
 type: 'museum'
});
await citiesRef.doc('BJ').collection('landmarks').doc().set({
 name: 'Jingshan Park',
 type: 'park'
});
await citiesRef.doc('BJ').collection('landmarks').doc().set({ 
 name: 'Beijing Ancient Observatory',
 type: 'museum'
});
Go
import (
	"context"
	"fmt"

	"cloud.google.com/go/firestore"
)

// collectionGroupSetup sets up a collection group to query.
func collectionGroupSetup(projectID, cityCollection string) error {
	ctx := context.Background()

	client, err := firestore.NewClient(ctx, projectID)
	if err != nil {
		return fmt.Errorf("firestore.NewClient: %w", err)
	}
	defer client.Close()

	landmarks := []struct {
		city, name, t string
	}{
		{"SF", "Golden Gate Bridge", "bridge"},
		{"SF", "Legion of Honor", "museum"},
		{"LA", "Griffith Park", "park"},
		{"LA", "The Getty", "museum"},
		{"DC", "Lincoln Memorial", "memorial"},
		{"DC", "National Air and Space Museum", "museum"},
		{"TOK", "Ueno Park", "park"},
		{"TOK", "National Museum of Nature and Science", "museum"},
		{"BJ", "Jingshan Park", "park"},
		{"BJ", "Beijing Ancient Observatory", "museum"},
	}

	cities := client.Collection(cityCollection)
	for _, l := range landmarks {
		if _, err := cities.Doc(l.city).Collection("landmarks").NewDoc().Set(ctx, map[string]string{
			"name": l.name,
			"type": l.t,
		}); err != nil {
			return fmt.Errorf("Set: %w", err)
		}
	}

	return nil
}
PHP
$citiesRef = $db->collection('samples/php/cities');
$citiesRef->document('SF')->collection('landmarks')->newDocument()->set([
  'name' => 'Golden Gate Bridge',
  'type' => 'bridge'
]);
$citiesRef->document('SF')->collection('landmarks')->newDocument()->set([
  'name' => 'Legion of Honor',
  'type' => 'museum'
]);
$citiesRef->document('LA')->collection('landmarks')->newDocument()->set([
  'name' => 'Griffith Park',
  'type' => 'park'
]);
$citiesRef->document('LA')->collection('landmarks')->newDocument()->set([
  'name' => 'The Getty',
  'type' => 'museum'
]);
$citiesRef->document('DC')->collection('landmarks')->newDocument()->set([
  'name' => 'Lincoln Memorial',
  'type' => 'memorial'
]);
$citiesRef->document('DC')->collection('landmarks')->newDocument()->set([
  'name' => 'National Air and Space Museum',
  'type' => 'museum'
]);
$citiesRef->document('TOK')->collection('landmarks')->newDocument()->set([
  'name' => 'Ueno Park',
  'type' => 'park'
]);
$citiesRef->document('TOK')->collection('landmarks')->newDocument()->set([
  'name' => 'National Museum of Nature and Science',
  'type' => 'museum'
]);
$citiesRef->document('BJ')->collection('landmarks')->newDocument()->set([
  'name' => 'Jingshan Park',
  'type' => 'park'
]);
$citiesRef->document('BJ')->collection('landmarks')->newDocument()->set([
  'name' => 'Beijing Ancient Observatory',
  'type' => 'museum'
]);
print('Added example landmarks collections to the cities collection.' . PHP_EOL);
Unity
List<Task<DocumentReference>> futures =
  new List<Task<DocumentReference>>(){
    citiesRef
      .Document("SF")
      .Collection("landmarks")
      .AddAsync(
        new Dictionary<string, object>()
        {
          {"name", "Golden Gate Bridge"},
          {"type", "bridge"},
        }
        ),
    citiesRef
      .Document("SF")
      .Collection("landmarks")
      .AddAsync(
        new Dictionary<string, object>()
        {
          {"name", "Legion of Honor"},
          {"type", "museum"},
        }
        ),
    citiesRef
      .Document("LA")
      .Collection("landmarks")
      .AddAsync(
        new Dictionary<string, object>() 
        {
          {"name", "Griffith Park"},
          {"type", "park"},
        }
        ),
    citiesRef
      .Document("LA")
      .Collection("landmarks")
      .AddAsync(
        new Dictionary<string, object>() 
        {
          {"name", "The Getty"},
          {"type", "museum"},
        }
        ),
    citiesRef
      .Document("DC")
      .Collection("landmarks")
      .AddAsync(
        new Dictionary<string, object>() 
        {
          {"name", "Lincoln Memorial"},
          {"type", "memorial"},
        }
        ),
    citiesRef
      .Document("DC")
      .Collection("landmarks")
      .AddAsync(
        new Dictionary<string, object>()
        {
          {"name", "National Air and Space Museum"},
          {"type", "museum"},
        }
        ),
    citiesRef
      .Document("TOK")
      .Collection("landmarks")
      .AddAsync(
        new Dictionary<string, object>()
        {
          {"name", "Ueno Park"},
          {"type", "park"},
        }
        ),
    citiesRef
      .Document("TOK")
      .Collection("landmarks")
      .AddAsync(
        new Dictionary<string, object>()
        {
          {"name", "National Museum of Nature and Science"},
          {"type", "museum"},
        }
        ),
    citiesRef
      .Document("BJ")
      .Collection("landmarks")
      .AddAsync(
        new Dictionary<string, object>()
        {
          {"name", "Jingshan Park"},
          {"type", "park"},
        }
        ),
    citiesRef
      .Document("BJ")
      .Collection("landmarks")
      .AddAsync(
        new Dictionary<string, object>()
        {
          {"name", "Beijing Ancient Observatory"},
          {"type", "museum"},
        }
        )};
DocumentReference[] landmarks = Task.WhenAll(futures).Result;
C#
// Copyright(c) 2017 Google Inc.
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not
// use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of
// the License at
//
// http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
// WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the
// License for the specific language governing permissions and limitations under
// the License.

using Google.Cloud.Firestore;
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;

namespace GoogleCloudSamples
{
  public class QueryData
  {
    public static string Usage = @"Usage:
C:\> dotnet run command YOUR_PROJECT_ID

Where command is one of
  query-create-examples
  create-query-state
  create-query-capital
  simple-queries
  array-contains-query
  array-contains-any-query
  in-query
  in-query-array
  collection-group-query
  subcollection-query
  chained-query
  composite-index-chained-query
  range-query
  invalid-range-query
";
    private static async Task QueryCreateExamples(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      // Note: the extra braces here are just to allow multiple citiesRef local variables.
      {
        CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
        await citiesRef.Document("SF").SetAsync(new Dictionary<string, object>
        {
          { "Name", "San Francisco" },
          { "State", "CA" },
          { "Country", "USA" },
          { "Capital", false },
          { "Population", 860000 },
          { "Regions", new[] {"west_coast", "norcal"} }
        });
        await citiesRef.Document("LA").SetAsync(new Dictionary<string, object>
        {
          { "Name", "Los Angeles" },
            { "State", "CA" },
            { "Country", "USA" },
            { "Capital", false },
            { "Population", 3900000 },
            { "Regions", new[] {"west_coast", "socal"} }
        });
        await citiesRef.Document("DC").SetAsync(new Dictionary<string, object>
        {
          { "Name", "Washington D.C." },
          { "State", null },
          { "Country", "USA" },
          { "Capital", true },
          { "Population", 680000 },
          { "Regions", new[] {"east_coast"} }
        });
        await citiesRef.Document("TOK").SetAsync(new Dictionary<string, object>
        {
          { "Name", "Tokyo" },
          { "State", null },
          { "Country", "Japan" },
          { "Capital", true },
          { "Population", 9000000 },
          { "Regions", new[] {"kanto", "honshu"} }
        });
        await citiesRef.Document("BJ").SetAsync(new Dictionary<string, object>
        {
          { "Name", "Beijing" },
          { "State", null },
          { "Country", "China" },
          { "Capital", true },
          { "Population", 21500000 },
          { "Regions", new[] {"jingjinji", "hebei"} }
        });
        Console.WriteLine("Added example cities data to the cities collection.");
      }

      {
        CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
        await citiesRef.Document("SF").Collection("landmarks").Document()
          .SetAsync(new { Name = "Golden Gate Bridge", Type = "bridge" });
        await citiesRef.Document("SF").Collection("landmarks").Document()
          .SetAsync(new { Name = "Legion of Honor", Type = "museum" });
        await citiesRef.Document("LA").Collection("landmarks").Document()
          .SetAsync(new { Name = "Griffith Park", Type = "park" });
        await citiesRef.Document("DC").Collection("landmarks").Document()
          .SetAsync(new { Name = "Lincoln Memorial", Type = "memorial" });
        await citiesRef.Document("DC").Collection("landmarks").Document()
          .SetAsync(new { Name = "National Air And Space Museum", Type = "museum" });
        await citiesRef.Document("TOK").Collection("landmarks").Document()
          .SetAsync(new { Name = "Ueno Park", Type = "park" });
        await citiesRef.Document("TOK").Collection("landmarks").Document()
          .SetAsync(new { Name = "National Museum of Nature and Science", Type = "museum" });
        await citiesRef.Document("BJ").Collection("landmarks").Document()
          .SetAsync(new { Name = "Jingshan Park", Type = "park" });
        await citiesRef.Document("BJ").Collection("landmarks").Document()
          .SetAsync(new { Name = "Beijing Ancient Observatory", Type = "museum" });
      }
    }

    private static async Task CreateQueryState(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      Query query = citiesRef.WhereEqualTo("State", "CA");
      QuerySnapshot querySnapshot = await query.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query State=CA", documentSnapshot.Id);
      }
    }

    private static async Task CreateQueryCapital(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      Query query = citiesRef.WhereEqualTo("Capital", true);
      QuerySnapshot querySnapshot = await query.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query Capital=true", documentSnapshot.Id);
      }
    }

    private static async Task SimpleQueries(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      Query stateQuery = citiesRef.WhereEqualTo("State", "CA");
      Query populationQuery = citiesRef.WhereGreaterThan("Population", 1000000);
      Query nameQuery = citiesRef.WhereGreaterThanOrEqualTo("Name", "San Francisco");
      QuerySnapshot stateQuerySnapshot = await stateQuery.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in stateQuerySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query State=CA", documentSnapshot.Id);
      }
      QuerySnapshot populationQuerySnapshot = await populationQuery.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in populationQuerySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query Population>1000000", documentSnapshot.Id);
      }
      QuerySnapshot nameQuerySnapshot = await nameQuery.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in nameQuerySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query Name>=San Francisco", documentSnapshot.Id);
      }
    }

    private static async Task ArrayContainsQuery(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      Query query = citiesRef.WhereArrayContains("Regions", "west_coast");
      QuerySnapshot querySnapshot = await query.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query 'Regions array_contains west_coast'", documentSnapshot.Id);
      }
    }

    private static async Task ArrayContainsAnyQuery(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      Query query = citiesRef.WhereArrayContainsAny("Regions", new[] { "west_coast", "east_coast" });
      QuerySnapshot querySnapshot = await query.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query 'Regions array_contains_any {{west_coast, east_coast}}'", documentSnapshot.Id);
      }
    }

    private static async Task InQueryWithoutArray(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      Query query = citiesRef.WhereIn("Country", new[] { "USA", "Japan" });
      QuerySnapshot querySnapshot = await query.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query 'Country in {{USA, Japan}}'", documentSnapshot.Id);
      }
    }

    private static async Task InQueryWithArray(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      Query query = citiesRef.WhereIn("Regions",
        new[] { new[] { "west_coast" }, new[] { "east_coast" } });
      QuerySnapshot querySnapshot = await query.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query 'Regions in {{west_coast}}, {{east_coast}}'", documentSnapshot.Id);
      }
    }

    private static async Task CollectionGroupQuery(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      Query museums = db.CollectionGroup("landmarks").WhereEqualTo("Type", "museum");
      QuerySnapshot querySnapshot = await museums.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot document in querySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine($"{document.Reference.Path}: {document.GetValue<string>("Name")}");
      }
    }

    private static async Task SubcollectionQuery(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference landmarks = db.Collection("cities").Document("SF").Collection("landmarks");
      QuerySnapshot querySnapshot = await landmarks.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot document in querySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine($"{document.Reference.Path}: {document.GetValue<string>("Name")}");
      }
    }

    private static async Task ChainedQuery(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      Query chainedQuery = citiesRef
        .WhereEqualTo("State", "CA")
        .WhereEqualTo("Name", "San Francisco");
      QuerySnapshot querySnapshot = await chainedQuery.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query State=CA and Name=San Francisco", documentSnapshot.Id);
      }
    }

    private static async Task CompositeIndexChainedQuery(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      Query chainedQuery = citiesRef
        .WhereEqualTo("State", "CA")
        .WhereLessThan("Population", 1000000);
      QuerySnapshot querySnapshot = await chainedQuery.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query State=CA and Population<1000000", documentSnapshot.Id);
      }
    }

    private static async Task RangeQuery(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      Query rangeQuery = citiesRef
        .WhereGreaterThanOrEqualTo("State", "CA")
        .WhereLessThanOrEqualTo("State", "IN");
      QuerySnapshot querySnapshot = await rangeQuery.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query CA<=State<=IN", documentSnapshot.Id);
      }
    }

    private static void InvalidRangeQuery(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      Query invalidRangeQuery = citiesRef
        .WhereGreaterThanOrEqualTo("State", "CA")
        .WhereGreaterThan("Population", 1000000);
    }

    public static void Main(string[] args)
    {
      if (args.Length < 2)
      {
        Console.Write(Usage);
        return;
      }
      string command = args[0].ToLower();
      string project = string.Join(" ",
        new ArraySegment<string>(args, 1, args.Length - 1));
      switch (command)
      {
        case "query-create-examples":
          QueryCreateExamples(project).Wait();
          break;

        case "create-query-state":
          CreateQueryState(project).Wait();
          break;

        case "create-query-capital":
          CreateQueryCapital(project).Wait();
          break;

        case "simple-queries":
          SimpleQueries(project).Wait();
          break;

        case "array-contains-query":
          ArrayContainsQuery(project).Wait();
          break;

        case "array-contains-any-query":
          ArrayContainsAnyQuery(project).Wait();
          break;

        case "in-query":
          InQueryWithoutArray(project).Wait();
          break;

        case "in-query-array":
          InQueryWithArray(project).Wait();
          break;

        case "collection-group-query":
          CollectionGroupQuery(project).Wait();
          break;

        case "subcollection-query":
          SubcollectionQuery(project).Wait();
          break;

        case "chained-query":
          ChainedQuery(project).Wait();
          break;

        case "composite-index-chained-query":
          CompositeIndexChainedQuery(project).Wait();
          break;

        case "range-query":
          RangeQuery(project).Wait();
          break;

        case "invalid-range-query":
          InvalidRangeQuery(project);
          break;

        default:
          Console.Write(Usage);
          return;
      }
    }
  }
}
Ruby
cities_ref = firestore.col collection_path

sf_landmarks = cities_ref.document("SF").collection("landmarks")
sf_landmarks.document.set(
 {
  name: "Golden Gate Bridge",
  type: "bridge"
 }
)
sf_landmarks.document.set(
 {
  name: "Legion of Honor",
  type: "museum"
 }
)

la_landmarks = cities_ref.document("LA").collection("landmarks")
la_landmarks.document.set(
 {
  name: "Griffith Park",
  type: "park"
 }
)
la_landmarks.document.set(
 {
  name: "The Getty",
  type: "museum"
 }
)

dc_landmarks = cities_ref.document("DC").collection("landmarks")
dc_landmarks.document.set(
 {
  name: "Lincoln Memorial",
  type: "memorial"
 }
)
dc_landmarks.document.set(
 {
  name: "National Air and Space Museum",
  type: "museum"
 }
)

tok_landmarks = cities_ref.document("TOK").collection("landmarks")
tok_landmarks.document.set(
 {
  name: "Ueno Park",
  type: "park"
 }
)
tok_landmarks.document.set(
 {
  name: "National Museum of Nature and Science",
  type: "museum"
 }
)

bj_landmarks = cities_ref.document("BJ").collection("landmarks")
bj_landmarks.document.set(
 {
  name: "Jingshan Park",
  type: "park"
 }
)
bj_landmarks.document.set(
 {
  name: "Beijing Ancient Observatory",
  type: "museum"
 }
)

เราสามารถใช้การค้นหาแบบง่ายและแบบรวมที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้เพื่อค้นหาคอลเล็กชันย่อย landmarks ของเมืองเดียว แต่คุณอาจต้องการดึงข้อมูลผลลัพธ์จากคอลเล็กชันย่อย landmarks ของทุกเมืองพร้อมกันด้วย

กลุ่มคอลเล็กชัน landmarks ประกอบด้วยคอลเล็กชันทั้งหมดที่มีรหัส landmarks และคุณค้นหากลุ่มดังกล่าวได้โดยใช้การค้นหากลุ่มคอลเล็กชัน เช่น การค้นหากลุ่มคอลเล็กชันนี้จะดึงข้อมูลจุดสังเกตทั้งหมด museum รายการในทุกเมือง

Web

import { collectionGroup, query, where, getDocs } from "firebase/firestore"; 

const museums = query(collectionGroup(db, 'landmarks'), where('type', '==', 'museum'));
const querySnapshot = await getDocs(museums);
querySnapshot.forEach((doc) => {
  console.log(doc.id, ' => ', doc.data());
});

Web

var museums = db.collectionGroup('landmarks').where('type', '==', 'museum');
museums.get().then((querySnapshot) => {
  querySnapshot.forEach((doc) => {
    console.log(doc.id, ' => ', doc.data());
  });
});
Swift
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
db.collectionGroup("landmarks").whereField("type", isEqualTo: "museum").getDocuments { (snapshot, error) in
 // ...
}
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับเป้าหมาย WatchOS และ App Clip
[[[self.db collectionGroupWithID:@"landmarks"] queryWhereField:@"type" isEqualTo:@"museum"]
  getDocumentsWithCompletion:^(FIRQuerySnapshot *snapshot, NSError *error) {
  // ...
}];

Kotlin+KTX

db.collectionGroup("landmarks").whereEqualTo("type", "museum").get()
  .addOnSuccessListener { queryDocumentSnapshots ->
    // ...
  }

Java

db.collectionGroup("landmarks").whereEqualTo("type", "museum").get()
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<QuerySnapshot>() {
      @Override
      public void onSuccess(QuerySnapshot queryDocumentSnapshots) {
        // ...
      }
    });

Dart

db
  .collectionGroup("landmarks")
  .where("type", isEqualTo: "museum")
  .get()
  .then(
   (res) => print("Successfully completed"),
   onError: (e) => print("Error completing: $e"),
  );
Java
final Query museums = db.collectionGroup("landmarks").whereEqualTo("type", "museum");
final ApiFuture<QuerySnapshot> querySnapshot = museums.get();
for (DocumentSnapshot document : querySnapshot.get().getDocuments()) {
 System.out.println(document.getId());
}
Python
museums = db.collection_group("landmarks").where(
  filter=FieldFilter("type", "==", "museum")
)
docs = museums.stream()
for doc in docs:
  print(f"{doc.id} => {doc.to_dict()}")

Python

museums = db.collection_group("landmarks").where(
  filter=FieldFilter("type", "==", "museum")
)
docs = museums.stream()
async for doc in docs:
  print(f"{doc.id} => {doc.to_dict()}")
C++
db->CollectionGroup("landmarks")
.WhereEqualTo("type", FieldValue::String("museum")).Get()
.OnCompletion([](const firebase::Future<QuerySnapshot>& future) {
 if (future.error() == Error::kErrorOk) {
  for (const DocumentSnapshot& document : future.result()->documents()) {
   std::cout << document << std::endl;
  }
 } else {
  std::cout << "Error getting documents: " << future.error_message()
       << std::endl;
 }
});
Node.js
const querySnapshot = await db.collectionGroup('landmarks').where('type', '==', 'museum').get();
querySnapshot.forEach((doc) => {
 console.log(doc.id, ' => ', doc.data());
});
Go
import (
	"context"
	"fmt"
	"io"

	"cloud.google.com/go/firestore"
	"google.golang.org/api/iterator"
)

// collectionGroupQuery runs a collection group query over the data created by
// collectionGroupSetup.
func collectionGroupQuery(w io.Writer, projectID string) error {
	ctx := context.Background()

	client, err := firestore.NewClient(ctx, projectID)
	if err != nil {
		return fmt.Errorf("firestore.NewClient: %w", err)
	}
	defer client.Close()

	it := client.CollectionGroup("landmarks").Where("type", "==", "museum").Documents(ctx)
	for {
		doc, err := it.Next()
		if err == iterator.Done {
			break
		}
		if err != nil {
			return fmt.Errorf("documents iterator: %w", err)
		}
		fmt.Fprintf(w, "%s: %s", doc.Ref.ID, doc.Data()["name"])
	}

	return nil
}
PHP
$museums = $db->collectionGroup('landmarks')->where('type', '==', 'museum');
foreach ($museums->documents() as $document) {
  printf('%s => %s' . PHP_EOL, $document->id(), $document->data()['name']);
}
Unity
Query museums = db.CollectionGroup("landmarks").WhereEqualTo("type", "museum");
museums.GetSnapshotAsync().ContinueWithOnMainThread((querySnapshotTask) =>
{
  foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshotTask.Result.Documents)
  {
    Debug.Log(String.Format("Document {0} returned by query State=CA", documentSnapshot.Id));
  } 
});
C#
Query museums = db.CollectionGroup("landmarks").WhereEqualTo("Type", "museum");
QuerySnapshot querySnapshot = await museums.GetSnapshotAsync();
foreach (DocumentSnapshot document in querySnapshot.Documents)
{
  Console.WriteLine($"{document.Reference.Path}: {document.GetValue<string>("Name")}");
}
Ruby
museums = firestore.collection_group("landmarks").where("type", "==", "museum")
museums.get do |museum|
 puts "#{museum[:type]} name is #{museum[:name]}."
end

ก่อนที่จะใช้การค้นหากลุ่มคอลเล็กชัน คุณต้องสร้างดัชนีที่รองรับการค้นหากลุ่มคอลเล็กชัน คุณสร้างดัชนีได้ผ่านข้อความแสดงข้อผิดพลาด คอนโซล หรือ Firebase CLI

สำหรับ SDK ของเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณต้องสร้างกฎที่อนุญาตคำค้นหากลุ่มคอลเล็กชันด้วย

อธิบายประสิทธิภาพการค้นหา

Cloud Firestore ช่วยให้คุณวัดประสิทธิภาพของการค้นหาแบ็กเอนด์และรับสถิติประสิทธิภาพโดยละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการค้นหาแบ็กเอนด์ได้

ผลลัพธ์แบบอธิบายการค้นหาจะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีดำเนินการค้นหา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพและตำแหน่งจุดคอขวดฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำสำหรับคำอธิบายการค้นหา

ข้อจำกัดของการค้นหา

รายการต่อไปนี้สรุปข้อจำกัดของการค้นหา Cloud Firestore

 • Cloud Firestore รองรับการค้นหา OR เชิงตรรกะผ่านโอเปอเรเตอร์ or, in และ array-contains-any การค้นหาเหล่านี้จำกัดไว้ที่ความแตกต่าง 30 รายการตามรูปแบบปกติที่แยกออกจากกันของคำค้นหา
 • คุณใช้ข้อความ array-contains ได้ไม่เกิน 1 คำสั่งต่อการแยก (or กลุ่ม) คุณรวม array-contains กับ array-contains-any ในการแยกส่วนเดียวกันไม่ได้
 • คุณรวม not-in กับ in, array-contains-any หรือ or ในการค้นหาเดียวกันไม่ได้
 • อนุญาตให้มี not-in หรือ != เพียงรายการเดียวต่อคำค้นหา
 • not-in รองรับค่าการเปรียบเทียบสูงสุด 10 ค่า
 • ผลรวมของตัวกรอง ลำดับการจัดเรียง และเส้นทางเอกสารหลัก (1 สำหรับคอลเล็กชันย่อย, 0 สำหรับคอลเล็กชันรูท) ในการค้นหาต้องไม่เกิน 100 ซึ่งคำนวณตามรูปแบบปกติที่แยกออกจากกันของคำค้นหา
 • คำค้นหาที่มีตัวกรองไม่เท่ากันในช่องแสดงนัยว่าเรียงลำดับตามช่องนั้นและตัวกรองสำหรับการมีอยู่ของช่องนั้น

ขีดจำกัดในการค้นหา OR รายการ

Cloud Firestore จำกัดจำนวนวลี AND และ OR ที่รวมได้ เพื่อป้องกันไม่ให้การค้นหามีราคาแพงเกินไปสำหรับการคำนวณ หากต้องการใช้ขีดจำกัดนี้ Cloud Firestore จะแปลงคำค้นหาที่ดำเนินการ OR เชิงตรรกะ (or, in และ array-contains-any) เป็นรูปแบบปกติที่แยกออกจากกัน (หรือที่เรียกว่า OR ของ AND) Cloud Firestore จำกัดการค้นหาให้มีการแยกได้สูงสุด 30 รายการในรูปแบบปกติที่ไม่สัมพันธ์กัน

รูปแบบปกติที่มีความแตกต่าง

Cloud Firestore จะแปลงคำค้นหาเป็นรูปแบบปกติที่แยกออกจากกันโดยใช้กฎ 2 ข้อดังนี้

เมื่อใช้กฎเหล่านี้กับคำค้นหา in และ array-contains-any โปรดอย่าลืมว่าโอเปอเรเตอร์เหล่านี้เป็นทางลัดสำหรับ OR ตัวอย่างเช่น a in [1,2] คือ ชื่อย่อของ a = 1 OR a = 2

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงจำนวนความแตกต่างสำหรับคำค้นหาต่างๆ

การค้นหาจำนวนระยะห่าง
query(collectionRef, where("a", "==", 1))
   
1
query(collectionRef, or( where("a", "==", 1), where("b", "==", 2) ))
   
2
query(collectionRef,
    or( and( where("a", "==", 1), where("c", "==", 3) ),
      and( where("a", "==", 1), where("d", "==", 4) ),
      and( where("b", "==", 2), where("c", "==", 3) ),
      and( where("b", "==", 2), where("d", "==", 4) )
    )
   )
   
4
query(collectionRef,
    and( or( where("a", "==", 1), where("b", "==", 2) ),
       or( where("c", "==", 3), where("d", "==", 4) )
    )
   )
   

4

รูปแบบปกติที่แยกออกจากกันของคำค้นหานี้จะเท่ากับคำค้นหาข้างต้น

query(collectionRef, where("a", "in", [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]) )
   
10
query(collectionRef,
    and( where("a", "in", [1, 2, 3, 4, 5]),
       where("b", "in", [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10])
    )
   )
   

50

การค้นหานี้ส่งคืนข้อผิดพลาด เนื่องจากมีการกระจายเกินขีดจำกัด 30 รายการ

query(collectionRef,
    or( where("a", "in", [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]),
      where("b", "in", [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10])
    )
   )
   
20
query(collectionRef,
    and( where("a", "in", [1, 2, 3, 4, 5]),
       or( where("b", "==", 2),
         where("c", "==", 3)
       )
    )
   )
   
10

orderBy และการมีอยู่

เมื่อคุณเรียงลำดับคำค้นหาตามช่องที่กำหนด การค้นหาจะแสดงผลได้เฉพาะเอกสารที่มีช่อง "order-by" อยู่เท่านั้น

เช่น การค้นหาต่อไปนี้จะไม่แสดงเอกสารที่ไม่ได้ตั้งค่าช่อง population แม้ว่าจะตรงกับตัวกรองการค้นหาก็ตาม

Java
db.collection("cities").whereEqualTo("country", “USA”).orderBy(“population”);

ผลกระทบที่เกี่ยวข้องจะใช้กับอสมการ การค้นหาที่มีตัวกรองอสมการในช่องหนึ่ง ยังบอกเป็นนัยถึงการจัดลำดับตามช่องนั้นด้วย คำค้นหาต่อไปนี้ไม่แสดงเอกสารที่ไม่มีช่อง population แม้ว่าจะมี country = USA ในเอกสารนั้นก็ตาม ในการแก้ปัญหา คุณอาจดำเนินการค้นหาแยกต่างหากสำหรับการจัดลำดับแต่ละรายการหรือกำหนดค่าให้กับช่องทั้งหมดที่คุณเรียงลำดับ

Java
db.collection(“cities”).where