หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ธุรกรรมและการเขียนเป็นกลุ่ม

Cloud Firestore รองรับการทำงานของอะตอมสำหรับการอ่านและเขียนข้อมูล ในชุดปฏิบัติการปรมาณูการดำเนินการทั้งหมดประสบความสำเร็จหรือไม่มีการใช้งานเลย การดำเนินการเกี่ยวกับอะตอมใน Cloud Firestore มีสองประเภท:

 • ธุรกรรม : ธุรกรรม คือชุดของการดำเนินการอ่านและเขียนในเอกสารอย่างน้อยหนึ่งเอกสาร
 • การเขียน แบบเป็นกลุ่ม: การ เขียนแบบ เป็นกลุ่มคือชุดของการดำเนินการเขียนบนเอกสารอย่างน้อยหนึ่งชุด

แต่ละธุรกรรมหรือชุดการเขียนสามารถเขียนได้สูงสุด 500 เอกสาร สำหรับขีด จำกัด เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรดดู โควต้าและขีด จำกัด

การอัปเดตข้อมูลด้วยธุรกรรม

เมื่อใช้ไลบรารีไคลเอ็นต์ Cloud Firestore คุณสามารถจัดกลุ่มการดำเนินการหลายรายการเป็นธุรกรรมเดียวได้ ธุรกรรมมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการอัปเดตค่าของฟิลด์ตามมูลค่าปัจจุบันหรือค่าของฟิลด์อื่น

ธุรกรรมประกอบด้วยจำนวนการดำเนินการ get() ตามด้วยจำนวนการดำเนินการเขียนเช่น set() , update() หรือ delete() ในกรณีของการแก้ไขพร้อมกัน Cloud Firestore จะเรียกใช้ธุรกรรมทั้งหมดอีกครั้ง ตัวอย่างเช่นหากธุรกรรมอ่านเอกสารและไคลเอนต์อื่นแก้ไขเอกสารเหล่านั้น Cloud Firestore จะลองทำธุรกรรมอีกครั้ง คุณลักษณะนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าธุรกรรมจะทำงานบนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกัน

ธุรกรรมไม่เคยใช้การเขียนบางส่วน เขียนทั้งหมดดำเนินการเมื่อสิ้นสุดธุรกรรมที่สำเร็จ

เมื่อใช้ธุรกรรมโปรดทราบว่า:

 • การดำเนินการอ่านต้องมาก่อนการดำเนินการเขียน
 • ฟังก์ชันที่เรียกใช้ธุรกรรม (ฟังก์ชันธุรกรรม) อาจทำงานมากกว่าหนึ่งครั้งหากการแก้ไขพร้อมกันส่งผลกระทบต่อเอกสารที่ธุรกรรมอ่าน
 • ฟังก์ชันธุรกรรมไม่ควรแก้ไขสถานะแอปพลิเคชันโดยตรง
 • ธุรกรรมจะล้มเหลวเมื่อไคลเอนต์ออฟไลน์

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีสร้างและรันธุรกรรม:

เว็บ
// Create a reference to the SF doc.
var sfDocRef = db.collection("cities").doc("SF");

// Uncomment to initialize the doc.
// sfDocRef.set({ population: 0 });

return db.runTransaction(function(transaction) {
  // This code may get re-run multiple times if there are conflicts.
  return transaction.get(sfDocRef).then(function(sfDoc) {
    if (!sfDoc.exists) {
      throw "Document does not exist!";
    }

    // Add one person to the city population.
    // Note: this could be done without a transaction
    //    by updating the population using FieldValue.increment()
    var newPopulation = sfDoc.data().population + 1;
    transaction.update(sfDocRef, { population: newPopulation });
  });
}).then(function() {
  console.log("Transaction successfully committed!");
}).catch(function(error) {
  console.log("Transaction failed: ", error);
});
รวดเร็ว
let sfReference = db.collection("cities").document("SF")

db.runTransaction({ (transaction, errorPointer) -> Any? in
  let sfDocument: DocumentSnapshot
  do {
    try sfDocument = transaction.getDocument(sfReference)
  } catch let fetchError as NSError {
    errorPointer?.pointee = fetchError
    return nil
  }

  guard let oldPopulation = sfDocument.data()?["population"] as? Int else {
    let error = NSError(
      domain: "AppErrorDomain",
      code: -1,
      userInfo: [
        NSLocalizedDescriptionKey: "Unable to retrieve population from snapshot \(sfDocument)"
      ]
    )
    errorPointer?.pointee = error
    return nil
  }

  // Note: this could be done without a transaction
  //    by updating the population using FieldValue.increment()
  transaction.updateData(["population": oldPopulation + 1], forDocument: sfReference)
  return nil
}) { (object, error) in
  if let error = error {
    print("Transaction failed: \(error)")
  } else {
    print("Transaction successfully committed!")
  }
}
วัตถุประสงค์ -C
FIRDocumentReference *sfReference =
  [[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"SF"];
[self.db runTransactionWithBlock:^id (FIRTransaction *transaction, NSError **errorPointer) {
 FIRDocumentSnapshot *sfDocument = [transaction getDocument:sfReference error:errorPointer];
 if (*errorPointer != nil) { return nil; }

 if (![sfDocument.data[@"population"] isKindOfClass:[NSNumber class]]) {
  *errorPointer = [NSError errorWithDomain:@"AppErrorDomain" code:-1 userInfo:@{
   NSLocalizedDescriptionKey: @"Unable to retreive population from snapshot"
  }];
  return nil;
 }
 NSInteger oldPopulation = [sfDocument.data[@"population"] integerValue];

 // Note: this could be done without a transaction
 //    by updating the population using FieldValue.increment()
 [transaction updateData:@{ @"population": @(oldPopulation + 1) } forDocument:sfReference];

 return nil;
} completion:^(id result, NSError *error) {
 if (error != nil) {
  NSLog(@"Transaction failed: %@", error);
 } else {
  NSLog(@"Transaction successfully committed!");
 }
}];
 

Java

final DocumentReference sfDocRef = db.collection("cities").document("SF");

db.runTransaction(new Transaction.Function<Void>() {
  @Override
  public Void apply(Transaction transaction) throws FirebaseFirestoreException {
    DocumentSnapshot snapshot = transaction.get(sfDocRef);

    // Note: this could be done without a transaction
    //    by updating the population using FieldValue.increment()
    double newPopulation = snapshot.getDouble("population") + 1;
    transaction.update(sfDocRef, "population", newPopulation);

    // Success
    return null;
  }
}).addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Void>() {
  @Override
  public void onSuccess(Void aVoid) {
    Log.d(TAG, "Transaction success!");
  }
})
.addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
  @Override
  public void onFailure(@NonNull Exception e) {
    Log.w(TAG, "Transaction failure.", e);
  }
});

โคตรลิน + KTX

val sfDocRef = db.collection("cities").document("SF")

db.runTransaction { transaction ->
  val snapshot = transaction.get(sfDocRef)

  // Note: this could be done without a transaction
  //    by updating the population using FieldValue.increment()
  val newPopulation = snapshot.getDouble("population")!! + 1
  transaction.update(sfDocRef, "population", newPopulation)

  // Success
  null
}.addOnSuccessListener { Log.d(TAG, "Transaction success!") }
    .addOnFailureListener { e -> Log.w(TAG, "Transaction failure.", e) }
Java
// Initialize doc
final DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("SF");
City city = new City("SF");
city.setCountry("USA");
city.setPopulation(860000L);
docRef.set(city).get();

// run an asynchronous transaction
ApiFuture<Void> futureTransaction = db.runTransaction(transaction -> {
 // retrieve document and increment population field
 DocumentSnapshot snapshot = transaction.get(docRef).get();
 long oldPopulation = snapshot.getLong("population");
 transaction.update(docRef, "population", oldPopulation + 1);
 return null;
});
// block on transaction operation using transaction.get()
Python
transaction = db.transaction()
city_ref = db.collection(u'cities').document(u'SF')

@firestore.transactional
def update_in_transaction(transaction, city_ref):
  snapshot = city_ref.get(transaction=transaction)
  transaction.update(city_ref, {
    u'population': snapshot.get(u'population') + 1
  })

update_in_transaction(transaction, city_ref)
C ++
DocumentReference sf_doc_ref = db->Collection("cities").Document("SF");
db->RunTransaction([sf_doc_ref](Transaction& transaction,
                std::string& out_error_message) -> Error {
  Error error = Error::kErrorOk;

  DocumentSnapshot snapshot =
    transaction.Get(sf_doc_ref, &error, &out_error_message);

  // Note: this could be done without a transaction by updating the
  // population using FieldValue::Increment().
  std::int64_t new_population =
    snapshot.Get("population").integer_value() + 1;
  transaction.Update(
    sf_doc_ref,
    {{"population", FieldValue::Integer(new_population)}});

  return Error::kErrorOk;
 }).OnCompletion([](const Future<void>& future) {
 if (future.error() == Error::kErrorOk) {
  std::cout << "Transaction success!\n";
 } else {
  std::cout << "Transaction failure: " << future.error_message() << '\n';
 }
});
 
โหนด js
// Initialize document
const cityRef = db.collection('cities').doc('SF');
await cityRef.set({
 name: 'San Francisco',
 state: 'CA',
 country: 'USA',
 capital: false,
 population: 860000
});

try {
 await db.runTransaction(async (t) => {
  const doc = await t.get(cityRef);

  // Add one person to the city population.
  // Note: this could be done without a transaction
  //    by updating the population using FieldValue.increment()
  const newPopulation = doc.data().population + 1;
  t.update(cityRef, {population: newPopulation});
 });

 console.log('Transaction success!');
} catch (e) {
 console.log('Transaction failure:', e);
}
ไป
ref := client.Collection("cities").Doc("SF")
err := client.RunTransaction(ctx, func(ctx context.Context, tx *firestore.Transaction) error {
	doc, err := tx.Get(ref) // tx.Get, NOT ref.Get!
	if err != nil {
		return err
	}
	pop, err := doc.DataAt("population")
	if err != nil {
		return err
	}
	return tx.Set(ref, map[string]interface{}{
		"population": pop.(int64) + 1,
	}, firestore.MergeAll)
})
if err != nil {
	// Handle any errors appropriately in this section.
	log.Printf("An error has occurred: %s", err)
}
PHP
$cityRef = $db->collection('cities')->document('SF');
$db->runTransaction(function (Transaction $transaction) use ($cityRef) {
  $snapshot = $transaction->snapshot($cityRef);
  $newPopulation = $snapshot['population'] + 1;
  $transaction->update($cityRef, [
    ['path' => 'population', 'value' => $newPopulation]
  ]);
});
ความสามัคคี
DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("SF");
db.RunTransactionAsync(transaction =>
  {
    return transaction.GetSnapshotAsync(cityRef).ContinueWith((snapshotTask) =>
    {
      DocumentSnapshot snapshot = snapshotTask.Result;
      long newPopulation = snapshot.GetValue<long>("Population") + 1;
      Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
      {
        { "Population", newPopulation}
      };
      transaction.Update(cityRef, updates);
    });
  });
ค#
DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("SF");
await db.RunTransactionAsync(async transaction =>
{
  DocumentSnapshot snapshot = await transaction.GetSnapshotAsync(cityRef);
  long newPopulation = snapshot.GetValue<long>("Population") + 1;
  Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
  {
    { "Population", newPopulation}
  };
  transaction.Update(cityRef, updates);
});
ทับทิม
def run_simple_transaction project_id:
 # project_id = "Your Google Cloud Project ID"

 firestore = Google::Cloud::Firestore.new project_id: project_id

 city_ref = firestore.doc "cities/SF"

 firestore.transaction do |tx|
  new_population = tx.get(city_ref).data[:population] + 1
  puts "New population is #{new_population}."
  tx.update city_ref, population: new_population
 end
 puts "Ran a simple transaction to update the population field in the SF document in the cities collection."
end

การส่งผ่านข้อมูลออกจากธุรกรรม

อย่าแก้ไขสถานะแอปพลิเคชันภายในฟังก์ชันธุรกรรมของคุณ การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดปัญหาการเกิดพร้อมกันเนื่องจากฟังก์ชันธุรกรรมสามารถทำงานได้หลายครั้งและไม่รับประกันว่าจะทำงานบนเธรด UI ให้ส่งข้อมูลที่คุณต้องการออกจากฟังก์ชันธุรกรรมของคุณแทน ตัวอย่างต่อไปนี้สร้างขึ้นจากตัวอย่างก่อนหน้านี้เพื่อแสดงวิธีการส่งข้อมูลออกจากธุรกรรม:

เว็บ
// Create a reference to the SF doc.
var sfDocRef = db.collection("cities").doc("SF");

db.runTransaction(function(transaction) {
  return transaction.get(sfDocRef).then(function(sfDoc) {
    if (!sfDoc.exists) {
      throw "Document does not exist!";
    }

    var newPopulation = sfDoc.data().population + 1;
    if (newPopulation <= 1000000) {
      transaction.update(sfDocRef, { population: newPopulation });
      return newPopulation;
    } else {
      return Promise.reject("Sorry! Population is too big.");
    }
  });
}).then(function(newPopulation) {
  console.log("Population increased to ", newPopulation);
}).catch(function(err) {
  // This will be an "population is too big" error.
  console.error(err);
});
รวดเร็ว
let sfReference = db.collection("cities").document("SF")

db.runTransaction({ (transaction, errorPointer) -> Any? in
  let sfDocument: DocumentSnapshot
  do {
    try sfDocument = transaction.getDocument(sfReference)
  } catch let fetchError as NSError {
    errorPointer?.pointee = fetchError
    return nil
  }

  guard let oldPopulation = sfDocument.data()?["population"] as? Int else {
    let error = NSError(
      domain: "AppErrorDomain",
      code: -1,
      userInfo: [
        NSLocalizedDescriptionKey: "Unable to retrieve population from snapshot \(sfDocument)"
      ]
    )
    errorPointer?.pointee = error
    return nil
  }

  // Note: this could be done without a transaction
  //    by updating the population using FieldValue.increment()
  let newPopulation = oldPopulation + 1
  guard newPopulation <= 1000000 else {
    let error = NSError(
      domain: "AppErrorDomain",
      code: -2,
      userInfo: [NSLocalizedDescriptionKey: "Population \(newPopulation) too big"]
    )
    errorPointer?.pointee = error
    return nil
  }

  transaction.updateData(["population": newPopulation], forDocument: sfReference)
  return newPopulation
}) { (object, error) in
  if let error = error {
    print("Error updating population: \(error)")
  } else {
    print("Population increased to \(object!)")
  }
}
วัตถุประสงค์ -C
FIRDocumentReference *sfReference =
[[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"SF"];
[self.db runTransactionWithBlock:^id (FIRTransaction *transaction, NSError **errorPointer) {
 FIRDocumentSnapshot *sfDocument = [transaction getDocument:sfReference error:errorPointer];
 if (*errorPointer != nil) { return nil; }

 if (![sfDocument.data[@"population"] isKindOfClass:[NSNumber class]]) {
  *errorPointer = [NSError errorWithDomain:@"AppErrorDomain" code:-1 userInfo:@{
   NSLocalizedDescriptionKey: @"Unable to retreive population from snapshot"
  }];
  return nil;
 }
 NSInteger population = [sfDocument.data[@"population"] integerValue];

 population++;
 if (population >= 1000000) {
  *errorPointer = [NSError errorWithDomain:@"AppErrorDomain" code:-2 userInfo:@{
   NSLocalizedDescriptionKey: @"Population too big"
  }];
  return @(population);
 }

 [transaction updateData:@{ @"population": @(population) } forDocument:sfReference];

 return nil;
} completion:^(id result, NSError *error) {
 if (error != nil) {
  NSLog(@"Transaction failed: %@", error);
 } else {
  NSLog(@"Population increased to %@", result);
 }
}];
 

Java

final DocumentReference sfDocRef = db.collection("cities").document("SF");

db.runTransaction(new Transaction.Function<Double>() {
  @Override
  public Double apply(Transaction transaction) throws FirebaseFirestoreException {
    DocumentSnapshot snapshot = transaction.get(sfDocRef);
    double newPopulation = snapshot.getDouble("population") + 1;
    if (newPopulation <= 1000000) {
      transaction.update(sfDocRef, "population", newPopulation);
      return newPopulation;
    } else {
      throw new FirebaseFirestoreException("Population too high",
          FirebaseFirestoreException.Code.ABORTED);
    }
  }
}).addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Double>() {
  @Override
  public void onSuccess(Double result) {
    Log.d(TAG, "Transaction success: " + result);
  }
})
.addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
  @Override
  public void onFailure(@NonNull Exception e) {
    Log.w(TAG, "Transaction failure.", e);
  }
});

โคตรลิน + KTX

val sfDocRef = db.collection("cities").document("SF")

db.runTransaction { transaction ->
  val snapshot = transaction.get(sfDocRef)
  val newPopulation = snapshot.getDouble("population")!! + 1
  if (newPopulation <= 1000000) {
    transaction.update(sfDocRef, "population", newPopulation)
    newPopulation
  } else {
    throw FirebaseFirestoreException("Population too high",
        FirebaseFirestoreException.Code.ABORTED)
  }
}.addOnSuccessListener { result ->
  Log.d(TAG, "Transaction success: $result")
}.addOnFailureListener { e ->
  Log.w(TAG, "Transaction failure.", e)
}
Java
final DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("SF");
ApiFuture<String> futureTransaction = db.runTransaction(transaction -> {
 DocumentSnapshot snapshot = transaction.get(docRef).get();
 Long newPopulation = snapshot.getLong("population") + 1;
 // conditionally update based on current population
 if (newPopulation <= 1000000L) {
  transaction.update(docRef, "population", newPopulation);
  return "Population increased to " + newPopulation;
 } else {
  throw new Exception("Sorry! Population is too big.");
 }
});
// Print information retrieved from transaction
System.out.println(futureTransaction.get());
Python
transaction = db.transaction()
city_ref = db.collection(u'cities').document(u'SF')

@firestore.transactional
def update_in_transaction(transaction, city_ref):
  snapshot = city_ref.get(transaction=transaction)
  new_population = snapshot.get(u'population') + 1

  if new_population < 1000000:
    transaction.update(city_ref, {
      u'population': new_population
    })
    return True
  else:
    return False

result = update_in_transaction(transaction, city_ref)
if result:
  print(u'Population updated')
else:
  print(u'Sorry! Population is too big.')
C ++
// This is not yet supported.
โหนด js
const cityRef = db.collection('cities').doc('SF');
try {
 const res = await db.runTransaction(async t => {
  const doc = await t.get(cityRef);
  const newPopulation = doc.data().population + 1;
  if (newPopulation <= 1000000) {
   await t.update(cityRef, { population: newPopulation });
   return `Population increased to ${newPopulation}`;
  } else {
   throw 'Sorry! Population is too big.';
  }
 });
 console.log('Transaction success', res);
} catch (e) {
 console.log('Transaction failure:', e);
}
ไป
ref := client.Collection("cities").Doc("SF")
err := client.RunTransaction(ctx, func(ctx context.Context, tx *firestore.Transaction) error {
	doc, err := tx.Get(ref)
	if err != nil {
		return err
	}
	pop, err := doc.DataAt("population")
	if err != nil {
		return err
	}
	newpop := pop.(int64) + 1
	if newpop <= 1000000 {
		return tx.Set(ref, map[string]interface{}{
			"population": pop.(int64) + 1,
		}, firestore.MergeAll)
	}
	return errors.New("population is too big")
})
if err != nil {
	// Handle any errors in an appropriate way, such as returning them.
	log.Printf("An error has occurred: %s", err)
}
PHP
$cityRef = $db->collection('cities')->document('SF');
$transactionResult = $db->runTransaction(function (Transaction $transaction) use ($cityRef) {
  $snapshot = $transaction->snapshot($cityRef);
  $newPopulation = $snapshot['population'] + 1;
  if ($newPopulation <= 1000000) {
    $transaction->update($cityRef, [
      ['path' => 'population', 'value' => $newPopulation]
    ]);
    return true;
  } else {
    return false;
  }
});

if ($transactionResult) {
  printf('Population updated successfully.' . PHP_EOL);
} else {
  printf('Sorry! Population is too big.' . PHP_EOL);
}
ความสามัคคี
DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("SF");
db.RunTransactionAsync(transaction =>
{
  return transaction.GetSnapshotAsync(cityRef).ContinueWith((task) =>
  {
    long newPopulation = task.Result.GetValue<long>("Population") + 1;
    if (newPopulation <= 1000000)
    {
      Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
      {
        { "Population", newPopulation}
      };
      transaction.Update(cityRef, updates);
      return true;
    }
    else
    {
      return false;
    } 
  });
}).ContinueWith((transactionResultTask) =>
{
  if (transactionResultTask.Result)
  {
    Console.WriteLine("Population updated successfully.");
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Sorry! Population is too big.");
  } 
});
ค#
DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("SF");
bool transactionResult = await db.RunTransactionAsync(async transaction =>
{
  DocumentSnapshot snapshot = await transaction.GetSnapshotAsync(cityRef);
  long newPopulation = snapshot.GetValue<long>("Population") + 1;
  if (newPopulation <= 1000000)
  {
    Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
    {
      { "Population", newPopulation}
    };
    transaction.Update(cityRef, updates);
    return true;
  }
  else
  {
    return false;
  }
});

if (transactionResult)
{
  Console.WriteLine("Population updated successfully.");
}
else
{
  Console.WriteLine("Sorry! Population is too big.");
}
ทับทิม
def return_info_transaction project_id:
 # project_id = "Your Google Cloud Project ID"

 firestore = Google::Cloud::Firestore.new project_id: project_id

 city_ref = firestore.doc "cities/SF"

 updated = firestore.transaction do |tx|
  new_population = tx.get(city_ref).data[:population] + 1
  if new_population < 1_000_000
   tx.update city_ref, population: new_population
   true
  else
   false
  end
 end

 if updated
  puts "Population updated!"
 else
  puts "Sorry! Population is too big."
 end
end

การทำธุรกรรมล้มเหลว

ธุรกรรมอาจล้มเหลวเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:

 • ธุรกรรมประกอบด้วยการดำเนินการอ่านหลังจากการดำเนินการเขียน การดำเนินการอ่านต้องมาก่อนการดำเนินการเขียนเสมอ
 • ธุรกรรมอ่านเอกสารที่แก้ไขภายนอกธุรกรรม ในกรณีนี้ธุรกรรมจะทำงานอีกครั้งโดยอัตโนมัติ การทำธุรกรรมถูกลองใหม่เป็นจำนวนครั้งที่ จำกัด
 • ธุรกรรมเกินขนาดคำขอสูงสุด 10 MiB

  ขนาดของธุรกรรมขึ้นอยู่กับขนาดของเอกสารและรายการดัชนีที่แก้ไขโดยธุรกรรม สำหรับการดำเนินการลบจะรวมถึงขนาดของเอกสารเป้าหมายและขนาดของรายการดัชนีที่ลบออกเพื่อตอบสนองการดำเนินการ

ธุรกรรมที่ล้มเหลวส่งคืนข้อผิดพลาดและไม่เขียนอะไรลงในฐานข้อมูล คุณไม่จำเป็นต้องย้อนกลับธุรกรรม Cloud Firestore จะดำเนินการนี้โดยอัตโนมัติ

การเขียนแบบเป็นกลุ่ม

หากคุณไม่จำเป็นต้องอ่านเอกสารใด ๆ ในชุดการดำเนินการของคุณคุณสามารถดำเนินการเขียนหลายชุดเป็นชุดเดียวที่มีการรวมกันของการดำเนินการ set() , update() หรือ delete() ชุดการเขียนเสร็จสมบูรณ์ในอะตอมและสามารถเขียนลงในเอกสารหลายชุด ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการสร้างและคอมมิตชุดการเขียน:

เว็บ
// Get a new write batch
var batch = db.batch();

// Set the value of 'NYC'
var nycRef = db.collection("cities").doc("NYC");
batch.set(nycRef, {name: "New York City"});

// Update the population of 'SF'
var sfRef = db.collection("cities").doc("SF");
batch.update(sfRef, {"population": 1000000});

// Delete the city 'LA'
var laRef = db.collection("cities").doc("LA");
batch.delete(laRef);

// Commit the batch
batch.commit().then(function () {
  // ...
});
รวดเร็ว
// Get new write batch
let batch = db.batch()

// Set the value of 'NYC'
let nycRef = db.collection("cities").document("NYC")
batch.setData([:], forDocument: nycRef)

// Update the population of 'SF'
let sfRef = db.collection("cities").document("SF")
batch.updateData(["population": 1000000 ], forDocument: sfRef)

// Delete the city 'LA'
let laRef = db.collection("cities").document("LA")
batch.deleteDocument(laRef)

// Commit the batch
batch.commit() { err in
  if let err = err {
    print("Error writing batch \(err)")
  } else {
    print("Batch write succeeded.")
  }
}
วัตถุประสงค์ -C
// Get new write batch
FIRWriteBatch *batch = [self.db batch];

// Set the value of 'NYC'
FIRDocumentReference *nycRef =
  [[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"NYC"];
[batch setData:@{} forDocument:nycRef];

// Update the population of 'SF'
FIRDocumentReference *sfRef =
  [[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"SF"];
[batch updateData:@{ @"population": @1000000 } forDocument:sfRef];

// Delete the city 'LA'
FIRDocumentReference *laRef =
  [[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"LA"];
[batch deleteDocument:laRef];

// Commit the batch
[batch commitWithCompletion:^(NSError * _Nullable error) {
 if (error != nil) {
  NSLog(@"Error writing batch %@", error);
 } else {
  NSLog(@"Batch write succeeded.");
 }
}];
 

Java

// Get a new write batch
WriteBatch batch = db.batch();

// Set the value of 'NYC'
DocumentReference nycRef = db.collection("cities").document("NYC");
batch.set(nycRef, new City());

// Update the population of 'SF'
DocumentReference sfRef = db.collection("cities").document("SF");
batch.update(sfRef, "population", 1000000L);

// Delete the city 'LA'
DocumentReference laRef = db.collection("cities").document("LA");
batch.delete(laRef);

// Commit the batch
batch.commit().addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
  @Override
  public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
    // ...
  }
});

โคตรลิน + KTX

val nycRef = db.collection("cities").document("NYC")
val sfRef = db.collection("cities").document("SF")
val laRef = db.collection("cities").document("LA")

// Get a new write batch and commit all write operations
db.runBatch { batch ->
  // Set the value of 'NYC'
  batch.set(nycRef, City())

  // Update the population of 'SF'
  batch.update(sfRef, "population", 1000000L)

  // Delete the city 'LA'
  batch.delete(laRef)
}.addOnCompleteListener {
  // ...
}
Java
// Get a new write batch
WriteBatch batch = db.batch();

// Set the value of 'NYC'
DocumentReference nycRef = db.collection("cities").document("NYC");
batch.set(nycRef, new City());

// Update the population of 'SF'
DocumentReference sfRef = db.collection("cities").document("SF");
batch.update(sfRef, "population", 1000000L);

// Delete the city 'LA'
DocumentReference laRef = db.collection("cities").document("LA");
batch.delete(laRef);

// asynchronously commit the batch
ApiFuture<List<WriteResult>> future = batch.commit();
// ...
// future.get() blocks on batch commit operation
for (WriteResult result :future.get()) {
 System.out.println("Update time : " + result.getUpdateTime());
}
Python
batch = db.batch()

# Set the data for NYC
nyc_ref = db.collection(u'cities').document(u'NYC')
batch.set(nyc_ref, {u'name': u'New York City'})

# Update the population for SF
sf_ref = db.collection(u'cities').document(u'SF')
batch.update(sf_ref, {u'population': 1000000})

# Delete DEN
den_ref = db.collection(u'cities').document(u'DEN')
batch.delete(den_ref)

# Commit the batch
batch.commit()
C ++
// Get a new write batch
WriteBatch batch = db->batch();

// Set the value of 'NYC'
DocumentReference nyc_ref = db->Collection("cities").Document("NYC");
batch.Set(nyc_ref, {});

// Update the population of 'SF'
DocumentReference sf_ref = db->Collection("cities").Document("SF");
batch.Update(sf_ref, {{"population", FieldValue::Integer(1000000)}});

// Delete the city 'LA'
DocumentReference la_ref = db->Collection("cities").Document("LA");
batch.Delete(la_ref);

// Commit the batch
batch.Commit().OnCompletion([](const Future<void>& future) {
 if (future.error() == Error::kErrorOk) {
  std::cout << "Write batch success!\n";
 } else {
  std::cout << "Write batch failure: " << future.error_message() << '\n';
 }
});
 
โหนด js
// Get a new write batch
const batch = db.batch();

// Set the value of 'NYC'
const nycRef = db.collection('cities').doc('NYC');
batch.set(nycRef, {name: 'New York City'});

// Update the population of 'SF'
const sfRef = db.collection('cities').doc('SF');
batch.update(sfRef, {population: 1000000});

// Delete the city 'LA'
const laRef = db.collection('cities').doc('LA');
batch.delete(laRef);

// Commit the batch
await batch.commit();
ไป
// Get a new write batch.
batch := client.Batch()

// Set the value of "NYC".
nycRef := client.Collection("cities").Doc("NYC")
batch.Set(nycRef, map[string]interface{}{
	"name": "New York City",
})

// Update the population of "SF".
sfRef := client.Collection("cities").Doc("SF")
batch.Set(sfRef, map[string]interface{}{
	"population": 1000000,
}, firestore.MergeAll)

// Delete the city "LA".
laRef := client.Collection("cities").Doc("LA")
batch.Delete(laRef)

// Commit the batch.
_, err := batch.Commit(ctx)
if err != nil {
	// Handle any errors in an appropriate way, such as returning them.
	log.Printf("An error has occurred: %s", err)
}
PHP
$batch = $db->batch();

# Set the data for NYC
$nycRef = $db->collection('cities')->document('NYC');
$batch->set($nycRef, [
  'name' => 'New York City'
]);

# Update the population for SF
$sfRef = $db->collection('cities')->document('SF');
$batch->update($sfRef, [
  ['path' => 'population', 'value' => 1000000]
]);

# Delete LA
$laRef = $db->collection('cities')->document('LA');
$batch->delete($laRef);

# Commit the batch
$batch->commit();
ความสามัคคี
WriteBatch batch = db.StartBatch();

// Set the data for NYC
DocumentReference nycRef = db.Collection("cities").Document("NYC");
Dictionary<string, object> nycData = new Dictionary<string, object>
{
  { "name", "New York City" }
};
batch.Set(nycRef, nycData);

// Update the population for SF
DocumentReference sfRef = db.Collection("cities").Document("SF");
Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
{
  { "Population", 1000000}
};
batch.Update(sfRef, updates);

// Delete LA
DocumentReference laRef = db.Collection("cities").Document("LA");
batch.Delete(laRef);

// Commit the batch
batch.CommitAsync();
ค#
WriteBatch batch = db.StartBatch();

// Set the data for NYC
DocumentReference nycRef = db.Collection("cities").Document("NYC");
Dictionary<string, object> nycData = new Dictionary<string, object>
{
  { "name", "New York City" }
};
batch.Set(nycRef, nycData);

// Update the population for SF
DocumentReference sfRef = db.Collection("cities").Document("SF");
Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
{
  { "Population", 1000000}
};
batch.Update(sfRef, updates);

// Delete LA
DocumentReference laRef = db.Collection("cities").Document("LA");
batch.Delete(laRef);

// Commit the batch
await batch.CommitAsync();
ทับทิม
firestore.batch do |b|
 # Set the data for NYC
 b.set "cities/NYC", name: "New York City"

 # Update the population for SF
 b.update "cities/SF", population: 1_000_000

 # Delete LA
 b.delete "cities/LA"
end

การเขียนแบบเป็นกลุ่มสามารถมีได้ถึง 500 การดำเนินการ การดำเนินการแต่ละอย่างในชุดงานจะนับแยกกันสำหรับการใช้งาน Cloud Firestore ของคุณ ภายในการดำเนินการเขียนการแปลงฟิลด์เช่น serverTimestamp , arrayUnion และการ increment แต่ละครั้งจะนับเป็นการดำเนินการเพิ่มเติม

เช่นเดียวกับการทำธุรกรรมการเขียนเป็นกลุ่มคือปรมาณู ไม่เหมือนกับการทำธุรกรรมการเขียนแบบเป็นกลุ่มไม่จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารที่อ่านแล้วยังคงไม่ถูกแก้ไขซึ่งนำไปสู่กรณีความล้มเหลวน้อยลง พวกเขาไม่ได้รับการทดสอบซ้ำหรือล้มเหลวจากการลองซ้ำมากเกินไป การเขียนแบบเป็นกลุ่มจะดำเนินการแม้ว่าอุปกรณ์ของผู้ใช้จะออฟไลน์

การตรวจสอบข้อมูลสำหรับปฏิบัติการปรมาณู

สำหรับไลบรารีไคลเอ็นต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ / เว็บคุณตรวจสอบข้อมูลได้โดยใช้ กฎความปลอดภัยของ Cloud Firestore คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอัปเดตแบบอะตอมและเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมหรือการเขียนเป็นกลุ่มเสมอ ใช้ฟังก์ชันกฎความปลอดภัย getAfter() เพื่อเข้าถึงและตรวจสอบสถานะของเอกสารหลังจากชุดการดำเนินการเสร็จสิ้น แต่ ก่อนที่ Cloud Firestore จะดำเนินการ

ตัวอย่างเช่นสมมติว่าฐานข้อมูลสำหรับตัวอย่าง cities มีคอลเล็กชัน countries ด้วย เอกสารแต่ละ country ใช้ฟิลด์ last_updated เพื่อติดตามเวลาล่าสุดที่มีการอัปเดตเมืองที่เกี่ยวข้องกับประเทศนั้น กฎความปลอดภัยต่อไปนี้กำหนดให้การอัปเดตเอกสารของ city ต้องอัปเดตฟิลด์ last_updated ของประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย:

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  // If you update a city doc, you must also
  // update the related country's last_updated field.
  match /cities/{city} {
   allow write: if request.auth != null &&
    getAfter(
     /databases/$(database)/documents/countries/$(request.resource.data.country)
    ).data.last_updated == request.time;
  }

  match /countries/{country} {
   allow write: if request.auth != null;
  }
 }
}

ขีด จำกัด ของกฎความปลอดภัย

ในกฎการรักษาความปลอดภัยสำหรับธุรกรรมหรือการเขียนเป็นกลุ่มมีการ จำกัด การเรียกใช้การเข้าถึงเอกสาร 20 ครั้งสำหรับการทำงานของอะตอมทั้งหมดนอกเหนือจากขีด จำกัด การโทรปกติ 10 ครั้งสำหรับการดำเนินการเอกสารแต่ละรายการในชุดงาน

ตัวอย่างเช่นพิจารณากฎต่อไปนี้สำหรับแอปพลิเคชันแชท:

service cloud.firestore {
 match /databases/{db}/documents {
  function prefix() {
   return /databases/{db}/documents;
  }
  match /chatroom/{roomId} {
   allow read, write: if request.auth != null && roomId in get(/$(prefix())/users/$(request.auth.uid)).data.chats
              || exists(/$(prefix())/admins/$(request.auth.uid));
  }
  match /users/{userId} {
   allow read, write: if request.auth != null && request.auth.uid == userId
              || exists(/$(prefix())/admins/$(request.auth.uid));
  }
  match /admins/{userId} {
   allow read, write: if request.auth != null && exists(/$(prefix())/admins/$(request.auth.uid));
  }
 }
}

ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงจำนวนการเรียกการเข้าถึงเอกสารที่ใช้สำหรับรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลบางส่วน:

// 0 document access calls used, because the rules evaluation short-circuits
// before the exists() call is invoked.
db.collection('user').doc('myuid').get(...);

// 1 document access call used. The maximum total allowed for this call
// is 10, because it is a single document request.
db.collection('chatroom').doc('mygroup').get(...);

// Initializing a write batch...
var batch = db.batch();

// 2 document access calls used, 10 allowed.
var group1Ref = db.collection("chatroom").doc("group1");
batch.set(group1Ref, {msg: "Hello, from Admin!"});

// 1 document access call used, 10 allowed.
var newUserRef = db.collection("users").doc("newuser");
batch.update(newUserRef, {"lastSignedIn": new Date()});

// 1 document access call used, 10 allowed.
var removedAdminRef = db.collection("admin").doc("otheruser");
batch.delete(removedAdminRef);

// The batch used a total of 2 + 1 + 1 = 4 document access calls, out of a total
// 20 allowed.
batch.commit();