Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ประเภทข้อมูลที่รองรับ

หน้านี้อธิบายประเภทข้อมูลที่ Cloud Firestore รองรับ

ประเภทข้อมูล

ตารางต่อไปนี้แสดงประเภทข้อมูลที่ Cloud Firestore รองรับ นอกจากนี้ยังอธิบายถึงลำดับการจัดเรียงที่ใช้เมื่อเปรียบเทียบค่าประเภทเดียวกัน:

ประเภทข้อมูล เรียงลำดับ หมายเหตุ
อาร์เรย์ ตามค่าองค์ประกอบ

อาร์เรย์ไม่สามารถมีค่าอาร์เรย์อื่นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบได้

ภายในอาร์เรย์องค์ประกอบจะรักษาตำแหน่งที่กำหนดให้ เมื่อจัดเรียงอาร์เรย์ตั้งแต่สองอาร์เรย์ขึ้นไปอาร์เรย์จะเรียงลำดับตามค่าองค์ประกอบ

เมื่อเปรียบเทียบสองอาร์เรย์จะมีการเปรียบเทียบองค์ประกอบแรกของแต่ละอาร์เรย์ หากองค์ประกอบแรกเท่ากันองค์ประกอบที่สองจะถูกเปรียบเทียบไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะพบความแตกต่าง หากอาร์เรย์หมดองค์ประกอบที่จะเปรียบเทียบ แต่มีค่าเท่ากันจนถึงจุดนั้นอาร์เรย์ที่สั้นกว่าจะถูกเรียงลำดับก่อนอาร์เรย์ที่ยาวกว่า

ตัวอย่างเช่น [1, 2, 3] < [1, 2, 3, 1] < [2] อาร์เรย์ [2] มีค่าองค์ประกอบแรกมากที่สุด อาร์เรย์ [1, 2, 3] มีองค์ประกอบเท่ากับสามองค์ประกอบแรกของ [1, 2, 3, 1] แต่มีความยาวสั้นกว่า

บูลีน false < true -
ไบต์ คำสั่งไบต์ สูงสุด 1,048,487 ไบต์ (1 MiB - 89 ไบต์) เฉพาะ 1,500 ไบต์แรกเท่านั้นที่ได้รับการพิจารณาโดยแบบสอบถาม
วันและเวลา ตามลำดับเวลา เมื่อเก็บไว้ใน Cloud Firestore ให้แม่นยำเพียงไมโครวินาทีเท่านั้น ความแม่นยำเพิ่มเติมใด ๆ จะถูกปัดเศษลง
เลขทศนิยม ตัวเลข ความแม่นยำสองเท่า 64 บิต IEEE 754
จุดทางภูมิศาสตร์ ตามละติจูดแล้วลองจิจูด -
จำนวนเต็ม ตัวเลข 64 บิตเซ็นชื่อ
แผนที่ ตามคีย์แล้วตามค่า

แสดงถึงวัตถุที่ฝังอยู่ภายในเอกสาร เมื่อจัดทำดัชนีคุณสามารถค้นหาในเขตข้อมูลย่อยได้ หากคุณไม่รวมค่านี้จากการจัดทำดัชนีเขตข้อมูลย่อยทั้งหมดจะถูกแยกออกจากการจัดทำดัชนีด้วย

การเรียงลำดับคีย์จะถูกจัดเรียงเสมอ ตัวอย่างเช่นหากคุณเขียนว่า {c: "foo", a: "bar", b: "qux"} แผนที่จะจัดเรียงตามคีย์และบันทึกเป็น {a: "bar", b: "qux", c: "foo"}

ฟิลด์แผนที่จะเรียงตามคีย์และเปรียบเทียบตามคู่ของคีย์ - ค่าก่อนอื่นให้เปรียบเทียบคีย์แล้วตามด้วยค่า หากคู่คีย์ - ค่าแรกเท่ากันจะมีการเปรียบเทียบคู่คีย์ - ค่าถัดไปเป็นต้น หากสองแผนที่เริ่มต้นด้วยคู่คีย์ - ค่าเดียวกันจะถือว่าความยาวของแผนที่ ตัวอย่างเช่นแผนที่ต่อไปนี้เรียงลำดับจากน้อยไปมาก:

{a: "aaa", b: "baz"}
{a: "foo", b: "bar"}
{a: "foo", b: "bar", c: "qux"}
{a: "foo", b: "baz"}
{b: "aaa", c: "baz"}
{c: "aaa"}

Null ไม่มี -
ข้อมูลอ้างอิง ตามองค์ประกอบเส้นทาง (คอลเลกชัน ID เอกสารคอลเลกชัน ID เอกสาร ... ) ตัวอย่างเช่น projects/[PROJECT_ID]/databases/[DATABASE_ID]/documents/[DOCUMENT_PATH]
สตริงข้อความ คำสั่งไบต์ที่เข้ารหัส UTF-8 สูงสุด 1,048,487 ไบต์ (1 MiB - 89 ไบต์) เฉพาะ 1,500 ไบต์แรกของการแสดง UTF-8 เท่านั้นที่ได้รับการพิจารณาโดยแบบสอบถาม

การสั่งซื้อประเภทมูลค่า

เมื่อคำค้นหาเกี่ยวข้องกับเขตข้อมูลที่มีค่าประเภทผสม Cloud Firestore จะใช้การจัดลำดับที่กำหนดโดยยึดตามการแสดงภายใน รายการต่อไปนี้แสดงลำดับ:

  1. ค่าว่าง
  2. ค่าบูลีน
  3. ค่าจำนวนเต็มและทศนิยมเรียงตามลำดับตัวเลข
  4. ค่าวันที่
  5. ค่าสตริงข้อความ
  6. ค่าไบต์
  7. การอ้างอิง Cloud Firestore
  8. ค่าจุดทางภูมิศาสตร์
  9. ค่าอาร์เรย์
  10. ค่าแผนที่