หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

อ่านและเขียนข้อมูลบน iOS

รับ FIRDatabaseReference

ในการอ่านหรือเขียนข้อมูลจากฐานข้อมูลคุณต้องใช้อินสแตนซ์ของ FIRDatabaseReference :

รวดเร็ว

var ref: DatabaseReference!

ref = Database.database().reference()

Objective-C

@property (strong, nonatomic) FIRDatabaseReference *ref;

self.ref = [[FIRDatabase database] reference];

การอ่านและการเขียนข้อมูล

เอกสารนี้ครอบคลุมพื้นฐานของการอ่านและการเขียนข้อมูล Firebase

ข้อมูล Firebase ถูกเขียนไปยังการอ้างอิง FIRDatabase และดึงข้อมูลโดยการแนบผู้ฟังแบบอะซิงโครนัสกับการอ้างอิง ฟังจะถูกเรียกหนึ่งครั้งสำหรับสถานะเริ่มต้นของข้อมูลและอีกครั้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

การดำเนินการเขียนขั้นพื้นฐาน

สำหรับการดำเนินการเขียนขั้นพื้นฐานคุณสามารถใช้ setValue เพื่อบันทึกข้อมูลเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ระบุแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่ที่พา ธ นั้น คุณสามารถใช้วิธีนี้เพื่อ:

 • ประเภท Pass ที่สอดคล้องกับประเภท JSON ที่มีอยู่ดังต่อไปนี้:
  • NSString
  • NSNumber
  • NSDictionary
  • NSArray

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ด้วย setValue ดังต่อไปนี้:

รวดเร็ว

self.ref.child("users").child(user.uid).setValue(["username": username])

Objective-C

[[[self.ref child:@"users"] child:authResult.user.uid]
  setValue:@{@"username": username}];

การใช้ setValue ด้วยวิธีนี้จะเขียนทับข้อมูลในตำแหน่งที่ระบุรวมถึงโหนดลูกใด ๆ อย่างไรก็ตามคุณยังสามารถอัพเดตลูกโดยไม่ต้องเขียนวัตถุทั้งหมด หากคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้อัปเดตโปรไฟล์คุณสามารถอัปเดตชื่อผู้ใช้ดังนี้:

รวดเร็ว

self.ref.child("users/\(user.uid)/username").setValue(username)

Objective-C

[[[[_ref child:@"users"] child:user.uid] child:@"username"] setValue:username];

ฟังเหตุการณ์ที่มีคุณค่า

หากต้องการอ่านข้อมูลที่พา ธ และรับฟังการเปลี่ยนแปลงให้ใช้ observeEventType:withBlock หรือ observeSingleEventOfType:withBlock วิธีการ FIRDatabaseReference เพื่อสังเกตเหตุการณ์ FIRDataEventTypeValue

ประเภทเหตุการณ์ การใช้งานทั่วไป
FIRDataEventTypeValue อ่านและฟังการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาทั้งหมดของพา ธ

คุณสามารถใช้เหตุการณ์ FIRDataEventTypeValue เพื่ออ่านข้อมูลในเส้นทางที่กำหนดเนื่องจากมีอยู่ในเวลาของเหตุการณ์ วิธีการนี้จะถูกเรียกใช้เมื่อมีการแนบผู้ฟังและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรวมถึงลูก ๆ การเรียกกลับเหตุการณ์ถูกส่งผ่านส snapshot ที่มีข้อมูลทั้งหมดในตำแหน่งนั้นรวมถึงข้อมูลลูก หากไม่มีข้อมูล snapshot จะส่งคืนค่า false เมื่อคุณเรียกใช้ exists() และ nil เมื่อคุณอ่าน value คุณสมบัติ

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงแอปพลิเคชันบล็อกโซเชียลที่ดึงรายละเอียดของโพสต์จากฐานข้อมูล:

รวดเร็ว

refHandle = postRef.observe(DataEventType.value, with: { (snapshot) in
 let postDict = snapshot.value as? [String : AnyObject] ?? [:]
 // ...
})

Objective-C

_refHandle = [_postRef observeEventType:FIRDataEventTypeValue withBlock:^(FIRDataSnapshot * _Nonnull snapshot) {
 NSDictionary *postDict = snapshot.value;
 // ...
}];

listener ได้รับ FIRDataSnapshot ที่มีข้อมูล ณ ตำแหน่งที่ระบุในฐานข้อมูล ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์ในคุณสมบัติ value คุณสามารถกำหนดค่าให้กับชนิดเนทิฟที่เหมาะสมเช่น NSDictionary หากไม่มีข้อมูลอยู่ที่ตำแหน่ง value จะเป็น nil

อ่านข้อมูลหนึ่งครั้ง

ในบางกรณีคุณอาจต้องการให้มีการโทรกลับหนึ่งครั้งแล้วลบออกทันทีเช่นเมื่อเริ่มต้นองค์ประกอบ UI ที่คุณไม่คาดหวังว่าจะเปลี่ยนแปลง คุณสามารถใช้เมธอด observeSingleEventOfType เพื่อทำให้สถานการณ์นี้ง่ายขึ้น: เหตุการณ์การเรียกกลับเพิ่มทริกเกอร์หนึ่งครั้งจากนั้นจะไม่ทริกเกอร์อีกครั้ง

สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับข้อมูลที่ต้องโหลดเพียงครั้งเดียวและไม่คาดว่าจะเปลี่ยนบ่อยหรือต้องการการฟังที่ใช้งานอยู่ ตัวอย่างเช่นแอปบล็อกในตัวอย่างก่อนหน้านี้ใช้วิธีนี้เพื่อโหลดโปรไฟล์ของผู้ใช้เมื่อพวกเขาเริ่มเขียนโพสต์ใหม่:

รวดเร็ว

let userID = Auth.auth().currentUser?.uid
ref.child("users").child(userID!).observeSingleEvent(of: .value, with: { (snapshot) in
 // Get user value
 let value = snapshot.value as? NSDictionary
 let username = value?["username"] as? String ?? ""
 let user = User(username: username)

 // ...
 }) { (error) in
  print(error.localizedDescription)
}

Objective-C

NSString *userID = [FIRAuth auth].currentUser.uid;
[[[_ref child:@"users"] child:userID] observeSingleEventOfType:FIRDataEventTypeValue withBlock:^(FIRDataSnapshot * _Nonnull snapshot) {
 // Get user value
 User *user = [[User alloc] initWithUsername:snapshot.value[@"username"]];

 // ...
} withCancelBlock:^(NSError * _Nonnull error) {
 NSLog(@"%@", error.localizedDescription);
}];

อัปเดตหรือลบข้อมูล

อัปเดตฟิลด์เฉพาะ

เมื่อต้องการเขียนไปยังชายน์เฉพาะของโหนดพร้อมกันโดยไม่เขียนทับโหนดชายน์อื่นให้ใช้เมธอด updateChildValues

เมื่อเรียก updateChildValues คุณสามารถอัปเดตค่าระดับล่างโดยระบุพา ธ สำหรับคีย์ หากข้อมูลถูกจัดเก็บในหลายตำแหน่งเพื่อขยายขนาดให้ดีขึ้นคุณสามารถอัปเดตอินสแตนซ์ทั้งหมดของข้อมูลนั้นโดยใช้การ ส่งข้อมูลออก ตัวอย่างเช่นแอปบล็อกทางสังคมอาจต้องการสร้างโพสต์และอัปเดตไปยังฟีดกิจกรรมล่าสุดและฟีดกิจกรรมของผู้ใช้ที่โพสต์พร้อมกัน ในการดำเนินการนี้แอปพลิเคชันบล็อกใช้รหัสดังนี้

รวดเร็ว

guard let key = ref.child("posts").childByAutoId().key else { return }
let post = ["uid": userID,
      "author": username,
      "title": title,
      "body": body]
let childUpdates = ["/posts/\(key)": post,
          "/user-posts/\(userID)/\(key)/": post]
ref.updateChildValues(childUpdates)

Objective-C

NSString *key = [[_ref child:@"posts"] childByAutoId].key;
NSDictionary *post = @{@"uid": userID,
            @"author": username,
            @"title": title,
            @"body": body};
NSDictionary *childUpdates = @{[@"/posts/" stringByAppendingString:key]: post,
                [NSString stringWithFormat:@"/user-posts/%@/%@/", userID, key]: post};
[_ref updateChildValues:childUpdates];

ตัวอย่างนี้ใช้ childByAutoId เพื่อสร้างการโพสต์ในโหนดที่มีการโพสต์สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่ /posts/$postid และดึงกุญแจพร้อมกันด้วย getKey() คีย์สามารถใช้เพื่อสร้างรายการที่สองในโพสต์ของผู้ใช้ที่ /user-posts/$userid/$postid

เมื่อใช้พา ธ เหล่านี้คุณสามารถทำการอัปเดตหลาย ๆ ตำแหน่งพร้อมกันใน updateChildValues JSON ด้วยการโทรครั้งเดียวเพื่อ updateChildValues เช่นวิธีที่ตัวอย่างนี้สร้างโพสต์ใหม่ในทั้งสองตำแหน่ง การอัปเดตพร้อมกันที่ทำในลักษณะนี้เป็น atomic: การอัปเดตทั้งหมดสำเร็จหรือการอัปเดตทั้งหมดล้มเหลว

เพิ่มบล็อกการทำให้เสร็จ

หากคุณต้องการทราบว่าข้อมูลของคุณถูกส่งไปเมื่อใดคุณสามารถเพิ่มบล็อกที่สมบูรณ์ ทั้ง setValue และ updateChildValues ใช้บล็อกความสมบูรณ์ที่เป็นทางเลือกที่ถูกเรียกเมื่อการเขียนถูกส่งไปยังฐานข้อมูล ผู้ฟังนี้มีประโยชน์ในการติดตามว่าข้อมูลใดได้รับการบันทึกและข้อมูลใดที่ยังคงถูกซิงโครไนซ์ หากการโทรไม่สำเร็จผู้ฟังจะถูกส่งผ่านวัตถุข้อผิดพลาดเพื่อระบุสาเหตุที่เกิดความล้มเหลว

รวดเร็ว

ref.child("users").child(user.uid).setValue(["username": username]) {
 (error:Error?, ref:DatabaseReference) in
 if let error = error {
  print("Data could not be saved: \(error).")
 } else {
  print("Data saved successfully!")
 }
}

Objective-C

[[[_ref child:@"users"] child:user.uid] setValue:@{@"username": username} withCompletionBlock:^(NSError *error, FIRDatabaseReference *ref) {
 if (error) {
  NSLog(@"Data could not be saved: %@", error);
 } else {
  NSLog(@"Data saved successfully.");
 }
}];

ลบข้อมูล

วิธีที่ง่ายที่สุดในการลบข้อมูลคือการเรียก removeValue จากการอ้างอิงไปยังตำแหน่งของข้อมูลนั้น

คุณยังสามารถลบได้โดยระบุ nil เป็นค่าสำหรับการดำเนินการเขียนอื่นเช่น setValue หรือ updateChildValues คุณสามารถใช้เทคนิคนี้กับ updateChildValues เพื่อลบชายด์หลายคนในการเรียก API เดียว

แยกผู้ฟัง

ผู้สังเกตการณ์จะไม่หยุดการซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกจาก ViewController หากผู้สังเกตการณ์ไม่ได้ถูกลบอย่างถูกต้องมันจะยังคงซิงค์ข้อมูลกับหน่วยความจำภายใน เมื่อไม่จำเป็นต้องมีผู้สังเกตการณ์อีกต่อไปให้ลบออกโดยส่งผ่าน FIRDatabaseHandle เกี่ยวข้องไปยังเมธอด removeObserverWithHandle

เมื่อคุณเพิ่มบล็อกการติดต่อกลับลงในการอ้างอิง FIRDatabaseHandle จะถูกส่งกลับ หมายเลขอ้างอิงเหล่านี้สามารถใช้เพื่อลบบล็อกการติดต่อกลับ

หากมีการเพิ่มตัวรับฟังหลายตัวในการอ้างอิงฐานข้อมูลผู้ฟังแต่ละคนจะถูกเรียกเมื่อเหตุการณ์ถูกยกขึ้น ในการหยุดการซิงค์ข้อมูลที่ตำแหน่งนั้นคุณต้องลบผู้สังเกตการณ์ทั้งหมดในที่ตั้งโดยเรียกเมธอด removeAllObservers

การเรียก removeObserverWithHandle หรือ removeAllObservers บน listener จะไม่ลบ listeners ที่รีจิสเตอร์โดยอัตโนมัติบนโหนดชายด์ คุณต้องติดตามการอ้างอิงหรือหมายเลขอ้างอิงเหล่านั้นเพื่อลบออก

บันทึกข้อมูลเป็นธุรกรรม

เมื่อทำงานกับข้อมูลที่อาจเกิดความเสียหายจากการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นพร้อมกันเช่นเคาน์เตอร์แบบเพิ่มหน่วยคุณสามารถใช้การ ทำธุรกรรม คุณให้ข้อโต้แย้งสองข้อในการดำเนินการนี้: ฟังก์ชั่นการอัพเดทและการโทรกลับเสร็จสิ้น ฟังก์ชั่นอัพเดทใช้สถานะปัจจุบันของข้อมูลเป็นอาร์กิวเมนต์และส่งคืนสถานะที่ต้องการใหม่ที่คุณต้องการเขียน

ตัวอย่างเช่นในตัวอย่างแอปบล็อกทางสังคมคุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ติดดาวและไม่ติดดาวโพสต์และติดตามจำนวนดาวที่โพสต์ได้รับดังนี้

รวดเร็ว

ref.runTransactionBlock({ (currentData: MutableData) -> TransactionResult in
 if var post = currentData.value as? [String : AnyObject], let uid = Auth.auth().currentUser?.uid {
  var stars: Dictionary<String, Bool>
  stars = post["stars"] as? [String : Bool] ?? [:]
  var starCount = post["starCount"] as? Int ?? 0
  if let _ = stars[uid] {
   // Unstar the post and remove self from stars
   starCount -= 1
   stars.removeValue(forKey: uid)
  } else {
   // Star the post and add self to stars
   starCount += 1
   stars[uid] = true
  }
  post["starCount"] = starCount as AnyObject?
  post["stars"] = stars as AnyObject?

  // Set value and report transaction success
  currentData.value = post

  return TransactionResult.success(withValue: currentData)
 }
 return TransactionResult.success(withValue: currentData)
}) { (error, committed, snapshot) in
 if let error = error {
  print(error.localizedDescription)
 }
}

Objective-C

[ref runTransactionBlock:^FIRTransactionResult * _Nonnull(FIRMutableData * _Nonnull currentData) {
 NSMutableDictionary *post = currentData.value;
 if (!post || [post isEqual:[NSNull null]]) {
  return [FIRTransactionResult successWithValue:currentData];
 }

 NSMutableDictionary *stars = post[@"stars"];
 if (!stars) {
  stars = [[NSMutableDictionary alloc] initWithCapacity:1];
 }
 NSString *uid = [FIRAuth auth].currentUser.uid;
 int starCount = [post[@"starCount"] intValue];
 if (stars[uid]) {
  // Unstar the post and remove self from stars
  starCount--;
  [stars removeObjectForKey:uid];
 } else {
  // Star the post and add self to stars
  starCount++;
  stars[uid] = @YES;
 }
 post[@"stars"] = stars;
 post[@"starCount"] = @(starCount);

 // Set value and report transaction success
 currentData.value = post;
 return [FIRTransactionResult successWithValue:currentData];
} andCompletionBlock:^(NSError * _Nullable error,
            BOOL committed,
            FIRDataSnapshot * _Nullable snapshot) {
 // Transaction completed
 if (error) {
  NSLog(@"%@", error.localizedDescription);
 }
}];

การใช้ธุรกรรมป้องกันการนับดาวไม่ถูกต้องหากผู้ใช้หลายคนติดดาวโพสต์เดียวกันในเวลาเดียวกันหรือลูกค้ามีข้อมูลเก่า ค่าที่มีอยู่ในคลาส FIRMutableData เป็นค่าเริ่มต้นของค่าที่รู้จักของลูกค้าสำหรับเส้นทางหรือ nil ถ้าไม่มี เซิร์ฟเวอร์จะเปรียบเทียบค่าเริ่มต้นกับค่าปัจจุบันของมันและยอมรับการทำธุรกรรมหากค่านั้นตรงกันหรือปฏิเสธมัน หากการทำธุรกรรมถูกปฏิเสธเซิร์ฟเวอร์จะส่งคืนมูลค่าปัจจุบันให้กับลูกค้าซึ่งจะเรียกใช้การทำธุรกรรมอีกครั้งด้วยค่าที่อัพเดท สิ่งนี้จะทำซ้ำจนกว่าจะยอมรับการทำธุรกรรมหรือมีการพยายามมากเกินไป

เขียนข้อมูลออฟไลน์

หากลูกค้าสูญเสียการเชื่อมต่อเครือข่ายแอปของคุณจะทำงานได้อย่างถูกต้อง

ไคลเอนต์ทุกคนที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Firebase รักษาข้อมูลภายในของตัวเองทุกรุ่น เมื่อมีการเขียนข้อมูลมันจะถูกเขียนเป็นเวอร์ชันท้องถิ่นก่อน จากนั้นไคลเอ็นต์ Firebase จะซิงโครไนซ์ข้อมูลนั้นกับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลระยะไกลและกับไคลเอนต์อื่น ๆ บนพื้นฐานของ "ความพยายามอย่างดีที่สุด"

เป็นผลให้ทุกการเขียนไปยังฐานข้อมูลทริกเกอร์เหตุการณ์ท้องถิ่นทันทีก่อนที่ข้อมูลใด ๆ จะถูกเขียนไปยังเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งหมายความว่าแอปของคุณยังคงตอบสนองโดยไม่คำนึงถึงเวลาแฝงของเครือข่ายหรือการเชื่อมต่อ

เมื่อสร้างการเชื่อมต่อใหม่แอปของคุณจะได้รับชุดเหตุการณ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าซิงค์กับสถานะเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันโดยไม่ต้องเขียนโค้ดที่กำหนดเองใด ๆ

ขั้นตอนถัดไป