ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Firebase แบบไม่ระบุตัวตนบนแพลตฟอร์ม Apple

คุณสามารถใช้การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase เพื่อสร้างและใช้บัญชีชั่วคราวที่ไม่ระบุตัวตน ในการตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase คุณสามารถใช้บัญชีชั่วคราวที่ไม่ระบุตัวตนเหล่านี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ลงชื่อสมัครใช้แอปของคุณทำงานกับข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎความปลอดภัยได้ หากผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อตัดสินใจลงชื่อสมัครใช้แอปของคุณ คุณสามารถลิงก์ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้กับบัญชีที่ไม่ระบุชื่อ เพื่อให้ผู้ใช้ทำงานกับข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองในเซสชันในอนาคตต่อไปได้

ก่อนเริ่มต้น

 1. ใช้ Swift Package Manager เพื่อติดตั้งและจัดการทรัพยากร Dependency ของ Firebase

  1. เปิดโปรเจ็กต์แอปใน Xcode แล้วไปที่ไฟล์ > เพิ่มแพ็กเกจ
  2. เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้เพิ่มที่เก็บ SDK สำหรับแพลตฟอร์ม Firebase ของ Apple ดังนี้
  3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
  4. เลือกไลบรารีการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  5. เพิ่มแฟล็ก -ObjC ลงในส่วนแฟล็ก Linker อื่นๆ ของการตั้งค่าบิลด์ของเป้าหมาย
  6. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว Xcode จะเริ่มแก้ปัญหาและดาวน์โหลดทรัพยากร Dependency ในเบื้องหลังโดยอัตโนมัติ
 2. หากยังไม่ได้เชื่อมต่อแอปกับโปรเจ็กต์ Firebase ให้เชื่อมต่อจากคอนโซล Firebase
 3. วิธีเปิดใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบไม่ระบุชื่อ
  1. ในคอนโซล Firebase ให้เปิดส่วนการตรวจสอบสิทธิ์
  2. ในหน้าวิธีการลงชื่อเข้าใช้ ให้เปิดใช้วิธีการลงชื่อเข้าใช้แบบไม่ระบุตัวตน
  3. ไม่บังคับ: หากอัปเกรดโปรเจ็กต์เป็นการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ด้วย Identity Platform แล้ว คุณจะเปิดใช้การทำความสะอาดอัตโนมัติได้ เมื่อคุณเปิดใช้การตั้งค่านี้ ระบบจะลบบัญชีที่ไม่ระบุตัวตนที่เก่ากว่า 30 วันโดยอัตโนมัติ ในโปรเจ็กต์ที่เปิดใช้การล้างข้อมูลอัตโนมัติ การตรวจสอบสิทธิ์แบบไม่ระบุชื่อจะไม่นับรวมในขีดจำกัดการใช้งานหรือโควต้าการเรียกเก็บเงินอีกต่อไป โปรดดูหัวข้อการล้างข้อมูลอัตโนมัติ

ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Firebase แบบไม่ระบุตัวตน

เมื่อผู้ใช้ที่ออกจากระบบใช้ฟีเจอร์แอปที่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Firebase ให้ลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้โดยไม่ระบุชื่อโดยทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. นำเข้าโมดูล FirebaseCore ใน UIApplicationDelegate รวมถึงโมดูล Firebase อื่นๆ ที่ผู้รับมอบสิทธิ์แอปใช้ เช่น วิธีใช้ Cloud Firestore และ Authentication มีดังนี้

  SwiftUI

  import SwiftUI
  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Swift

  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Objective-C

  @import FirebaseCore;
  @import FirebaseFirestore;
  @import FirebaseAuth;
  // ...
     
 2. กำหนดค่าอินสแตนซ์ที่แชร์ของ FirebaseApp ในเมธอด application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) ของตัวแทนแอป ดังนี้

  SwiftUI

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Swift

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Objective-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 3. หากใช้ SwiftUI คุณต้องสร้างการมอบสิทธิ์แอปพลิเคชันและแนบการมอบสิทธิ์กับโครงสร้าง App ผ่าน UIApplicationDelegateAdaptor หรือ NSApplicationDelegateAdaptor คุณต้องปิดใช้ SWizzing ที่มอบสิทธิ์ของแอปด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิธีการของ SwiftUI

  SwiftUI

  @main
  struct YourApp: App {
   // register app delegate for Firebase setup
   @UIApplicationDelegateAdaptor(AppDelegate.self) var delegate
  
   var body: some Scene {
    WindowGroup {
     NavigationView {
      ContentView()
     }
    }
   }
  }
     
 4. เรียกเมธอด signInAnonymouslyWithCompletion::

  Swift

  Auth.auth().signInAnonymously { authResult, error in
   // ...
  }
  

  Objective-C

  [[FIRAuth auth] signInAnonymouslyWithCompletion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult,
                           NSError * _Nullable error) {
    // ...
   }];
  
 5. หากเมธอด signInAnonymouslyWithCompletion: เสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีข้อผิดพลาด คุณจะได้รับข้อมูลบัญชีของผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อจากออบเจ็กต์ FIRAuthDataResult ดังนี้

  Swift

  guard let user = authResult?.user else { return }
  let isAnonymous = user.isAnonymous // true
  let uid = user.uid
  

  Objective-C

  FIRUser *user = authResult.user;
  BOOL isAnonymous = user.anonymous; // YES
  NSString *uid = user.uid;
  

แปลงบัญชีที่ไม่ระบุชื่อเป็นบัญชีถาวร

เมื่อผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อลงชื่อสมัครใช้แอปของคุณ คุณอาจต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เหล่านั้นทำงานต่อด้วยบัญชีใหม่ของตน เช่น คุณอาจต้องการทำให้สินค้าที่ผู้ใช้เพิ่มลงในรถเข็นช็อปปิ้งก่อนที่จะลงชื่อสมัครใช้จะมีอยู่ในรถเข็นช็อปปิ้งของบัญชีใหม่ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เมื่อผู้ใช้ลงชื่อสมัครใช้ ให้ทำตามขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้สำหรับผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้จนเสร็จสิ้น (แต่ไม่รวมการเรียกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งของ FIRAuth.signInWith) เช่น รับโทเค็น Google ID, โทเค็นเพื่อการเข้าถึงของ Facebook, อีเมลและรหัสผ่านของผู้ใช้
 2. รับ FIRAuthCredential สำหรับผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์รายใหม่:

  Google Sign-In
  Swift
  guard
   let authentication = user?.authentication,
   let idToken = authentication.idToken
  else {
   return
  }
  
  let credential = GoogleAuthProvider.credential(withIDToken: idToken,
                          accessToken: authentication.accessToken)
  
  Objective-C
  FIRAuthCredential *credential =
  [FIRGoogleAuthProvider credentialWithIDToken:result.user.idToken.tokenString
                   accessToken:result.user.accessToken.tokenString];
  
  เข้าสู่ระบบ Facebook
  Swift
  let credential = FacebookAuthProvider
   .credential(withAccessToken: AccessToken.current!.tokenString)
  
  Objective-C
  FIRAuthCredential *credential = [FIRFacebookAuthProvider
    credentialWithAccessToken:[FBSDKAccessToken currentAccessToken].tokenString];
  
  การลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลด้วยรหัสผ่าน
  Swift
  let credential = EmailAuthProvider.credential(withEmail: email, password: password)
  
  Objective-C
  FIRAuthCredential *credential =
    [FIREmailAuthProvider credentialWithEmail:email
                         password:password];
  
 3. ส่งออบเจ็กต์ FIRAuthCredential ไปยังเมธอด linkWithCredential:completion: ของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ ดังนี้

  Swift
    user.link(with: credential) { authResult, error in
   // ...
  }
  }
  
  Objective-C
    [[FIRAuth auth].currentUser linkWithCredential:credential
    completion:^(FIRAuthDataResult *result, NSError *_Nullable error) {
   // ...
  }];
  

หากเรียกใช้ linkWithCredential:completion: สำเร็จ บัญชีใหม่ของผู้ใช้จะเข้าถึงข้อมูล Firebase ของบัญชีที่ไม่ระบุชื่อได้

การล้างข้อมูลอัตโนมัติ

หากอัปเกรดโปรเจ็กต์เป็นการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ด้วย Identity Platform แล้ว คุณจะเปิดใช้การล้างอัตโนมัติได้ในคอนโซล Firebase การเปิดใช้ฟีเจอร์นี้เป็นการอนุญาตให้ Firebase ลบบัญชีที่ไม่ระบุตัวตนซึ่งมีอายุมากกว่า 30 วันโดยอัตโนมัติ ในโปรเจ็กต์ที่เปิดใช้การล้างข้อมูลอัตโนมัติ การตรวจสอบสิทธิ์แบบไม่ระบุชื่อจะไม่นับรวมในขีดจำกัดการใช้งานหรือโควต้าการเรียกเก็บเงิน

 • ระบบอาจลบบัญชีที่ไม่ระบุตัวตนที่สร้างหลังจากเปิดใช้การล้างอัตโนมัติแล้วโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไป 30 วันหลังการสร้าง
 • บัญชีที่ไม่ระบุชื่อที่มีอยู่จะมีสิทธิ์ได้รับการลบอัตโนมัติ 30 วันหลังจากเปิดใช้การล้างอัตโนมัติ
 • หากคุณปิดการล้างข้อมูลอัตโนมัติ บัญชีที่ไม่ระบุตัวตนซึ่งกำหนดเวลาให้ลบจะยังคงกำหนดเวลาลบต่อไป
 • หากคุณ "อัปเกรด" บัญชีที่ไม่ระบุตัวตนด้วยการเชื่อมโยงกับวิธีการลงชื่อเข้าใช้ใดๆ บัญชีดังกล่าวจะไม่ถูกลบโดยอัตโนมัติ

หากต้องการดูจำนวนผู้ใช้ที่จะได้รับผลกระทบก่อนเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ และคุณได้อัปเกรดโปรเจ็กต์เป็นการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ด้วย Identity Platform แล้ว ให้กรองตาม is_anon ในการบันทึกในระบบคลาวด์

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อผู้ใช้ตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase แล้ว คุณจึงควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล Firebase ได้โดยใช้ กฎ Firebase