Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ตรวจจับใบหน้าด้วย ML Kit บน iOS

คุณสามารถใช้ ML Kit เพื่อตรวจจับใบหน้าในรูปภาพและวิดีโอ

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 1. หากคุณยังไม่ได้เพิ่ม Firebase ลงในแอปให้ทำตามขั้นตอนใน คู่มือเริ่มต้นใช้งาน
 2. รวมถึงห้องสมุด ML ชุดใน Podfile คุณ:
  pod 'Firebase/MLVision', '6.25.0'
  # If you want to detect face contours (landmark detection and classification
  # don't require this additional model):
  pod 'Firebase/MLVisionFaceModel', '6.25.0'
  
  หลังจากที่คุณติดตั้งหรือปรับปรุงฝักโครงการของคุณให้แน่ใจว่าได้เปิดโครงการ Xcode ของคุณโดยใช้ของ .xcworkspace
 3. นำเข้า Firebase ในแอปของคุณ:

  รวดเร็ว

  import Firebase

  วัตถุประสงค์ -C

  @import Firebase;

คำแนะนำในการป้อนรูปภาพ

เพื่อให้ ML Kit ตรวจจับใบหน้าได้อย่างแม่นยำภาพที่ป้อนจะต้องมีใบหน้าที่แสดงโดยข้อมูลพิกเซลที่เพียงพอ โดยทั่วไปแต่ละใบหน้าที่คุณต้องการตรวจจับในภาพควรมีขนาดอย่างน้อย 100x100 พิกเซล หากคุณต้องการตรวจจับรูปทรงของใบหน้า ML Kit ต้องการการป้อนข้อมูลที่มีความละเอียดสูงกว่า: ใบหน้าแต่ละใบหน้าควรมีขนาดอย่างน้อย 200x200 พิกเซล

หากคุณกำลังตรวจจับใบหน้าในแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์คุณอาจต้องพิจารณาขนาดโดยรวมของภาพที่ป้อนด้วย ภาพที่มีขนาดเล็กสามารถประมวลผลได้เร็วขึ้นดังนั้นเพื่อลดเวลาในการตอบสนองให้จับภาพที่ความละเอียดต่ำ (โปรดคำนึงถึงข้อกำหนดด้านความแม่นยำข้างต้น) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบหน้าของวัตถุตรงกับภาพมากที่สุด ดู เคล็ดลับในการปรับปรุงประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

การโฟกัสภาพที่ไม่ดีอาจส่งผลเสียต่อความแม่นยำ หากคุณไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ยอมรับได้ให้ลองขอให้ผู้ใช้บันทึกภาพอีกครั้ง

การวางแนวของใบหน้าที่สัมพันธ์กับกล้องอาจส่งผลต่อสิ่งที่ ML Kit ตรวจพบใบหน้า ดู แนวคิดการตรวจจับใบหน้า

1. กำหนดค่าเครื่องตรวจจับใบหน้า

ก่อนที่คุณจะใช้การตรวจจับใบหน้ากับรูปภาพหากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องตรวจจับใบหน้าให้ระบุการตั้งค่าเหล่านั้นด้วยออบเจ็กต์ VisionFaceDetectorOptions คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้:

การตั้งค่า
performanceMode fast (ค่าเริ่มต้น) | accurate

ชอบความเร็วหรือความแม่นยำเมื่อตรวจจับใบหน้า

landmarkMode none (ค่าเริ่มต้น) | all

ไม่ว่าจะพยายามตรวจจับ "จุดสังเกต" บนใบหน้าเช่นตาหูจมูกแก้มปากของใบหน้าที่ตรวจพบทั้งหมด

contourMode none (ค่าเริ่มต้น) | all

ตรวจจับรูปทรงของใบหน้าหรือไม่ ระบบตรวจจับรูปทรงสำหรับใบหน้าที่โดดเด่นที่สุดในรูปภาพเท่านั้น

classificationMode none (ค่าเริ่มต้น) | all

ไม่ว่าจะจำแนกใบหน้าเป็นหมวดหมู่เช่น "ยิ้ม" และ "ลืมตา"

minFaceSize CGFloat (ค่าเริ่มต้น: 0.1 )

ขนาดต่ำสุดเทียบกับรูปภาพของใบหน้าที่จะตรวจจับ

isTrackingEnabled false (ค่าเริ่มต้น) | true

กำหนด ID ใบหน้าหรือไม่ซึ่งสามารถใช้เพื่อติดตามใบหน้าข้ามรูปภาพได้

โปรดทราบว่าเมื่อเปิดใช้งานการตรวจจับรูปร่างจะตรวจพบใบหน้าเพียงใบหน้าเดียวดังนั้นการติดตามใบหน้าจึงไม่ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ ด้วยเหตุนี้และเพื่อปรับปรุงความเร็วในการตรวจจับอย่าเปิดใช้งานทั้งการตรวจจับรูปร่างและการติดตามใบหน้า

ตัวอย่างเช่นสร้างวัตถุ VisionFaceDetectorOptions เช่นหนึ่งในตัวอย่างต่อไปนี้:

รวดเร็ว

// High-accuracy landmark detection and face classification
let options = VisionFaceDetectorOptions()
options.performanceMode = .accurate
options.landmarkMode = .all
options.classificationMode = .all

// Real-time contour detection of multiple faces
let options = VisionFaceDetectorOptions()
options.contourMode = .all

วัตถุประสงค์ -C

// High-accuracy landmark detection and face classification
FIRVisionFaceDetectorOptions *options = [[FIRVisionFaceDetectorOptions alloc] init];
options.performanceMode = FIRVisionFaceDetectorPerformanceModeAccurate;
options.landmarkMode = FIRVisionFaceDetectorLandmarkModeAll;
options.classificationMode = FIRVisionFaceDetectorClassificationModeAll;

// Real-time contour detection of multiple faces
FIRVisionFaceDetectorOptions *options = [[FIRVisionFaceDetectorOptions alloc] init];
options.contourMode = FIRVisionFaceDetectorContourModeAll;

2. เรียกใช้เครื่องตรวจจับใบหน้า

ในการตรวจจับใบหน้าในภาพให้ส่งภาพเป็น UIImage หรือ CMSampleBufferRef ไปที่ VisionFaceDetector ของวิธีการ detect(in:) :

 1. รับตัวอย่างของ VisionFaceDetector :

  รวดเร็ว

  lazy var vision = Vision.vision()
  
  let faceDetector = vision.faceDetector(options: options)
  

  วัตถุประสงค์ -C

  FIRVision *vision = [FIRVision vision];
  FIRVisionFaceDetector *faceDetector = [vision faceDetector];
  // Or, to change the default settings:
  // FIRVisionFaceDetector *faceDetector =
  //   [vision faceDetectorWithOptions:options];
  
 2. สร้างออบเจ็กต์ VisionImage โดยใช้ UIImage หรือ CMSampleBufferRef

  ในการใช้ UIImage :

  1. หากจำเป็นต้องหมุนภาพเพื่อให้มัน imageOrientation ทรัพย์สิน .up
  2. สร้างวัตถุ VisionImage โดยใช้ UIImage หมุนอย่างถูกต้อง อย่าระบุข้อมูลเมตาการหมุนเวียนใด ๆ - ต้องใช้ค่าเริ่มต้นคือ . .topLeft

   รวดเร็ว

   let image = VisionImage(image: uiImage)

   วัตถุประสงค์ -C

   FIRVisionImage *image = [[FIRVisionImage alloc] initWithImage:uiImage];

  ในการใช้ CMSampleBufferRef :

  1. สร้างอ็อบเจ็กต์ VisionImageMetadata ที่ระบุการวางแนวของข้อมูลรูปภาพที่อยู่ในบัฟเฟอร์ CMSampleBufferRef

   ในการรับการวางแนวภาพ:

   รวดเร็ว

   func imageOrientation(
     deviceOrientation: UIDeviceOrientation,
     cameraPosition: AVCaptureDevice.Position
     ) -> VisionDetectorImageOrientation {
     switch deviceOrientation {
     case .portrait:
       return cameraPosition == .front ? .leftTop : .rightTop
     case .landscapeLeft:
       return cameraPosition == .front ? .bottomLeft : .topLeft
     case .portraitUpsideDown:
       return cameraPosition == .front ? .rightBottom : .leftBottom
     case .landscapeRight:
       return cameraPosition == .front ? .topRight : .bottomRight
     case .faceDown, .faceUp, .unknown:
       return .leftTop
     }
   }

   วัตถุประสงค์ -C

   - (FIRVisionDetectorImageOrientation)
     imageOrientationFromDeviceOrientation:(UIDeviceOrientation)deviceOrientation
                 cameraPosition:(AVCaptureDevicePosition)cameraPosition {
    switch (deviceOrientation) {
     case UIDeviceOrientationPortrait:
      if (cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront) {
       return FIRVisionDetectorImageOrientationLeftTop;
      } else {
       return FIRVisionDetectorImageOrientationRightTop;
      }
     case UIDeviceOrientationLandscapeLeft:
      if (cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront) {
       return FIRVisionDetectorImageOrientationBottomLeft;
      } else {
       return FIRVisionDetectorImageOrientationTopLeft;
      }
     case UIDeviceOrientationPortraitUpsideDown:
      if (cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront) {
       return FIRVisionDetectorImageOrientationRightBottom;
      } else {
       return FIRVisionDetectorImageOrientationLeftBottom;
      }
     case UIDeviceOrientationLandscapeRight:
      if (cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront) {
       return FIRVisionDetectorImageOrientationTopRight;
      } else {
       return FIRVisionDetectorImageOrientationBottomRight;
      }
     default:
      return FIRVisionDetectorImageOrientationTopLeft;
    }
   }

   จากนั้นสร้างวัตถุข้อมูลเมตา:

   รวดเร็ว

   let cameraPosition = AVCaptureDevice.Position.back // Set to the capture device you used.
   let metadata = VisionImageMetadata()
   metadata.orientation = imageOrientation(
     deviceOrientation: UIDevice.current.orientation,
     cameraPosition: cameraPosition
   )

   วัตถุประสงค์ -C

   FIRVisionImageMetadata *metadata = [[FIRVisionImageMetadata alloc] init];
   AVCaptureDevicePosition cameraPosition =
     AVCaptureDevicePositionBack; // Set to the capture device you used.
   metadata.orientation =
     [self imageOrientationFromDeviceOrientation:UIDevice.currentDevice.orientation
                    cameraPosition:cameraPosition];
  2. สร้างวัตถุ VisionImage โดยใช้วัตถุ CMSampleBufferRef และข้อมูลเมตาการหมุน:

   รวดเร็ว

   let image = VisionImage(buffer: sampleBuffer)
   image.metadata = metadata

   วัตถุประสงค์ -C

   FIRVisionImage *image = [[FIRVisionImage alloc] initWithBuffer:sampleBuffer];
   image.metadata = metadata;
 3. จากนั้นส่งภาพไปยังวิธีการ detect(in:) :

  รวดเร็ว

  faceDetector.process(visionImage) { faces, error in
   guard error == nil, let faces = faces, !faces.isEmpty else {
    // ...
    return
   }
  
   // Faces detected
   // ...
  }
  

  วัตถุประสงค์ -C

  [faceDetector detectInImage:image
           completion:^(NSArray<FIRVisionFace *> *faces,
                 NSError *error) {
   if (error != nil) {
    return;
   } else if (faces != nil) {
    // Recognized faces
   }
  }];
  

3. รับข้อมูลเกี่ยวกับใบหน้าที่ตรวจพบ

หากการดำเนินการตรวจจับใบหน้าสำเร็จเครื่องตรวจจับใบหน้าจะส่งอาร์เรย์ของวัตถุ VisionFace ไปยังเครื่องจัดการที่สมบูรณ์ วัตถุ VisionFace แต่ละชิ้นแสดงใบหน้าที่ตรวจพบในภาพ สำหรับแต่ละใบหน้าคุณจะได้รับพิกัดขอบเขตในภาพอินพุตรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณกำหนดค่าให้เครื่องตรวจจับใบหน้าค้นหา ตัวอย่างเช่น:

รวดเร็ว

for face in faces {
 let frame = face.frame
 if face.hasHeadEulerAngleY {
  let rotY = face.headEulerAngleY // Head is rotated to the right rotY degrees
 }
 if face.hasHeadEulerAngleZ {
  let rotZ = face.headEulerAngleZ // Head is rotated upward rotZ degrees
 }

 // If landmark detection was enabled (mouth, ears, eyes, cheeks, and
 // nose available):
 if let leftEye = face.landmark(ofType: .leftEye) {
  let leftEyePosition = leftEye.position
 }

 // If contour detection was enabled:
 if let leftEyeContour = face.contour(ofType: .leftEye) {
  let leftEyePoints = leftEyeContour.points
 }
 if let upperLipBottomContour = face.contour(ofType: .upperLipBottom) {
  let upperLipBottomPoints = upperLipBottomContour.points
 }

 // If classification was enabled:
 if face.hasSmilingProbability {
  let smileProb = face.smilingProbability
 }
 if face.hasRightEyeOpenProbability {
  let rightEyeOpenProb = face.rightEyeOpenProbability
 }

 // If face tracking was enabled:
 if face.hasTrackingID {
  let trackingId = face.trackingID
 }
}

วัตถุประสงค์ -C

for (FIRVisionFace *face in faces) {
 // Boundaries of face in image
 CGRect frame = face.frame;

 if (face.hasHeadEulerAngleY) {
  CGFloat rotY = face.headEulerAngleY; // Head is rotated to the right rotY degrees
 }
 if (face.hasHeadEulerAngleZ) {
  CGFloat rotZ = face.headEulerAngleZ; // Head is tilted sideways rotZ degrees
 }

 // If landmark detection was enabled (mouth, ears, eyes, cheeks, and
 // nose available):
 FIRVisionFaceLandmark *leftEar = [face landmarkOfType:FIRFaceLandmarkTypeLeftEar];
 if (leftEar != nil) {
  FIRVisionPoint *leftEarPosition = leftEar.position;
 }

 // If contour detection was enabled:
 FIRVisionFaceContour *upperLipBottomContour = [face contourOfType:FIRFaceContourTypeUpperLipBottom];
 if (upperLipBottomContour != nil) {
  NSArray<FIRVisionPoint *> *upperLipBottomPoints = upperLipBottomContour.points;
  if (upperLipBottomPoints.count > 0) {
   NSLog("Detected the bottom contour of the subject's upper lip.")
  }
 }

 // If classification was enabled:
 if (face.hasSmilingProbability) {
  CGFloat smileProb = face.smilingProbability;
 }
 if (face.hasRightEyeOpenProbability) {
  CGFloat rightEyeOpenProb = face.rightEyeOpenProbability;
 }

 // If face tracking was enabled:
 if (face.hasTrackingID) {
  NSInteger trackingID = face.trackingID;
 }
}

ตัวอย่างรูปทรงใบหน้า

เมื่อคุณเปิดใช้งานการตรวจจับรูปร่างใบหน้าคุณจะได้รับรายการจุดสำหรับแต่ละลักษณะใบหน้าที่ตรวจพบ จุดเหล่านี้แสดงถึงรูปร่างของสถานที่ ดู ภาพรวมแนวคิดการตรวจจับใบหน้า สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงรูปทรง

ภาพต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าจุดเหล่านี้จับคู่กับใบหน้าอย่างไร (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย):

การตรวจจับใบหน้าแบบเรียลไทม์

หากคุณต้องการใช้การตรวจจับใบหน้าในแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อให้ได้เฟรมเรตที่ดีที่สุด:

 • กำหนดค่าเครื่องตรวจจับใบหน้า ให้ใช้การตรวจจับรูปร่างใบหน้าหรือการจำแนกและการตรวจจับจุดสังเกต แต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง:

  การตรวจจับรูปร่าง
  การตรวจจับจุดสังเกต
  การจำแนกประเภท
  การตรวจจับและการจำแนกสถานที่สำคัญ
  การตรวจจับรูปร่างและการตรวจจับจุดสังเกต
  การตรวจจับและการจำแนกรูปร่าง
  การตรวจจับรูปร่างการตรวจจับจุดสังเกตและการจำแนกประเภท

 • เปิดใช้งานโหมด fast (เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น)

 • ลองจับภาพที่ความละเอียดต่ำกว่านี้ อย่างไรก็ตามโปรดคำนึงถึงข้อกำหนดขนาดรูปภาพของ API นี้ด้วย

 • เค้นเรียกเครื่องตรวจจับ หากเฟรมวิดีโอใหม่พร้อมใช้งานในขณะที่อุปกรณ์ตรวจจับกำลังทำงานอยู่ให้วางเฟรม
 • หากคุณใช้เอาต์พุตของตัวตรวจจับเพื่อซ้อนทับกราฟิกบนภาพอินพุตก่อนอื่นให้รับผลลัพธ์จาก ML Kit จากนั้นแสดงภาพและวางซ้อนในขั้นตอนเดียว ในการทำเช่นนี้คุณจะแสดงผลไปที่พื้นผิวการแสดงผลเพียงครั้งเดียวสำหรับแต่ละเฟรมอินพุต ดู คลาส previewOverlayView และ FIRDetectionOverlayView ในแอปตัวอย่างสำหรับตัวอย่าง