Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

เชื่อมโยงผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์หลายรายกับบัญชีบน Android

คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณโดยใช้ผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์หลายรายโดยการเชื่อมโยงข้อมูลรับรองของผู้ให้บริการรับรองความถูกต้องกับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ ผู้ใช้สามารถระบุตัวตนได้ด้วยรหัสผู้ใช้ Firebase เดียวกันโดยไม่คำนึงถึงผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์ที่ใช้ในการลงชื่อเข้าใช้ตัวอย่างเช่นผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านสามารถเชื่อมโยงบัญชี Google และลงชื่อเข้าใช้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในอนาคต หรือผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อสามารถเชื่อมโยงบัญชี Facebook จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ด้วย Facebook เพื่อใช้งานแอปของคุณต่อไป

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

เพิ่มการสนับสนุนสำหรับผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์สองรายขึ้นไป (อาจรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องแบบไม่ระบุตัวตน) ให้กับแอปของคุณ

ในการเชื่อมโยงข้อมูลประจำตัวของผู้ให้บริการรับรองความถูกต้องกับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่:

 1. ลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้โดยใช้ผู้ให้บริการการรับรองความถูกต้องหรือวิธีการใด ๆ
 2. ทำตามขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้สำหรับผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์รายใหม่ให้เสร็จสิ้น แต่ไม่รวมถึงการเรียกหนึ่งในเมธอด FirebaseAuth.signInWith ตัวอย่างเช่นรับโทเค็น Google ID ของผู้ใช้โทเค็นการเข้าถึง Facebook หรืออีเมลและรหัสผ่าน
 3. รับ AuthCredential สำหรับผู้ให้บริการรับรองความถูกต้องใหม่:

  ลงชื่อเข้าใช้ Google

  Java

  AuthCredential credential = GoogleAuthProvider.getCredential(googleIdToken, null);

  โคตรลิน + KTX

  val credential = GoogleAuthProvider.getCredential(googleIdToken, null)
  เข้าสู่ระบบ Facebook

  Java

  AuthCredential credential = FacebookAuthProvider.getCredential(token.getToken());

  โคตรลิน + KTX

  val credential = FacebookAuthProvider.getCredential(token.token)
  การลงชื่อเข้าใช้อีเมล - รหัสผ่าน

  Java

  AuthCredential credential = EmailAuthProvider.getCredential(email, password);

  โคตรลิน + KTX

  val credential = EmailAuthProvider.getCredential(email, password)
 4. ส่งผ่านวัตถุ AuthCredential ไปยังเมธอด linkWithCredential ของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้:

  Java

  mAuth.getCurrentUser().linkWithCredential(credential)
      .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
          if (task.isSuccessful()) {
            Log.d(TAG, "linkWithCredential:success");
            FirebaseUser user = task.getResult().getUser();
            updateUI(user);
          } else {
            Log.w(TAG, "linkWithCredential:failure", task.getException());
            Toast.makeText(AnonymousAuthActivity.this, "Authentication failed.",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
            updateUI(null);
          }
  
          // ...
        }
      });

  โคตรลิน + KTX

  auth.currentUser!!.linkWithCredential(credential)
      .addOnCompleteListener(this) { task ->
        if (task.isSuccessful) {
          Log.d(TAG, "linkWithCredential:success")
          val user = task.result?.user
          updateUI(user)
        } else {
          Log.w(TAG, "linkWithCredential:failure", task.exception)
          Toast.makeText(baseContext, "Authentication failed.",
              Toast.LENGTH_SHORT).show()
          updateUI(null)
        }
  
        // ...
      }

  การเรียกใช้ linkWithCredential จะล้มเหลวหากข้อมูลรับรองเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้อื่นแล้ว ในสถานการณ์นี้คุณต้องจัดการการรวมบัญชีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมสำหรับแอปของคุณ:

  Java

  FirebaseUser prevUser = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();
  mAuth.signInWithCredential(credential)
      .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<AuthResult>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
          FirebaseUser currentUser = task.getResult().getUser();
          // Merge prevUser and currentUser accounts and data
          // ...
        }
      });

  โคตรลิน + KTX

  val prevUser = auth.currentUser
  auth.signInWithCredential(credential)
      .addOnSuccessListener { result ->
        val currentUser = result.user
        // Merge prevUser and currentUser accounts and data
        // ...
      }
      .addOnFailureListener {
        // ...
      }

หากการเรียกใช้ linkWithCredential สำเร็จผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ผู้ให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ที่เชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูล Firebase เดียวกันได้

คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมโยงผู้ให้บริการรับรองความถูกต้องจากบัญชีเพื่อให้ผู้ใช้ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้กับผู้ให้บริการนั้นได้อีกต่อไป

หากต้องการยกเลิกการเชื่อมโยงผู้ให้บริการรับรองความถูกต้องจากบัญชีผู้ใช้ให้ส่ง ID ผู้ให้บริการไปยังวิธีการ unlink การ unlink คุณสามารถรับ ID ผู้ให้บริการของผู้ให้บริการรับรองความถูกต้องที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้โดยโทรไปที่ getProviderData

Java

mAuth.getCurrentUser().unlink(providerId)
    .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          // Auth provider unlinked from account
          // ...
        }
      }
    });

โคตรลิน + KTX

Firebase.auth.currentUser!!.unlink(providerId)
    .addOnCompleteListener(this) { task ->
      if (task.isSuccessful) {
        // Auth provider unlinked from account
        // ...
      }
    }