Làm quen với Cloud Firestore

Hướng dẫn bắt đầu nhanh này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập Cloud Firestore, thêm dữ liệu rồi xem dữ liệu bạn vừa thêm vào bảng điều khiển của Firebase.

Tạo cơ sở dữ liệu Cloud Firestore

 1. Tạo một dự án Firebase: Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy nhấp vào Thêm dự án, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để tạo dự án Firebase hoặc thêm dịch vụ Firebase vào dự án GCP hiện có.

 2. Chuyển đến mục Cloud Firestore trong bảng điều khiển của Firebase. Bạn sẽ được nhắc chọn một dự án Firebase hiện có. Làm theo quy trình tạo cơ sở dữ liệu.

 3. Chọn chế độ bắt đầu cho Quy tắc bảo mật của Cloud Firestore:

  Chế độ thử nghiệm

  Phù hợp khi bắt đầu sử dụng thư viện ứng dụng dành cho thiết bị di động và web, nhưng cho phép mọi người đọc và ghi đè dữ liệu của bạn. Sau khi kiểm thử, hãy xem lại phần Bảo mật dữ liệu của bạn.

  Để bắt đầu sử dụng web, nền tảng của Apple hoặc SDK Android, hãy chọn chế độ thử nghiệm.

  Chế độ khoá

  Từ chối mọi lượt đọc và ghi từ ứng dụng di động và web. Các máy chủ ứng dụng đã xác thực của bạn (C#, Go, Java, Node.js, PHP, Python hoặc Ruby) vẫn có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu của bạn.

  Để bắt đầu sử dụng thư viện ứng dụng máy chủ C#, Go, Java, Node.js, PHP, Python hoặc Ruby, hãy chọn chế độ khoá.

  Bộ Quy tắc bảo mật trên Cloud Firestore ban đầu sẽ áp dụng cho cơ sở dữ liệu mặc định của bạn trong Cloud Firestore. Nếu tạo nhiều cơ sở dữ liệu cho dự án của mình, bạn có thể triển khai Quy tắc bảo mật của Cloud Firestore cho từng cơ sở dữ liệu.

 4. Chọn một vị trí cho cơ sở dữ liệu của bạn.

  • Chế độ cài đặt vị trí này là vị trí tài nguyên mặc định của Google Cloud Platform (GCP) cho dự án của bạn. Xin lưu ý rằng vị trí này sẽ được dùng cho các dịch vụ GCP trong dự án yêu cầu chế độ cài đặt vị trí, cụ thể là bộ chứa Cloud Storage mặc định và ứng dụng App Engine (bắt buộc nếu bạn sử dụng Cloud Scheduler).

  • Nếu bạn không thể chọn một vị trí, thì dự án của bạn đã có một vị trí tài nguyên GCP mặc định. Giá trị này được đặt trong quá trình tạo dự án hoặc khi thiết lập một dịch vụ khác có yêu cầu chế độ cài đặt vị trí.

 5. Nhấp vào Xong.

Khi bạn bật Cloud Firestore, hệ thống cũng sẽ bật API trong Trình quản lý API Cloud.

Thiết lập môi trường phát triển

Thêm các phần phụ thuộc và thư viện ứng dụng cần thiết vào ứng dụng của bạn.

Web

 1. Làm theo hướng dẫn để thêm Firebase vào ứng dụng web.
 2. Thêm các thư viện Firebase và Cloud Firestore vào ứng dụng của bạn:
  <script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.2/firebase-app-compat.js"></script>
  <script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.2/firebase-firestore-compat.js"></script>
  SDK Cloud Firestore cũng có sẵn dưới dạng gói npm.
  npm install firebase@10.12.2 --save
  
  Bạn sẽ phải yêu cầu cả Firebase và Cloud Firestore theo cách thủ công.
  import firebase from "firebase/compat/app";
  // Required for side-effects
  import "firebase/firestore";
  

Web

 1. Làm theo hướng dẫn để thêm Firebase vào ứng dụng web.
 2. Cloud Firestore SDK được cung cấp dưới dạng gói npm.
  npm install firebase@10.12.2 --save
  
  Bạn sẽ cần nhập cả Firebase và Cloud Firestore.
  import { initializeApp } from "firebase/app";
  import { getFirestore } from "firebase/firestore";
  
iOS trở lên

Làm theo hướng dẫn để thêm Firebase vào ứng dụng Apple của bạn.

Sử dụng Trình quản lý gói Swift để cài đặt và quản lý các phần phụ thuộc Firebase.

 1. Trong Xcode, khi dự án ứng dụng của bạn đang mở, hãy chuyển đến File > Swift Packages > Add Package Dependency (Tệp > Gói Swift > Thêm phần phụ thuộc của gói).
 2. Khi được nhắc, hãy thêm kho lưu trữ SDK nền tảng Apple của Firebase:
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk
   
 4. Chọn thư viện Firestore.
 5. Khi hoàn tất, Xcode sẽ tự động bắt đầu phân giải và tải các phần phụ thuộc của bạn xuống ở chế độ nền.
Android
 1. Làm theo hướng dẫn để thêm Firebase vào ứng dụng Android của bạn.
 2. Sử dụng Firebase Android BoM, khai báo phần phụ thuộc cho thư viện Cloud Firestore dành cho Android trong tệp Gradle (ở cấp ứng dụng) trong mô-đun (thường là app/build.gradle.kts hoặc app/build.gradle).
  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.1"))
  
    // Declare the dependency for the Cloud Firestore library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-firestore")
  }
  

  Bằng cách sử dụng Firebase Android BoM, ứng dụng của bạn sẽ luôn sử dụng các phiên bản tương thích của thư viện Android trên Firebase.

  (Thay thế) Khai báo các phần phụ thuộc của thư viện Firebase mà không cần sử dụng BoM

  Nếu chọn không sử dụng BoM của Firebase, bạn phải chỉ định từng phiên bản thư viện Firebase trong dòng phần phụ thuộc.

  Xin lưu ý rằng nếu sử dụng nhiều thư viện Firebase trong ứng dụng, thì bạn nên dùng BoM để quản lý các phiên bản thư viện. Việc này giúp đảm bảo tất cả các phiên bản đều tương thích.

  dependencies {
    // Declare the dependency for the Cloud Firestore library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-firestore:25.0.0")
  }
  

  Bạn đang tìm một mô-đun thư viện dành riêng cho Kotlin? Kể từ bản phát hành tháng 10 năm 2023, cả nhà phát triển Kotlin và Java đều có thể phụ thuộc vào mô-đun thư viện chính (để biết thông tin chi tiết, hãy xem Câu hỏi thường gặp về sáng kiến này).

Dart

 1. Hãy định cấu hình và khởi chạy Firebase trong ứng dụng Flutter của bạn.
 2. Trên thư mục gốc của dự án Flutter, hãy chạy lệnh sau để cài đặt trình bổ trợ:
  flutter pub add cloud_firestore
 3. Sau khi hoàn tất, hãy tạo lại ứng dụng Flutter:
  flutter run
 4. Không bắt buộc: Cải thiện thời gian xây dựng iOS và macOS bằng cách thêm khung được biên dịch trước.

  Hiện tại, SDK Firestore dành cho iOS phụ thuộc vào mã có thể mất tối đa 5 phút để tạo trong Xcode. Để giảm đáng kể thời gian xây dựng, bạn có thể sử dụng phiên bản được biên dịch trước bằng cách thêm dòng này vào khối target 'Runner' do trong Podfile:

  target 'Runner' do
   use_frameworks!
   use_modular_headers!
  
   pod 'FirebaseFirestore',
    :git => 'https://github.com/invertase/firestore-ios-sdk-frameworks.git',
    :tag => 'IOS_SDK_VERSION'
  
   flutter_install_all_ios_pods File.dirname(File.realpath(__FILE__))
   target 'RunnerTests' do
    inherit! :search_paths
   end
  end

  Thay thế IOS_SDK_VERSION bằng phiên bản SDK Firebase dành cho iOS được chỉ định trong tệp firebase_sdk_version.rb của firebase_core. Nếu bạn không sử dụng phiên bản mới nhất của firebase_core, hãy tìm tệp này trong bộ nhớ đệm cục bộ của gói Pub (thường là ~/.pub-cache).

  Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn đã nâng cấp CocoaPods lên phiên bản 1.9.1 trở lên:

  gem install cocoapods

  Để biết thêm thông tin, hãy xem vấn đề này trên GitHub.

Java
 1. Thêm SDK Quản trị của Firebase vào ứng dụng:
  • Sử dụng Gradle:
   compile 'com.google.firebase:firebase-admin:1.32.0'
   
  • Sử dụng Maven:
   <dependency>
    <groupId>com.google.firebase</groupId>
    <artifactId>firebase-admin</artifactId>
    <version>1.32.0</version>
   </dependency>
      
 2. Hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để khởi chạy Cloud Firestore bằng thông tin đăng nhập phù hợp trong môi trường của bạn.
Python
 1. Thêm SDK quản trị của Firebase vào ứng dụng Python:
  pip install --upgrade firebase-admin
 2. Hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để khởi chạy Cloud Firestore bằng thông tin đăng nhập phù hợp trong môi trường của bạn.
C++
 1. Làm theo hướng dẫn để thêm Firebase vào dự án C++ của bạn.
 2. Giao diện C++ dành cho Android.
  • Các phần phụ thuộc Gradle. Thêm phần sau vào tệp Gradle của mô-đun (cấp ứng dụng) (thường là app/build.gradle):
       android.defaultConfig.externalNativeBuild.cmake {
        arguments "-DFIREBASE_CPP_SDK_DIR=$gradle.firebase_cpp_sdk_dir"
       }
   
       apply from: "$gradle.firebase_cpp_sdk_dir/Android/firebase_dependencies.gradle"
       firebaseCpp.dependencies {
        // earlier entries
        auth
        firestore
       }
       
  • Phần phụ thuộc nhị phân. Tương tự, bạn nên thêm các phần phụ thuộc nhị phân vào tệp CMakeLists.txt:
       add_subdirectory(${FIREBASE_CPP_SDK_DIR} bin/ EXCLUDE_FROM_ALL)
       set(firebase_libs firebase_auth firebase_firestore firebase_app)
       # Replace the target name below with the actual name of your target,
       # for example, "native-lib".
       target_link_libraries(${YOUR_TARGET_NAME_HERE} "${firebase_libs}")
       
 3. Để thiết lập tính năng tích hợp với máy tính, hãy xem bài viết Thêm Firebase vào dự án C++.
Unity
 1. Làm theo hướng dẫn để thêm Firebase vào dự án Unity của bạn.
 2. Sử dụng giao diện Unity để định cấu hình dự án nhằm giảm kích thước các bản dựng Android.
 3. Bạn phải giảm kích thước bản dựng để tránh thông báo Error while merging dex archives.

  • Bạn có thể tìm thấy tuỳ chọn này trong phần Player Settings > Android > Publishing Settings > Thu gọn (Cài đặt trình phát > Android > Xuất bản cài đặt > Thu nhỏ).
  • Các tuỳ chọn có thể khác nhau trong các phiên bản Unity khác nhau. Vì vậy, hãy tham khảo tài liệu chính thức về UnityHướng dẫn gỡ lỗi bản dựng Unity của Firebase.
  • Nếu sau khi bật tính năng giảm kích thước, số lượng phương thức được tham chiếu vẫn vượt quá giới hạn, thì bạn có thể bật multidex trong:
   • mainTemplate.gradle nếu Mẫu Gradle tuỳ chỉnh trong phần Player Settings (Cài đặt trình phát) đang bật
   • hoặc tệp build.gradle ở cấp mô-đun, nếu bạn sử dụng Android Studio để tạo dự án đã xuất.
Node.js
 1. Thêm SDK quản trị của Firebase vào ứng dụng:
  npm install firebase-admin --save
 2. Hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để khởi chạy Cloud Firestore bằng thông tin đăng nhập phù hợp trong môi trường của bạn.
Tiến hành
 1. Thêm SDK Quản trị của Firebase vào ứng dụng Go:
  go get firebase.google.com/go
  
 2. Hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để khởi chạy Cloud Firestore bằng thông tin đăng nhập phù hợp trong môi trường của bạn.
PHP
 1. Các thư viện ứng dụng máy chủ Cloud Firestore (Java, Node.js, Python, Go, PHP, C# và Ruby) sử dụng Thông tin xác thực mặc định của ứng dụng Google để xác thực.
  • Để xác thực từ môi trường phát triển, hãy đặt biến môi trường GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS để trỏ đến tệp khoá tài khoản dịch vụ JSON. Bạn có thể tạo tệp khoá trên trang Thông tin đăng nhập Bảng điều khiển API.
   export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="path/to/your/keyfile.json"
  • Trong môi trường phát hành chính thức, bạn không cần xác thực nếu chạy ứng dụng trên App Engine hoặc Compute Engine bằng cùng một dự án mà bạn dùng cho Cloud Firestore. Nếu không, hãy thiết lập một tài khoản dịch vụ.
 2. Cài đặt và bật tiện ích gRPC cho PHP. Bạn sẽ cần dùng thư viện ứng dụng để thực hiện thao tác này.
 3. Thêm thư viện PHP Cloud Firestore vào ứng dụng của bạn:
  composer require google/cloud-firestore
C#
 1. Các thư viện ứng dụng máy chủ Cloud Firestore (Java, Node.js, Python, Go, PHP, C# và Ruby) sử dụng Thông tin xác thực mặc định của ứng dụng Google để xác thực.
  • Để xác thực từ môi trường phát triển, hãy đặt biến môi trường GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS để trỏ đến tệp khoá tài khoản dịch vụ JSON. Bạn có thể tạo tệp khoá trên trang Thông tin đăng nhập Bảng điều khiển API.
   export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="path/to/your/keyfile.json"
  • Trong môi trường phát hành chính thức, bạn không cần xác thực nếu chạy ứng dụng trên App Engine hoặc Compute Engine bằng cùng một dự án mà bạn dùng cho Cloud Firestore. Nếu không, hãy thiết lập một tài khoản dịch vụ.
 2. Thêm thư viện C# của Cloud Firestore vào ứng dụng của bạn trong tệp .csproj:
  <ItemGroup>
   <PackageReference Include="Google.Cloud.Firestore" Version="1.1.0-beta01" />
  </ItemGroup>
 3. Thêm phần sau vào tệp Program.cs:
  using Google.Cloud.Firestore;
Ruby
 1. Các thư viện ứng dụng máy chủ Cloud Firestore (Java, Node.js, Python, Go, PHP, C# và Ruby) sử dụng Thông tin xác thực mặc định của ứng dụng Google để xác thực.
  • Để xác thực từ môi trường phát triển, hãy đặt biến môi trường GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS để trỏ đến tệp khoá tài khoản dịch vụ JSON. Bạn có thể tạo tệp khoá trên trang Thông tin đăng nhập Bảng điều khiển API.
   export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="path/to/your/keyfile.json"
  • Trong môi trường phát hành chính thức, bạn không cần xác thực nếu chạy ứng dụng trên App Engine hoặc Compute Engine bằng cùng một dự án mà bạn dùng cho Cloud Firestore. Nếu không, hãy thiết lập một tài khoản dịch vụ.
 2. Thêm thư viện Cloud Firestore Ruby vào ứng dụng của bạn trong Gemfile:
  gem "google-cloud-firestore"
 3. Cài đặt các phần phụ thuộc từ Gemfile bằng cách sử dụng:
  bundle install

(Không bắt buộc) Tạo nguyên mẫu và thử nghiệm bằng Bộ mô phỏng cục bộ của Firebase

Đối với các nhà phát triển thiết bị di động, trước khi nói về cách ứng dụng của bạn ghi và đọc từ Cloud Firestore, hãy giới thiệu một bộ công cụ mà bạn có thể dùng để tạo nguyên mẫu và kiểm thử chức năng của Cloud Firestore: Bộ mô phỏng cục bộ Firebase. Nếu bạn đang dùng thử nhiều mô hình dữ liệu, việc tối ưu hoá các quy tắc bảo mật hoặc tìm cách tiết kiệm chi phí nhất để tương tác với chương trình phụ trợ, thì bạn có thể làm việc cục bộ mà không cần triển khai dịch vụ trực tiếp.

Trình mô phỏng Cloud Firestore là một phần của Bộ trình mô phỏng cục bộ. Bộ công cụ này cho phép ứng dụng của bạn tương tác với nội dung và cấu hình của cơ sở dữ liệu được mô phỏng, cũng như các tài nguyên dự án được mô phỏng (không bắt buộc) (các hàm, cơ sở dữ liệu khác và quy tắc bảo mật).

Việc sử dụng trình mô phỏng Cloud Firestore chỉ gồm một vài bước:

 1. Thêm một dòng mã vào cấu hình kiểm thử của ứng dụng để kết nối với trình mô phỏng.
 2. Trên gốc của thư mục dự án cục bộ, chạy firebase emulators:start.
 3. Thực hiện lệnh gọi từ mã nguyên mẫu của ứng dụng bằng cách sử dụng SDK nền tảng Cloud Firestore như thường lệ.

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết liên quan đến Cloud Firestore và Cloud Functions. Bạn cũng nên xem Giới thiệu về Bộ công cụ mô phỏng cục bộ.

Chạy Cloud Firestore

Khởi chạy một thực thể của Cloud Firestore:

Web

import { initializeApp } from "firebase/app";
import { getFirestore } from "firebase/firestore";

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
// See: https://support.google.com/firebase/answer/7015592
const firebaseConfig = {
  FIREBASE_CONFIGURATION
};

// Initialize Firebase
const app = initializeApp(firebaseConfig);


// Initialize Cloud Firestore and get a reference to the service
const db = getFirestore(app);

Thay thế FIREBASE_CONFIGURATION bằng firebaseConfig của ứng dụng web.

Để lưu trữ dữ liệu khi thiết bị mất kết nối, hãy xem tài liệu Bật dữ liệu ngoại tuyến.

Web

import firebase from "firebase/app";
import "firebase/firestore";

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
// See: https://support.google.com/firebase/answer/7015592
const firebaseConfig = {
  FIREBASE_CONFIGURATION
};

// Initialize Firebase
firebase.initializeApp(firebaseConfig);


// Initialize Cloud Firestore and get a reference to the service
const db = firebase.firestore();

Thay thế FIREBASE_CONFIGURATION bằng firebaseConfig của ứng dụng web.

Để lưu trữ dữ liệu khi thiết bị mất kết nối, hãy xem tài liệu Bật dữ liệu ngoại tuyến.

Swift
Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
import FirebaseCore
import FirebaseFirestore
FirebaseApp.configure()

let db = Firestore.firestore()
Đối tượng C
Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
@import FirebaseCore;
@import FirebaseFirestore;

// Use Firebase library to configure APIs
[FIRApp configure];
 
FIRFirestore *defaultFirestore = [FIRFirestore firestore];

Kotlin+KTX

// Access a Cloud Firestore instance from your Activity
val db = Firebase.firestore

Java

// Access a Cloud Firestore instance from your Activity
FirebaseFirestore db = FirebaseFirestore.getInstance();

Dart

db = FirebaseFirestore.instance;
Java
Cloud Firestore SDK được khởi chạy theo nhiều cách tuỳ thuộc vào môi trường của bạn. Dưới đây là những phương pháp phổ biến nhất. Để tham khảo đầy đủ, hãy xem phần Khởi chạy SDK dành cho quản trị viên.
 • Khởi chạy trên Google Cloud
  import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
  import com.google.cloud.firestore.Firestore;
  
  import com.google.firebase.FirebaseApp;
  import com.google.firebase.FirebaseOptions;
  
  // Use the application default credentials
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault();
  FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
    .setCredentials(credentials)
    .setProjectId(projectId)
    .build();
  FirebaseApp.initializeApp(options);
  
  Firestore db = FirestoreClient.getFirestore();
  
 • Khởi động trên máy chủ của riêng bạn

  Để dùng SDK Quản trị của Firebase trên máy chủ của riêng bạn, hãy dùng một tài khoản dịch vụ.

  Chuyển đến phần IAM và quản trị viên > Tài khoản dịch vụ trong bảng điều khiển Google Cloud. Tạo một khoá riêng tư mới và lưu tệp JSON. Sau đó, sử dụng tệp này để khởi chạy SDK:

  import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
  import com.google.cloud.firestore.Firestore;
  
  import com.google.firebase.FirebaseApp;
  import com.google.firebase.FirebaseOptions;
  
  // Use a service account
  InputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccount.json");
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.fromStream(serviceAccount);
  FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
    .setCredentials(credentials)
    .build();
  FirebaseApp.initializeApp(options);
  
  Firestore db = FirestoreClient.getFirestore();
  
 • Python
  Cloud Firestore SDK được khởi chạy theo nhiều cách tuỳ thuộc vào môi trường của bạn. Dưới đây là những phương pháp phổ biến nhất. Để tham khảo đầy đủ, hãy xem phần Khởi chạy SDK dành cho quản trị viên.
 • Khởi chạy trên Google Cloud
  import firebase_admin
  from firebase_admin import firestore
  
  # Application Default credentials are automatically created.
  app = firebase_admin.initialize_app()
  db = firestore.client()

  Thông tin xác thực mặc định của ứng dụng hiện có cũng có thể được sử dụng để khởi chạy SDK.

  import firebase_admin
  from firebase_admin import credentials
  from firebase_admin import firestore
  
  # Use the application default credentials.
  cred = credentials.ApplicationDefault()
  
  firebase_admin.initialize_app(cred)
  db = firestore.client()
 • Khởi động trên máy chủ của riêng bạn

  Để dùng SDK Quản trị của Firebase trên máy chủ của riêng bạn, hãy dùng một tài khoản dịch vụ.

  Chuyển đến phần IAM và quản trị viên > Tài khoản dịch vụ trong bảng điều khiển Google Cloud. Tạo một khoá riêng tư mới và lưu tệp JSON. Sau đó, sử dụng tệp này để khởi chạy SDK:

  import firebase_admin
  from firebase_admin import credentials
  from firebase_admin import firestore
  
  # Use a service account.
  cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccount.json')
  
  app = firebase_admin.initialize_app(cred)
  
  db = firestore.client()
 • Python

  Cloud Firestore SDK được khởi chạy theo nhiều cách tuỳ thuộc vào môi trường của bạn. Dưới đây là những phương pháp phổ biến nhất. Để tham khảo đầy đủ, hãy xem phần Khởi chạy SDK dành cho quản trị viên.
 • Khởi chạy trên Google Cloud
  import firebase_admin
  from firebase_admin import firestore_async
  
  # Application Default credentials are automatically created.
  app = firebase_admin.initialize_app()
  db = firestore_async.client()

  Thông tin xác thực mặc định của ứng dụng hiện có cũng có thể được sử dụng để khởi chạy SDK.

  import firebase_admin
  from firebase_admin import credentials
  from firebase_admin import firestore_async
  
  # Use the application default credentials.
  cred = credentials.ApplicationDefault()
  
  firebase_admin.initialize_app(cred)
  db = firestore_async.client()
 • Khởi động trên máy chủ của riêng bạn

  Để dùng SDK Quản trị của Firebase trên máy chủ của riêng bạn, hãy dùng một tài khoản dịch vụ.

  Chuyển đến phần IAM và quản trị viên > Tài khoản dịch vụ trong bảng điều khiển Google Cloud. Tạo một khoá riêng tư mới và lưu tệp JSON. Sau đó, sử dụng tệp này để khởi chạy SDK:

  import firebase_admin
  from firebase_admin import credentials
  from firebase_admin import firestore_async
  
  # Use a service account.
  cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccount.json')
  
  app = firebase_admin.initialize_app(cred)
  
  db = firestore_async.client()
 • C++
  // Make sure the call to `Create()` happens some time before you call Firestore::GetInstance().
  App::Create();
  Firestore* db = Firestore::GetInstance();
  Node.js
  Cloud Firestore SDK được khởi chạy theo nhiều cách tuỳ thuộc vào môi trường của bạn. Dưới đây là những phương pháp phổ biến nhất. Để tham khảo đầy đủ, hãy xem phần Khởi chạy SDK dành cho quản trị viên.
  • Khởi chạy trên Cloud Functions
   const { initializeApp, applicationDefault, cert } = require('firebase-admin/app');
   const { getFirestore, Timestamp, FieldValue, Filter } = require('firebase-admin/firestore');
   initializeApp();
   
   const db = getFirestore();
   
  • Khởi chạy trên Google Cloud
   const { initializeApp, applicationDefault, cert } = require('firebase-admin/app');
   const { getFirestore, Timestamp, FieldValue, Filter } = require('firebase-admin/firestore');
   initializeApp({
    credential: applicationDefault()
   });
   
   const db = getFirestore();
  • Khởi động trên máy chủ của riêng bạn

   Để sử dụng SDK dành cho quản trị viên Firebase trên máy chủ của riêng bạn (hoặc bất kỳ môi trường Node.js nào khác), hãy sử dụng tài khoản dịch vụ. Chuyển đến phần IAM và quản trị viên > Tài khoản dịch vụ trong bảng điều khiển Google Cloud. Tạo một khoá riêng tư mới rồi lưu tệp JSON. Sau đó, sử dụng tệp này để khởi chạy SDK:

   const { initializeApp, applicationDefault, cert } = require('firebase-admin/app');
   const { getFirestore, Timestamp, FieldValue, Filter } = require('firebase-admin/firestore');
   const serviceAccount = require('./path/to/serviceAccountKey.json');
   
   initializeApp({
    credential: cert(serviceAccount)
   });
   
   const db = getFirestore();
   
  Tiến hành
  Cloud Firestore SDK được khởi chạy theo nhiều cách tuỳ thuộc vào môi trường của bạn. Dưới đây là những phương pháp phổ biến nhất. Để tham khảo đầy đủ, hãy xem phần Khởi chạy SDK dành cho quản trị viên.
 • Khởi chạy trên Google Cloud
  import (
   "log"
  
   firebase "firebase.google.com/go"
   "google.golang.org/api/option"
  )
  
  // Use the application default credentials
  ctx := context.Background()
  conf := &firebase.Config{ProjectID: projectID}
  app, err := firebase.NewApp(ctx, conf)
  if err != nil {
   log.Fatalln(err)
  }
  
  client, err := app.Firestore(ctx)
  if err != nil {
   log.Fatalln(err)
  }
  defer client.Close()
  
 • Khởi động trên máy chủ của riêng bạn

  Để dùng SDK Quản trị của Firebase trên máy chủ của riêng bạn, hãy dùng một tài khoản dịch vụ.

  Chuyển đến phần IAM và quản trị viên > Tài khoản dịch vụ trong bảng điều khiển Google Cloud. Tạo một khoá riêng tư mới và lưu tệp JSON. Sau đó, sử dụng tệp này để khởi chạy SDK:

  import (
   "log"
  
   firebase "firebase.google.com/go"
   "google.golang.org/api/option"
  )
  
  // Use a service account
  ctx := context.Background()
  sa := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccount.json")
  app, err := firebase.NewApp(ctx, nil, sa)
  if err != nil {
   log.Fatalln(err)
  }
  
  client, err := app.Firestore(ctx)
  if err != nil {
   log.Fatalln(err)
  }
  defer client.Close()
  
 • PHP

  PHP

  Để biết thêm thông tin về cách cài đặt và tạo ứng dụng Cloud Firestore, hãy tham khảo bài viết Thư viện ứng dụng Cloud Firestore.

  use Google\Cloud\Firestore\FirestoreClient;
  
  /**
   * Initialize Cloud Firestore with default project ID.
   */
  function setup_client_create(string $projectId = null)
  {
    // Create the Cloud Firestore client
    if (empty($projectId)) {
      // The `projectId` parameter is optional and represents which project the
      // client will act on behalf of. If not supplied, the client falls back to
      // the default project inferred from the environment.
      $db = new FirestoreClient();
      printf('Created Cloud Firestore client with default project ID.' . PHP_EOL);
    } else {
      $db = new FirestoreClient([
        'projectId' => $projectId,
      ]);
      printf('Created Cloud Firestore client with project ID: %s' . PHP_EOL, $projectId);
    }
  }
  Unity
  using Firebase.Firestore;
  using Firebase.Extensions;
  FirebaseFirestore db = FirebaseFirestore.DefaultInstance;
  C#

  C#

  Để biết thêm thông tin về cách cài đặt và tạo ứng dụng Cloud Firestore, hãy tham khảo bài viết Thư viện ứng dụng Cloud Firestore.

  FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
  Console.WriteLine("Created Cloud Firestore client with project ID: {0}", project);
  Ruby
  require "google/cloud/firestore"
  
  # The `project_id` parameter is optional and represents which project the
  # client will act on behalf of. If not supplied, the client falls back to the
  # default project inferred from the environment.
  firestore = Google::Cloud::Firestore.new project_id: project_id
  
  puts "Created Cloud Firestore client with given project ID."

  Thêm dữ liệu

  Cloud Firestore lưu trữ dữ liệu trong phần Tài liệu và dữ liệu này được lưu trữ trong Bộ sưu tập. Cloud Firestore sẽ ngầm tạo các bộ sưu tập và tài liệu trong lần đầu tiên bạn thêm dữ liệu vào tài liệu. Bạn không cần tạo bộ sưu tập hoặc tài liệu một cách rõ ràng.

  Tạo bộ sưu tập mới và tài liệu bằng mã ví dụ sau.

  Web

  import { collection, addDoc } from "firebase/firestore"; 
  
  try {
   const docRef = await addDoc(collection(db, "users"), {
    first: "Ada",
    last: "Lovelace",
    born: 1815
   });
   console.log("Document written with ID: ", docRef.id);
  } catch (e) {
   console.error("Error adding document: ", e);
  }

  Web

  db.collection("users").add({
    first: "Ada",
    last: "Lovelace",
    born: 1815
  })
  .then((docRef) => {
    console.log("Document written with ID: ", docRef.id);
  })
  .catch((error) => {
    console.error("Error adding document: ", error);
  });
  Swift
  Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
  // Add a new document with a generated ID
  do {
   let ref = try await db.collection("users").addDocument(data: [
    "first": "Ada",
    "last": "Lovelace",
    "born": 1815
   ])
   print("Document added with ID: \(ref.documentID)")
  } catch {
   print("Error adding document: \(error)")
  }
  Objective-C
  Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
  // Add a new document with a generated ID
  __block FIRDocumentReference *ref =
    [[self.db collectionWithPath:@"users"] addDocumentWithData:@{
     @"first": @"Ada",
     @"last": @"Lovelace",
     @"born": @1815
    } completion:^(NSError * _Nullable error) {
     if (error != nil) {
      NSLog(@"Error adding document: %@", error);
     } else {
      NSLog(@"Document added with ID: %@", ref.documentID);
     }
    }];

  Kotlin+KTX

  // Create a new user with a first and last name
  val user = hashMapOf(
    "first" to "Ada",
    "last" to "Lovelace",
    "born" to 1815,
  )
  
  // Add a new document with a generated ID
  db.collection("users")
    .add(user)
    .addOnSuccessListener { documentReference ->
      Log.d(TAG, "DocumentSnapshot added with ID: ${documentReference.id}")
    }
    .addOnFailureListener { e ->
      Log.w(TAG, "Error adding document", e)
    }

  Java

  // Create a new user with a first and last name
  Map<String, Object> user = new HashMap<>();
  user.put("first", "Ada");
  user.put("last", "Lovelace");
  user.put("born", 1815);
  
  // Add a new document with a generated ID
  db.collection("users")
      .add(user)
      .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<DocumentReference>() {
        @Override
        public void onSuccess(DocumentReference documentReference) {
          Log.d(TAG, "DocumentSnapshot added with ID: " + documentReference.getId());
        }
      })
      .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
        @Override
        public void onFailure(@NonNull Exception e) {
          Log.w(TAG, "Error adding document", e);
        }
      });

  Dart

  // Create a new user with a first and last name
  final user = <String, dynamic>{
   "first": "Ada",
   "last": "Lovelace",
   "born": 1815
  };
  
  // Add a new document with a generated ID
  db.collection("users").add(user).then((DocumentReference doc) =>
    print('DocumentSnapshot added with ID: ${doc.id}'));
  Java
  DocumentReference docRef = db.collection("users").document("alovelace");
  // Add document data with id "alovelace" using a hashmap
  Map<String, Object> data = new HashMap<>();
  data.put("first", "Ada");
  data.put("last", "Lovelace");
  data.put("born", 1815);
  //asynchronously write data
  ApiFuture<WriteResult> result = docRef.set(data);
  // ...
  // result.get() blocks on response
  System.out.println("Update time : " + result.get().getUpdateTime());
  Python
  doc_ref = db.collection("users").document("alovelace")
  doc_ref.set({"first": "Ada", "last": "Lovelace", "born": 1815})

  Python

  doc_ref = db.collection("users").document("alovelace")
  await doc_ref.set({"first": "Ada", "last": "Lovelace", "born": 1815})
  C++
  // Add a new document with a generated ID
  Future<DocumentReference> user_ref =
    db->Collection("users").Add({{"first", FieldValue::String("Ada")},
                   {"last", FieldValue::String("Lovelace")},
                   {"born", FieldValue::Integer(1815)}});
  
  user_ref.OnCompletion([](const Future<DocumentReference>& future) {
   if (future.error() == Error::kErrorOk) {
    std::cout << "DocumentSnapshot added with ID: " << future.result()->id()
         << std::endl;
   } else {
    std::cout << "Error adding document: " << future.error_message() << std::endl;
   }
  });
  Node.js
  const docRef = db.collection('users').doc('alovelace');
  
  await docRef.set({
   first: 'Ada',
   last: 'Lovelace',
   born: 1815
  });
  Tiến hành
  _, _, err := client.Collection("users").Add(ctx, map[string]interface{}{
  	"first": "Ada",
  	"last": "Lovelace",
  	"born": 1815,
  })
  if err != nil {
  	log.Fatalf("Failed adding alovelace: %v", err)
  }
  PHP

  PHP

  Để biết thêm thông tin về cách cài đặt và tạo ứng dụng Cloud Firestore, hãy tham khảo bài viết Thư viện ứng dụng Cloud Firestore.

  $docRef = $db->collection('samples/php/users')->document('alovelace');
  $docRef->set([
    'first' => 'Ada',
    'last' => 'Lovelace',
    'born' => 1815
  ]);
  printf('Added data to the lovelace document in the users collection.' . PHP_EOL);
  Unity
  DocumentReference docRef = db.Collection("users").Document("alovelace");
  Dictionary<string, object> user = new Dictionary<string, object>
  {
  	{ "First", "Ada" },
  	{ "Last", "Lovelace" },
  	{ "Born", 1815 },
  };
  docRef.SetAsync(user).ContinueWithOnMainThread(task => {
  	Debug.Log("Added data to the alovelace document in the users collection.");
  });
  C#
  DocumentReference docRef = db.Collection("users").Document("alovelace");
  Dictionary<string, object> user = new Dictionary<string, object>
  {
    { "First", "Ada" },
    { "Last", "Lovelace" },
    { "Born", 1815 }
  };
  await docRef.SetAsync(user);
  Ruby
  doc_ref = firestore.doc "#{collection_path}/alovelace"
  
  doc_ref.set(
   {
    first: "Ada",
    last: "Lovelace",
    born: 1815
   }
  )
  
  puts "Added data to the alovelace document in the users collection."

  Bây giờ, hãy thêm một tài liệu khác vào bộ sưu tập users. Xin lưu ý rằng tài liệu này có một cặp khoá-giá trị (tên đệm) không xuất hiện trong tài liệu đầu tiên. Các tài liệu trong một bộ sưu tập có thể chứa nhiều nhóm thông tin.

  Web

  // Add a second document with a generated ID.
  import { addDoc, collection } from "firebase/firestore"; 
  
  try {
   const docRef = await addDoc(collection(db, "users"), {
    first: "Alan",
    middle: "Mathison",
    last: "Turing",
    born: 1912
   });
  
   console.log("Document written with ID: ", docRef.id);
  } catch (e) {
   console.error("Error adding document: ", e);
  }

  Web

  // Add a second document with a generated ID.
  db.collection("users").add({
    first: "Alan",
    middle: "Mathison",
    last: "Turing",
    born: 1912
  })
  .then((docRef) => {
    console.log("Document written with ID: ", docRef.id);
  })
  .catch((error) => {
    console.error("Error adding document: ", error);
  });
  Swift
  Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
  // Add a second document with a generated ID.
  do {
   let ref = try await db.collection("users").addDocument(data: [
    "first": "Alan",
    "middle": "Mathison",
    "last": "Turing",
    "born": 1912
   ])
   print("Document added with ID: \(ref.documentID)")
  } catch {
   print("Error adding document: \(error)")
  }
  Objective-C
  Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
  // Add a second document with a generated ID.
  __block FIRDocumentReference *ref =
    [[self.db collectionWithPath:@"users"] addDocumentWithData:@{
     @"first": @"Alan",
     @"middle": @"Mathison",
     @"last": @"Turing",
     @"born": @1912
    } completion:^(NSError * _Nullable error) {
     if (error != nil) {
      NSLog(@"Error adding document: %@", error);
     } else {
      NSLog(@"Document added with ID: %@", ref.documentID);
     }
    }];

  Kotlin+KTX

  // Create a new user with a first, middle, and last name
  val user = hashMapOf(
    "first" to "Alan",
    "middle" to "Mathison",
    "last" to "Turing",
    "born" to 1912,
  )
  
  // Add a new document with a generated ID
  db.collection("users")
    .add(user)
    .addOnSuccessListener { documentReference ->
      Log.d(TAG, "DocumentSnapshot added with ID: ${documentReference.id}")
    }
    .addOnFailureListener { e ->
      Log.w(TAG, "Error adding document", e)
    }

  Java

  // Create a new user with a first, middle, and last name
  Map<String, Object> user = new HashMap<>();
  user.put("first", "Alan");
  user.put("middle", "Mathison");
  user.put("last", "Turing");
  user.put("born", 1912);
  
  // Add a new document with a generated ID
  db.collection("users")
      .add(user)
      .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<DocumentReference>() {
        @Override
        public void onSuccess(DocumentReference documentReference) {
          Log.d(TAG, "DocumentSnapshot added with ID: " + documentReference.getId());
        }
      })
      .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
        @Override
        public void onFailure(@NonNull Exception e) {
          Log.w(TAG, "Error adding document", e);
        }
      });

  Dart

  // Create a new user with a first and last name
  final user = <String, dynamic>{
   "first": "Alan",
   "middle": "Mathison",
   "last": "Turing",
   "born": 1912
  };
  
  // Add a new document with a generated ID
  db.collection("users").add(user).then((DocumentReference doc) =>
    print('DocumentSnapshot added with ID: ${doc.id}'));
  Java
  DocumentReference docRef = db.collection("users").document("aturing");
  // Add document data with an additional field ("middle")
  Map<String, Object> data = new HashMap<>();
  data.put("first", "Alan");
  data.put("middle", "Mathison");
  data.put("last", "Turing");
  data.put("born", 1912);
  
  ApiFuture<WriteResult> result = docRef.set(data);
  System.out.println("Update time : " + result.get().getUpdateTime());
  Python
  doc_ref = db.collection("users").document("aturing")
  doc_ref.set({"first": "Alan", "middle": "Mathison", "last": "Turing", "born": 1912})

  Python

  doc_ref = db.collection("users").document("aturing")
  await doc_ref.set(
    {"first": "Alan", "middle": "Mathison", "last": "Turing", "born": 1912}
  )
  C++
  db->Collection("users")
    .Add({{"first", FieldValue::String("Alan")},
       {"middle", FieldValue::String("Mathison")},
       {"last", FieldValue::String("Turing")},
       {"born", FieldValue::Integer(1912)}})
    .OnCompletion([](const Future<DocumentReference>& future) {
     if (future.error() == Error::kErrorOk) {
      std::cout << "DocumentSnapshot added with ID: "
           << future.result()->id() << std::endl;
     } else {
      std::cout << "Error adding document: " << future.error_message()
           << std::endl;
     }
    });
  Node.js
  const aTuringRef = db.collection('users').doc('aturing');
  
  await aTuringRef.set({
   'first': 'Alan',
   'middle': 'Mathison',
   'last': 'Turing',
   'born': 1912
  });
  Tiến hành
  _, _, err = client.Collection("users").Add(ctx, map[string]interface{}{
  	"first": "Alan",
  	"middle": "Mathison",
  	"last":  "Turing",
  	"born":  1912,
  })
  if err != nil {
  	log.Fatalf("Failed adding aturing: %v", err)
  }
  PHP

  PHP

  Để biết thêm thông tin về cách cài đặt và tạo ứng dụng Cloud Firestore, hãy tham khảo bài viết Thư viện ứng dụng Cloud Firestore.

  $docRef = $db->collection('samples/php/users')->document('aturing');
  $docRef->set([
    'first' => 'Alan',
    'middle' => 'Mathison',
    'last' => 'Turing',
    'born' => 1912
  ]);
  printf('Added data to the aturing document in the users collection.' . PHP_EOL);
  Unity
  DocumentReference docRef = db.Collection("users").Document("aturing");
  Dictionary<string, object> user = new Dictionary<string, object>
  {
  	{ "First", "Alan" },
  	{ "Middle", "Mathison" },
  	{ "Last", "Turing" },
  	{ "Born", 1912 }
  };
  docRef.SetAsync(user).ContinueWithOnMainThread(task => {
  	Debug.Log("Added data to the aturing document in the users collection.");
  });
  C#
  DocumentReference docRef = db.Collection("users").Document("aturing");
  Dictionary<string, object> user = new Dictionary<string, object>
  {
    { "First", "Alan" },
    { "Middle", "Mathison" },
    { "Last", "Turing" },
    { "Born", 1912 }
  };
  await docRef.SetAsync(user);
  Ruby
  doc_ref = firestore.doc "#{collection_path}/aturing"
  
  doc_ref.set(
   {
    first: "Alan",
    middle: "Mathison",
    last:  "Turing",
    born:  1912
   }
  )
  
  puts "Added data to the aturing document in the users collection."

  Đọc dữ liệu

  Sử dụng trình xem dữ liệu trong bảng điều khiển của Firebase để nhanh chóng xác minh rằng bạn đã thêm dữ liệu vào Cloud Firestore.

  Bạn cũng có thể dùng phương thức "get" để truy xuất toàn bộ bộ sưu tập.

  Web

  import { collection, getDocs } from "firebase/firestore"; 
  
  const querySnapshot = await getDocs(collection(db, "users"));
  querySnapshot.forEach((doc) => {
   console.log(`${doc.id} => ${doc.data()}`);
  });

  Web

  db.collection("users").get().then((querySnapshot) => {
    querySnapshot.forEach((doc) => {
      console.log(`${doc.id} => ${doc.data()}`);
    });
  });
  Swift
  Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
  do {
   let snapshot = try await db.collection("users").getDocuments()
   for document in snapshot.documents {
    print("\(document.documentID) => \(document.data())")
   }
  } catch {
   print("Error getting documents: \(error)")
  }
  Objective-C
  Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu watchOS và App Clip.
  [[self.db collectionWithPath:@"users"]
    getDocumentsWithCompletion:^(FIRQuerySnapshot * _Nullable snapshot,
                   NSError * _Nullable error) {
     if (error != nil) {
      NSLog(@"Error getting documents: %@", error);
     } else {
      for (FIRDocumentSnapshot *document in snapshot.documents) {
       NSLog(@"%@ => %@", document.documentID, document.data);
      }
     }
    }];

  Kotlin+KTX

  db.collection("users")
    .get()
    .addOnSuccessListener { result ->
      for (document in result) {
        Log.d(TAG, "${document.id} => ${document.data}")
      }
    }
    .addOnFailureListener { exception ->
      Log.w(TAG, "Error getting documents.", exception)
    }

  Java

  db.collection("users")
      .get()
      .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<QuerySnapshot>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<QuerySnapshot> task) {
          if (task.isSuccessful()) {
            for (QueryDocumentSnapshot document : task.getResult()) {
              Log.d(TAG, document.getId() + " => " + document.getData());
            }
          } else {
            Log.w(TAG, "Error getting documents.", task.getException());
          }
        }
      });

  Dart

  await db.collection("users").get().then((event) {
   for (var doc in event.docs) {
    print("${doc.id} => ${doc.data()}");
   }
  });
  Java
  // asynchronously retrieve all users
  ApiFuture<QuerySnapshot> query = db.collection("users").get();
  // ...
  // query.get() blocks on response
  QuerySnapshot querySnapshot = query.get();
  List<QueryDocumentSnapshot> documents = querySnapshot.getDocuments();
  for (QueryDocumentSnapshot document : documents) {
   System.out.println("User: " + document.getId());
   System.out.println("First: " + document.getString("first"));
   if (document.contains("middle")) {
    System.out.println("Middle: " + document.getString("middle"));
   }
   System.out.println("Last: " + document.getString("last"));
   System.out.println("Born: " + document.getLong("born"));
  }
  Python
  users_ref = db.collection("users")
  docs = users_ref.stream()
  
  for doc in docs:
    print(f"{doc.id} => {doc.to_dict()}")

  Python

  users_ref = db.collection("users")
  docs = users_ref.stream()
  
  async for doc in docs:
    print(f"{doc.id} => {doc.to_dict()}")
  C++
  Future<QuerySnapshot> users = db->Collection("users").Get();
  users.OnCompletion([](const Future<QuerySnapshot>& future) {
   if (future.error() == Error::kErrorOk) {
    for (const DocumentSnapshot& document : future.result()->documents()) {
     std::cout << document << std::endl;
    }
   } else {
    std::cout << "Error getting documents: " << future.error_message()
         << std::endl;
   }
  });
  Node.js
  const snapshot = await db.collection('users').get();
  snapshot.forEach((doc) => {
   console.log(doc.id, '=>', doc.data());
  });
  Tiến hành
  iter := client.Collection("users").Documents(ctx)
  for {
  	doc, err := iter.Next()
  	if err == iterator.Done {
  		break
  	}
  	if err != nil {
  		log.Fatalf("Failed to iterate: %v", err)
  	}
  	fmt.Println(doc.Data())
  }
  PHP

  PHP

  Để biết thêm thông tin về cách cài đặt và tạo ứng dụng Cloud Firestore, hãy tham khảo bài viết Thư viện ứng dụng Cloud Firestore.

  $usersRef = $db->collection('samples/php/users');
  $snapshot = $usersRef->documents();
  foreach ($snapshot as $user) {
    printf('User: %s' . PHP_EOL, $user->id());
    printf('First: %s' . PHP_EOL, $user['first']);
    if (!empty($user['middle'])) {
      printf('Middle: %s' . PHP_EOL, $user['middle']);
    }
    printf('Last: %s' . PHP_EOL, $user['last']);
    printf('Born: %d' . PHP_EOL, $user['born']);
    printf(PHP_EOL);
  }
  printf('Retrieved and printed out all documents from the users collection.' . PHP_EOL);
  Unity
  CollectionReference usersRef = db.Collection("users");
  usersRef.GetSnapshotAsync().ContinueWithOnMainThread(task =>
  {
   QuerySnapshot snapshot = task.Result;
   foreach (DocumentSnapshot document in snapshot.Documents)
   {
    Debug.Log(String.Format("User: {0}", document.Id));
    Dictionary<string, object> documentDictionary = document.ToDictionary();
    Debug.Log(String.Format("First: {0}", documentDictionary["First"]));
    if (documentDictionary.ContainsKey("Middle"))
    {
     Debug.Log(String.Format("Middle: {0}", documentDictionary["Middle"]));
    }
  
    Debug.Log(String.Format("Last: {0}", documentDictionary["Last"]));
    Debug.Log(String.Format("Born: {0}", documentDictionary["Born"]));
   }
  
   Debug.Log("Read all data from the users collection.");
  });
  C#
  CollectionReference usersRef = db.Collection("users");
  QuerySnapshot snapshot = await usersRef.GetSnapshotAsync();
  foreach (DocumentSnapshot document in snapshot.Documents)
  {
    Console.WriteLine("User: {0}", document.Id);
    Dictionary<string, object> documentDictionary = document.ToDictionary();
    Console.WriteLine("First: {0}", documentDictionary["First"]);
    if (documentDictionary.ContainsKey("Middle"))
    {
      Console.WriteLine("Middle: {0}", documentDictionary["Middle"]);
    }
    Console.WriteLine("Last: {0}", documentDictionary["Last"]);
    Console.WriteLine("Born: {0}", documentDictionary["Born"]);
    Console.WriteLine();
  }
  Ruby
  users_ref = firestore.col collection_path
  users_ref.get do |user|
   puts "#{user.document_id} data: #{user.data}."
  end

  Bảo mật dữ liệu của bạn

  Nếu bạn đang sử dụng SDK nền tảng Web, Android hoặc Apple, hãy sử dụng tính năng Xác thực FirebaseQuy tắc bảo mật của Cloud Firestore để bảo mật dữ liệu trong Cloud Firestore.

  Dưới đây là một số bộ quy tắc cơ bản mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu. Bạn có thể sửa đổi các quy tắc bảo mật trong thẻ Quy tắc của bảng điều khiển.

  Yêu cầu xác thực

  // Allow read/write access to a document keyed by the user's UID
  service cloud.firestore {
   match /databases/{database}/documents {
    match /users/{uid} {
     allow read, write: if request.auth != null && request.auth.uid == uid;
    }
   }
  }
  

  Chế độ khoá

  // Deny read/write access to all users under any conditions
  service cloud.firestore {
   match /databases/{database}/documents {
    match /{document=**} {
     allow read, write: if false;
    }
   }
  }
  

  Trước khi triển khai phiên bản phát hành công khai của ứng dụng web, Android hoặc iOS, bạn cũng nên thực hiện các bước để đảm bảo rằng chỉ ứng dụng khách mới có thể truy cập vào dữ liệu của bạn trên Cloud Firestore. Xem tài liệu về Kiểm tra ứng dụng.

  Nếu bạn đang sử dụng một trong các SDK máy chủ, hãy sử dụng tính năng Quản lý danh tính và quyền truy cập (IAM) để bảo mật dữ liệu của bạn trong Cloud Firestore.

  Xem video hướng dẫn

  Để được hướng dẫn chi tiết về cách bắt đầu sử dụng thư viện ứng dụng dành cho thiết bị di động trên Cloud Firestore, hãy xem một trong các video hướng dẫn sau:

  Web
  iOS trở lên
  Android

  Bạn có thể tìm thêm video trong kênh YouTube của Firebase.

  Các bước tiếp theo

  Trau dồi kiến thức qua các chủ đề sau: