Thêm Firebase vào dự án JavaScript của bạn

Làm theo hướng dẫn này để sử dụng SDK JavaScript của Firebase trong ứng dụng web của bạn hoặc dưới dạng ứng dụng để truy cập cho người dùng cuối, ví dụ: trong một ứng dụng Node.js hoặc ứng dụng IoT.

Bước 1: Tạo một dự án Firebase và đăng ký ứng dụng của bạn

Để có thể thêm Firebase vào ứng dụng JavaScript, bạn cần tạo một dự án Firebase và đăng ký ứng dụng với dự án đó. Khi đăng ký ứng dụng bằng Firebase, bạn sẽ nhận được một đối tượng cấu hình Firebase mà bạn sẽ sử dụng để kết nối ứng dụng với tài nguyên dự án Firebase.

Hãy truy cập vào phần Tìm hiểu về dự án Firebase để tìm hiểu thêm về các dự án Firebase và các phương pháp hay nhất để thêm ứng dụng vào dự án.

Nếu chưa có dự án JavaScript và chỉ muốn dùng thử sản phẩm Firebase, bạn có thể tải một trong các mẫu bắt đầu nhanh của chúng tôi xuống.

Bước 2: Cài đặt SDK và khởi chạy Firebase

Trang này mô tả hướng dẫn thiết lập cho API mô-đun của SDK Firebase JS, API này sử dụng định dạng Mô-đun JavaScript.

Quy trình công việc này sử dụng npm và đòi hỏi các trình đóng gói mô-đun hoặc công cụ khung JavaScript vì API mô-đun được tối ưu hoá để hoạt động với trình đóng gói mô-đun nhằm loại bỏ mã không dùng đến (lắc cây) và giảm kích thước SDK.

 1. Cài đặt Firebase bằng npm:

  npm install firebase
 2. Khởi động Firebase trong ứng dụng của bạn và tạo một đối tượng Ứng dụng Firebase:

  import { initializeApp } from 'firebase/app';
  
  // TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
  const firebaseConfig = {
   //...
  };
  
  const app = initializeApp(firebaseConfig);
  

  Ứng dụng Firebase là một đối tượng giống như vùng chứa, giúp lưu trữ cấu hình phổ biến và chia sẻ thông tin xác thực trên các dịch vụ Firebase. Sau khi khởi tạo một đối tượng Ứng dụng Firebase trong mã của mình, bạn có thể thêm và bắt đầu sử dụng các dịch vụ Firebase.

  Nếu ứng dụng của bạn có các tính năng động dựa trên tính năng kết xuất phía máy chủ (SSR), bạn sẽ cần thực hiện thêm một số bước để đảm bảo rằng cấu hình của bạn vẫn tồn tại trong quá trình kết xuất phía máy chủ và kết xuất ứng dụng khách. Trong logic máy chủ, hãy triển khai giao diện FirebaseServerApp để tối ưu hoá chức năng quản lý phiên bằng trình chạy dịch vụ của ứng dụng.

Bước 3: Truy cập vào Firebase trong ứng dụng của bạn

Bạn có thể nhập các dịch vụ Firebase (như Cloud Firestore, Xác thực, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, Cấu hình từ xa, v.v.) trong các gói con riêng lẻ.

Ví dụ bên dưới cho thấy cách bạn có thể sử dụng SDK Cloud Firestore Lite để truy xuất danh sách dữ liệu.

import { initializeApp } from 'firebase/app';
import { getFirestore, collection, getDocs } from 'firebase/firestore/lite';
// Follow this pattern to import other Firebase services
// import { } from 'firebase/<service>';

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
const firebaseConfig = {
 //...
};

const app = initializeApp(firebaseConfig);
const db = getFirestore(app);

// Get a list of cities from your database
async function getCities(db) {
 const citiesCol = collection(db, 'cities');
 const citySnapshot = await getDocs(citiesCol);
 const cityList = citySnapshot.docs.map(doc => doc.data());
 return cityList;
}

Bước 4: Sử dụng trình gói mô-đun (gói web/hợp nhất) để giảm kích thước

SDK web Firebase được thiết kế để hoạt động với các trình đóng gói mô-đun nhằm xoá mọi mã không sử dụng (lắc cây). Bạn nên sử dụng phương pháp này cho các ứng dụng chính thức. Các công cụ như Angular CLI, Next.js, Vue CLI hoặc Create React App sẽ tự động xử lý việc gói mô-đun cho các thư viện được cài đặt thông qua npm và được nhập vào cơ sở mã của bạn.

Hãy xem hướng dẫn Sử dụng trình đóng gói mô-đun với Firebase để biết thêm thông tin.

Các dịch vụ Firebase hiện có cho web

Bây giờ, bạn đã thiết lập để sử dụng Firebase, bạn có thể bắt đầu thêm và sử dụng bất kỳ dịch vụ Firebase nào có sẵn sau đây trong ứng dụng web của mình.

Các lệnh sau đây cho biết cách nhập thư viện Firebase được cài đặt trên máy bằng npm. Để biết các tuỳ chọn nhập thay thế, hãy xem tài liệu về thư viện hiện có.

Các bước tiếp theo

Tìm hiểu về Firebase: