ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Cloud Storage API ของผู้ดูแลระบบ

Cloud Storage for Firebase จะเก็บข้อมูลของคุณในที่เก็บข้อมูล Google Cloud Storage ซึ่งเป็นโซลูชันพื้นที่เก็บข้อมูลออบเจ็กต์ขนาดเอกซะไบต์ที่มีความพร้อมใช้งานสูงและการทำซ้ำทั่วโลก Firebase Admin SDK ช่วยให้คุณเข้าถึงที่เก็บข้อมูล Cloud Storage ได้โดยตรงจากสภาพแวดล้อมที่ได้รับสิทธิ์ จากนั้นคุณจะใช้ API ของ Google Cloud Storage เพื่อจัดการออบเจ็กต์ที่จัดเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลได้

นอกจากนี้ Admin SDK ยังช่วยให้คุณสร้าง URL ที่แชร์ได้เพื่อให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดออบเจ็กต์ในที่เก็บข้อมูลได้ด้วย

ใช้ที่เก็บข้อมูลเริ่มต้น

คุณระบุชื่อที่เก็บข้อมูลเริ่มต้นได้เมื่อเริ่มต้น Admin SDK จากนั้นคุณจะเรียกข้อมูลการอ้างอิงที่ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ไปยังที่เก็บข้อมูลนี้ได้ ชื่อที่เก็บข้อมูลต้องไม่มี gs:// หรือคำนำหน้าโปรโตคอลอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หาก URL ของที่เก็บข้อมูลที่แสดงในคอนโซล Firebase คือ gs://bucket-name.appspot.com ให้ส่งสตริง bucket-name.appspot.com ไปยัง Admin SDK

Node.js

const { initializeApp, cert } = require('firebase-admin/app');
const { getStorage } = require('firebase-admin/storage');

const serviceAccount = require('./path/to/serviceAccountKey.json');

initializeApp({
  credential: cert(serviceAccount),
  storageBucket: '<BUCKET_NAME>.appspot.com'
});

const bucket = getStorage().bucket();

// 'bucket' is an object defined in the @google-cloud/storage library.
// See https://googlecloudplatform.github.io/google-cloud-node/#/docs/storage/latest/storage/bucket
// for more details.

Java

FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccountKey.json");

FirebaseOptions options = FirebaseOptions.builder()
    .setCredentials(GoogleCredentials.fromStream(serviceAccount))
    .setStorageBucket("<BUCKET_NAME>.appspot.com")
    .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

Bucket bucket = StorageClient.getInstance().bucket();

// 'bucket' is an object defined in the google-cloud-storage Java library.
// See http://googlecloudplatform.github.io/google-cloud-java/latest/apidocs/com/google/cloud/storage/Bucket.html
// for more details.

Python

import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import storage

cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')
firebase_admin.initialize_app(cred, {
    'storageBucket': '<BUCKET_NAME>.appspot.com'
})

bucket = storage.bucket()

# 'bucket' is an object defined in the google-cloud-storage Python library.
# See https://googlecloudplatform.github.io/google-cloud-python/latest/storage/buckets.html
# for more details.

Go

import (
	"context"
	"log"

	firebase "firebase.google.com/go/v4"
	"firebase.google.com/go/v4/auth"
	"google.golang.org/api/option"
)

config := &firebase.Config{
	StorageBucket: "<BUCKET_NAME>.appspot.com",
}
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")
app, err := firebase.NewApp(context.Background(), config, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln(err)
}

client, err := app.Storage(context.Background())
if err != nil {
	log.Fatalln(err)
}

bucket, err := client.DefaultBucket()
if err != nil {
	log.Fatalln(err)
}
// 'bucket' is an object defined in the cloud.google.com/go/storage package.
// See https://godoc.org/cloud.google.com/go/storage#BucketHandle
// for more details.

คุณสามารถใช้การอ้างอิงที่เก็บข้อมูลที่ Admin SDK ส่งคืนร่วมกับไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google Cloud Storage อย่างเป็นทางการเพื่ออัปโหลด ดาวน์โหลด และแก้ไขเนื้อหาในที่เก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase ของคุณ โปรดทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์ไลบรารี Google Cloud Storage เมื่อใช้ Firebase Admin SDK การอ้างอิงที่เก็บข้อมูลที่แสดงผลโดย Admin SDK ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์แล้วด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ใช้เริ่มต้นแอป Firebase

ใช้ที่เก็บข้อมูลที่กำหนดเอง

หากต้องการใช้ที่เก็บข้อมูล Cloud Storage ที่ไม่ใช่ที่เก็บข้อมูลเริ่มต้นที่ระบุไว้ด้านบน หรือใช้ที่เก็บข้อมูล Cloud Storage หลายรายการในแอปเดียว คุณจะเรียกข้อมูลการอ้างอิงไปยังที่เก็บข้อมูลที่กำหนดเองได้ดังที่แสดงด้านล่างนี้

Node.js

const bucket = getStorage().bucket('my-custom-bucket');

Java

Bucket bucket = StorageClient.getInstance().bucket("my-custom-bucket");

Python

bucket = storage.bucket('my-custom-bucket')

Go

 bucket, err := client.Bucket("my-custom-bucket")

ใช้แอป Firebase ที่กำหนดเอง

หากคุณกำลังสร้างแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนขึ้นซึ่งโต้ตอบกับแอป Firebase หลายแอป คุณสามารถเข้าถึงที่เก็บข้อมูล Cloud Storage ที่เชื่อมโยงกับแอป Firebase ที่เฉพาะเจาะจงได้ดังนี้

Node.js

const bucket = getStorage(customApp).bucket();

Java

Bucket bucket = StorageClient.getInstance(customApp).bucket();

Python

bucket = storage.bucket(app=custom_app)

Go

otherClient, err := otherApp.Storage(context.Background())
bucket, err := otherClient.Bucket("other-app-bucket")

รับ URL การดาวน์โหลดที่แชร์ได้

คุณใช้ Admin SDK เพื่อสร้าง URL การดาวน์โหลดที่ยังไม่หมดอายุสำหรับไฟล์ที่เก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลได้ ทุกคนที่มี URL นี้จะสามารถ เข้าถึงไฟล์อย่างถาวร

Node.js

const { getStorage, getDownloadURL } = require('firebase-admin/storage');

const fileRef = getStorage().bucket('my-bucket').file('my-file');
const downloadURL= await getDownloadURL(fileRef);

ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google Cloud Storage

Firebase Admin SDK จะขึ้นอยู่กับไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google Cloud Storage เพื่อให้สิทธิ์เข้าถึง Cloud Storage การอ้างอิงที่เก็บข้อมูลที่แสดงผลโดย Admin SDK คือออบเจ็กต์ที่กำหนดไว้ในไลบรารีเหล่านี้ โปรดดูเอกสารประกอบและการอ้างอิง API ของไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google Cloud Storage เพื่อดูวิธีใช้การอ้างอิงที่เก็บข้อมูลที่ส่งคืนในกรณีการใช้งาน เช่น อัปโหลดและดาวน์โหลด