با استفاده از Firebase Auth و Functions در اندروید، متن در تصاویر را به طور ایمن با Cloud Vision تشخیص دهید

برای فراخوانی Google Cloud API از برنامه خود، باید یک REST API میانی ایجاد کنید که مجوزها را کنترل می کند و از مقادیر مخفی مانند کلیدهای API محافظت می کند. سپس برای احراز هویت و برقراری ارتباط با این سرویس میانی، باید کدی را در اپلیکیشن موبایل خود بنویسید.

یکی از راه‌های ایجاد این API REST استفاده از احراز هویت و توابع Firebase است که یک دروازه مدیریت‌شده و بدون سرور به APIهای Google Cloud ارائه می‌کند که احراز هویت را مدیریت می‌کند و می‌تواند از برنامه تلفن همراه شما با SDK‌های از پیش ساخته شده فراخوانی شود.

این راهنما نشان می دهد که چگونه از این تکنیک برای فراخوانی Cloud Vision API از برنامه خود استفاده کنید. این روش به همه کاربران احراز هویت شده اجازه می‌دهد از طریق پروژه Cloud شما به خدمات صورت‌حساب Cloud Vision دسترسی داشته باشند، بنابراین قبل از ادامه، بررسی کنید که آیا این مکانیسم تأیید برای مورد استفاده شما کافی است یا خیر.

قبل از اینکه شروع کنی

پروژه خود را پیکربندی کنید

 1. اگر قبلاً این کار را نکرده‌اید، Firebase را به پروژه Android خود اضافه کنید .
 2. اگر قبلاً API های مبتنی بر Cloud را برای پروژه خود فعال نکرده اید، اکنون این کار را انجام دهید:

  1. صفحه Firebase ML APIs کنسول Firebase را باز کنید.
  2. اگر قبلاً پروژه خود را به طرح قیمت گذاری Blaze ارتقا نداده اید، برای انجام این کار روی Upgrade کلیک کنید. (فقط اگر پروژه شما در طرح Blaze نباشد، از شما خواسته می شود که ارتقا دهید.)

   فقط پروژه های سطح Blaze می توانند از API های مبتنی بر ابر استفاده کنند.

  3. اگر APIهای مبتنی بر Cloud قبلاً فعال نشده‌اند، روی Enable Cloud-based APIs کلیک کنید.
 3. کلیدهای Firebase API موجود خود را برای جلوگیری از دسترسی به Cloud Vision API پیکربندی کنید:
  1. صفحه Credentials کنسول Cloud را باز کنید.
  2. برای هر کلید API در لیست، نمای ویرایش را باز کنید و در قسمت Key Restrictions، همه API های موجود به جز Cloud Vision API را به لیست اضافه کنید.

تابع فراخوانی را اجرا کنید

در مرحله بعد، Cloud Function را که برای پل زدن برنامه خود و Cloud Vision API استفاده خواهید کرد، مستقر کنید. مخزن functions-samples حاوی مثالی است که می توانید از آن استفاده کنید.

به‌طور پیش‌فرض، دسترسی به Cloud Vision API از طریق این تابع به کاربران تأیید شده برنامه شما اجازه می‌دهد به Cloud Vision API دسترسی داشته باشند. شما می توانید عملکرد را برای نیازهای مختلف تغییر دهید.

برای استقرار تابع:

 1. مخزن توابع-نمونه ها را شبیه سازی یا دانلود کنید و به فهرست راهنمای Node-1st-gen/vision-annotate-image تغییر دهید:
  git clone https://github.com/firebase/functions-samples
  cd Node-1st-gen/vision-annotate-image
  
 2. وابستگی ها را نصب کنید:
  cd functions
  npm install
  cd ..
  
 3. اگر Firebase CLI را ندارید، آن را نصب کنید .
 4. یک پروژه Firebase را در دایرکتوری vision-annotate-image راه اندازی کنید. وقتی از شما خواسته شد، پروژه خود را در لیست انتخاب کنید.
  firebase init
 5. استقرار تابع:
  firebase deploy --only functions:annotateImage

Firebase Auth را به برنامه خود اضافه کنید

تابع قابل فراخوانی که در بالا مستقر شده است، هر درخواستی را که از سوی کاربران احراز هویت نشده برنامه شما انجام شود رد می کند. اگر قبلاً این کار را نکرده‌اید، باید Firebase Auth را به برنامه خود اضافه کنید.

وابستگی های لازم را به برنامه خود اضافه کنید

 • وابستگی‌های مربوط به توابع Cloud برای Firebase (مشتری) و کتابخانه‌های اندروید gson را به فایل Gradle ماژول (سطح برنامه) خود اضافه کنید (معمولا <project>/<app-module>/build.gradle.kts یا <project>/<app-module>/build.gradle ):
  implementation("com.google.firebase:firebase-functions:20.4.0")
  implementation("com.google.code.gson:gson:2.8.6")
 • اکنون شما آماده شروع به تشخیص متن در تصاویر هستید.

  1. تصویر ورودی را آماده کنید

  برای فراخوانی Cloud Vision، تصویر باید به عنوان یک رشته کدگذاری شده با base64 فرمت شود. برای پردازش یک تصویر از یک فایل URI ذخیره شده:
  1. تصویر را به عنوان یک شی Bitmap دریافت کنید:

   Kotlin+KTX

   var bitmap: Bitmap = MediaStore.Images.Media.getBitmap(contentResolver, uri)
   

   Java

   Bitmap bitmap = MediaStore.Images.Media.getBitmap(getContentResolver(), uri);
  2. در صورت تمایل، تصویر را کوچک کنید تا در پهنای باند صرفه جویی شود. اندازه های توصیه شده تصویر Cloud Vision را ببینید.

   Kotlin+KTX

   private fun scaleBitmapDown(bitmap: Bitmap, maxDimension: Int): Bitmap {
     val originalWidth = bitmap.width
     val originalHeight = bitmap.height
     var resizedWidth = maxDimension
     var resizedHeight = maxDimension
     if (originalHeight > originalWidth) {
       resizedHeight = maxDimension
       resizedWidth =
         (resizedHeight * originalWidth.toFloat() / originalHeight.toFloat()).toInt()
     } else if (originalWidth > originalHeight) {
       resizedWidth = maxDimension
       resizedHeight =
         (resizedWidth * originalHeight.toFloat() / originalWidth.toFloat()).toInt()
     } else if (originalHeight == originalWidth) {
       resizedHeight = maxDimension
       resizedWidth = maxDimension
     }
     return Bitmap.createScaledBitmap(bitmap, resizedWidth, resizedHeight, false)
   }

   Java

   private Bitmap scaleBitmapDown(Bitmap bitmap, int maxDimension) {
     int originalWidth = bitmap.getWidth();
     int originalHeight = bitmap.getHeight();
     int resizedWidth = maxDimension;
     int resizedHeight = maxDimension;
   
     if (originalHeight > originalWidth) {
       resizedHeight = maxDimension;
       resizedWidth = (int) (resizedHeight * (float) originalWidth / (float) originalHeight);
     } else if (originalWidth > originalHeight) {
       resizedWidth = maxDimension;
       resizedHeight = (int) (resizedWidth * (float) originalHeight / (float) originalWidth);
     } else if (originalHeight == originalWidth) {
       resizedHeight = maxDimension;
       resizedWidth = maxDimension;
     }
     return Bitmap.createScaledBitmap(bitmap, resizedWidth, resizedHeight, false);
   }

   Kotlin+KTX

   // Scale down bitmap size
   bitmap = scaleBitmapDown(bitmap, 640)

   Java

   // Scale down bitmap size
   bitmap = scaleBitmapDown(bitmap, 640);
  3. شی بیت مپ را به رشته کدگذاری شده base64 تبدیل کنید:

   Kotlin+KTX

   // Convert bitmap to base64 encoded string
   val byteArrayOutputStream = ByteArrayOutputStream()
   bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 100, byteArrayOutputStream)
   val imageBytes: ByteArray = byteArrayOutputStream.toByteArray()
   val base64encoded = Base64.encodeToString(imageBytes, Base64.NO_WRAP)

   Java

   // Convert bitmap to base64 encoded string
   ByteArrayOutputStream byteArrayOutputStream = new ByteArrayOutputStream();
   bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 100, byteArrayOutputStream);
   byte[] imageBytes = byteArrayOutputStream.toByteArray();
   String base64encoded = Base64.encodeToString(imageBytes, Base64.NO_WRAP);
  4. تصویر نمایش داده شده توسط شی Bitmap باید عمودی باشد، بدون نیاز به چرخش اضافی.

  2. برای تشخیص متن، تابع قابل فراخوانی را فراخوانی کنید

  برای تشخیص متن در یک تصویر، با ارسال یک درخواست JSON Cloud Vision ، تابع قابل فراخوانی را فراخوانی کنید.

  1. ابتدا یک نمونه از توابع ابری را مقداردهی اولیه کنید:

   Kotlin+KTX

   private lateinit var functions: FirebaseFunctions
   // ...
   functions = Firebase.functions
   

   Java

   private FirebaseFunctions mFunctions;
   // ...
   mFunctions = FirebaseFunctions.getInstance();
   
  2. یک روش برای فراخوانی تابع تعریف کنید:

   Kotlin+KTX

   private fun annotateImage(requestJson: String): Task<JsonElement> {
     return functions
       .getHttpsCallable("annotateImage")
       .call(requestJson)
       .continueWith { task ->
         // This continuation runs on either success or failure, but if the task
         // has failed then result will throw an Exception which will be
         // propagated down.
         val result = task.result?.data
         JsonParser.parseString(Gson().toJson(result))
       }
   }
   

   Java

   private Task<JsonElement> annotateImage(String requestJson) {
     return mFunctions
         .getHttpsCallable("annotateImage")
         .call(requestJson)
         .continueWith(new Continuation<HttpsCallableResult, JsonElement>() {
           @Override
           public JsonElement then(@NonNull Task<HttpsCallableResult> task) {
             // This continuation runs on either success or failure, but if the task
             // has failed then getResult() will throw an Exception which will be
             // propagated down.
             return JsonParser.parseString(new Gson().toJson(task.getResult().getData()));
           }
         });
   }
   
  3. درخواست JSON را ایجاد کنید. Cloud Vision API از دو نوع تشخیص متن پشتیبانی می‌کند: TEXT_DETECTION و DOCUMENT_TEXT_DETECTION . برای تفاوت بین این دو مورد، به اسناد Cloud Vision OCR مراجعه کنید.

   Kotlin+KTX

   // Create json request to cloud vision
   val request = JsonObject()
   // Add image to request
   val image = JsonObject()
   image.add("content", JsonPrimitive(base64encoded))
   request.add("image", image)
   // Add features to the request
   val feature = JsonObject()
   feature.add("type", JsonPrimitive("TEXT_DETECTION"))
   // Alternatively, for DOCUMENT_TEXT_DETECTION:
   // feature.add("type", JsonPrimitive("DOCUMENT_TEXT_DETECTION"))
   val features = JsonArray()
   features.add(feature)
   request.add("features", features)
   

   Java

   // Create json request to cloud vision
   JsonObject request = new JsonObject();
   // Add image to request
   JsonObject image = new JsonObject();
   image.add("content", new JsonPrimitive(base64encoded));
   request.add("image", image);
   //Add features to the request
   JsonObject feature = new JsonObject();
   feature.add("type", new JsonPrimitive("TEXT_DETECTION"));
   // Alternatively, for DOCUMENT_TEXT_DETECTION:
   //feature.add("type", new JsonPrimitive("DOCUMENT_TEXT_DETECTION"));
   JsonArray features = new JsonArray();
   features.add(feature);
   request.add("features", features);
   

   در صورت تمایل، نکات زبانی را برای کمک به تشخیص زبان ارائه دهید (به زبان های پشتیبانی شده مراجعه کنید):

   Kotlin+KTX

   val imageContext = JsonObject()
   val languageHints = JsonArray()
   languageHints.add("en")
   imageContext.add("languageHints", languageHints)
   request.add("imageContext", imageContext)
   

   Java

   JsonObject imageContext = new JsonObject();
   JsonArray languageHints = new JsonArray();
   languageHints.add("en");
   imageContext.add("languageHints", languageHints);
   request.add("imageContext", imageContext);
   
  4. در نهایت تابع را فراخوانی کنید:

   Kotlin+KTX

   annotateImage(request.toString())
     .addOnCompleteListener { task ->
       if (!task.isSuccessful) {
         // Task failed with an exception
         // ...
       } else {
         // Task completed successfully
         // ...
       }
     }
   

   Java

   annotateImage(request.toString())
       .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<JsonElement>() {
         @Override
         public void onComplete(@NonNull Task<JsonElement> task) {
           if (!task.isSuccessful()) {
             // Task failed with an exception
             // ...
           } else {
             // Task completed successfully
             // ...
           }
         }
       });
   

  3. متن را از بلوک های متن شناخته شده استخراج کنید

  اگر عملیات تشخیص متن با موفقیت انجام شود، یک پاسخ JSON از BatchAnnotateImagesResponse در نتیجه کار برگردانده می شود. حاشیه نویسی های متن را می توان در شی fullTextAnnotation یافت.

  می توانید متن شناسایی شده را به عنوان یک رشته در قسمت text دریافت کنید. مثلا:

  Kotlin+KTX

  val annotation = task.result!!.asJsonArray[0].asJsonObject["fullTextAnnotation"].asJsonObject
  System.out.format("%nComplete annotation:")
  System.out.format("%n%s", annotation["text"].asString)
  

  Java

  JsonObject annotation = task.getResult().getAsJsonArray().get(0).getAsJsonObject().get("fullTextAnnotation").getAsJsonObject();
  System.out.format("%nComplete annotation:%n");
  System.out.format("%s%n", annotation.get("text").getAsString());
  

  همچنین می توانید اطلاعات مربوط به مناطق تصویر را دریافت کنید. برای هر block ، paragraph ، word و symbol ، می توانید متن را در منطقه و مختصات مرزی منطقه تشخیص دهید. مثلا:

  Kotlin+KTX

  for (page in annotation["pages"].asJsonArray) {
    var pageText = ""
    for (block in page.asJsonObject["blocks"].asJsonArray) {
      var blockText = ""
      for (para in block.asJsonObject["paragraphs"].asJsonArray) {
        var paraText = ""
        for (word in para.asJsonObject["words"].asJsonArray) {
          var wordText = ""
          for (symbol in word.asJsonObject["symbols"].asJsonArray) {
            wordText += symbol.asJsonObject["text"].asString
            System.out.format(
              "Symbol text: %s (confidence: %f)%n",
              symbol.asJsonObject["text"].asString,
              symbol.asJsonObject["confidence"].asFloat,
            )
          }
          System.out.format(
            "Word text: %s (confidence: %f)%n%n",
            wordText,
            word.asJsonObject["confidence"].asFloat,
          )
          System.out.format("Word bounding box: %s%n", word.asJsonObject["boundingBox"])
          paraText = String.format("%s%s ", paraText, wordText)
        }
        System.out.format("%nParagraph: %n%s%n", paraText)
        System.out.format("Paragraph bounding box: %s%n", para.asJsonObject["boundingBox"])
        System.out.format("Paragraph Confidence: %f%n", para.asJsonObject["confidence"].asFloat)
        blockText += paraText
      }
      pageText += blockText
    }
  }
  

  Java

  for (JsonElement page : annotation.get("pages").getAsJsonArray()) {
    StringBuilder pageText = new StringBuilder();
    for (JsonElement block : page.getAsJsonObject().get("blocks").getAsJsonArray()) {
      StringBuilder blockText = new StringBuilder();
      for (JsonElement para : block.getAsJsonObject().get("paragraphs").getAsJsonArray()) {
        StringBuilder paraText = new StringBuilder();
        for (JsonElement word : para.getAsJsonObject().get("words").getAsJsonArray()) {
          StringBuilder wordText = new StringBuilder();
          for (JsonElement symbol : word.getAsJsonObject().get("symbols").getAsJsonArray()) {
            wordText.append(symbol.getAsJsonObject().get("text").getAsString());
            System.out.format("Symbol text: %s (confidence: %f)%n", symbol.getAsJsonObject().get("text").getAsString(), symbol.getAsJsonObject().get("confidence").getAsFloat());
          }
          System.out.format("Word text: %s (confidence: %f)%n%n", wordText.toString(), word.getAsJsonObject().get("confidence").getAsFloat());
          System.out.format("Word bounding box: %s%n", word.getAsJsonObject().get("boundingBox"));
          paraText.append(wordText.toString()).append(" ");
        }
        System.out.format("%nParagraph:%n%s%n", paraText);
        System.out.format("Paragraph bounding box: %s%n", para.getAsJsonObject().get("boundingBox"));
        System.out.format("Paragraph Confidence: %f%n", para.getAsJsonObject().get("confidence").getAsFloat());
        blockText.append(paraText);
      }
      pageText.append(blockText);
    }
  }