Trình kích hoạt Cảnh báo Firebase

Firebase cung cấp cảnh báo cho nhiều sự kiện quản lý ứng dụng và dự án. Dưới đây là một số sự kiện mẫu khi Firebase có thể gửi cho bạn loại cảnh báo này:

 • Đối với Crashlytics, chúng tôi có thể cảnh báo cho bạn nếu ứng dụng của bạn gặp sự cố gia tăng đáng kể.
 • Để theo dõi hiệu suất, chúng tôi có thể cảnh báo cho bạn nếu thời gian khởi động ứng dụng của bạn vượt quá ngưỡng đã định cấu hình.
 • Đối với Phân phối ứng dụng, chúng tôi có thể thông báo cho bạn nếu một trong những người thử nghiệm của bạn đăng ký thiết bị iOS mới.

Tùy thuộc vào cảnh báo và tùy chọn do thành viên dự án đặt , Firebase hiển thị các loại cảnh báo này trong bảng điều khiển Firebase hoặc gửi chúng qua email.

Trang này mô tả cách viết các hàm trong Cloud Functions cho Firebase (thế hệ 2) để xử lý các sự kiện cảnh báo.

Làm thế nào nó hoạt động?

Bạn có thể kích hoạt các chức năng để phản hồi các sự kiện cảnh báo do các nguồn này phát ra:

Trong vòng đời thông thường, một chức năng được kích hoạt bởi một sự kiện cảnh báo sẽ thực hiện những việc sau:

 1. Nghe/chờ loại cảnh báo cụ thể được phát ra từ Firebase.
 2. Kích hoạt khi cảnh báo được phát ra và nhận tải trọng sự kiện chứa thông tin cụ thể về sự kiện.
 3. Gọi mã hàm của bạn để xử lý tải trọng sự kiện.

Kích hoạt chức năng về các sự kiện cảnh báo

Sử dụng gói con firebase-functions/v2/alerts để viết hàm xử lý các sự kiện cảnh báo. Các ví dụ dành riêng cho sản phẩm sau đây minh họa quy trình làm việc trong đó hàm sử dụng webhook để đăng thông báo lên kênh Discord khi cảnh báo cho sản phẩm đó được phát ra từ Firebase.

Xử lý sự kiện cảnh báo Crashlytics

Đối với ví dụ về Crashlytics sau đây, bạn sử dụng Cloud Functions cho Firebase để xử lý sự kiện cảnh báo về sự cố nghiêm trọng mới. Chức năng này đăng thông tin cảnh báo trong tin nhắn lên kênh Discord.

Ví dụ về thông báo sự cố trong Discord

Thông báo ví dụ về sự cố tai nạn nghiêm trọng mới

Hàm lắng nghe sự kiện tương ứng với việc Firebase xuất bản một sự cố nghiêm trọng mới:

Node.js

exports.postfatalissuetodiscord = onNewFatalIssuePublished(async (event) => {

Python

@crashlytics_fn.on_new_fatal_issue_published(secrets=["DISCORD_WEBHOOK_URL"])
def post_fatal_issue_to_discord(event: crashlytics_fn.CrashlyticsNewFatalIssueEvent) -> None:
  """Publishes a message to Discord whenever a new Crashlytics fatal issue occurs."""

Sau đó, hàm này sẽ phân tích đối tượng sự kiện được trả về, phân tích thông tin hữu ích từ tải trọng sự kiện và tạo thông báo để đăng lên kênh Discord:

Node.js

 // construct a helpful message to send to Discord
 const appId = event.appId;
 const {id, title, subtitle, appVersion} = event.data.payload.issue;
 const message = `
🚨 New fatal issue for ${appId} in version ${appVersion} 🚨

**${title}**

${subtitle}

id: \`${id}\`
`;

Python

  # Construct a helpful message to send to Discord.
  app_id = event.app_id
  issue = event.data.payload.issue
  message = f"""
🚨 New fatal issue for {app_id} in version {issue.app_version} 🚨

# {issue.title}

{issue.subtitle}

ID: `{issue.id}`
""".strip()

Cuối cùng, hàm sẽ gửi thông báo được xây dựng tới Discord thông qua yêu cầu HTTP:

Node.js

const response = await postMessageToDiscord("Crashlytics Bot", message);
if (response.ok) {
 logger.info(
   `Posted fatal Crashlytics alert ${id} for ${appId} to Discord`,
   event.data.payload,
 );
} else {
 throw new Error(response.error);
}

Python

response = post_message_to_discord("Crashlytics Bot", message, DISCORD_WEBHOOK_URL.value)
if response.ok:
  print(f"Posted fatal Crashlytics alert {issue.id} for {app_id} to Discord.")
  pprint.pp(event.data.payload)
else:
  response.raise_for_status()

Để tìm hiểu về tất cả các sự kiện cảnh báo Crashlytics mà bạn có thể nắm bắt, hãy truy cập tài liệu tham khảo về cảnh báo Crashlytics .

Xử lý sự kiện cảnh báo Giám sát hiệu suất

Ví dụ này xuất một hàm lắng nghe các sự kiện cảnh báo ngưỡng hiệu suất:

Node.js

exports.postperformancealerttodiscord = onThresholdAlertPublished(
  async (event) => {

Python

@performance_fn.on_threshold_alert_published(secrets=["DISCORD_WEBHOOK_URL"])
def post_performance_alert_to_discord(event: performance_fn.PerformanceThresholdAlertEvent) -> None:
  """Publishes a message to Discord whenever a performance threshold alert is fired."""

Sau đó, hàm này sẽ phân tích đối tượng sự kiện được trả về, phân tích thông tin hữu ích từ tải trọng sự kiện và tạo thông báo để đăng lên kênh Discord:

Node.js

   // construct a helpful message to send to Discord
   const appId = event.appId;
   const {
    eventName,
    metricType,
    eventType,
    numSamples,
    thresholdValue,
    thresholdUnit,
    conditionPercentile,
    appVersion,
    violationValue,
    violationUnit,
    investigateUri,
   } = event.data.payload;
   const message = `
  ⚠️ Performance Alert for ${metricType} of ${eventType}: **${eventName}** ⚠️
  
  App id: ${appId}
  Alert condition: ${thresholdValue} ${thresholdUnit}
  Percentile (if applicable): ${conditionPercentile}
  App version (if applicable): ${appVersion}
  
  Violation: ${violationValue} ${violationUnit}
  Number of samples checked: ${numSamples}
  
  **Investigate more:** ${investigateUri}
  `;

Python

  # Construct a helpful message to send to Discord.
  app_id = event.app_id
  perf = event.data.payload
  message = f"""
⚠️ Performance Alert for {perf.metric_type} of {perf.event_type}: **{perf.event_name}** ⚠️

App ID: {app_id}
Alert condition: {perf.threshold_value} {perf.threshold_unit}
Percentile (if applicable): {perf.condition_percentile}
App version (if applicable): {perf.app_version}

Violation: {perf.violation_value} {perf.violation_unit}
Number of samples checked: {perf.num_samples}

**Investigate more:** {perf.investigate_uri}
""".strip()

Cuối cùng, hàm sẽ gửi thông báo được xây dựng tới Discord thông qua yêu cầu HTTP:

Node.js

const response = await postMessageToDiscord(
  "Firebase Performance Bot", message);
if (response.ok) {
 logger.info(
   `Posted Firebase Performance alert ${eventName} to Discord`,
   event.data.payload,
 );
} else {
 throw new Error(response.error);
}

Python

response = post_message_to_discord("App Performance Bot", message,
                  DISCORD_WEBHOOK_URL.value)
if response.ok:
  print(f"Posted Firebase Performance alert {perf.event_name} to Discord.")
  pprint.pp(event.data.payload)
else:
  response.raise_for_status()

Để tìm hiểu về tất cả các sự kiện cảnh báo hiệu suất mà bạn có thể nắm bắt, hãy truy cập tài liệu tham khảo về cảnh báo Giám sát hiệu suất .

Xử lý sự kiện cảnh báo Phân phối ứng dụng

Ví dụ trong phần này chỉ cho bạn cách viết một hàm cho cảnh báo thiết bị iOS dành cho người thử nghiệm mới.

Trong ví dụ này, hàm sẽ lắng nghe các sự kiện được gửi mỗi khi người thử nghiệm đăng ký thiết bị iOS mới. Khi một thiết bị iOS mới được đăng ký, bạn cần cập nhật hồ sơ cung cấp của mình với UDID của thiết bị đó rồi phân phối lại ứng dụng.

Node.js

exports.postnewduuidtodiscord = onNewTesterIosDevicePublished(async (event) => {

Python

@app_distribution_fn.on_new_tester_ios_device_published(secrets=["DISCORD_WEBHOOK_URL"])
def post_new_udid_to_discord(event: app_distribution_fn.NewTesterDeviceEvent) -> None:
  """Publishes a message to Discord whenever someone registers a new iOS test device."""

Sau đó, hàm này sẽ phân tích đối tượng được trả về, phân tích thông tin hữu ích từ tải trọng sự kiện và tạo thông báo để đăng lên kênh Discord:

Node.js

 // construct a helpful message to send to Discord
 const appId = event.appId;
 const {
  testerDeviceIdentifier,
  testerDeviceModelName,
  testerEmail,
  testerName,
 } = event.data.payload;
 const message = `
📱 New iOS device registered by ${testerName} <${testerEmail}> for ${appId}

UDID **${testerDeviceIdentifier}** for ${testerDeviceModelName}
`;

Python

  # Construct a helpful message to send to Discord.
  app_id = event.app_id
  app_dist = event.data.payload
  message = f"""
📱 New iOS device registered by {app_dist.tester_name} <{app_dist.tester_email}> for {app_id}

UDID **{app_dist.tester_device_identifier}** for {app_dist.tester_device_model_name}
""".strip()

Cuối cùng, hàm sẽ gửi thông báo được xây dựng tới Discord thông qua yêu cầu HTTP:

Node.js

const response = await postMessageToDiscord("AppDistribution Bot", message);
if (response.ok) {
 logger.info(
   `Posted iOS device registration alert for ${testerEmail} to Discord`,
 );
} else {
 throw new Error(response.error);
}

Python

response = post_message_to_discord("App Distro Bot", message, DISCORD_WEBHOOK_URL.value)
if response.ok:
  print(f"Posted iOS device registration alert for {app_dist.tester_email} to Discord.")
  pprint.pp(event.data.payload)
else:
  response.raise_for_status()

Để tìm hiểu về tất cả các sự kiện cảnh báo Phân phối ứng dụng mà bạn có thể nắm bắt, hãy truy cập tài liệu tham khảo về cảnh báo Phân phối ứng dụng .

Để tìm hiểu cách sử dụng chức năng được kích hoạt bởi phản hồi trong ứng dụng Cảnh báo Firebase từ Phân phối ứng dụng , hãy xem Gửi phản hồi trong ứng dụng tới Jira .