Firebase 将于 5 月 10 日重返 Google I/O 大会!立即报名

پرس و جوهای ساده و مرکب را در Cloud Firestore انجام دهید

Cloud Firestore عملکرد قدرتمند پرس و جو را برای تعیین اسنادی که می خواهید از مجموعه یا گروه مجموعه بازیابی کنید، فراهم می کند. این کوئری ها همچنین می توانند با get() یا addSnapshotListener() استفاده شوند، همانطور که در Get Data and Get Realtime Updates توضیح داده شده است.

داده های نمونه

برای شروع، برخی از داده ها را در مورد شهرها بنویسید تا بتوانیم راه های مختلفی را برای بازخوانی آن بررسی کنیم:

Web version 9

import { collection, doc, setDoc } from "firebase/firestore"; 

const citiesRef = collection(db, "cities");

await setDoc(doc(citiesRef, "SF"), {
  name: "San Francisco", state: "CA", country: "USA",
  capital: false, population: 860000,
  regions: ["west_coast", "norcal"] });
await setDoc(doc(citiesRef, "LA"), {
  name: "Los Angeles", state: "CA", country: "USA",
  capital: false, population: 3900000,
  regions: ["west_coast", "socal"] });
await setDoc(doc(citiesRef, "DC"), {
  name: "Washington, D.C.", state: null, country: "USA",
  capital: true, population: 680000,
  regions: ["east_coast"] });
await setDoc(doc(citiesRef, "TOK"), {
  name: "Tokyo", state: null, country: "Japan",
  capital: true, population: 9000000,
  regions: ["kanto", "honshu"] });
await setDoc(doc(citiesRef, "BJ"), {
  name: "Beijing", state: null, country: "China",
  capital: true, population: 21500000,
  regions: ["jingjinji", "hebei"] });

Web version 8

var citiesRef = db.collection("cities");

citiesRef.doc("SF").set({
  name: "San Francisco", state: "CA", country: "USA",
  capital: false, population: 860000,
  regions: ["west_coast", "norcal"] });
citiesRef.doc("LA").set({
  name: "Los Angeles", state: "CA", country: "USA",
  capital: false, population: 3900000,
  regions: ["west_coast", "socal"] });
citiesRef.doc("DC").set({
  name: "Washington, D.C.", state: null, country: "USA",
  capital: true, population: 680000,
  regions: ["east_coast"] });
citiesRef.doc("TOK").set({
  name: "Tokyo", state: null, country: "Japan",
  capital: true, population: 9000000,
  regions: ["kanto", "honshu"] });
citiesRef.doc("BJ").set({
  name: "Beijing", state: null, country: "China",
  capital: true, population: 21500000,
  regions: ["jingjinji", "hebei"] });
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
let citiesRef = db.collection("cities")

citiesRef.document("SF").setData([
  "name": "San Francisco",
  "state": "CA",
  "country": "USA",
  "capital": false,
  "population": 860000,
  "regions": ["west_coast", "norcal"]
  ])
citiesRef.document("LA").setData([
  "name": "Los Angeles",
  "state": "CA",
  "country": "USA",
  "capital": false,
  "population": 3900000,
  "regions": ["west_coast", "socal"]
  ])
citiesRef.document("DC").setData([
  "name": "Washington D.C.",
  "country": "USA",
  "capital": true,
  "population": 680000,
  "regions": ["east_coast"]
  ])
citiesRef.document("TOK").setData([
  "name": "Tokyo",
  "country": "Japan",
  "capital": true,
  "population": 9000000,
  "regions": ["kanto", "honshu"]
  ])
citiesRef.document("BJ").setData([
  "name": "Beijing",
  "country": "China",
  "capital": true,
  "population": 21500000,
  "regions": ["jingjinji", "hebei"]
  ])
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
FIRCollectionReference *citiesRef = [self.db collectionWithPath:@"cities"];
[[citiesRef documentWithPath:@"SF"] setData:@{
 @"name": @"San Francisco",
 @"state": @"CA",
 @"country": @"USA",
 @"capital": @(NO),
 @"population": @860000,
 @"regions": @[@"west_coast", @"norcal"]
}];
[[citiesRef documentWithPath:@"LA"] setData:@{
 @"name": @"Los Angeles",
 @"state": @"CA",
 @"country": @"USA",
 @"capital": @(NO),
 @"population": @3900000,
 @"regions": @[@"west_coast", @"socal"]
}];
[[citiesRef documentWithPath:@"DC"] setData:@{
 @"name": @"Washington D.C.",
 @"country": @"USA",
 @"capital": @(YES),
 @"population": @680000,
 @"regions": @[@"east_coast"]
}];
[[citiesRef documentWithPath:@"TOK"] setData:@{
 @"name": @"Tokyo",
 @"country": @"Japan",
 @"capital": @(YES),
 @"population": @9000000,
 @"regions": @[@"kanto", @"honshu"]
}];
[[citiesRef documentWithPath:@"BJ"] setData:@{
 @"name": @"Beijing",
 @"country": @"China",
 @"capital": @(YES),
 @"population": @21500000,
 @"regions": @[@"jingjinji", @"hebei"]
}];

Kotlin+KTX

val cities = db.collection("cities")

val data1 = hashMapOf(
    "name" to "San Francisco",
    "state" to "CA",
    "country" to "USA",
    "capital" to false,
    "population" to 860000,
    "regions" to listOf("west_coast", "norcal")
)
cities.document("SF").set(data1)

val data2 = hashMapOf(
    "name" to "Los Angeles",
    "state" to "CA",
    "country" to "USA",
    "capital" to false,
    "population" to 3900000,
    "regions" to listOf("west_coast", "socal")
)
cities.document("LA").set(data2)

val data3 = hashMapOf(
    "name" to "Washington D.C.",
    "state" to null,
    "country" to "USA",
    "capital" to true,
    "population" to 680000,
    "regions" to listOf("east_coast")
)
cities.document("DC").set(data3)

val data4 = hashMapOf(
    "name" to "Tokyo",
    "state" to null,
    "country" to "Japan",
    "capital" to true,
    "population" to 9000000,
    "regions" to listOf("kanto", "honshu")
)
cities.document("TOK").set(data4)

val data5 = hashMapOf(
    "name" to "Beijing",
    "state" to null,
    "country" to "China",
    "capital" to true,
    "population" to 21500000,
    "regions" to listOf("jingjinji", "hebei")
)
cities.document("BJ").set(data5)

Java

CollectionReference cities = db.collection("cities");

Map<String, Object> data1 = new HashMap<>();
data1.put("name", "San Francisco");
data1.put("state", "CA");
data1.put("country", "USA");
data1.put("capital", false);
data1.put("population", 860000);
data1.put("regions", Arrays.asList("west_coast", "norcal"));
cities.document("SF").set(data1);

Map<String, Object> data2 = new HashMap<>();
data2.put("name", "Los Angeles");
data2.put("state", "CA");
data2.put("country", "USA");
data2.put("capital", false);
data2.put("population", 3900000);
data2.put("regions", Arrays.asList("west_coast", "socal"));
cities.document("LA").set(data2);

Map<String, Object> data3 = new HashMap<>();
data3.put("name", "Washington D.C.");
data3.put("state", null);
data3.put("country", "USA");
data3.put("capital", true);
data3.put("population", 680000);
data3.put("regions", Arrays.asList("east_coast"));
cities.document("DC").set(data3);

Map<String, Object> data4 = new HashMap<>();
data4.put("name", "Tokyo");
data4.put("state", null);
data4.put("country", "Japan");
data4.put("capital", true);
data4.put("population", 9000000);
data4.put("regions", Arrays.asList("kanto", "honshu"));
cities.document("TOK").set(data4);

Map<String, Object> data5 = new HashMap<>();
data5.put("name", "Beijing");
data5.put("state", null);
data5.put("country", "China");
data5.put("capital", true);
data5.put("population", 21500000);
data5.put("regions", Arrays.asList("jingjinji", "hebei"));
cities.document("BJ").set(data5);

Dart

final cities = db.collection("cities");
final data1 = <String, dynamic>{
 "name": "San Francisco",
 "state": "CA",
 "country": "USA",
 "capital": false,
 "population": 860000,
 "regions": ["west_coast", "norcal"]
};
cities.doc("SF").set(data1);

final data2 = <String, dynamic>{
 "name": "Los Angeles",
 "state": "CA",
 "country": "USA",
 "capital": false,
 "population": 3900000,
 "regions": ["west_coast", "socal"],
};
cities.doc("LA").set(data2);

final data3 = <String, dynamic>{
 "name": "Washington D.C.",
 "state": null,
 "country": "USA",
 "capital": true,
 "population": 680000,
 "regions": ["east_coast"]
};
cities.doc("DC").set(data3);

final data4 = <String, dynamic>{
 "name": "Tokyo",
 "state": null,
 "country": "Japan",
 "capital": true,
 "population": 9000000,
 "regions": ["kanto", "honshu"]
};
cities.doc("TOK").set(data4);

final data5 = <String, dynamic>{
 "name": "Beijing",
 "state": null,
 "country": "China",
 "capital": true,
 "population": 21500000,
 "regions": ["jingjinji", "hebei"],
};
cities.doc("BJ").set(data5);
جاوا
CollectionReference cities = db.collection("cities");
List<ApiFuture<WriteResult>> futures = new ArrayList<>();
futures.add(
  cities
    .document("SF")
    .set(
      new City(
        "San Francisco",
        "CA",
        "USA",
        false,
        860000L,
        Arrays.asList("west_coast", "norcal"))));
futures.add(
  cities
    .document("LA")
    .set(
      new City(
        "Los Angeles",
        "CA",
        "USA",
        false,
        3900000L,
        Arrays.asList("west_coast", "socal"))));
futures.add(
  cities
    .document("DC")
    .set(
      new City(
        "Washington D.C.", null, "USA", true, 680000L, Arrays.asList("east_coast"))));
futures.add(
  cities
    .document("TOK")
    .set(
      new City(
        "Tokyo", null, "Japan", true, 9000000L, Arrays.asList("kanto", "honshu"))));
futures.add(
  cities
    .document("BJ")
    .set(
      new City(
        "Beijing",
        null,
        "China",
        true,
        21500000L,
        Arrays.asList("jingjinji", "hebei"))));
// (optional) block on documents successfully added
ApiFutures.allAsList(futures).get();
پایتون
class City(object):
  def __init__(self, name, state, country, capital=False, population=0,
         regions=[]):
    self.name = name
    self.state = state
    self.country = country
    self.capital = capital
    self.population = population
    self.regions = regions

  @staticmethod
  def from_dict(source):
    # ...

  def to_dict(self):
    # ...

  def __repr__(self):
    return (
      f'City(\
        name={self.name}, \
        country={self.country}, \
        population={self.population}, \
        capital={self.capital}, \
        regions={self.regions}\
      )'
    )
cities_ref = db.collection(u'cities')
cities_ref.document(u'BJ').set(
  City(u'Beijing', None, u'China', True, 21500000, [u'hebei']).to_dict())
cities_ref.document(u'SF').set(
  City(u'San Francisco', u'CA', u'USA', False, 860000,
     [u'west_coast', u'norcal']).to_dict())
cities_ref.document(u'LA').set(
  City(u'Los Angeles', u'CA', u'USA', False, 3900000,
     [u'west_coast', u'socal']).to_dict())
cities_ref.document(u'DC').set(
  City(u'Washington D.C.', None, u'USA', True, 680000,
     [u'east_coast']).to_dict())
cities_ref.document(u'TOK').set(
  City(u'Tokyo', None, u'Japan', True, 9000000,
     [u'kanto', u'honshu']).to_dict())

Python

class City(object):
  def __init__(self, name, state, country, capital=False, population=0, regions=[]):
    self.name = name
    self.state = state
    self.country = country
    self.capital = capital
    self.population = population
    self.regions = regions

  @staticmethod
  def from_dict(source):
    # ...

  def to_dict(self):
    # ...

  def __repr__(self):
    return f"City(\
        name={self.name}, \
        country={self.country}, \
        population={self.population}, \
        capital={self.capital}, \
        regions={self.regions}\
      )"
cities_ref = db.collection("cities")
await cities_ref.document("BJ").set(
  City("Beijing", None, "China", True, 21500000, ["hebei"]).to_dict()
)
await cities_ref.document("SF").set(
  City(
    "San Francisco", "CA", "USA", False, 860000, ["west_coast", "norcal"]
  ).to_dict()
)
await cities_ref.document("LA").set(
  City(
    "Los Angeles", "CA", "USA", False, 3900000, ["west_coast", "socal"]
  ).to_dict()
)
await cities_ref.document("DC").set(
  City("Washington D.C.", None, "USA", True, 680000, ["east_coast"]).to_dict()
)
await cities_ref.document("TOK").set(
  City("Tokyo", None, "Japan", True, 9000000, ["kanto", "honshu"]).to_dict()
)
C++
CollectionReference cities = db->Collection("cities");

cities.Document("SF").Set({
  {"name", FieldValue::String("San Francisco")},
  {"state", FieldValue::String("CA")},
  {"country", FieldValue::String("USA")},
  {"capital", FieldValue::Boolean(false)},
  {"population", FieldValue::Integer(860000)},
  {"regions", FieldValue::Array({FieldValue::String("west_coast"),
                  FieldValue::String("norcal")})},
});

cities.Document("LA").Set({
  {"name", FieldValue::String("Los Angeles")},
  {"state", FieldValue::String("CA")},
  {"country", FieldValue::String("USA")},
  {"capital", FieldValue::Boolean(false)},
  {"population", FieldValue::Integer(3900000)},
  {"regions", FieldValue::Array({FieldValue::String("west_coast"),
                  FieldValue::String("socal")})},
});

cities.Document("DC").Set({
  {"name", FieldValue::String("Washington D.C.")},
  {"state", FieldValue::Null()},
  {"country", FieldValue::String("USA")},
  {"capital", FieldValue::Boolean(true)},
  {"population", FieldValue::Integer(680000)},
  {"regions",
   FieldValue::Array({FieldValue::String("east_coast")})},
});

cities.Document("TOK").Set({
  {"name", FieldValue::String("Tokyo")},
  {"state", FieldValue::Null()},
  {"country", FieldValue::String("Japan")},
  {"capital", FieldValue::Boolean(true)},
  {"population", FieldValue::Integer(9000000)},
  {"regions", FieldValue::Array({FieldValue::String("kanto"),
                  FieldValue::String("honshu")})},
});

cities.Document("BJ").Set({
  {"name", FieldValue::String("Beijing")},
  {"state", FieldValue::Null()},
  {"country", FieldValue::String("China")},
  {"capital", FieldValue::Boolean(true)},
  {"population", FieldValue::Integer(21500000)},
  {"regions", FieldValue::Array({FieldValue::String("jingjinji"),
                  FieldValue::String("hebei")})},
});
Node.js
const citiesRef = db.collection('cities');

await citiesRef.doc('SF').set({
 name: 'San Francisco', state: 'CA', country: 'USA',
 capital: false, population: 860000,
 regions: ['west_coast', 'norcal']
});
await citiesRef.doc('LA').set({
 name: 'Los Angeles', state: 'CA', country: 'USA',
 capital: false, population: 3900000,
 regions: ['west_coast', 'socal']
});
await citiesRef.doc('DC').set({
 name: 'Washington, D.C.', state: null, country: 'USA',
 capital: true, population: 680000,
 regions: ['east_coast']
});
await citiesRef.doc('TOK').set({
 name: 'Tokyo', state: null, country: 'Japan',
 capital: true, population: 9000000,
 regions: ['kanto', 'honshu']
});
await citiesRef.doc('BJ').set({
 name: 'Beijing', state: null, country: 'China',
 capital: true, population: 21500000,
 regions: ['jingjinji', 'hebei']
});
برو
cities := []struct {
	id string
	c City
}{
	{
		id: "SF",
		c: City{Name: "San Francisco", State: "CA", Country: "USA",
			Capital: false, Population: 860000,
			Regions: []string{"west_coast", "norcal"}},
	},
	{
		id: "LA",
		c: City{Name: "Los Angeles", State: "CA", Country: "USA",
			Capital: false, Population: 3900000,
			Regions: []string{"west_coast", "socal"}},
	},
	{
		id: "DC",
		c: City{Name: "Washington D.C.", Country: "USA",
			Capital: true, Population: 680000,
			Regions: []string{"east_coast"}},
	},
	{
		id: "TOK",
		c: City{Name: "Tokyo", Country: "Japan",
			Capital: true, Population: 9000000,
			Regions: []string{"kanto", "honshu"}},
	},
	{
		id: "BJ",
		c: City{Name: "Beijing", Country: "China",
			Capital: true, Population: 21500000,
			Regions: []string{"jingjinji", "hebei"}},
	},
}
for _, c := range cities {
	if _, err := client.Collection("cities").Doc(c.id).Set(ctx, c.c); err != nil {
		return err
	}
}
PHP
$citiesRef = $db->collection('samples/php/cities');
$citiesRef->document('SF')->set([
  'name' => 'San Francisco',
  'state' => 'CA',
  'country' => 'USA',
  'capital' => false,
  'population' => 860000,
  'regions' => ['west_coast', 'norcal']
]);
$citiesRef->document('LA')->set([
  'name' => 'Los Angeles',
  'state' => 'CA',
  'country' => 'USA',
  'capital' => false,
  'population' => 3900000,
  'regions' => ['west_coast', 'socal']
]);
$citiesRef->document('DC')->set([
  'name' => 'Washington D.C.',
  'state' => null,
  'country' => 'USA',
  'capital' => true,
  'population' => 680000,
  'regions' => ['east_coast']
]);
$citiesRef->document('TOK')->set([
  'name' => 'Tokyo',
  'state' => null,
  'country' => 'Japan',
  'capital' => true,
  'population' => 9000000,
  'regions' => ['kanto', 'honshu']
]);
$citiesRef->document('BJ')->set([
  'name' => 'Beijing',
  'state' => null,
  'country' => 'China',
  'capital' => true,
  'population' => 21500000,
  'regions' => ['jingjinji', 'hebei']
]);
printf('Added example cities data to the cities collection.' . PHP_EOL);
وحدت
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
citiesRef.Document("SF").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
  { "Name", "San Francisco" },
  { "State", "CA" },
  { "Country", "USA" },
  { "Capital", false },
  { "Population", 860000 },
  { "Regions", new ArrayList{"west_coast", "norcal"} }
});
citiesRef.Document("LA").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
  { "Name", "Los Angeles" },
  { "State", "CA" },
  { "Country", "USA" },
  { "Capital", false },
  { "Population", 3900000 },
  { "Regions", new ArrayList{"west_coast", "socal"} }
});
citiesRef.Document("DC").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
  { "Name", "Washington D.C." },
  { "State", null },
  { "Country", "USA" },
  { "Capital", true },
  { "Population", 680000 },
  { "Regions", new ArrayList{"east_coast"} }
});
citiesRef.Document("TOK").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
  { "Name", "Tokyo" },
  { "State", null },
  { "Country", "Japan" },
  { "Capital", true },
  { "Population", 9000000 },
  { "Regions", new ArrayList{"kanto", "honshu"} }
});
citiesRef.Document("BJ").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
  { "Name", "Beijing" },
  { "State", null },
  { "Country", "China" },
  { "Capital", true },
  { "Population", 21500000 },
  { "Regions", new ArrayList{"jingjinji", "hebei"} }
});
سی شارپ
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
await citiesRef.Document("SF").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
  { "Name", "San Francisco" },
  { "State", "CA" },
  { "Country", "USA" },
  { "Capital", false },
  { "Population", 860000 },
  { "Regions", new ArrayList{"west_coast", "norcal"} }
});
await citiesRef.Document("LA").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
  { "Name", "Los Angeles" },
  { "State", "CA" },
  { "Country", "USA" },
  { "Capital", false },
  { "Population", 3900000 },
  { "Regions", new ArrayList{"west_coast", "socal"} }
});
await citiesRef.Document("DC").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
  { "Name", "Washington D.C." },
  { "State", null },
  { "Country", "USA" },
  { "Capital", true },
  { "Population", 680000 },
  { "Regions", new ArrayList{"east_coast"} }
});
await citiesRef.Document("TOK").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
  { "Name", "Tokyo" },
  { "State", null },
  { "Country", "Japan" },
  { "Capital", true },
  { "Population", 9000000 },
  { "Regions", new ArrayList{"kanto", "honshu"} }
});
await citiesRef.Document("BJ").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
  { "Name", "Beijing" },
  { "State", null },
  { "Country", "China" },
  { "Capital", true },
  { "Population", 21500000 },
  { "Regions", new ArrayList{"jingjinji", "hebei"} }
});
Console.WriteLine("Added example cities data to the cities collection.");
روبی
cities_ref = firestore.col collection_path
cities_ref.doc("SF").set(
 {
  name:    "San Francisco",
  state:   "CA",
  country:  "USA",
  capital:  false,
  population: 860_000,
  regions:  ["west_coast", "norcal"]
 }
)
cities_ref.doc("LA").set(
 {
  name:    "Los Angeles",
  state:   "CA",
  country:  "USA",
  capital:  false,
  population: 3_900_000,
  regions:  ["west_coast", "socal"]
 }
)
cities_ref.doc("DC").set(
 {
  name:    "Washington D.C.",
  state:   nil,
  country:  "USA",
  capital:  true,
  population: 680_000,
  regions:  ["east_coast"]
 }
)
cities_ref.doc("TOK").set(
 {
  name:    "Tokyo",
  state:   nil,
  country:  "Japan",
  capital:  true,
  population: 9_000_000,
  regions:  ["kanto", "honshu"]
 }
)
cities_ref.doc("BJ").set(
 {
  name:    "Beijing",
  state:   nil,
  country:  "China",
  capital:  true,
  population: 21_500_000,
  regions:  ["jingjinji", "hebei"]
 }
)

پرس و جوهای ساده

کوئری زیر همه شهرهای دارای حالت CA را برمی گرداند:

Web version 9

// Create a reference to the cities collection
import { collection, query, where } from "firebase/firestore";
const citiesRef = collection(db, "cities");

// Create a query against the collection.
const q = query(citiesRef, where("state", "==", "CA"));

Web version 8

// Create a reference to the cities collection
var citiesRef = db.collection("cities");

// Create a query against the collection.
var query = citiesRef.where("state", "==", "CA");
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
// Create a reference to the cities collection
let citiesRef = db.collection("cities")

// Create a query against the collection.
let query = citiesRef.whereField("state", isEqualTo: "CA")
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
// Create a reference to the cities collection
FIRCollectionReference *citiesRef = [self.db collectionWithPath:@"cities"];
// Create a query against the collection.
FIRQuery *query = [citiesRef queryWhereField:@"state" isEqualTo:@"CA"];

Kotlin+KTX

// Create a reference to the cities collection
val citiesRef = db.collection("cities")

// Create a query against the collection.
val query = citiesRef.whereEqualTo("state", "CA")

Java

// Create a reference to the cities collection
CollectionReference citiesRef = db.collection("cities");

// Create a query against the collection.
Query query = citiesRef.whereEqualTo("state", "CA");

Dart

// Create a reference to the cities collection
final citiesRef = db.collection("cities");

// Create a query against the collection.
final query = citiesRef.where("state", isEqualTo: "CA");
جاوا
// Create a reference to the cities collection
CollectionReference cities = db.collection("cities");
// Create a query against the collection.
Query query = cities.whereEqualTo("state", "CA");
// retrieve query results asynchronously using query.get()
ApiFuture<QuerySnapshot> querySnapshot = query.get();

for (DocumentSnapshot document : querySnapshot.get().getDocuments()) {
 System.out.println(document.getId());
}
پایتون
# Create a reference to the cities collection
cities_ref = db.collection(u'cities')

# Create a query against the collection
query_ref = cities_ref.where(u'state', u'==', u'CA')

Python

# Create a reference to the cities collection
cities_ref = db.collection("cities")

# Create a query against the collection
query_ref = cities_ref.where("state", "==", "CA")
C++
CollectionReference cities_ref = db->Collection("cities");
// Create a query against the collection.
Query query_ca =
  cities_ref.WhereEqualTo("state", FieldValue::String("CA"));
Node.js
// Create a reference to the cities collection
const citiesRef = db.collection('cities');

// Create a query against the collection
const queryRef = citiesRef.where('state', '==', 'CA');
برو
query := client.Collection("cities").Where("state", "==", "CA")
PHP
$citiesRef = $db->collection('samples/php/cities');
$query = $citiesRef->where('state', '=', 'CA');
$snapshot = $query->documents();
foreach ($snapshot as $document) {
  printf('Document %s returned by query state=CA' . PHP_EOL, $document->id());
}
وحدت
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query query = citiesRef.WhereEqualTo("State", "CA");
query.GetSnapshotAsync().ContinueWithOnMainThread((querySnapshotTask) =>
{
  foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshotTask.Result.Documents)
  {
    Debug.Log(String.Format("Document {0} returned by query State=CA", documentSnapshot.Id));
  } 
});
سی شارپ
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query query = citiesRef.WhereEqualTo("State", "CA");
QuerySnapshot querySnapshot = await query.GetSnapshotAsync();
foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
{
  Console.WriteLine("Document {0} returned by query State=CA", documentSnapshot.Id);
}
روبی
cities_ref = firestore.col collection_path

query = cities_ref.where "state", "=", "CA"

query.get do |city|
 puts "Document #{city.document_id} returned by query state=CA."
end

پرس و جو زیر تمام شهرهای پایتخت را برمی گرداند:

Web version 9

import { collection, query, where } from "firebase/firestore";
const citiesRef = collection(db, "cities");

const q = query(citiesRef, where("capital", "==", true));

Web version 8

var citiesRef = db.collection("cities");

var query = citiesRef.where("capital", "==", true);
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
let capitalCities = db.collection("cities").whereField("capital", isEqualTo: true)
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
FIRQuery *capitalCities =
  [[self.db collectionWithPath:@"cities"] queryWhereField:@"capital" isEqualTo:@YES];

Kotlin+KTX

val capitalCities = db.collection("cities").whereEqualTo("capital", true)

Java

Query capitalCities = db.collection("cities").whereEqualTo("capital", true);

Dart

final capitalcities =
  db.collection("cities").where("capital", isEqualTo: true);
جاوا
// Create a reference to the cities collection
CollectionReference cities = db.collection("cities");
// Create a query against the collection.
Query query = cities.whereEqualTo("capital", true);
// retrieve query results asynchronously using query.get()
ApiFuture<QuerySnapshot> querySnapshot = query.get();

for (DocumentSnapshot document : querySnapshot.get().getDocuments()) {
 System.out.println(document.getId());
}
پایتون
cities_ref = db.collection(u'cities')

query = cities_ref.where(u'capital', u'==', True)

Python

cities_ref = db.collection("cities")

query = cities_ref.where("capital", "==", True)
C++
Query capital_cities = db->Collection("cities").WhereEqualTo(
  "capital", FieldValue::Boolean(true));
Node.js
// Create a reference to the cities collection
const citiesRef = db.collection('cities');

// Create a query against the collection
const allCapitalsRes = await citiesRef.where('capital', '==', true).get();
برو
query := client.Collection("cities").Where("capital", "==", true)
PHP
$citiesRef = $db->collection('samples/php/cities');
$query = $citiesRef->where('capital', '=', true);
$snapshot = $query->documents();
foreach ($snapshot as $document) {
  printf('Document %s returned by query capital=true' . PHP_EOL, $document->id());
}
وحدت
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query query = citiesRef.WhereEqualTo("Capital", true);
query.GetSnapshotAsync().ContinueWithOnMainThread((querySnapshotTask) =>
{
  foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshotTask.Result.Documents)
  {
    Debug.Log(String.Format("Document {0} returned by query Capital=true", documentSnapshot.Id));
  } 
});
سی شارپ
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query query = citiesRef.WhereEqualTo("Capital", true);
QuerySnapshot querySnapshot = await query.GetSnapshotAsync();
foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
{
  Console.WriteLine("Document {0} returned by query Capital=true", documentSnapshot.Id);
}
روبی
cities_ref = firestore.col collection_path

query = cities_ref.where "capital", "=", true

query.get do |city|
 puts "Document #{city.document_id} returned by query capital=true."
end

یک پرس و جو را اجرا کنید

پس از ایجاد یک شی پرس و جو، از تابع get() برای بازیابی نتایج استفاده کنید:

Web version 9

import { collection, query, where, getDocs } from "firebase/firestore";

const q = query(collection(db, "cities"), where("capital", "==", true));

const querySnapshot = await getDocs(q);
querySnapshot.forEach((doc) => {
 // doc.data() is never undefined for query doc snapshots
 console.log(doc.id, " => ", doc.data());
});

Web version 8

db.collection("cities").where("capital", "==", true)
  .get()
  .then((querySnapshot) => {
    querySnapshot.forEach((doc) => {
      // doc.data() is never undefined for query doc snapshots
      console.log(doc.id, " => ", doc.data());
    });
  })
  .catch((error) => {
    console.log("Error getting documents: ", error);
  });
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
db.collection("cities").whereField("capital", isEqualTo: true)
  .getDocuments() { (querySnapshot, err) in
    if let err = err {
      print("Error getting documents: \(err)")
    } else {
      for document in querySnapshot!.documents {
        print("\(document.documentID) => \(document.data())")
      }
    }
}
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
[[[self.db collectionWithPath:@"cities"] queryWhereField:@"capital" isEqualTo:@(YES)]
  getDocumentsWithCompletion:^(FIRQuerySnapshot *snapshot, NSError *error) {
   if (error != nil) {
    NSLog(@"Error getting documents: %@", error);
   } else {
    for (FIRDocumentSnapshot *document in snapshot.documents) {
     NSLog(@"%@ => %@", document.documentID, document.data);
    }
   }
  }];

Kotlin+KTX

db.collection("cities")
    .whereEqualTo("capital", true)
    .get()
    .addOnSuccessListener { documents ->
      for (document in documents) {
        Log.d(TAG, "${document.id} => ${document.data}")
      }
    }
    .addOnFailureListener { exception ->
      Log.w(TAG, "Error getting documents: ", exception)
    }

Java

db.collection("cities")
    .whereEqualTo("capital", true)
    .get()
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<QuerySnapshot>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<QuerySnapshot> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          for (QueryDocumentSnapshot document : task.getResult()) {
            Log.d(TAG, document.getId() + " => " + document.getData());
          }
        } else {
          Log.d(TAG, "Error getting documents: ", task.getException());
        }
      }
    });

Dart

db.collection("cities").where("capital", isEqualTo: true).get().then(
   (querySnapshot) {
    print("Successfully completed");
    for (var docSnapshot in querySnapshot.docs) {
     print('${docSnapshot.id} => ${docSnapshot.data()}');
    }
   },
   onError: (e) => print("Error completing: $e"),
  );
جاوا
// asynchronously retrieve multiple documents
ApiFuture<QuerySnapshot> future = db.collection("cities").whereEqualTo("capital", true).get();
// future.get() blocks on response
List<QueryDocumentSnapshot> documents = future.get().getDocuments();
for (DocumentSnapshot document : documents) {
 System.out.println(document.getId() + " => " + document.toObject(City.class));
}
پایتون
# Note: Use of CollectionRef stream() is prefered to get()
docs = db.collection(u'cities').where(u'capital', u'==', True).stream()

for doc in docs:
  print(f'{doc.id} => {doc.to_dict()}')

Python

# Note: Use of CollectionRef stream() is prefered to get()
docs = db.collection("cities").where("capital", "==", True).stream()

async for doc in docs:
  print(f"{doc.id} => {doc.to_dict()}")
C++
db->Collection("cities")
  .WhereEqualTo("capital", FieldValue::Boolean(true))
  .Get()
  .OnCompletion([](const Future<QuerySnapshot>& future) {
   if (future.error() == Error::kErrorOk) {
    for (const DocumentSnapshot& document :
       future.result()->documents()) {
     std::cout << document << std::endl;
    }
   } else {
    std::cout << "Error getting documents: " << future.error_message()
         << std::endl;
   }
  });
Node.js
const citiesRef = db.collection('cities');
const snapshot = await citiesRef.where('capital', '==', true).get();
if (snapshot.empty) {
 console.log('No matching documents.');
 return;
} 

snapshot.forEach(doc => {
 console.log(doc.id, '=>', doc.data());
});
برو
fmt.Println("All capital cities:")
iter := client.Collection("cities").Where("capital", "==", true).Documents(ctx)
for {
	doc, err := iter.Next()
	if err == iterator.Done {
		break
	}
	if err != nil {
		return err
	}
	fmt.Println(doc.Data())
}
PHP

PHP

برای اطلاعات بیشتر در مورد نصب و ایجاد کلاینت Cloud Firestore، به کتابخانه های سرویس گیرنده Cloud Firestore مراجعه کنید.

$citiesRef = $db->collection('samples/php/cities');
$query = $citiesRef->where('capital', '=', true);
$documents = $query->documents();
foreach ($documents as $document) {
  if ($document->exists()) {
    printf('Document data for document %s:' . PHP_EOL, $document->id());
    print_r($document->data());
    printf(PHP_EOL);
  } else {
    printf('Document %s does not exist!' . PHP_EOL, $document->id());
  }
}
وحدت
Query capitalQuery = db.Collection("cities").WhereEqualTo("Capital", true);
capitalQuery.GetSnapshotAsync().ContinueWithOnMainThread(task => {
 QuerySnapshot capitalQuerySnapshot = task.Result;
 foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in capitalQuerySnapshot.Documents) {
  Debug.Log(String.Format("Document data for {0} document:", documentSnapshot.Id));
  Dictionary<string, object> city = documentSnapshot.ToDictionary();
  foreach (KeyValuePair<string, object> pair in city) {
   Debug.Log(String.Format("{0}: {1}", pair.Key, pair.Value));
  }

  // Newline to separate entries
  Debug.Log("");
 };
});
سی شارپ
Query capitalQuery = db.Collection("cities").WhereEqualTo("Capital", true);
QuerySnapshot capitalQuerySnapshot = await capitalQuery.GetSnapshotAsync();
foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in capitalQuerySnapshot.Documents)
{
  Console.WriteLine("Document data for {0} document:", documentSnapshot.Id);
  Dictionary<string, object> city = documentSnapshot.ToDictionary();
  foreach (KeyValuePair<string, object> pair in city)
  {
    Console.WriteLine("{0}: {1}", pair.Key, pair.Value);
  }
  Console.WriteLine("");
}
روبی
cities_ref = firestore.col collection_path

query = cities_ref.where "capital", "=", true

query.get do |city|
 puts "#{city.document_id} data: #{city.data}."
end

برای اطلاعات بیشتر در مورد بازیابی نتایج پرس و جو، به دریافت داده مراجعه کنید. همچنین می‌توانید برای دریافت نتایج فعلی و گوش دادن به به‌روزرسانی‌های آینده ، یک شنونده به یک درخواست اضافه کنید .

عملگرهای پرس و جو

متد where() سه پارامتر دارد: یک فیلد برای فیلتر کردن، یک عملگر مقایسه و یک مقدار. Cloud Firestore از عملگرهای مقایسه زیر پشتیبانی می کند:

مثلا:

Web version 9

const stateQuery = query(citiesRef, where("state", "==", "CA"));
const populationQuery = query(citiesRef, where("population", "<", 100000));
const nameQuery = query(citiesRef, where("name", ">=", "San Francisco"));

Web version 8

const stateQuery = citiesRef.where("state", "==", "CA");
const populationQuery = citiesRef.where("population", "<", 100000);
const nameQuery = citiesRef.where("name", ">=", "San Francisco");
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
let stateQuery = citiesRef.whereField("state", isEqualTo: "CA")
let populationQuery = citiesRef.whereField("population", isLessThan: 100000)
let nameQuery = citiesRef.whereField("name", isGreaterThanOrEqualTo: "San Francisco")
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
FIRQuery *stateQuery = [citiesRef queryWhereField:@"state" isEqualTo:@"CA"];
FIRQuery *populationQuery = [citiesRef queryWhereField:@"population" isLessThan:@100000];
FIRQuery *nameQuery = [citiesRef queryWhereField:@"name" isGreaterThanOrEqualTo:@"San Francisco"];

Kotlin+KTX

val stateQuery = citiesRef.whereEqualTo("state", "CA")
val populationQuery = citiesRef.whereLessThan("population", 100000)
val nameQuery = citiesRef.whereGreaterThanOrEqualTo("name", "San Francisco")

Java

Query stateQuery = citiesRef.whereEqualTo("state", "CA");
Query populationQuery = citiesRef.whereLessThan("population", 100000);
Query nameQuery = citiesRef.whereGreaterThanOrEqualTo("name", "San Francisco");

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
final stateQuery = citiesRef.where("state", isEqualTo: "CA");
final populationQuery = citiesRef.where("population", isLessThan: 100000);
final nameQuery = citiesRef.where("name", isEqualTo: "San Francisco");
جاوا
Query stateQuery = cities.whereEqualTo("state", "CA");
Query populationQuery = cities.whereLessThan("population", 1000000L);
Query nameQuery = cities.whereGreaterThanOrEqualTo("name", "San Francisco");
پایتون
cities_ref = db.collection(u'cities')

cities_ref.where(u'state', u'==', u'CA')
cities_ref.where(u'population', u'<', 1000000)
cities_ref.where(u'name', u'>=', u'San Francisco')

Python

cities_ref = db.collection("cities")

cities_ref.where("state", "==", "CA")
cities_ref.where("population", "<", 1000000)
cities_ref.where("name", ">=", "San Francisco")
C++
cities_ref.WhereEqualTo("state", FieldValue::String("CA"));
cities_ref.WhereLessThan("population", FieldValue::Integer(100000));
cities_ref.WhereGreaterThanOrEqualTo("name",
                   FieldValue::String("San Francisco"));
Node.js
const stateQueryRes = await citiesRef.where('state', '==', 'CA').get();
const populationQueryRes = await citiesRef.where('population', '<', 1000000).get();
const nameQueryRes = await citiesRef.where('name', '>=', 'San Francisco').get();
برو
countryQuery := cities.Where("state", "==", "CA")
popQuery := cities.Where("population", "<", 1000000)
cityQuery := cities.Where("name", ">=", "San Francisco")
PHP
$stateQuery = $citiesRef->where('state', '=', 'CA');
$populationQuery = $citiesRef->where('population', '>', 1000000);
$nameQuery = $citiesRef->where('name', '>=', 'San Francisco');
وحدت
Query stateQuery = citiesRef.WhereEqualTo("State", "CA");
Query populationQuery = citiesRef.WhereGreaterThan("Population", 1000000);
Query nameQuery = citiesRef.WhereGreaterThanOrEqualTo("Name", "San Francisco");
سی شارپ
Query stateQuery = citiesRef.WhereEqualTo("State", "CA");
Query populationQuery = citiesRef.WhereGreaterThan("Population", 1000000);
Query nameQuery = citiesRef.WhereGreaterThanOrEqualTo("Name", "San Francisco");
روبی
state_query   = cities_ref.where "state", "=", "CA"
population_query = cities_ref.where "population", ">", 1_000_000
name_query    = cities_ref.where "name", ">=", "San Francisco"

مساوی نیست ( != )

برای بازگرداندن اسنادی که فیلد داده شده وجود دارد و با مقدار مقایسه مطابقت ندارد، از عملگر ( != ) استفاده کنید. مثلا:

Web version 9

const notCapitalQuery = query(citiesRef, where("capital", "!=", false));

Web version 8

citiesRef.where("capital", "!=", false);
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
let notEqualQuery = citiesRef.whereField("capital", isNotEqualTo: false)
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
query = [citiesRef queryWhereField:@"capital" isNotEqualTo:@NO];

Kotlin+KTX

val notCapitalQuery = citiesRef.whereNotEqualTo("capital", false)

Java

Query notCapitalQuery = citiesRef.whereNotEqualTo("capital", false);

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
final notCapitals = citiesRef.where("capital", isNotEqualTo: true);
جاوا
CollectionReference citiesRef = db.collection("cities");

Query query = citiesRef.whereNotEqualTo("capital", false);
پایتون
// Snippet not yet available
C++
// Snippet not yet available
Node.js
const capitalNotFalseRes = await citiesRef.where('capital', '!=', false).get();
برو
// Snippet not yet available
PHP
$stateQuery = $citiesRef->where('capital', '!=', false);
وحدت
// Snippet not yet available
سی شارپ
// Snippet not yet available
روبی
cities_ref = firestore.col collection_path
query = cities_ref.where "capital", "!=", false

این کوئری هر سند city را که فیلد capital در آن وجود دارد را با مقداری غیر از false یا null برمی گرداند. این شامل اسناد city است که در آن مقدار فیلد capital برابر با true یا هر مقدار غیر بولی در کنار null است.

این پرس و جو اسناد city را در جایی که فیلد capital وجود ندارد برمی گرداند. پرس و جوهای غیر برابر ( != ) و not-in اسنادی که فیلد داده شده وجود ندارد را حذف می کند .

یک فیلد زمانی وجود دارد که روی هر مقداری از جمله رشته خالی ( ""null و NaN (نه یک عدد) تنظیم شود. توجه داشته باشید که مقادیر فیلد null جملات != مطابقت ندارند، زیرا x != null به undefined ارزیابی می شود.

محدودیت ها

به محدودیت های زیر برای پرس و جوهای != توجه کنید:

 • فقط اسنادی که فیلد داده شده وجود دارد می توانند با پرس و جو مطابقت داشته باشند.
 • شما نمی توانید not-in و != در یک پرس و جو ترکیبی ترکیب کنید.
 • در یک جستار مرکب، مقایسه‌های محدوده ( < ، <= ، > ، >= ) و نه برابر ( != ، not-in ) باید همه در یک فیلد فیلتر شوند.

عضویت در آرایه

می توانید از عملگر array-contains برای فیلتر کردن بر اساس مقادیر آرایه استفاده کنید. مثلا:

Web version 9

import { query, where } from "firebase/firestore"; 
const q = query(citiesRef, where("regions", "array-contains", "west_coast"));

Web version 8

citiesRef.where("regions", "array-contains", "west_coast");
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
citiesRef
 .whereField("regions", arrayContains: "west_coast")
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
[citiesRef queryWhereField:@"state" arrayContains:@"west_coast"];

Kotlin+KTX

val citiesRef = db.collection("cities")

citiesRef.whereArrayContains("regions", "west_coast")

Java

CollectionReference citiesRef = db.collection("cities");

citiesRef.whereArrayContains("regions", "west_coast");

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
final westCoastcities =
  citiesRef.where("regions", arrayContains: "west_coast");
جاوا
CollectionReference citiesRef = db.collection("cities");
Query westCoastQuery = citiesRef.whereArrayContains("regions", "west_coast");
پایتون
cities_ref = db.collection(u'cities')

query = cities_ref.where(u'regions', u'array_contains', u'west_coast')

Python

cities_ref = db.collection("cities")

query = cities_ref.where("regions", "array_contains", "west_coast")
C++
CollectionReference cities_ref = db->Collection("cities");

cities_ref.WhereArrayContains("region", FieldValue::String("west_coast"));
Node.js
const westCoastCities = citiesRef.where('regions', 'array-contains',
 'west_coast').get();
برو
query := cities.Where("regions", "array-contains", "west_coast").Documents(ctx)
PHP
$containsQuery = $citiesRef->where('regions', 'array-contains', 'west_coast');
وحدت
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
Query arrayContainsQuery = citiesRef.WhereArrayContains("region", "west_coast");
سی شارپ
Query query = citiesRef.WhereArrayContains("Regions", "west_coast");
روبی
cities_ref = firestore.col collection_path
cities = cities_ref.where "regions", "array-contains", "west_coast"

این کوئری هر سند city را برمی گرداند که در آن فیلد regions آرایه ای است که حاوی west_coast است. اگر آرایه دارای چندین نمونه از مقدار مورد نظر شما باشد، سند فقط یک بار در نتایج گنجانده می شود.

شما می توانید حداکثر از یک بند array-contains در هر پرس و جو استفاده کنید. نمی‌توانید array-contains با array-contains-any ترکیب کنید.

in , not-in و array-contains-any

از عملگر in برای ترکیب حداکثر 10 عبارت برابری ( == ) در یک فیلد با یک OR منطقی استفاده کنید. یک in query اسنادی را برمی گرداند که در آن فیلد داده شده با هر یک از مقادیر مقایسه مطابقت دارد. مثلا:

Web version 9

import { query, where } from "firebase/firestore";

const q = query(citiesRef, where('country', 'in', ['USA', 'Japan']));

Web version 8

citiesRef.where('country', 'in', ['USA', 'Japan']);
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
let citiesRef = db.collection("cities")

citiesRef.whereField("country", in: ["USA", "Japan"])
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
FIRCollectionReference *citiesRef = [self.db collectionWithPath:@"cities"];

[citiesRef queryWhereField:@"country" in:@[@"USA", @"Japan"]];

Kotlin+KTX

val citiesRef = db.collection("cities")

citiesRef.whereIn("country", listOf("USA", "Japan"))

Java

CollectionReference citiesRef = db.collection("cities");

citiesRef.whereIn("country", Arrays.asList("USA", "Japan"));

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
final cities = citiesRef.where("country", whereIn: ["USA", "Japan"]);
جاوا
CollectionReference citiesRef = db.collection("cities");

Query query = citiesRef.whereIn("country", Arrays.asList("USA", "Japan"));
پایتون
cities_ref = db.collection(u'cities')

query = cities_ref.where(u'country', u'in', [u'USA', u'Japan'])
return query

Python

cities_ref = db.collection("cities")

query = cities_ref.where("country", "in", ["USA", "Japan"])
return query
C++
CollectionReference cities_ref = db->Collection("cities");

cities_ref.WhereIn("country", std::vector<FieldValue> {
 FieldValue::String("USA"),
 FieldValue::String("Japan")
});
Node.js
const usaOrJapan = await citiesRef.where('country', 'in', ['USA', 'Japan']).get();
برو
cities := client.Collection("cities")
query := cities.Where("country", "in", []string{"USA", "Japan"}).Documents(ctx)
PHP
$rangeQuery = $citiesRef->where('country', 'in', ['USA', 'Japan']);
وحدت
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
List countriesList = new List<object>() {"USA", "Japan"};

Query whereInQuery = citiesRef.WhereIn("country", countriesList);
سی شارپ
Query query = citiesRef.WhereIn("Country", new[] { "USA", "Japan" });
روبی
cities_ref = firestore.col collection_path
usr_or_japan = cities_ref.where "country", "in", ["USA", "Japan"]

این درخواست هر سند city را که فیلد country در USA یا Japan تنظیم شده است برمی گرداند. از داده های مثال، این شامل اسناد SF ، LA ، DC ، و TOK می شود.

not-in

از عملگر not-in برای ترکیب حداکثر 10 جمله غیر مساوی ( != ) در یک فیلد با یک AND منطقی استفاده کنید. یک پرس و جو not-in درج اسنادی را که فیلد داده شده وجود دارد، null نیست و با هیچ یک از مقادیر مقایسه مطابقت ندارد، برمی گرداند. مثلا:

Web version 9

import { query, where } from "firebase/firestore";

const q = query(citiesRef, where('country', 'not-in', ['USA', 'Japan']));

Web version 8

citiesRef.where('country', 'not-in', ['USA', 'Japan']);
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
citiesRef.whereField("country", notIn: ["USA", "Japan"])
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
[citiesRef queryWhereField:@"country" notIn:@[@"USA", @"Japan"]];

Kotlin+KTX

citiesRef.whereNotIn("country", listOf("USA", "Japan"))

Java

citiesRef.whereNotIn("country", Arrays.asList("USA", "Japan"));

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
final cities = citiesRef.where("country", whereNotIn: ["USA", "Japan"]);
جاوا
CollectionReference citiesRef = db.collection("cities");

Query query = citiesRef.whereNotIn("country", Arrays.asList("USA", "Japan"));
پایتون
// Snippet not yet available
C++
cities_ref.WhereNotIn("country", std::vector<FieldValue> {
 FieldValue::String("USA"),
 FieldValue::String("Japan")
});
Node.js
const notUsaOrJapan = await citiesRef.where('country', 'not-in', ['USA', 'Japan']).get();
برو
// Snippet not yet available
PHP
$stateQuery = $citiesRef->where(
  'country',
  \Google\Cloud\Firestore\V1\StructuredQuery\FieldFilter\Operator::NOT_IN,
  ['USA', 'Japan']
);
وحدت
// Snippet not yet available
سی شارپ
// Snippet not yet available
روبی
cities_ref = firestore.col collection_path
usr_or_japan = cities_ref.where "country", "not_in", ["USA", "Japan"]

این پرس و جو هر سند city را که فیلد country در آن وجود دارد برمی گرداند و روی USA ، Japan یا null تنظیم نشده است. از داده های مثال، این شامل اسناد London و Hong Kong است.

جستارهای not-in اسنادی را که فیلد داده شده وجود ندارد، حذف می کند. یک فیلد زمانی وجود دارد که روی هر مقداری از جمله رشته خالی ( ""null و NaN (نه یک عدد) تنظیم شود. توجه داشته باشید که x != null به undefined ارزیابی می شود. یک پرس و جو not-in با null به عنوان یکی از مقادیر مقایسه با هیچ سندی مطابقت ندارد.

array-contains-any

از عملگر array-contains-any برای ترکیب حداکثر 10 عبارت array-contains در یک فیلد با یک OR منطقی استفاده کنید. یک array-contains-any کوئری اسنادی را برمی گرداند که در آن فیلد داده شده آرایه ای است که حاوی یک یا چند مقدار مقایسه است:

Web version 9

import { query, where } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, 
 where('regions', 'array-contains-any', ['west_coast', 'east_coast']));

Web version 8

citiesRef.where('regions', 'array-contains-any',
  ['west_coast', 'east_coast']);
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
let citiesRef = db.collection("cities")
citiesRef.whereField("regions", arrayContainsAny: ["west_coast", "east_coast"])
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
FIRCollectionReference *citiesRef = [self.db collectionWithPath:@"cities"];

[citiesRef queryWhereField:@"regions" arrayContainsAny:@[@"west_coast", @"east_coast"]];

Kotlin+KTX

val citiesRef = db.collection("cities")

citiesRef.whereArrayContainsAny("regions", listOf("west_coast", "east_coast"))

Java

CollectionReference citiesRef = db.collection("cities");

citiesRef.whereArrayContainsAny("regions", Arrays.asList("west_coast", "east_coast"));

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
final cities = citiesRef
  .where("regions", arrayContainsAny: ["west_coast", "east_coast"]);
جاوا
CollectionReference citiesRef = db.collection("cities");

Query query =
  citiesRef.whereArrayContainsAny("regions", Arrays.asList("west_coast", "east_coast"));
پایتون
cities_ref = db.collection(u'cities')

query = cities_ref.where(
  u'regions', u'array_contains_any', [u'west_coast', u'east_coast']
)
return query

Python

cities_ref = db.collection("cities")

query = cities_ref.where(
  "regions", "array_contains_any", ["west_coast", "east_coast"]
)
return query
C++
CollectionReference cities_ref = db->Collection("cities");

cities_ref.WhereArrayContainsAny("region", std::vector<FieldValue> {
 FieldValue::String("west_coast"),
 FieldValue::String("east_coast")
});
Node.js
const coastalCities = await citiesRef.where('regions', 'array-contains-any',
  ['west_coast', 'east_coast']).get();
برو
cities := client.Collection("cities")
query := cities.Where("regions", "array-contains-any", []string{"west_coast", "east_coast"}).Documents(ctx)
PHP
$containsQuery = $citiesRef->where('regions', 'array-contains-any', ['west_coast', 'east_coast']);
وحدت
CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
List regionsList = new List<object>() {"west_coast", "east_coast"};

Query arrayContainsAnyQuery = citiesRef.WhereArrayContainsAny("regions", regionsList);
سی شارپ
Query query = citiesRef.WhereArrayContainsAny("Regions", new[] { "west_coast", "east_coast" });
روبی
cities_ref = firestore.col collection_path
costal_cities = cities_ref.where "regions", "array-contains-any", ["west_coast", "east_coast"]

این کوئری هر سند شهری را برمی‌گرداند که در آن فیلد regions آرایه‌ای است که شامل west_coast یا east_coast است. از داده‌های مثال، این شامل اسناد SF ، LA و DC می‌شود.

نتایج حاصل از array-contains-any حذف می شوند. حتی اگر فیلد آرایه یک سند با بیش از یکی از مقادیر مقایسه مطابقت داشته باشد، مجموعه نتایج فقط یک بار آن سند را شامل می شود.

array-contains-any همیشه بر اساس نوع داده آرایه فیلتر می شود. به عنوان مثال، درخواست بالا یک سند شهری را که در آن به جای آرایه، فیلد regions رشته west_coast باشد بر نمی گرداند.

می‌توانید از یک مقدار آرایه به‌عنوان مقدار مقایسه برای in استفاده کنید، اما برخلاف array-contains-any ، این بند با تطابق دقیق طول، ترتیب و مقادیر آرایه مطابقت دارد. مثلا:

Web version 9

import { query, where } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, where('regions', 'in', [['west_coast', 'east_coast']]));

Web version 8

citiesRef.where('regions', 'in',
  [['west_coast', 'east_coast']]);
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
citiesRef.whereField("regions", in: [["west_coast"], ["east_coast"]]);
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
[citiesRef queryWhereField:@"regions" in:@[@[@"west_coast"], @[@"east_coast"]]];

Kotlin+KTX

citiesRef.whereIn("regions", listOf(arrayOf("west_coast"), arrayOf("east_coast")))

Java

citiesRef.whereIn("regions", Arrays.asList(new String[]{"west_coast"}, new String[]{"east_coast"}));

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
final cities = citiesRef.where("regions", whereIn: [
 ["west_coast"],
 ["east_coast"]
]);
جاوا
CollectionReference citiesRef = db.collection("cities");

Query query =
  citiesRef.whereIn(
    "regions", Arrays.asList(Arrays.asList("west_coast"), Arrays.asList("east_coast")));
پایتون
cities_ref = db.collection(u'cities')

query = cities_ref.where(
  u'regions', u'in', [[u'west_coast'], [u'east_coast']]
)
return query

Python

cities_ref = db.collection("cities")

query = cities_ref.where("regions", "in", [["west_coast"], ["east_coast"]])
return query
C++
cities_ref.WhereIn("region", std::vector<FieldValue> {
 FieldValue::String("west_coast"),
 FieldValue::String("east_coast")
});
Node.js
const exactlyOneCoast = await citiesRef.where('regions', 'in',
  [['west_coast', 'east_coast']]).get();
برو
cities := client.Collection("cities")
query := cities.Where("regions", "in", [][]string{{"west_coast"}, {"east_coast"}}).Documents(ctx)
PHP
$rangeQuery = $citiesRef->where('regions', 'in', [['west_coast'], ['east_coast']]);
وحدت
// Not yet supported in the Unity SDK
سی شارپ
Query query = citiesRef.WhereIn("Regions",
  new[] { new[] { "west_coast" }, new[] { "east_coast" } });
روبی
cities_ref = firestore.col collection_path
exactly_one_cost = cities_ref.where "regions", "in", [["west_coast"], ["east_coast"]]

این کوئری هر سند شهری را برمی گرداند که در آن فیلد regions آرایه ای است که دقیقاً حاوی یک عنصر west_coast یا east_coast است. از داده‌های مثال، فقط سند DC با قسمت regions آن ["east_coast"] واجد شرایط است. با این حال، سند SF مطابقت ندارد زیرا قسمت regions آن ["west_coast", "norcal"] است.

محدودیت ها

به محدودیت‌های زیر برای in ، not-in و array-contains-any توجه کنید:

 • in , not-in و array-contains-any پشتیبانی تا 10 مقدار مقایسه است.
 • شما می توانید حداکثر از یک بند array-contains در هر پرس و جو استفاده کنید. نمی‌توانید array-contains با array-contains-any ترکیب کنید.
 • در هر پرس و جو می توانید حداکثر از یک عبارت in , not-in یا array-contains-any عبارت استفاده کنید. شما نمی توانید این عملگرها را در یک پرس و جو ترکیب کنید.
 • شما نمی توانید not-in با غیر برابر ترکیب کنید != .
 • شما نمی توانید پرس و جو خود را با فیلدی که در برابری ( == ) یا in بند قرار دارد، مرتب کنید.

پرس و جوهای مرکب

می‌توانید چندین متد عملگرهای برابری ( == یا array-contains ) را برای ایجاد پرس‌و‌جوهای خاص‌تر (منطقی AND ) زنجیره‌ای کنید. با این حال، باید یک شاخص ترکیبی برای ترکیب عملگرهای برابری با عملگرهای نابرابری، < ، <= ، > و != ایجاد کنید.

Web version 9

import { query, where } from "firebase/firestore"; 

const q1 = query(citiesRef, where("state", "==", "CO"), where("name", "==", "Denver"));
const q2 = query(citiesRef, where("state", "==", "CA"), where("population", "<", 1000000));

Web version 8

const q1 = citiesRef.where("state", "==", "CO").where("name", "==", "Denver");
const q2 = citiesRef.where("state", "==", "CA").where("population", "<", 1000000);
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
citiesRef
  .whereField("state", isEqualTo: "CO")
  .whereField("name", isEqualTo: "Denver")
citiesRef
  .whereField("state", isEqualTo: "CA")
  .whereField("population", isLessThan: 1000000)
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
[[citiesRef queryWhereField:@"state" isEqualTo:@"CO"]
  queryWhereField:@"name" isGreaterThanOrEqualTo:@"Denver"];
[[citiesRef queryWhereField:@"state" isEqualTo:@"CA"]
  queryWhereField:@"population" isLessThan:@1000000];

Kotlin+KTX

citiesRef.whereEqualTo("state", "CO").whereEqualTo("name", "Denver")
citiesRef.whereEqualTo("state", "CA").whereLessThan("population", 1000000)

Java

citiesRef.whereEqualTo("state", "CO").whereEqualTo("name", "Denver");
citiesRef.whereEqualTo("state", "CA").whereLessThan("population", 1000000);

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
citiesRef
  .where("state", isEqualTo: "CO")
  .where("name", isEqualTo: "Denver");
citiesRef
  .where("state", isEqualTo: "CA")
  .where("population", isLessThan: 1000000);
جاوا
Query chainedQuery1 = cities.whereEqualTo("state", "CO").whereEqualTo("name", "Denver");
پایتون
cities_ref = db.collection(u'cities')

denver_query = cities_ref.where(
  u'state', u'==', u'CO').where(u'name', u'==', u'Denver')
large_us_cities_query = cities_ref.where(
  u'state', u'==', u'CA').where(u'population', u'>', 1000000)

Python

cities_ref = db.collection("cities")

denver_query = cities_ref.where("state", "==", "CO").where("name", "==", "Denver")
large_us_cities_query = cities_ref.where("state", "==", "CA").where(
  "population", ">", 1000000
)
C++
cities_ref.WhereEqualTo("state", FieldValue::String("CO"))
  .WhereEqualTo("name", FieldValue::String("Denver"));
cities_ref.WhereEqualTo("state", FieldValue::String("CA"))
  .WhereLessThan("population", FieldValue::Integer(1000000));
Node.js
citiesRef.where('state', '==', 'CO').where('name', '==', 'Denver');
citiesRef.where('state', '==', 'CA').where('population', '<', 1000000);
برو
denverQuery := cities.Where("name", "==", "Denver").Where("state", "==", "CO")
caliQuery := cities.Where("state", "==", "CA").Where("population", "<=", 1000000)
query := cities.Where("country", "==", "USA").Where("population", ">", 5000000)
PHP
$chainedQuery = $citiesRef
  ->where('state', '=', 'CA')
  ->where('name', '=', 'San Francisco');
وحدت
Query chainedQuery = citiesRef
  .WhereEqualTo("State", "CA")
  .WhereEqualTo("Name", "San Francisco");
سی شارپ
Query chainedQuery = citiesRef
  .WhereEqualTo("State", "CA")
  .WhereEqualTo("Name", "San Francisco");
روبی
chained_query = cities_ref.where("state", "=", "CA").where("name", "=", "San Francisco")

شما می توانید محدوده ( < , <= , > , >= ) یا غیر مساوی ( != ) را فقط در یک فیلد انجام دهید و می توانید حداکثر یک array-contains یا array-contains-any عبارت را در یک پرس و جو ترکیبی بگنجانید. :

معتبر : فیلترهای محدوده فقط در یک فیلد

Web version 9

import { query, where } from "firebase/firestore"; 

const q1 = query(citiesRef, where("state", ">=", "CA"), where("state", "<=", "IN"));
const q2 = query(citiesRef, where("state", "==", "CA"), where("population", ">", 1000000));

Web version 8

const q1 = citiesRef.where("state", ">=", "CA").where("state", "<=", "IN");
const q2 = citiesRef.where("state", "==", "CA").where("population", ">", 1000000);
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
citiesRef
  .whereField("state", isGreaterThanOrEqualTo: "CA")
  .whereField("state", isLessThanOrEqualTo: "IN")
citiesRef
  .whereField("state", isEqualTo: "CA")
  .whereField("population", isGreaterThan: 1000000)
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
[[citiesRef queryWhereField:@"state" isGreaterThanOrEqualTo:@"CA"]
  queryWhereField:@"state" isLessThanOrEqualTo:@"IN"];
[[citiesRef queryWhereField:@"state" isEqualTo:@"CA"]
  queryWhereField:@"population" isGreaterThan:@1000000];

Kotlin+KTX

citiesRef.whereGreaterThanOrEqualTo("state", "CA")
    .whereLessThanOrEqualTo("state", "IN")
citiesRef.whereEqualTo("state", "CA")
    .whereGreaterThan("population", 1000000)

Java

citiesRef.whereGreaterThanOrEqualTo("state", "CA")
    .whereLessThanOrEqualTo("state", "IN");
citiesRef.whereEqualTo("state", "CA")
    .whereGreaterThan("population", 1000000);

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
citiesRef
  .where("state", isGreaterThanOrEqualTo: "CA")
  .where("state", isLessThanOrEqualTo: "IN");
citiesRef
  .where("state", isEqualTo: "CA")
  .where("population", isGreaterThan: 1000000);
جاوا
Query validQuery1 =
  cities.whereGreaterThanOrEqualTo("state", "CA").whereLessThanOrEqualTo("state", "IN");
Query validQuery2 = cities.whereEqualTo("state", "CA").whereGreaterThan("population", 1000000);
پایتون
cities_ref = db.collection(u'cities')
cities_ref.where(u'state', u'>=', u'CA').where(u'state', u'<=', u'IN')

Python

cities_ref = db.collection("cities")
cities_ref.where("state", ">=", "CA").where("state", "<=", "IN")
C++
cities_ref.WhereGreaterThanOrEqualTo("state", FieldValue::String("CA"))
  .WhereLessThanOrEqualTo("state", FieldValue::String("IN"));
cities_ref.WhereEqualTo("state", FieldValue::String("CA"))
  .WhereGreaterThan("population", FieldValue::Integer(1000000));
Node.js
citiesRef.where('state', '>=', 'CA').where('state', '<=', 'IN');
citiesRef.where('state', '==', 'CA').where('population', '>', 1000000);
برو
stateQuery := cities.Where("state", ">=", "CA").Where("state", "<", "IN")
populationQuery := cities.Where("state", "==", "CA").Where("population", ">", 1000000)
PHP
$rangeQuery = $citiesRef
  ->where('state', '>=', 'CA')
  ->where('state', '<=', 'IN');
وحدت
Query rangeQuery = citiesRef
  .WhereGreaterThanOrEqualTo("State", "CA")
  .WhereLessThanOrEqualTo("State", "IN");
سی شارپ
Query rangeQuery = citiesRef
  .WhereGreaterThanOrEqualTo("State", "CA")
  .WhereLessThanOrEqualTo("State", "IN");
روبی
range_query = cities_ref.where("state", ">=", "CA").where("state", "<=", "IN")

نامعتبر : فیلترهای محدوده در فیلدهای مختلف

Web version 9

import { query, where } from "firebase/firestore"; 

const q = query(citiesRef, where("state", ">=", "CA"), where("population", ">", 100000));

Web version 8

citiesRef.where("state", ">=", "CA").where("population", ">", 100000);
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
citiesRef
  .whereField("state", isGreaterThanOrEqualTo: "CA")
  .whereField("population", isGreaterThan: 1000000)
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
[[citiesRef queryWhereField:@"state" isGreaterThanOrEqualTo:@"CA"]
  queryWhereField:@"population" isGreaterThan:@1000000];

Kotlin+KTX

citiesRef.whereGreaterThanOrEqualTo("state", "CA")
    .whereGreaterThan("population", 100000)

Java

citiesRef.whereGreaterThanOrEqualTo("state", "CA").whereGreaterThan("population", 100000);

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");
citiesRef
  .where("state", isGreaterThanOrEqualTo: "CA")
  .where("population", isGreaterThan: 1000000);
جاوا
Query invalidRangeQuery =
  cities.whereGreaterThanOrEqualTo("state", "CA").whereGreaterThan("population", 100000);
پایتون
cities_ref = db.collection(u'cities')
cities_ref.where(
  u'state', u'>=', u'CA').where(u'population', u'>=', 1000000)

Python

cities_ref = db.collection("cities")
cities_ref.where("state", ">=", "CA").where("population", ">=", 1000000)
C++
// BAD EXAMPLE -- will crash the program:
cities_ref.WhereGreaterThanOrEqualTo("state", FieldValue::String("CA"))
  .WhereGreaterThan("population", FieldValue::Integer(100000));
Node.js
citiesRef.where('state', '>=', 'CA').where('population', '>', 1000000);
برو
query := cities.Where("state", ">=", "CA").Where("population", ">", 1000000)
PHP
$invalidRangeQuery = $citiesRef
  ->where('state', '>=', 'CA')
  ->where('population', '>', 1000000);
وحدت
Query invalidRangeQuery = citiesRef
  .WhereGreaterThanOrEqualTo("State", "CA")
  .WhereGreaterThan("Population", 1000000);
سی شارپ
Query invalidRangeQuery = citiesRef
  .WhereGreaterThanOrEqualTo("State", "CA")
  .WhereGreaterThan("Population", 1000000);
روبی
invalid_range_query = cities_ref.where("state", ">=", "CA").where("population", ">", 1_000_000)

پرس و جوهای گروه مجموعه

یک گروه مجموعه شامل تمام مجموعه هایی با شناسه یکسان است. به طور پیش فرض، کوئری ها نتایج را از یک مجموعه واحد در پایگاه داده شما بازیابی می کنند. برای بازیابی اسناد از یک گروه مجموعه به جای یک مجموعه واحد، از یک پرس و جو گروه مجموعه استفاده کنید.

به عنوان مثال، می‌توانید با افزودن یک زیر مجموعه نشانه‌ها به هر شهر، یک گروه مجموعه landmarks ایجاد کنید:

Web version 9

import { collection, addDoc } from "firebase/firestore"; 

const citiesRef = collection(db, 'cities');

await Promise.all([
  addDoc(collection(citiesRef, 'SF', 'landmarks'), {
    name: 'Golden Gate Bridge',
    type: 'bridge'
  }),
  addDoc(collection(citiesRef, 'SF', 'landmarks'), {
    name: 'Legion of Honor',
    type: 'museum'
  }),
  addDoc(collection(citiesRef, 'LA', 'landmarks'), {
    name: 'Griffith Park',
    type: 'park'
  }),
  addDoc(collection(citiesRef, 'LA', 'landmarks'), {
    name: 'The Getty',
    type: 'museum'
  }),
  addDoc(collection(citiesRef, 'DC', 'landmarks'), {
    name: 'Lincoln Memorial',
    type: 'memorial'
  }),
  addDoc(collection(citiesRef, 'DC', 'landmarks'), {
    name: 'National Air and Space Museum',
    type: 'museum'
  }),
  addDoc(collection(citiesRef, 'TOK', 'landmarks'), {
    name: 'Ueno Park',
    type: 'park'
  }),
  addDoc(collection(citiesRef, 'TOK', 'landmarks'), {
    name: 'National Museum of Nature and Science',
    type: 'museum'
  }),
  addDoc(collection(citiesRef, 'BJ', 'landmarks'), {
    name: 'Jingshan Park',
    type: 'park'
  }),
  addDoc(collection(citiesRef, 'BJ', 'landmarks'), {
    name: 'Beijing Ancient Observatory',
    type: 'museum'
  })
]);

Web version 8

var citiesRef = db.collection('cities');

var landmarks = Promise.all([
  citiesRef.doc('SF').collection('landmarks').doc().set({
    name: 'Golden Gate Bridge',
    type: 'bridge'
  }),
  citiesRef.doc('SF').collection('landmarks').doc().set({
    name: 'Legion of Honor',
    type: 'museum'
  }),
  citiesRef.doc('LA').collection('landmarks').doc().set({
    name: 'Griffith Park',
    type: 'park'
  }),
  citiesRef.doc('LA').collection('landmarks').doc().set({
    name: 'The Getty',
    type: 'museum'
  }),
  citiesRef.doc('DC').collection('landmarks').doc().set({
    name: 'Lincoln Memorial',
    type: 'memorial'
  }),
  citiesRef.doc('DC').collection('landmarks').doc().set({
    name: 'National Air and Space Museum',
    type: 'museum'
  }),
  citiesRef.doc('TOK').collection('landmarks').doc().set({
    name: 'Ueno Park',
    type: 'park'
  }),
  citiesRef.doc('TOK').collection('landmarks').doc().set({
    name: 'National Museum of Nature and Science',
    type: 'museum'
  }),
  citiesRef.doc('BJ').collection('landmarks').doc().set({
    name: 'Jingshan Park',
    type: 'park'
  }),
  citiesRef.doc('BJ').collection('landmarks').doc().set({
    name: 'Beijing Ancient Observatory',
    type: 'museum'
  })
]);
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
let citiesRef = db.collection("cities")

var data = ["name": "Golden Gate Bridge", "type": "bridge"]
citiesRef.document("SF").collection("landmarks").addDocument(data: data)

data = ["name": "Legion of Honor", "type": "museum"]
citiesRef.document("SF").collection("landmarks").addDocument(data: data)

data = ["name": "Griffith Park", "type": "park"]
citiesRef.document("LA").collection("landmarks").addDocument(data: data)

data = ["name": "The Getty", "type": "museum"]
citiesRef.document("LA").collection("landmarks").addDocument(data: data)

data = ["name": "Lincoln Memorial", "type": "memorial"]
citiesRef.document("DC").collection("landmarks").addDocument(data: data)

data = ["name": "National Air and Space Museum", "type": "museum"]
citiesRef.document("DC").collection("landmarks").addDocument(data: data)

data = ["name": "Ueno Park", "type": "park"]
citiesRef.document("TOK").collection("landmarks").addDocument(data: data)

data = ["name": "National Museum of Nature and Science", "type": "museum"]
citiesRef.document("TOK").collection("landmarks").addDocument(data: data)

data = ["name": "Jingshan Park", "type": "park"]
citiesRef.document("BJ").collection("landmarks").addDocument(data: data)

data = ["name": "Beijing Ancient Observatory", "type": "museum"]
citiesRef.document("BJ").collection("landmarks").addDocument(data: data)
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
FIRCollectionReference *citiesRef = [self.db collectionWithPath:@"cities"];

NSDictionary *data = @{@"name": @"Golden Gate Bridge", @"type": @"bridge"};
[[[citiesRef documentWithPath:@"SF"] collectionWithPath:@"landmarks"] addDocumentWithData:data];

data = @{@"name": @"Legion of Honor", @"type": @"museum"};
[[[citiesRef documentWithPath:@"SF"] collectionWithPath:@"landmarks"] addDocumentWithData:data];

data = @{@"name": @"Griffith Park", @"type": @"park"};
[[[citiesRef documentWithPath:@"LA"] collectionWithPath:@"landmarks"] addDocumentWithData:data];

data = @{@"name": @"The Getty", @"type": @"museum"};
[[[citiesRef documentWithPath:@"LA"] collectionWithPath:@"landmarks"] addDocumentWithData:data];

data = @{@"name": @"Lincoln Memorial", @"type": @"memorial"};
[[[citiesRef documentWithPath:@"DC"] collectionWithPath:@"landmarks"] addDocumentWithData:data];

data = @{@"name": @"National Air and Space Museum", @"type": @"museum"};
[[[citiesRef documentWithPath:@"DC"] collectionWithPath:@"landmarks"] addDocumentWithData:data];

data = @{@"name": @"Ueno Park", @"type": @"park"};
[[[citiesRef documentWithPath:@"TOK"] collectionWithPath:@"landmarks"] addDocumentWithData:data];

data = @{@"name": @"National Museum of Nature and Science", @"type": @"museum"};
[[[citiesRef documentWithPath:@"TOK"] collectionWithPath:@"landmarks"] addDocumentWithData:data];

data = @{@"name": @"Jingshan Park", @"type": @"park"};
[[[citiesRef documentWithPath:@"BJ"] collectionWithPath:@"landmarks"] addDocumentWithData:data];

data = @{@"name": @"Beijing Ancient Observatory", @"type": @"museum"};
[[[citiesRef documentWithPath:@"BJ"] collectionWithPath:@"landmarks"] addDocumentWithData:data];

Kotlin+KTX

val citiesRef = db.collection("cities")

val ggbData = mapOf(
    "name" to "Golden Gate Bridge",
    "type" to "bridge"
)
citiesRef.document("SF").collection("landmarks").add(ggbData)

val lohData = mapOf(
    "name" to "Legion of Honor",
    "type" to "museum"
)
citiesRef.document("SF").collection("landmarks").add(lohData)

val gpData = mapOf(
    "name" to "Griffth Park",
    "type" to "park"
)
citiesRef.document("LA").collection("landmarks").add(gpData)

val tgData = mapOf(
    "name" to "The Getty",
    "type" to "museum"
)
citiesRef.document("LA").collection("landmarks").add(tgData)

val lmData = mapOf(
    "name" to "Lincoln Memorial",
    "type" to "memorial"
)
citiesRef.document("DC").collection("landmarks").add(lmData)

val nasaData = mapOf(
    "name" to "National Air and Space Museum",
    "type" to "museum"
)
citiesRef.document("DC").collection("landmarks").add(nasaData)

val upData = mapOf(
    "name" to "Ueno Park",
    "type" to "park"
)
citiesRef.document("TOK").collection("landmarks").add(upData)

val nmData = mapOf(
    "name" to "National Musuem of Nature and Science",
    "type" to "museum"
)
citiesRef.document("TOK").collection("landmarks").add(nmData)

val jpData = mapOf(
    "name" to "Jingshan Park",
    "type" to "park"
)
citiesRef.document("BJ").collection("landmarks").add(jpData)

val baoData = mapOf(
    "name" to "Beijing Ancient Observatory",
    "type" to "musuem"
)
citiesRef.document("BJ").collection("landmarks").add(baoData)

Java

CollectionReference citiesRef = db.collection("cities");

Map<String, Object> ggbData = new HashMap<>();
ggbData.put("name", "Golden Gate Bridge");
ggbData.put("type", "bridge");
citiesRef.document("SF").collection("landmarks").add(ggbData);

Map<String, Object> lohData = new HashMap<>();
lohData.put("name", "Legion of Honor");
lohData.put("type", "museum");
citiesRef.document("SF").collection("landmarks").add(lohData);

Map<String, Object> gpData = new HashMap<>();
gpData.put("name", "Griffith Park");
gpData.put("type", "park");
citiesRef.document("LA").collection("landmarks").add(gpData);

Map<String, Object> tgData = new HashMap<>();
tgData.put("name", "The Getty");
tgData.put("type", "museum");
citiesRef.document("LA").collection("landmarks").add(tgData);

Map<String, Object> lmData = new HashMap<>();
lmData.put("name", "Lincoln Memorial");
lmData.put("type", "memorial");
citiesRef.document("DC").collection("landmarks").add(lmData);

Map<String, Object> nasaData = new HashMap<>();
nasaData.put("name", "National Air and Space Museum");
nasaData.put("type", "museum");
citiesRef.document("DC").collection("landmarks").add(nasaData);

Map<String, Object> upData = new HashMap<>();
upData.put("name", "Ueno Park");
upData.put("type", "park");
citiesRef.document("TOK").collection("landmarks").add(upData);

Map<String, Object> nmData = new HashMap<>();
nmData.put("name", "National Museum of Nature and Science");
nmData.put("type", "museum");
citiesRef.document("TOK").collection("landmarks").add(nmData);

Map<String, Object> jpData = new HashMap<>();
jpData.put("name", "Jingshan Park");
jpData.put("type", "park");
citiesRef.document("BJ").collection("landmarks").add(jpData);

Map<String, Object> baoData = new HashMap<>();
baoData.put("name", "Beijing Ancient Observatory");
baoData.put("type", "museum");
citiesRef.document("BJ").collection("landmarks").add(baoData);

Dart

final citiesRef = db.collection("cities");

final ggbData = {"name": "Golden Gate Bridge", "type": "bridge"};
citiesRef.doc("SF").collection("landmarks").add(ggbData);

final lohData = {"name": "Legion of Honor", "type": "museum"};
citiesRef.doc("SF").collection("landmarks").add(lohData);

final gpData = {"name": "Griffth Park", "type": "park"};
citiesRef.doc("LA").collection("landmarks").add(gpData);

final tgData = {"name": "The Getty", "type": "museum"};
citiesRef.doc("LA").collection("landmarks").add(tgData);

final lmData = {"name": "Lincoln Memorial", "type": "memorial"};
citiesRef.doc("DC").collection("landmarks").add(lmData);

final nasaData = {
 "name": "National Air and Space Museum",
 "type": "museum"
};
citiesRef.doc("DC").collection("landmarks").add(nasaData);

final upData = {"name": "Ueno Park", "type": "park"};
citiesRef.doc("TOK").collection("landmarks").add(upData);

final nmData = {
 "name": "National Musuem of Nature and Science",
 "type": "museum"
};
citiesRef.doc("TOK").collection("landmarks").add(nmData);

final jpData = {"name": "Jingshan Park", "type": "park"};
citiesRef.doc("BJ").collection("landmarks").add(jpData);

final baoData = {"name": "Beijing Ancient Observatory", "type": "musuem"};
citiesRef.doc("BJ").collection("landmarks").add(baoData);
جاوا
CollectionReference cities = db.collection("cities");

final List<ApiFuture<WriteResult>> futures =
  Arrays.asList(
    cities
      .document("SF")
      .collection("landmarks")
      .document()
      .set(
        new HashMap<String, String>() {
         {
          put("name", "Golden Gate Bridge");
          put("type", "bridge");
         }
        }),
    cities
      .document("SF")
      .collection("landmarks")
      .document()
      .set(
        new HashMap<String, String>() {
         {
          put("name", "Legion of Honor");
          put("type", "museum");
         }
        }),
    cities
      .document("LA")
      .collection("landmarks")
      .document()
      .set(
        new HashMap<String, String>() {
         {
          put("name", "Griffith Park");
          put("type", "park");
         }
        }),
    cities
      .document("LA")
      .collection("landmarks")
      .document()
      .set(
        new HashMap<String, String>() {
         {
          put("name", "The Getty");
          put("type", "museum");
         }
        }),
    cities
      .document("DC")
      .collection("landmarks")
      .document()
      .set(
        new HashMap<String, String>() {
         {
          put("name", "Lincoln Memorial");
          put("type", "memorial");
         }
        }),
    cities
      .document("DC")
      .collection("landmarks")
      .document()
      .set(
        new HashMap<String, String>() {
         {
          put("name", "National Air and Space Museum");
          put("type", "museum");
         }
        }),
    cities
      .document("TOK")
      .collection("landmarks")
      .document()
      .set(
        new HashMap<String, String>() {
         {
          put("name", "Ueno Park");
          put("type", "park");
         }
        }),
    cities
      .document("TOK")
      .collection("landmarks")
      .document()
      .set(
        new HashMap<String, String>() {
         {
          put("name", "National Museum of Nature and Science");
          put("type", "museum");
         }
        }),
    cities
      .document("BJ")
      .collection("landmarks")
      .document()
      .set(
        new HashMap<String, String>() {
         {
          put("name", "Jingshan Park");
          put("type", "park");
         }
        }),
    cities
      .document("BJ")
      .collection("landmarks")
      .document()
      .set(
        new HashMap<String, String>() {
         {
          put("name", "Beijing Ancient Observatory");
          put("type", "museum");
         }
        }));
final List<WriteResult> landmarks = ApiFutures.allAsList(futures).get();
پایتون
cities = db.collection(u'cities')

sf_landmarks = cities.document(u'SF').collection(u'landmarks')
sf_landmarks.document().set({
  u'name': u'Golden Gate Bridge',
  u'type': u'bridge'
})
sf_landmarks.document().set({
  u'name': u'Legion of Honor',
  u'type': u'museum'
})
la_landmarks = cities.document(u'LA').collection(u'landmarks')
la_landmarks.document().set({
  u'name': u'Griffith Park',
  u'type': u'park'
})
la_landmarks.document().set({
  u'name': u'The Getty',
  u'type': u'museum'
})
dc_landmarks = cities.document(u'DC').collection(u'landmarks')
dc_landmarks.document().set({
  u'name': u'Lincoln Memorial',
  u'type': u'memorial'
})
dc_landmarks.document().set({
  u'name': u'National Air and Space Museum',
  u'type': u'museum'
})
tok_landmarks = cities.document(u'TOK').collection(u'landmarks')
tok_landmarks.document().set({
  u'name': u'Ueno Park',
  u'type': u'park'
})
tok_landmarks.document().set({
  u'name': u'National Museum of Nature and Science',
  u'type': u'museum'
})
bj_landmarks = cities.document(u'BJ').collection(u'landmarks')
bj_landmarks.document().set({
  u'name': u'Jingshan Park',
  u'type': u'park'
})
bj_landmarks.document().set({
  u'name': u'Beijing Ancient Observatory',
  u'type': u'museum'
})

Python

cities = db.collection("cities")

sf_landmarks = cities.document("SF").collection("landmarks")
await sf_landmarks.document().set({"name": "Golden Gate Bridge", "type": "bridge"})
await sf_landmarks.document().set({"name": "Legion of Honor", "type": "museum"})
la_landmarks = cities.document("LA").collection("landmarks")
await la_landmarks.document().set({"name": "Griffith Park", "type": "park"})
await la_landmarks.document().set({"name": "The Getty", "type": "museum"})
dc_landmarks = cities.document("DC").collection("landmarks")
await dc_landmarks.document().set({"name": "Lincoln Memorial", "type": "memorial"})
await dc_landmarks.document().set(
  {"name": "National Air and Space Museum", "type": "museum"}
)
tok_landmarks = cities.document("TOK").collection("landmarks")
await tok_landmarks.document().set({"name": "Ueno Park", "type": "park"})
await tok_landmarks.document().set(
  {"name": "National Museum of Nature and Science", "type": "museum"}
)
bj_landmarks = cities.document("BJ").collection("landmarks")
await bj_landmarks.document().set({"name": "Jingshan Park", "type": "park"})
await bj_landmarks.document().set(
  {"name": "Beijing Ancient Observatory", "type": "museum"}
)
C++
// This is not yet supported.
Node.js
const citiesRef = db.collection('cities');

await citiesRef.doc('SF').collection('landmarks').doc().set({
 name: 'Golden Gate Bridge',
 type: 'bridge'
});
await citiesRef.doc('SF').collection('landmarks').doc().set({
 name: 'Legion of Honor',
 type: 'museum'
});
await citiesRef.doc('LA').collection('landmarks').doc().set({
 name: 'Griffith Park',
 type: 'park'
});
await citiesRef.doc('LA').collection('landmarks').doc().set({
 name: 'The Getty',
 type: 'museum'
});
await citiesRef.doc('DC').collection('landmarks').doc().set({
 name: 'Lincoln Memorial',
 type: 'memorial'
});
await citiesRef.doc('DC').collection('landmarks').doc().set({
 name: 'National Air and Space Museum',
 type: 'museum'
});
await citiesRef.doc('TOK').collection('landmarks').doc().set({
 name: 'Ueno Park',
 type: 'park'
});
await citiesRef.doc('TOK').collection('landmarks').doc().set({
 name: 'National Museum of Nature and Science',
 type: 'museum'
});
await citiesRef.doc('BJ').collection('landmarks').doc().set({
 name: 'Jingshan Park',
 type: 'park'
});
await citiesRef.doc('BJ').collection('landmarks').doc().set({ 
 name: 'Beijing Ancient Observatory',
 type: 'museum'
});
برو
import (
	"context"
	"fmt"

	"cloud.google.com/go/firestore"
)

// collectionGroupSetup sets up a collection group to query.
func collectionGroupSetup(projectID, cityCollection string) error {
	ctx := context.Background()

	client, err := firestore.NewClient(ctx, projectID)
	if err != nil {
		return fmt.Errorf("firestore.NewClient: %v", err)
	}
	defer client.Close()

	landmarks := []struct {
		city, name, t string
	}{
		{"SF", "Golden Gate Bridge", "bridge"},
		{"SF", "Legion of Honor", "museum"},
		{"LA", "Griffith Park", "park"},
		{"LA", "The Getty", "museum"},
		{"DC", "Lincoln Memorial", "memorial"},
		{"DC", "National Air and Space Museum", "museum"},
		{"TOK", "Ueno Park", "park"},
		{"TOK", "National Museum of Nature and Science", "museum"},
		{"BJ", "Jingshan Park", "park"},
		{"BJ", "Beijing Ancient Observatory", "museum"},
	}

	cities := client.Collection(cityCollection)
	for _, l := range landmarks {
		if _, err := cities.Doc(l.city).Collection("landmarks").NewDoc().Set(ctx, map[string]string{
			"name": l.name,
			"type": l.t,
		}); err != nil {
			return fmt.Errorf("Set: %v", err)
		}
	}

	return nil
}
PHP
$citiesRef = $db->collection('samples/php/cities');
$citiesRef->document('SF')->collection('landmarks')->newDocument()->set([
  'name' => 'Golden Gate Bridge',
  'type' => 'bridge'
]);
$citiesRef->document('SF')->collection('landmarks')->newDocument()->set([
  'name' => 'Legion of Honor',
  'type' => 'museum'
]);
$citiesRef->document('LA')->collection('landmarks')->newDocument()->set([
  'name' => 'Griffith Park',
  'type' => 'park'
]);
$citiesRef->document('LA')->collection('landmarks')->newDocument()->set([
  'name' => 'The Getty',
  'type' => 'museum'
]);
$citiesRef->document('DC')->collection('landmarks')->newDocument()->set([
  'name' => 'Lincoln Memorial',
  'type' => 'memorial'
]);
$citiesRef->document('DC')->collection('landmarks')->newDocument()->set([
  'name' => 'National Air and Space Museum',
  'type' => 'museum'
]);
$citiesRef->document('TOK')->collection('landmarks')->newDocument()->set([
  'name' => 'Ueno Park',
  'type' => 'park'
]);
$citiesRef->document('TOK')->collection('landmarks')->newDocument()->set([
  'name' => 'National Museum of Nature and Science',
  'type' => 'museum'
]);
$citiesRef->document('BJ')->collection('landmarks')->newDocument()->set([
  'name' => 'Jingshan Park',
  'type' => 'park'
]);
$citiesRef->document('BJ')->collection('landmarks')->newDocument()->set([
  'name' => 'Beijing Ancient Observatory',
  'type' => 'museum'
]);
print('Added example landmarks collections to the cities collection.' . PHP_EOL);
وحدت
// Not yet supported in the Unity SDK
سی شارپ
// Copyright(c) 2017 Google Inc.
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not
// use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of
// the License at
//
// http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
// WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the
// License for the specific language governing permissions and limitations under
// the License.

using Google.Cloud.Firestore;
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;

namespace GoogleCloudSamples
{
  public class QueryData
  {
    public static string Usage = @"Usage:
C:\> dotnet run command YOUR_PROJECT_ID

Where command is one of
  query-create-examples
  create-query-state
  create-query-capital
  simple-queries
  array-contains-query
  array-contains-any-query
  in-query
  in-query-array
  collection-group-query
  chained-query
  composite-index-chained-query
  range-query
  invalid-range-query
";
    private static async Task QueryCreateExamples(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      await citiesRef.Document("SF").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
        { "Name", "San Francisco" },
        { "State", "CA" },
        { "Country", "USA" },
        { "Capital", false },
        { "Population", 860000 },
        { "Regions", new ArrayList{"west_coast", "norcal"} }
      });
      await citiesRef.Document("LA").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
        { "Name", "Los Angeles" },
        { "State", "CA" },
        { "Country", "USA" },
        { "Capital", false },
        { "Population", 3900000 },
        { "Regions", new ArrayList{"west_coast", "socal"} }
      });
      await citiesRef.Document("DC").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
        { "Name", "Washington D.C." },
        { "State", null },
        { "Country", "USA" },
        { "Capital", true },
        { "Population", 680000 },
        { "Regions", new ArrayList{"east_coast"} }
      });
      await citiesRef.Document("TOK").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
        { "Name", "Tokyo" },
        { "State", null },
        { "Country", "Japan" },
        { "Capital", true },
        { "Population", 9000000 },
        { "Regions", new ArrayList{"kanto", "honshu"} }
      });
      await citiesRef.Document("BJ").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
        { "Name", "Beijing" },
        { "State", null },
        { "Country", "China" },
        { "Capital", true },
        { "Population", 21500000 },
        { "Regions", new ArrayList{"jingjinji", "hebei"} }
      });
      Console.WriteLine("Added example cities data to the cities collection.");
    }

    private static async Task CreateQueryState(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      Query query = citiesRef.WhereEqualTo("State", "CA");
      QuerySnapshot querySnapshot = await query.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query State=CA", documentSnapshot.Id);
      }
    }

    private static async Task CreateQueryCapital(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      Query query = citiesRef.WhereEqualTo("Capital", true);
      QuerySnapshot querySnapshot = await query.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query Capital=true", documentSnapshot.Id);
      }
    }

    private static async Task SimpleQueries(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      Query stateQuery = citiesRef.WhereEqualTo("State", "CA");
      Query populationQuery = citiesRef.WhereGreaterThan("Population", 1000000);
      Query nameQuery = citiesRef.WhereGreaterThanOrEqualTo("Name", "San Francisco");
      QuerySnapshot stateQuerySnapshot = await stateQuery.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in stateQuerySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query State=CA", documentSnapshot.Id);
      }
      QuerySnapshot populationQuerySnapshot = await populationQuery.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in populationQuerySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query Population>1000000", documentSnapshot.Id);
      }
      QuerySnapshot nameQuerySnapshot = await nameQuery.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in nameQuerySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query Name>=San Francisco", documentSnapshot.Id);
      }
    }

    private static async Task ArrayContainsQuery(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      Query query = citiesRef.WhereArrayContains("Regions", "west_coast");
      QuerySnapshot querySnapshot = await query.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query 'Regions array_contains west_coast'", documentSnapshot.Id);
      }
    }

    private static async Task ArrayContainsAnyQuery(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      Query query = citiesRef.WhereArrayContainsAny("Regions", new[] { "west_coast", "east_coast" });
      QuerySnapshot querySnapshot = await query.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query 'Regions array_contains_any {{west_coast, east_coast}}'", documentSnapshot.Id);
      }
    }

    private static async Task InQueryWithoutArray(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      Query query = citiesRef.WhereIn("Country", new[] { "USA", "Japan" });
      QuerySnapshot querySnapshot = await query.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query 'Country in {{USA, Japan}}'", documentSnapshot.Id);
      }
    }

    private static async Task InQueryWithArray(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      Query query = citiesRef.WhereIn("Regions",
        new[] { new[] { "west_coast" }, new[] { "east_coast" } });
      QuerySnapshot querySnapshot = await query.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query 'Regions in {{west_coast}}, {{east_coast}}'", documentSnapshot.Id);
      }
    }

    private static async Task CollectionGroupQuery(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      await citiesRef.Document("SF").Collection("landmarks").Document()
        .CreateAsync(new { Name = "Golden Gate Bridge", Type = "bridge" });
      await citiesRef.Document("SF").Collection("landmarks").Document()
        .CreateAsync(new { Name = "Legion of Honor", Type = "museum" });
      await citiesRef.Document("LA").Collection("landmarks").Document()
        .CreateAsync(new { Name = "Griffith Park", Type = "park" });
      await citiesRef.Document("DC").Collection("landmarks").Document()
        .CreateAsync(new { Name = "Lincoln Memorial", Type = "memorial" });
      await citiesRef.Document("DC").Collection("landmarks").Document()
        .CreateAsync(new { Name = "National Air And Space Museum", Type = "museum" });
      await citiesRef.Document("TOK").Collection("landmarks").Document()
        .CreateAsync(new { Name = "Ueno Park", Type = "park" });
      await citiesRef.Document("TOK").Collection("landmarks").Document()
        .CreateAsync(new { Name = "National Museum of Nature and Science", Type = "museum" });
      await citiesRef.Document("BJ").Collection("landmarks").Document()
        .CreateAsync(new { Name = "Jingshan Park", Type = "park" });
      await citiesRef.Document("BJ").Collection("landmarks").Document()
        .CreateAsync(new { Name = "Beijing Ancient Observatory", Type = "museum" });

      Query museums = db.CollectionGroup("landmarks").WhereEqualTo("Type", "museum");
      QuerySnapshot querySnapshot = await museums.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot document in querySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine($"{document.Reference.Path}: {document.GetValue<string>("Name")}");
      }
    }

    private static async Task ChainedQuery(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      Query chainedQuery = citiesRef
        .WhereEqualTo("State", "CA")
        .WhereEqualTo("Name", "San Francisco");
      QuerySnapshot querySnapshot = await chainedQuery.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query State=CA and Name=San Francisco", documentSnapshot.Id);
      }
    }

    private static async Task CompositeIndexChainedQuery(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      Query chainedQuery = citiesRef
        .WhereEqualTo("State", "CA")
        .WhereLessThan("Population", 1000000);
      QuerySnapshot querySnapshot = await chainedQuery.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query State=CA and Population<1000000", documentSnapshot.Id);
      }
    }

    private static async Task RangeQuery(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      Query rangeQuery = citiesRef
        .WhereGreaterThanOrEqualTo("State", "CA")
        .WhereLessThanOrEqualTo("State", "IN");
      QuerySnapshot querySnapshot = await rangeQuery.GetSnapshotAsync();
      foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in querySnapshot.Documents)
      {
        Console.WriteLine("Document {0} returned by query CA<=State<=IN", documentSnapshot.Id);
      }
    }

    private static void InvalidRangeQuery(string project)
    {
      FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
      CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
      Query invalidRangeQuery = citiesRef
        .WhereGreaterThanOrEqualTo("State", "CA")
        .WhereGreaterThan("Population", 1000000);
    }

    public static void Main(string[] args)
    {
      if (args.Length < 2)
      {
        Console.Write(Usage);
        return;
      }
      string command = args[0].ToLower();
      string project = string.Join(" ",
        new ArraySegment<string>(args, 1, args.Length - 1));
      switch (command)
      {
        case "query-create-examples":
          QueryCreateExamples(project).Wait();
          break;

        case "create-query-state":
          CreateQueryState(project).Wait();
          break;

        case "create-query-capital":
          CreateQueryCapital(project).Wait();
          break;

        case "simple-queries":
          SimpleQueries(project).Wait();
          break;

        case "array-contains-query":
          ArrayContainsQuery(project).Wait();
          break;

        case "array-contains-any-query":
          ArrayContainsAnyQuery(project).Wait();
          break;

        case "in-query":
          InQueryWithoutArray(project).Wait();
          break;

        case "in-query-array":
          InQueryWithArray(project).Wait();
          break;

        case "collection-group-query":
          CollectionGroupQuery(project).Wait();
          break;

        case "chained-query":
          ChainedQuery(project).Wait();
          break;

        case "composite-index-chained-query":
          CompositeIndexChainedQuery(project).Wait();
          break;

        case "range-query":
          RangeQuery(project).Wait();
          break;

        case "invalid-range-query":
          InvalidRangeQuery(project);
          break;

        default:
          Console.Write(Usage);
          return;
      }
    }
  }
}
روبی
cities_ref = firestore.col collection_path

sf_landmarks = cities_ref.document("SF").collection("landmarks")
sf_landmarks.document.set(
 {
  name: "Golden Gate Bridge",
  type: "bridge"
 }
)
sf_landmarks.document.set(
 {
  name: "Legion of Honor",
  type: "museum"
 }
)

la_landmarks = cities_ref.document("LA").collection("landmarks")
la_landmarks.document.set(
 {
  name: "Griffith Park",
  type: "park"
 }
)
la_landmarks.document.set(
 {
  name: "The Getty",
  type: "museum"
 }
)

dc_landmarks = cities_ref.document("DC").collection("landmarks")
dc_landmarks.document.set(
 {
  name: "Lincoln Memorial",
  type: "memorial"
 }
)
dc_landmarks.document.set(
 {
  name: "National Air and Space Museum",
  type: "museum"
 }
)

tok_landmarks = cities_ref.document("TOK").collection("landmarks")
tok_landmarks.document.set(
 {
  name: "Ueno Park",
  type: "park"
 }
)
tok_landmarks.document.set(
 {
  name: "National Museum of Nature and Science",
  type: "museum"
 }
)

bj_landmarks = cities_ref.document("BJ").collection("landmarks")
bj_landmarks.document.set(
 {
  name: "Jingshan Park",
  type: "park"
 }
)
bj_landmarks.document.set(
 {
  name: "Beijing Ancient Observatory",
  type: "museum"
 }
)

ما می توانیم از پرس و جوی ساده و مرکب که قبلاً توضیح داده شد برای پرس و جو از زیرمجموعه landmarks یک شهر استفاده کنیم، اما ممکن است بخواهید نتایج را از زیر مجموعه landmarks هر شهر به طور همزمان بازیابی کنید.

گروه مجموعه landmarks شامل همه مجموعه‌هایی است که دارای landmarks شناسایی هستند و می‌توانید با استفاده از یک جستجوی گروه مجموعه، آن را پرس و جو کنید. به عنوان مثال، این پرس و جو گروه مجموعه، تمام نشانه های museum را در همه شهرها بازیابی می کند:

Web version 9

import { collectionGroup, query, where, getDocs } from "firebase/firestore"; 

const museums = query(collectionGroup(db, 'landmarks'), where('type', '==', 'museum'));
const querySnapshot = await getDocs(museums);
querySnapshot.forEach((doc) => {
  console.log(doc.id, ' => ', doc.data());
});

Web version 8

var museums = db.collectionGroup('landmarks').where('type', '==', 'museum');
museums.get().then((querySnapshot) => {
  querySnapshot.forEach((doc) => {
    console.log(doc.id, ' => ', doc.data());
  });
});
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
db.collectionGroup("landmarks").whereField("type", isEqualTo: "museum").getDocuments { (snapshot, error) in
  // ...
}
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
[[[self.db collectionGroupWithID:@"landmarks"] queryWhereField:@"type" isEqualTo:@"museum"]
  getDocumentsWithCompletion:^(FIRQuerySnapshot *snapshot, NSError *error) {
  // ...
}];

Kotlin+KTX

db.collectionGroup("landmarks").whereEqualTo("type", "museum").get()
    .addOnSuccessListener { queryDocumentSnapshots ->
      // ...
    }

Java

db.collectionGroup("landmarks").whereEqualTo("type", "museum").get()
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<QuerySnapshot>() {
      @Override
      public void onSuccess(QuerySnapshot queryDocumentSnapshots) {
        // ...
      }
    });

Dart

db
  .collectionGroup("landmarks")
  .where("type", isEqualTo: "museum")
  .get()
  .then(
   (res) => print("Successfully completed"),
   onError: (e) => print("Error completing: $e"),
  );
جاوا
final Query museums = db.collectionGroup("landmarks").whereEqualTo("type", "museum");
final ApiFuture<QuerySnapshot> querySnapshot = museums.get();
for (DocumentSnapshot document : querySnapshot.get().getDocuments()) {
 System.out.println(document.getId());
}
پایتون
museums = db.collection_group(u'landmarks')\
  .where(u'type', u'==', u'museum')
docs = museums.stream()
for doc in docs:
  print(f'{doc.id} => {doc.to_dict()}')

Python

museums = db.collection_group("landmarks").where("type", "==", "museum")
docs = museums.stream()
async for doc in docs:
  print(f"{doc.id} => {doc.to_dict()}")
C++
// This is not yet supported.
Node.js
const querySnapshot = await db.collectionGroup('landmarks').where('type', '==', 'museum').get();
querySnapshot.forEach((doc) => {
 console.log(doc.id, ' => ', doc.data());
});
برو
import (
	"context"
	"fmt"
	"io"

	"cloud.google.com/go/firestore"
	"google.golang.org/api/iterator"
)

// collectionGroupQuery runs a collection group query over the data created by
// collectionGroupSetup.
func collectionGroupQuery(w io.Writer, projectID string) error {
	ctx := context.Background()

	client, err := firestore.NewClient(ctx, projectID)
	if err != nil {
		return fmt.Errorf("firestore.NewClient: %v", err)
	}
	defer client.Close()

	it := client.CollectionGroup("landmarks").Where("type", "==", "museum").Documents(ctx)
	for {
		doc, err := it.Next()
		if err == iterator.Done {
			break
		}
		if err != nil {
			return fmt.Errorf("documents iterator: %v", err)
		}
		fmt.Fprintf(w, "%s: %s", doc.Ref.ID, doc.Data()["name"])
	}

	return nil
}
PHP
$museums = $db->collectionGroup('landmarks')->where('type', '==', 'museum');
foreach ($museums->documents() as $document) {
  printf('%s => %s' . PHP_EOL, $document->id(), $document->data()['name']);
}
وحدت
// Not yet supported in the Unity SDK
سی شارپ
Query museums = db.CollectionGroup("landmarks").WhereEqualTo("Type", "museum");
QuerySnapshot querySnapshot = await museums.GetSnapshotAsync();
foreach (DocumentSnapshot document in querySnapshot.Documents)
{
  Console.WriteLine($"{document.Reference.Path}: {document.GetValue<string>("Name")}");
}
روبی
museums = firestore.collection_group("landmarks").where("type", "==", "museum")
museums.get do |museum|
 puts "#{museum[:type]} name is #{museum[:name]}."
end

قبل از استفاده از پرس و جو گروه مجموعه، باید یک نمایه ایجاد کنید که از پرس و جو گروه مجموعه شما پشتیبانی کند. می‌توانید از طریق یک پیام خطا، کنسول یا Firebase CLI یک فهرست ایجاد کنید .

برای وب و کیت‌های توسعه نرم‌افزار تلفن همراه، همچنین باید قوانینی ایجاد کنید که به درخواست‌های گروه مجموعه شما اجازه دهد .

محدودیت های پرس و جو

فهرست زیر محدودیت‌های جستجوی Cloud Firestore را خلاصه می‌کند:

 • Cloud Firestore پشتیبانی محدودی از جستارهای منطقی OR ارائه می دهد. عملگرهای in و array-contains-any از یک OR منطقی تا 10 برابری ( == ) پشتیبانی می کنند یا array-contains شرایط در یک فیلد واحد است. برای موارد دیگر، یک پرس و جو جداگانه برای هر شرط OR ایجاد کنید و نتایج پرس و جو را در برنامه خود ادغام کنید.
 • در یک جستار مرکب، مقایسه‌های محدوده ( < ، <= ، > ، >= ) و نه برابر ( != ، not-in ) باید همه در یک فیلد فیلتر شوند.
 • شما می توانید حداکثر از یک بند array-contains در هر پرس و جو استفاده کنید. نمی‌توانید array-contains با array-contains-any ترکیب کنید.
 • در هر پرس و جو می توانید حداکثر از یک عبارت in , not-in یا array-contains-any عبارت استفاده کنید. شما نمی توانید in , not-in و array-contains-any در یک جستار ترکیب کنید.
 • شما نمی توانید پرس و جو خود را با فیلدی که در برابری ( == ) یا in بند قرار دارد، مرتب کنید.
 • مجموع فیلترها، ترتیب‌های مرتب‌سازی و مسیر سند والد (1 برای یک مجموعه فرعی، 0 برای یک مجموعه ریشه) در یک جستار نمی‌تواند از 100 تجاوز کند.

بعدش چی؟