با Cloud Firestore داده دریافت کنید

سه راه برای بازیابی اطلاعات ذخیره شده در Cloud Firestore وجود دارد. هر یک از این روش ها را می توان با اسناد، مجموعه اسناد یا نتایج پرس و جوها استفاده کرد:

 • یک روش برای دریافت داده ها یک بار فراخوانی کنید.
 • شنونده ای را برای دریافت رویدادهای تغییر داده تنظیم کنید.
 • بارگذاری انبوه داده‌های عکس فوری Firestore از یک منبع خارجی از طریق بسته‌های داده . برای جزئیات بیشتر به سند بسته‌ها مراجعه کنید.

هنگامی که شنونده ای تنظیم می کنید، Cloud Firestore یک عکس فوری اولیه از داده ها را به شنونده شما ارسال می کند، و سپس هر بار که سند تغییر می کند، یک عکس فوری دیگر را ارسال می کند.

قبل از اینکه شروع کنی

برای ایجاد پایگاه داده Cloud Firestore به شروع کار با Cloud Firestore مراجعه کنید.

Cloud Firestore را راه اندازی کنید

نمونه ای از Cloud Firestore را راه اندازی کنید:

Web modular API

import { initializeApp } from "firebase/app";
import { getFirestore } from "firebase/firestore";

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
// See: https://support.google.com/firebase/answer/7015592
const firebaseConfig = {
  FIREBASE_CONFIGURATION
};

// Initialize Firebase
const app = initializeApp(firebaseConfig);


// Initialize Cloud Firestore and get a reference to the service
const db = getFirestore(app);

firebaseConfig برنامه وب خود را جایگزین FIREBASE_CONFIGURATION کنید.

برای تداوم داده‌ها وقتی دستگاه اتصال خود را قطع می‌کند، به مستندات Enable Data Offline مراجعه کنید.

Web namespaced API

import firebase from "firebase/app";
import "firebase/firestore";

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
// See: https://support.google.com/firebase/answer/7015592
const firebaseConfig = {
  FIREBASE_CONFIGURATION
};

// Initialize Firebase
firebase.initializeApp(firebaseConfig);


// Initialize Cloud Firestore and get a reference to the service
const db = firebase.firestore();

firebaseConfig برنامه وب خود را جایگزین FIREBASE_CONFIGURATION کنید.

برای تداوم داده‌ها وقتی دستگاه اتصال خود را قطع می‌کند، به مستندات Enable Data Offline مراجعه کنید.

سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
import FirebaseCore
import FirebaseFirestore
FirebaseApp.configure()

let db = Firestore.firestore()
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
@import FirebaseCore;
@import FirebaseFirestore;

// Use Firebase library to configure APIs
[FIRApp configure];
 
FIRFirestore *defaultFirestore = [FIRFirestore firestore];

Kotlin+KTX

// Access a Cloud Firestore instance from your Activity
val db = Firebase.firestore

Java

// Access a Cloud Firestore instance from your Activity
FirebaseFirestore db = FirebaseFirestore.getInstance();

Dart

db = FirebaseFirestore.instance;
جاوا
بسته به محیط شما، Cloud Firestore SDK به روش های مختلفی مقداردهی اولیه می شود. در زیر رایج ترین روش ها آورده شده است. برای یک مرجع کامل، به Initialize the Admin SDK مراجعه کنید.
 • در Google Cloud
  import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
  import com.google.cloud.firestore.Firestore;
  
  import com.google.firebase.FirebaseApp;
  import com.google.firebase.FirebaseOptions;
  
  // Use the application default credentials
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault();
  FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
    .setCredentials(credentials)
    .setProjectId(projectId)
    .build();
  FirebaseApp.initializeApp(options);
  
  Firestore db = FirestoreClient.getFirestore();
  
  راه اندازی کنید
 • بر روی سرور خود راه اندازی کنید

  برای استفاده از Firebase Admin SDK در سرور خود، از یک حساب سرویس استفاده کنید.

  به IAM & admin > حساب‌های سرویس در کنسول Google Cloud بروید. یک کلید خصوصی جدید ایجاد کنید و فایل JSON را ذخیره کنید. سپس از فایل برای مقداردهی اولیه SDK استفاده کنید:

  import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
  import com.google.cloud.firestore.Firestore;
  
  import com.google.firebase.FirebaseApp;
  import com.google.firebase.FirebaseOptions;
  
  // Use a service account
  InputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccount.json");
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.fromStream(serviceAccount);
  FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
    .setCredentials(credentials)
    .build();
  FirebaseApp.initializeApp(options);
  
  Firestore db = FirestoreClient.getFirestore();
  
 • پایتون
  بسته به محیط شما، Cloud Firestore SDK به روش های مختلفی مقداردهی اولیه می شود. در زیر رایج ترین روش ها آورده شده است. برای یک مرجع کامل، به Initialize the Admin SDK مراجعه کنید.
 • در Google Cloud
  import firebase_admin
  from firebase_admin import firestore
  
  # Application Default credentials are automatically created.
  app = firebase_admin.initialize_app()
  db = firestore.client()
  راه اندازی کنید

  یک اعتبار پیش فرض برنامه موجود نیز می تواند برای مقداردهی اولیه SDK استفاده شود.

  import firebase_admin
  from firebase_admin import credentials
  from firebase_admin import firestore
  
  # Use the application default credentials.
  cred = credentials.ApplicationDefault()
  
  firebase_admin.initialize_app(cred)
  db = firestore.client()
 • بر روی سرور خود راه اندازی کنید

  برای استفاده از Firebase Admin SDK در سرور خود، از یک حساب سرویس استفاده کنید.

  به IAM & admin > حساب‌های سرویس در کنسول Google Cloud بروید. یک کلید خصوصی جدید ایجاد کنید و فایل JSON را ذخیره کنید. سپس از فایل برای مقداردهی اولیه SDK استفاده کنید:

  import firebase_admin
  from firebase_admin import credentials
  from firebase_admin import firestore
  
  # Use a service account.
  cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccount.json')
  
  app = firebase_admin.initialize_app(cred)
  
  db = firestore.client()
 • Python

  بسته به محیط شما، Cloud Firestore SDK به روش های مختلفی مقداردهی اولیه می شود. در زیر رایج ترین روش ها آورده شده است. برای یک مرجع کامل، به Initialize the Admin SDK مراجعه کنید.
 • در Google Cloud
  import firebase_admin
  from firebase_admin import firestore_async
  
  # Application Default credentials are automatically created.
  app = firebase_admin.initialize_app()
  db = firestore_async.client()
  راه اندازی کنید

  یک اعتبار پیش فرض برنامه موجود نیز می تواند برای مقداردهی اولیه SDK استفاده شود.

  import firebase_admin
  from firebase_admin import credentials
  from firebase_admin import firestore_async
  
  # Use the application default credentials.
  cred = credentials.ApplicationDefault()
  
  firebase_admin.initialize_app(cred)
  db = firestore_async.client()
 • بر روی سرور خود راه اندازی کنید

  برای استفاده از Firebase Admin SDK در سرور خود، از یک حساب سرویس استفاده کنید.

  به IAM & admin > حساب‌های سرویس در کنسول Google Cloud بروید. یک کلید خصوصی جدید ایجاد کنید و فایل JSON را ذخیره کنید. سپس از فایل برای مقداردهی اولیه SDK استفاده کنید:

  import firebase_admin
  from firebase_admin import credentials
  from firebase_admin import firestore_async
  
  # Use a service account.
  cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccount.json')
  
  app = firebase_admin.initialize_app(cred)
  
  db = firestore_async.client()
 • C++
  // Make sure the call to `Create()` happens some time before you call Firestore::GetInstance().
  App::Create();
  Firestore* db = Firestore::GetInstance();
  Node.js
  بسته به محیط شما، Cloud Firestore SDK به روش های مختلفی مقداردهی اولیه می شود. در زیر رایج ترین روش ها آورده شده است. برای یک مرجع کامل، به Initialize the Admin SDK مراجعه کنید.
  • راه اندازی در توابع ابری
   const { initializeApp, applicationDefault, cert } = require('firebase-admin/app');
   const { getFirestore, Timestamp, FieldValue, Filter } = require('firebase-admin/firestore');
   initializeApp();
   
   const db = getFirestore();
   
  • راه اندازی در Google Cloud
   const { initializeApp, applicationDefault, cert } = require('firebase-admin/app');
   const { getFirestore, Timestamp, FieldValue, Filter } = require('firebase-admin/firestore');
   initializeApp({
    credential: applicationDefault()
   });
   
   const db = getFirestore();
  • بر روی سرور خود راه اندازی کنید

   برای استفاده از Firebase Admin SDK در سرور خود (یا هر محیط دیگر Node.js)، از یک حساب سرویس استفاده کنید. به IAM & admin > حساب‌های سرویس در کنسول Google Cloud بروید. یک کلید خصوصی جدید ایجاد کنید و فایل JSON را ذخیره کنید. سپس از فایل برای مقداردهی اولیه SDK استفاده کنید:

   const { initializeApp, applicationDefault, cert } = require('firebase-admin/app');
   const { getFirestore, Timestamp, FieldValue, Filter } = require('firebase-admin/firestore');
   const serviceAccount = require('./path/to/serviceAccountKey.json');
   
   initializeApp({
    credential: cert(serviceAccount)
   });
   
   const db = getFirestore();
   
  برو
  بسته به محیط شما، Cloud Firestore SDK به روش های مختلفی مقداردهی اولیه می شود. در زیر رایج ترین روش ها آورده شده است. برای یک مرجع کامل، به Initialize the Admin SDK مراجعه کنید.
 • در Google Cloud
  import (
   "log"
  
   firebase "firebase.google.com/go"
   "google.golang.org/api/option"
  )
  
  // Use the application default credentials
  ctx := context.Background()
  conf := &firebase.Config{ProjectID: projectID}
  app, err := firebase.NewApp(ctx, conf)
  if err != nil {
   log.Fatalln(err)
  }
  
  client, err := app.Firestore(ctx)
  if err != nil {
   log.Fatalln(err)
  }
  defer client.Close()
  
  راه اندازی کنید
 • بر روی سرور خود راه اندازی کنید

  برای استفاده از Firebase Admin SDK در سرور خود، از یک حساب سرویس استفاده کنید.

  به IAM & admin > حساب‌های سرویس در کنسول Google Cloud بروید. یک کلید خصوصی جدید ایجاد کنید و فایل JSON را ذخیره کنید. سپس از فایل برای مقداردهی اولیه SDK استفاده کنید:

  import (
   "log"
  
   firebase "firebase.google.com/go"
   "google.golang.org/api/option"
  )
  
  // Use a service account
  ctx := context.Background()
  sa := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccount.json")
  app, err := firebase.NewApp(ctx, nil, sa)
  if err != nil {
   log.Fatalln(err)
  }
  
  client, err := app.Firestore(ctx)
  if err != nil {
   log.Fatalln(err)
  }
  defer client.Close()
  
 • PHP

  PHP

  برای اطلاعات بیشتر در مورد نصب و ایجاد کلاینت Cloud Firestore، به کتابخانه های سرویس گیرنده Cloud Firestore مراجعه کنید.

  use Google\Cloud\Firestore\FirestoreClient;
  
  /**
   * Initialize Cloud Firestore with default project ID.
   */
  function setup_client_create(string $projectId = null)
  {
    // Create the Cloud Firestore client
    if (empty($projectId)) {
      // The `projectId` parameter is optional and represents which project the
      // client will act on behalf of. If not supplied, the client falls back to
      // the default project inferred from the environment.
      $db = new FirestoreClient();
      printf('Created Cloud Firestore client with default project ID.' . PHP_EOL);
    } else {
      $db = new FirestoreClient([
        'projectId' => $projectId,
      ]);
      printf('Created Cloud Firestore client with project ID: %s' . PHP_EOL, $projectId);
    }
  }
  وحدت
  using Firebase.Firestore;
  using Firebase.Extensions;
  FirebaseFirestore db = FirebaseFirestore.DefaultInstance;
  سی شارپ

  سی شارپ

  برای اطلاعات بیشتر در مورد نصب و ایجاد کلاینت Cloud Firestore، به کتابخانه های سرویس گیرنده Cloud Firestore مراجعه کنید.

  FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
  Console.WriteLine("Created Cloud Firestore client with project ID: {0}", project);
  روبی
  require "google/cloud/firestore"
  
  # The `project_id` parameter is optional and represents which project the
  # client will act on behalf of. If not supplied, the client falls back to the
  # default project inferred from the environment.
  firestore = Google::Cloud::Firestore.new project_id: project_id
  
  puts "Created Cloud Firestore client with given project ID."

  داده های نمونه

  برای شروع، برخی از داده ها را در مورد شهرها بنویسید تا بتوانیم راه های مختلفی را برای بازخوانی آن بررسی کنیم:

  Web modular API

  import { collection, doc, setDoc } from "firebase/firestore"; 
  
  const citiesRef = collection(db, "cities");
  
  await setDoc(doc(citiesRef, "SF"), {
    name: "San Francisco", state: "CA", country: "USA",
    capital: false, population: 860000,
    regions: ["west_coast", "norcal"] });
  await setDoc(doc(citiesRef, "LA"), {
    name: "Los Angeles", state: "CA", country: "USA",
    capital: false, population: 3900000,
    regions: ["west_coast", "socal"] });
  await setDoc(doc(citiesRef, "DC"), {
    name: "Washington, D.C.", state: null, country: "USA",
    capital: true, population: 680000,
    regions: ["east_coast"] });
  await setDoc(doc(citiesRef, "TOK"), {
    name: "Tokyo", state: null, country: "Japan",
    capital: true, population: 9000000,
    regions: ["kanto", "honshu"] });
  await setDoc(doc(citiesRef, "BJ"), {
    name: "Beijing", state: null, country: "China",
    capital: true, population: 21500000,
    regions: ["jingjinji", "hebei"] });

  Web namespaced API

  var citiesRef = db.collection("cities");
  
  citiesRef.doc("SF").set({
    name: "San Francisco", state: "CA", country: "USA",
    capital: false, population: 860000,
    regions: ["west_coast", "norcal"] });
  citiesRef.doc("LA").set({
    name: "Los Angeles", state: "CA", country: "USA",
    capital: false, population: 3900000,
    regions: ["west_coast", "socal"] });
  citiesRef.doc("DC").set({
    name: "Washington, D.C.", state: null, country: "USA",
    capital: true, population: 680000,
    regions: ["east_coast"] });
  citiesRef.doc("TOK").set({
    name: "Tokyo", state: null, country: "Japan",
    capital: true, population: 9000000,
    regions: ["kanto", "honshu"] });
  citiesRef.doc("BJ").set({
    name: "Beijing", state: null, country: "China",
    capital: true, population: 21500000,
    regions: ["jingjinji", "hebei"] });
  سریع
  توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
  let citiesRef = db.collection("cities")
  
  citiesRef.document("SF").setData([
   "name": "San Francisco",
   "state": "CA",
   "country": "USA",
   "capital": false,
   "population": 860000,
   "regions": ["west_coast", "norcal"]
  ])
  citiesRef.document("LA").setData([
   "name": "Los Angeles",
   "state": "CA",
   "country": "USA",
   "capital": false,
   "population": 3900000,
   "regions": ["west_coast", "socal"]
  ])
  citiesRef.document("DC").setData([
   "name": "Washington D.C.",
   "country": "USA",
   "capital": true,
   "population": 680000,
   "regions": ["east_coast"]
  ])
  citiesRef.document("TOK").setData([
   "name": "Tokyo",
   "country": "Japan",
   "capital": true,
   "population": 9000000,
   "regions": ["kanto", "honshu"]
  ])
  citiesRef.document("BJ").setData([
   "name": "Beijing",
   "country": "China",
   "capital": true,
   "population": 21500000,
   "regions": ["jingjinji", "hebei"]
  ])
  هدف-C
  توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
  FIRCollectionReference *citiesRef = [self.db collectionWithPath:@"cities"];
  [[citiesRef documentWithPath:@"SF"] setData:@{
   @"name": @"San Francisco",
   @"state": @"CA",
   @"country": @"USA",
   @"capital": @(NO),
   @"population": @860000,
   @"regions": @[@"west_coast", @"norcal"]
  }];
  [[citiesRef documentWithPath:@"LA"] setData:@{
   @"name": @"Los Angeles",
   @"state": @"CA",
   @"country": @"USA",
   @"capital": @(NO),
   @"population": @3900000,
   @"regions": @[@"west_coast", @"socal"]
  }];
  [[citiesRef documentWithPath:@"DC"] setData:@{
   @"name": @"Washington D.C.",
   @"country": @"USA",
   @"capital": @(YES),
   @"population": @680000,
   @"regions": @[@"east_coast"]
  }];
  [[citiesRef documentWithPath:@"TOK"] setData:@{
   @"name": @"Tokyo",
   @"country": @"Japan",
   @"capital": @(YES),
   @"population": @9000000,
   @"regions": @[@"kanto", @"honshu"]
  }];
  [[citiesRef documentWithPath:@"BJ"] setData:@{
   @"name": @"Beijing",
   @"country": @"China",
   @"capital": @(YES),
   @"population": @21500000,
   @"regions": @[@"jingjinji", @"hebei"]
  }];

  Kotlin+KTX

  val cities = db.collection("cities")
  
  val data1 = hashMapOf(
    "name" to "San Francisco",
    "state" to "CA",
    "country" to "USA",
    "capital" to false,
    "population" to 860000,
    "regions" to listOf("west_coast", "norcal"),
  )
  cities.document("SF").set(data1)
  
  val data2 = hashMapOf(
    "name" to "Los Angeles",
    "state" to "CA",
    "country" to "USA",
    "capital" to false,
    "population" to 3900000,
    "regions" to listOf("west_coast", "socal"),
  )
  cities.document("LA").set(data2)
  
  val data3 = hashMapOf(
    "name" to "Washington D.C.",
    "state" to null,
    "country" to "USA",
    "capital" to true,
    "population" to 680000,
    "regions" to listOf("east_coast"),
  )
  cities.document("DC").set(data3)
  
  val data4 = hashMapOf(
    "name" to "Tokyo",
    "state" to null,
    "country" to "Japan",
    "capital" to true,
    "population" to 9000000,
    "regions" to listOf("kanto", "honshu"),
  )
  cities.document("TOK").set(data4)
  
  val data5 = hashMapOf(
    "name" to "Beijing",
    "state" to null,
    "country" to "China",
    "capital" to true,
    "population" to 21500000,
    "regions" to listOf("jingjinji", "hebei"),
  )
  cities.document("BJ").set(data5)

  Java

  CollectionReference cities = db.collection("cities");
  
  Map<String, Object> data1 = new HashMap<>();
  data1.put("name", "San Francisco");
  data1.put("state", "CA");
  data1.put("country", "USA");
  data1.put("capital", false);
  data1.put("population", 860000);
  data1.put("regions", Arrays.asList("west_coast", "norcal"));
  cities.document("SF").set(data1);
  
  Map<String, Object> data2 = new HashMap<>();
  data2.put("name", "Los Angeles");
  data2.put("state", "CA");
  data2.put("country", "USA");
  data2.put("capital", false);
  data2.put("population", 3900000);
  data2.put("regions", Arrays.asList("west_coast", "socal"));
  cities.document("LA").set(data2);
  
  Map<String, Object> data3 = new HashMap<>();
  data3.put("name", "Washington D.C.");
  data3.put("state", null);
  data3.put("country", "USA");
  data3.put("capital", true);
  data3.put("population", 680000);
  data3.put("regions", Arrays.asList("east_coast"));
  cities.document("DC").set(data3);
  
  Map<String, Object> data4 = new HashMap<>();
  data4.put("name", "Tokyo");
  data4.put("state", null);
  data4.put("country", "Japan");
  data4.put("capital", true);
  data4.put("population", 9000000);
  data4.put("regions", Arrays.asList("kanto", "honshu"));
  cities.document("TOK").set(data4);
  
  Map<String, Object> data5 = new HashMap<>();
  data5.put("name", "Beijing");
  data5.put("state", null);
  data5.put("country", "China");
  data5.put("capital", true);
  data5.put("population", 21500000);
  data5.put("regions", Arrays.asList("jingjinji", "hebei"));
  cities.document("BJ").set(data5);

  Dart

  final cities = db.collection("cities");
  final data1 = <String, dynamic>{
   "name": "San Francisco",
   "state": "CA",
   "country": "USA",
   "capital": false,
   "population": 860000,
   "regions": ["west_coast", "norcal"]
  };
  cities.doc("SF").set(data1);
  
  final data2 = <String, dynamic>{
   "name": "Los Angeles",
   "state": "CA",
   "country": "USA",
   "capital": false,
   "population": 3900000,
   "regions": ["west_coast", "socal"],
  };
  cities.doc("LA").set(data2);
  
  final data3 = <String, dynamic>{
   "name": "Washington D.C.",
   "state": null,
   "country": "USA",
   "capital": true,
   "population": 680000,
   "regions": ["east_coast"]
  };
  cities.doc("DC").set(data3);
  
  final data4 = <String, dynamic>{
   "name": "Tokyo",
   "state": null,
   "country": "Japan",
   "capital": true,
   "population": 9000000,
   "regions": ["kanto", "honshu"]
  };
  cities.doc("TOK").set(data4);
  
  final data5 = <String, dynamic>{
   "name": "Beijing",
   "state": null,
   "country": "China",
   "capital": true,
   "population": 21500000,
   "regions": ["jingjinji", "hebei"],
  };
  cities.doc("BJ").set(data5);
  جاوا
  CollectionReference cities = db.collection("cities");
  List<ApiFuture<WriteResult>> futures = new ArrayList<>();
  futures.add(
    cities
      .document("SF")
      .set(
        new City(
          "San Francisco",
          "CA",
          "USA",
          false,
          860000L,
          Arrays.asList("west_coast", "norcal"))));
  futures.add(
    cities
      .document("LA")
      .set(
        new City(
          "Los Angeles",
          "CA",
          "USA",
          false,
          3900000L,
          Arrays.asList("west_coast", "socal"))));
  futures.add(
    cities
      .document("DC")
      .set(
        new City(
          "Washington D.C.", null, "USA", true, 680000L, Arrays.asList("east_coast"))));
  futures.add(
    cities
      .document("TOK")
      .set(
        new City(
          "Tokyo", null, "Japan", true, 9000000L, Arrays.asList("kanto", "honshu"))));
  futures.add(
    cities
      .document("BJ")
      .set(
        new City(
          "Beijing",
          null,
          "China",
          true,
          21500000L,
          Arrays.asList("jingjinji", "hebei"))));
  // (optional) block on operation
  ApiFutures.allAsList(futures).get();
  پایتون
  class City:
    def __init__(self, name, state, country, capital=False, population=0, regions=[]):
      self.name = name
      self.state = state
      self.country = country
      self.capital = capital
      self.population = population
      self.regions = regions
  
    @staticmethod
    def from_dict(source):
      # ...
  
    def to_dict(self):
      # ...
  
    def __repr__(self):
      return f"City(\
          name={self.name}, \
          country={self.country}, \
          population={self.population}, \
          capital={self.capital}, \
          regions={self.regions}\
        )"
  
  
  cities_ref = db.collection("cities")
  cities_ref.document("BJ").set(
    City("Beijing", None, "China", True, 21500000, ["hebei"]).to_dict()
  )
  cities_ref.document("SF").set(
    City(
      "San Francisco", "CA", "USA", False, 860000, ["west_coast", "norcal"]
    ).to_dict()
  )
  cities_ref.document("LA").set(
    City(
      "Los Angeles", "CA", "USA", False, 3900000, ["west_coast", "socal"]
    ).to_dict()
  )
  cities_ref.document("DC").set(
    City("Washington D.C.", None, "USA", True, 680000, ["east_coast"]).to_dict()
  )
  cities_ref.document("TOK").set(
    City("Tokyo", None, "Japan", True, 9000000, ["kanto", "honshu"]).to_dict()
  )

  Python

  cities_ref = db.collection("cities")
  await cities_ref.document("BJ").set(
    City("Beijing", None, "China", True, 21500000, ["hebei"]).to_dict()
  )
  await cities_ref.document("SF").set(
    City(
      "San Francisco", "CA", "USA", False, 860000, ["west_coast", "norcal"]
    ).to_dict()
  )
  await cities_ref.document("LA").set(
    City(
      "Los Angeles", "CA", "USA", False, 3900000, ["west_coast", "socal"]
    ).to_dict()
  )
  await cities_ref.document("DC").set(
    City("Washington D.C.", None, "USA", True, 680000, ["east_coast"]).to_dict()
  )
  await cities_ref.document("TOK").set(
    City("Tokyo", None, "Japan", True, 9000000, ["kanto", "honshu"]).to_dict()
  )
  C++
  CollectionReference cities = db->Collection("cities");
  
  cities.Document("SF").Set({
    {"name", FieldValue::String("San Francisco")},
    {"state", FieldValue::String("CA")},
    {"country", FieldValue::String("USA")},
    {"capital", FieldValue::Boolean(false)},
    {"population", FieldValue::Integer(860000)},
    {"regions", FieldValue::Array({FieldValue::String("west_coast"),
                    FieldValue::String("norcal")})},
  });
  
  cities.Document("LA").Set({
    {"name", FieldValue::String("Los Angeles")},
    {"state", FieldValue::String("CA")},
    {"country", FieldValue::String("USA")},
    {"capital", FieldValue::Boolean(false)},
    {"population", FieldValue::Integer(3900000)},
    {"regions", FieldValue::Array({FieldValue::String("west_coast"),
                    FieldValue::String("socal")})},
  });
  
  cities.Document("DC").Set({
    {"name", FieldValue::String("Washington D.C.")},
    {"state", FieldValue::Null()},
    {"country", FieldValue::String("USA")},
    {"capital", FieldValue::Boolean(true)},
    {"population", FieldValue::Integer(680000)},
    {"regions",
     FieldValue::Array({FieldValue::String("east_coast")})},
  });
  
  cities.Document("TOK").Set({
    {"name", FieldValue::String("Tokyo")},
    {"state", FieldValue::Null()},
    {"country", FieldValue::String("Japan")},
    {"capital", FieldValue::Boolean(true)},
    {"population", FieldValue::Integer(9000000)},
    {"regions", FieldValue::Array({FieldValue::String("kanto"),
                    FieldValue::String("honshu")})},
  });
  
  cities.Document("BJ").Set({
    {"name", FieldValue::String("Beijing")},
    {"state", FieldValue::Null()},
    {"country", FieldValue::String("China")},
    {"capital", FieldValue::Boolean(true)},
    {"population", FieldValue::Integer(21500000)},
    {"regions", FieldValue::Array({FieldValue::String("jingjinji"),
                    FieldValue::String("hebei")})},
  });
  Node.js
  const citiesRef = db.collection('cities');
  
  await citiesRef.doc('SF').set({
   name: 'San Francisco', state: 'CA', country: 'USA',
   capital: false, population: 860000
  });
  await citiesRef.doc('LA').set({
   name: 'Los Angeles', state: 'CA', country: 'USA',
   capital: false, population: 3900000
  });
  await citiesRef.doc('DC').set({
   name: 'Washington, D.C.', state: null, country: 'USA',
   capital: true, population: 680000
  });
  await citiesRef.doc('TOK').set({
   name: 'Tokyo', state: null, country: 'Japan',
   capital: true, population: 9000000
  });
  await citiesRef.doc('BJ').set({
   name: 'Beijing', state: null, country: 'China',
   capital: true, population: 21500000
  });
  برو
  
  import (
  	"context"
  
  	"cloud.google.com/go/firestore"
  )
  
  func prepareRetrieve(ctx context.Context, client *firestore.Client) error {
  	cities := []struct {
  		id string
  		c City
  	}{
  		{id: "SF", c: City{Name: "San Francisco", State: "CA", Country: "USA", Capital: false, Population: 860000}},
  		{id: "LA", c: City{Name: "Los Angeles", State: "CA", Country: "USA", Capital: false, Population: 3900000}},
  		{id: "DC", c: City{Name: "Washington D.C.", Country: "USA", Capital: true, Population: 680000}},
  		{id: "TOK", c: City{Name: "Tokyo", Country: "Japan", Capital: true, Population: 9000000}},
  		{id: "BJ", c: City{Name: "Beijing", Country: "China", Capital: true, Population: 21500000}},
  	}
  	for _, c := range cities {
  		_, err := client.Collection("cities").Doc(c.id).Set(ctx, c.c)
  		if err != nil {
  			return err
  		}
  	}
  	return nil
  }
  
  PHP

  PHP

  برای اطلاعات بیشتر در مورد نصب و ایجاد کلاینت Cloud Firestore، به کتابخانه های سرویس گیرنده Cloud Firestore مراجعه کنید.

  $citiesRef = $db->collection('samples/php/cities');
  $citiesRef->document('SF')->set([
    'name' => 'San Francisco',
    'state' => 'CA',
    'country' => 'USA',
    'capital' => false,
    'population' => 860000
  ]);
  $citiesRef->document('LA')->set([
    'name' => 'Los Angeles',
    'state' => 'CA',
    'country' => 'USA',
    'capital' => false,
    'population' => 3900000
  ]);
  $citiesRef->document('DC')->set([
    'name' => 'Washington D.C.',
    'state' => null,
    'country' => 'USA',
    'capital' => true,
    'population' => 680000
  ]);
  $citiesRef->document('TOK')->set([
    'name' => 'Tokyo',
    'state' => null,
    'country' => 'Japan',
    'capital' => true,
    'population' => 9000000
  ]);
  $citiesRef->document('BJ')->set([
    'name' => 'Beijing',
    'state' => null,
    'country' => 'China',
    'capital' => true,
    'population' => 21500000
  ]);
  printf('Added example cities data to the cities collection.' . PHP_EOL);
  وحدت
  CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
  citiesRef.Document("SF").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
      { "Name", "San Francisco" },
      { "State", "CA" },
      { "Country", "USA" },
      { "Capital", false },
      { "Population", 860000 }
    }).ContinueWithOnMainThread(task =>
      citiesRef.Document("LA").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
        { "Name", "Los Angeles" },
        { "State", "CA" },
        { "Country", "USA" },
        { "Capital", false },
        { "Population", 3900000 }
      })
  ).ContinueWithOnMainThread(task =>
    citiesRef.Document("DC").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
        { "Name", "Washington D.C." },
        { "State", null },
        { "Country", "USA" },
        { "Capital", true },
        { "Population", 680000 }
    })
  ).ContinueWithOnMainThread(task =>
    citiesRef.Document("TOK").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
        { "Name", "Tokyo" },
        { "State", null },
        { "Country", "Japan" },
        { "Capital", true },
        { "Population", 9000000 }
    })
  ).ContinueWithOnMainThread(task =>
    citiesRef.Document("BJ").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
        { "Name", "Beijing" },
        { "State", null },
        { "Country", "China" },
        { "Capital", true },
        { "Population", 21500000 }
    })
  );
  سی شارپ
  CollectionReference citiesRef = db.Collection("cities");
  await citiesRef.Document("SF").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
    { "Name", "San Francisco" },
    { "State", "CA" },
    { "Country", "USA" },
    { "Capital", false },
    { "Population", 860000 }
  });
  await citiesRef.Document("LA").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
    { "Name", "Los Angeles" },
    { "State", "CA" },
    { "Country", "USA" },
    { "Capital", false },
    { "Population", 3900000 }
  });
  await citiesRef.Document("DC").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
    { "Name", "Washington D.C." },
    { "State", null },
    { "Country", "USA" },
    { "Capital", true },
    { "Population", 680000 }
  });
  await citiesRef.Document("TOK").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
    { "Name", "Tokyo" },
    { "State", null },
    { "Country", "Japan" },
    { "Capital", true },
    { "Population", 9000000 }
  });
  await citiesRef.Document("BJ").SetAsync(new Dictionary<string, object>(){
    { "Name", "Beijing" },
    { "State", null },
    { "Country", "China" },
    { "Capital", true },
    { "Population", 21500000 }
  });
  Console.WriteLine("Added example cities data to the cities collection.");
  روبی
  cities_ref = firestore.col collection_path
  cities_ref.doc("SF").set(
   {
    name:    "San Francisco",
    state:   "CA",
    country:  "USA",
    capital:  false,
    population: 860_000
   }
  )
  cities_ref.doc("LA").set(
   {
    name:    "Los Angeles",
    state:   "CA",
    country:  "USA",
    capital:  false,
    population: 3_900_000
   }
  )
  cities_ref.doc("DC").set(
   {
    name:    "Washington D.C.",
    state:   nil,
    country:  "USA",
    capital:  true,
    population: 680_000
   }
  )
  cities_ref.doc("TOK").set(
   {
    name:    "Tokyo",
    state:   nil,
    country:  "Japan",
    capital:  true,
    population: 9_000_000
   }
  )
  cities_ref.doc("BJ").set(
   {
    name:    "Beijing",
    state:   nil,
    country:  "China",
    capital:  true,
    population: 21_500_000
   }
  )

  سند بگیرید

  مثال زیر نحوه بازیابی محتویات یک سند را با استفاده از get() نشان می دهد:

  Web modular API

  import { doc, getDoc } from "firebase/firestore";
  
  const docRef = doc(db, "cities", "SF");
  const docSnap = await getDoc(docRef);
  
  if (docSnap.exists()) {
   console.log("Document data:", docSnap.data());
  } else {
   // docSnap.data() will be undefined in this case
   console.log("No such document!");
  }

  Web namespaced API

  var docRef = db.collection("cities").doc("SF");
  
  docRef.get().then((doc) => {
    if (doc.exists) {
      console.log("Document data:", doc.data());
    } else {
      // doc.data() will be undefined in this case
      console.log("No such document!");
    }
  }).catch((error) => {
    console.log("Error getting document:", error);
  });
  سریع
  توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
  let docRef = db.collection("cities").document("SF")
  
  do {
   let document = try await docRef.getDocument()
   if document.exists {
    let dataDescription = document.data().map(String.init(describing:)) ?? "nil"
    print("Document data: \(dataDescription)")
   } else {
    print("Document does not exist")
   }
  } catch {
   print("Error getting document: \(error)")
  }
  هدف-C
  توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
  FIRDocumentReference *docRef =
    [[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"SF"];
  [docRef getDocumentWithCompletion:^(FIRDocumentSnapshot *snapshot, NSError *error) {
   if (snapshot.exists) {
    // Document data may be nil if the document exists but has no keys or values.
    NSLog(@"Document data: %@", snapshot.data);
   } else {
    NSLog(@"Document does not exist");
   }
  }];

  Kotlin+KTX

  val docRef = db.collection("cities").document("SF")
  docRef.get()
    .addOnSuccessListener { document ->
      if (document != null) {
        Log.d(TAG, "DocumentSnapshot data: ${document.data}")
      } else {
        Log.d(TAG, "No such document")
      }
    }
    .addOnFailureListener { exception ->
      Log.d(TAG, "get failed with ", exception)
    }

  Java

  DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("SF");
  docRef.get().addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<DocumentSnapshot>() {
    @Override
    public void onComplete(@NonNull Task<DocumentSnapshot> task) {
      if (task.isSuccessful()) {
        DocumentSnapshot document = task.getResult();
        if (document.exists()) {
          Log.d(TAG, "DocumentSnapshot data: " + document.getData());
        } else {
          Log.d(TAG, "No such document");
        }
      } else {
        Log.d(TAG, "get failed with ", task.getException());
      }
    }
  });

  Dart

  final docRef = db.collection("cities").doc("SF");
  docRef.get().then(
   (DocumentSnapshot doc) {
    final data = doc.data() as Map<String, dynamic>;
    // ...
   },
   onError: (e) => print("Error getting document: $e"),
  );
  جاوا
  DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("SF");
  // asynchronously retrieve the document
  ApiFuture<DocumentSnapshot> future = docRef.get();
  // ...
  // future.get() blocks on response
  DocumentSnapshot document = future.get();
  if (document.exists()) {
   System.out.println("Document data: " + document.getData());
  } else {
   System.out.println("No such document!");
  }
  پایتون
  doc_ref = db.collection("cities").document("SF")
  
  doc = doc_ref.get()
  if doc.exists:
    print(f"Document data: {doc.to_dict()}")
  else:
    print("No such document!")

  Python

  doc_ref = db.collection("cities").document("SF")
  
  doc = await doc_ref.get()
  if doc.exists:
    print(f"Document data: {doc.to_dict()}")
  else:
    print("No such document!")
  C++
  DocumentReference doc_ref = db->Collection("cities").Document("SF");
  doc_ref.Get().OnCompletion([](const Future<DocumentSnapshot>& future) {
   if (future.error() == Error::kErrorOk) {
    const DocumentSnapshot& document = *future.result();
    if (document.exists()) {
     std::cout << "DocumentSnapshot id: " << document.id() << std::endl;
    } else {
     std::cout << "no such document" << std::endl;
    }
   } else {
    std::cout << "Get failed with: " << future.error_message() << std::endl;
   }
  });
  Node.js
  const cityRef = db.collection('cities').doc('SF');
  const doc = await cityRef.get();
  if (!doc.exists) {
   console.log('No such document!');
  } else {
   console.log('Document data:', doc.data());
  }
  برو
  
  import (
  	"context"
  	"fmt"
  
  	"cloud.google.com/go/firestore"
  )
  
  func docAsMap(ctx context.Context, client *firestore.Client) (map[string]interface{}, error) {
  	dsnap, err := client.Collection("cities").Doc("SF").Get(ctx)
  	if err != nil {
  		return nil, err
  	}
  	m := dsnap.Data()
  	fmt.Printf("Document data: %#v\n", m)
  	return m, nil
  }
  
  PHP

  PHP

  برای اطلاعات بیشتر در مورد نصب و ایجاد کلاینت Cloud Firestore، به کتابخانه های سرویس گیرنده Cloud Firestore مراجعه کنید.

  $docRef = $db->collection('samples/php/cities')->document('SF');
  $snapshot = $docRef->snapshot();
  
  if ($snapshot->exists()) {
    printf('Document data:' . PHP_EOL);
    print_r($snapshot->data());
  } else {
    printf('Document %s does not exist!' . PHP_EOL, $snapshot->id());
  }
  وحدت
  DocumentReference docRef = db.Collection("cities").Document("SF");
  docRef.GetSnapshotAsync().ContinueWithOnMainThread(task =>
  {
   DocumentSnapshot snapshot = task.Result;
   if (snapshot.Exists) {
    Debug.Log(String.Format("Document data for {0} document:", snapshot.Id));
    Dictionary<string, object> city = snapshot.ToDictionary();
    foreach (KeyValuePair<string, object> pair in city) {
     Debug.Log(String.Format("{0}: {1}", pair.Key, pair.Value));
    }
   } else {
    Debug.Log(String.Format("Document {0} does not exist!", snapshot.Id));
   }
  });
  سی شارپ
  DocumentReference docRef = db.Collection("cities").Document("SF");
  DocumentSnapshot snapshot = await docRef.GetSnapshotAsync();
  if (snapshot.Exists)
  {
    Console.WriteLine("Document data for {0} document:", snapshot.Id);
    Dictionary<string, object> city = snapshot.ToDictionary();
    foreach (KeyValuePair<string, object> pair in city)
    {
      Console.WriteLine("{0}: {1}", pair.Key, pair.Value);
    }
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Document {0} does not exist!", snapshot.Id);
  }
  روبی
  doc_ref = firestore.doc "#{collection_path}/SF"
  snapshot = doc_ref.get
  if snapshot.exists?
   puts "#{snapshot.document_id} data: #{snapshot.data}."
  else
   puts "Document #{snapshot.document_id} does not exist!"
  end

  گزینه های منبع

  برای پلتفرم‌هایی که پشتیبانی آفلاین دارند، می‌توانید گزینه source را برای کنترل نحوه استفاده تماس get از حافظه پنهان آفلاین تنظیم کنید.

  به طور پیش‌فرض، یک تماس get سعی می‌کند آخرین عکس فوری سند را از پایگاه داده شما واکشی کند. در پلتفرم‌هایی با پشتیبانی آفلاین، اگر شبکه در دسترس نباشد یا زمان درخواست به پایان برسد، کتابخانه سرویس گیرنده از کش آفلاین استفاده می‌کند.

  می‌توانید برای تغییر رفتار پیش‌فرض، گزینه source را در فراخوانی get() مشخص کنید. شما می توانید فقط از پایگاه داده واکشی کنید و کش آفلاین را نادیده بگیرید، یا می توانید فقط از کش آفلاین واکشی کنید. مثلا:

  Web modular API

  import { doc, getDocFromCache } from "firebase/firestore";
  
  const docRef = doc(db, "cities", "SF");
  
  // Get a document, forcing the SDK to fetch from the offline cache.
  try {
   const doc = await getDocFromCache(docRef);
  
   // Document was found in the cache. If no cached document exists,
   // an error will be returned to the 'catch' block below.
   console.log("Cached document data:", doc.data());
  } catch (e) {
   console.log("Error getting cached document:", e);
  }

  Web namespaced API

  var docRef = db.collection("cities").doc("SF");
  
  // Valid options for source are 'server', 'cache', or
  // 'default'. See https://firebase.google.com/docs/reference/js/v8/firebase.firestore.GetOptions
  // for more information.
  var getOptions = {
    source: 'cache'
  };
  
  // Get a document, forcing the SDK to fetch from the offline cache.
  docRef.get(getOptions).then((doc) => {
    // Document was found in the cache. If no cached document exists,
    // an error will be returned to the 'catch' block below.
    console.log("Cached document data:", doc.data());
  }).catch((error) => {
    console.log("Error getting cached document:", error);
  });
  سریع
  توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
  let docRef = db.collection("cities").document("SF")
  
  do {
   // Force the SDK to fetch the document from the cache. Could also specify
   // FirestoreSource.server or FirestoreSource.default.
   let document = try await docRef.getDocument(source: .cache)
   if document.exists {
    let dataDescription = document.data().map(String.init(describing:)) ?? "nil"
    print("Cached document data: \(dataDescription)")
   } else {
    print("Document does not exist in cache")
   }
  } catch {
   print("Error getting document: \(error)")
  }
  هدف-C
  توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
  FIRDocumentReference *docRef =
  [[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"SF"];
  
  // Force the SDK to fetch the document from the cache. Could also specify
  // FIRFirestoreSourceServer or FIRFirestoreSourceDefault.
  [docRef getDocumentWithSource:FIRFirestoreSourceCache
            completion:^(FIRDocumentSnapshot *snapshot, NSError *error) {
   if (snapshot != NULL) {
    // The document data was found in the cache.
    NSLog(@"Cached document data: %@", snapshot.data);
   } else {
    // The document data was not found in the cache.
    NSLog(@"Document does not exist in cache: %@", error);
   }
  }];

  Kotlin+KTX

  val docRef = db.collection("cities").document("SF")
  
  // Source can be CACHE, SERVER, or DEFAULT.
  val source = Source.CACHE
  
  // Get the document, forcing the SDK to use the offline cache
  docRef.get(source).addOnCompleteListener { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      // Document found in the offline cache
      val document = task.result
      Log.d(TAG, "Cached document data: ${document?.data}")
    } else {
      Log.d(TAG, "Cached get failed: ", task.exception)
    }
  }

  Java

  DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("SF");
  
  // Source can be CACHE, SERVER, or DEFAULT.
  Source source = Source.CACHE;
  
  // Get the document, forcing the SDK to use the offline cache
  docRef.get(source).addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<DocumentSnapshot>() {
    @Override
    public void onComplete(@NonNull Task<DocumentSnapshot> task) {
      if (task.isSuccessful()) {
        // Document found in the offline cache
        DocumentSnapshot document = task.getResult();
        Log.d(TAG, "Cached document data: " + document.getData());
      } else {
        Log.d(TAG, "Cached get failed: ", task.getException());
      }
    }
  });

  Dart

  final docRef = db.collection("cities").doc("SF");
  
  // Source can be CACHE, SERVER, or DEFAULT.
  const source = Source.cache;
  
  docRef.get(const GetOptions(source: source)).then(
     (res) => print("Successfully completed"),
     onError: (e) => print("Error completing: $e"),
    );
  جاوا

  در Java SDK پشتیبانی نمی شود.

  پایتون

  در Python SDK پشتیبانی نمی شود.

  C++
  DocumentReference doc_ref = db->Collection("cities").Document("SF");
  Source source = Source::kCache;
  doc_ref.Get(source).OnCompletion([](const Future<DocumentSnapshot>& future) {
   if (future.error() == Error::kErrorOk) {
    const DocumentSnapshot& document = *future.result();
    if (document.exists()) {
     std::cout << "Cached document id: " << document.id() << std::endl;
    } else {
    }
   } else {
    std::cout << "Cached get failed: " << future.error_message() << std::endl;
   }
  });
  Node.js

  در Node.js SDK پشتیبانی نمی شود.

  برو

  در Go SDK پشتیبانی نمی شود.

  PHP

  در PHP SDK پشتیبانی نمی شود.

  وحدت

  در Unity SDK پشتیبانی نمی شود.

  سی شارپ

  در C# SDK پشتیبانی نمی شود.

  روبی

  در Ruby SDK پشتیبانی نمی شود.

  اشیاء سفارشی

  مثال قبلی محتویات سند را به صورت نقشه بازیابی کرد، اما در برخی از زبان‌ها اغلب استفاده از یک نوع شی سفارشی راحت‌تر است. در Add Data ، یک کلاس City را تعریف کردید که برای تعریف هر شهر از آن استفاده کردید. می‌توانید سند خود را دوباره به یک شی City تبدیل کنید:

  برای استفاده از اشیاء سفارشی، باید یک تابع FirestoreDataConverter برای کلاس خود تعریف کنید. مثلا:

  Web modular API

  class City {
    constructor (name, state, country ) {
      this.name = name;
      this.state = state;
      this.country = country;
    }
    toString() {
      return this.name + ', ' + this.state + ', ' + this.country;
    }
  }
  
  // Firestore data converter
  const cityConverter = {
    toFirestore: (city) => {
      return {
        name: city.name,
        state: city.state,
        country: city.country
        };
    },
    fromFirestore: (snapshot, options) => {
      const data = snapshot.data(options);
      return new City(data.name, data.state, data.country);
    }
  };

  برای استفاده از اشیاء سفارشی، باید یک تابع FirestoreDataConverter برای کلاس خود تعریف کنید. مثلا:

  Web namespaced API

  class City {
    constructor (name, state, country ) {
      this.name = name;
      this.state = state;
      this.country = country;
    }
    toString() {
      return this.name + ', ' + this.state + ', ' + this.country;
    }
  }
  
  // Firestore data converter
  var cityConverter = {
    toFirestore: function(city) {
      return {
        name: city.name,
        state: city.state,
        country: city.country
        };
    },
    fromFirestore: function(snapshot, options){
      const data = snapshot.data(options);
      return new City(data.name, data.state, data.country);
    }
  };

  با عملیات خواندن خود با مبدل داده تماس بگیرید. پس از تبدیل، می توانید به روش های شی سفارشی دسترسی داشته باشید:

  Web modular API

  import { doc, getDoc} from "firebase/firestore"; 
  
  const ref = doc(db, "cities", "LA").withConverter(cityConverter);
  const docSnap = await getDoc(ref);
  if (docSnap.exists()) {
   // Convert to City object
   const city = docSnap.data();
   // Use a City instance method
   console.log(city.toString());
  } else {
   console.log("No such document!");
  }

  با عملیات خواندن خود با مبدل داده تماس بگیرید. پس از تبدیل، می توانید به روش های شی سفارشی دسترسی داشته باشید:

  Web namespaced API

  db.collection("cities").doc("LA")
   .withConverter(cityConverter)
   .get().then((doc) => {
    if (doc.exists){
     // Convert to City object
     var city = doc.data();
     // Use a City instance method
     console.log(city.toString());
    } else {
     console.log("No such document!");
    }}).catch((error) => {
     console.log("Error getting document:", error);
    });
  سریع
  توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.

  برای پشتیبانی از سریال‌سازی خودکار نوع در Swift، نوع شما باید با پروتکل Codable مطابقت داشته باشد.

  let docRef = db.collection("cities").document("BJ")
  
  do {
   let city = try await docRef.getDocument(as: City.self)
   print("City: \(city)")
  } catch {
   print("Error decoding city: \(error)")
  }
  هدف-C
  توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.

  در Objective-C باید این کار را به صورت دستی انجام دهید.

  FIRDocumentReference *docRef =
  [[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"BJ"];
  [docRef getDocumentWithCompletion:^(FIRDocumentSnapshot *snapshot, NSError *error) {
   FSTCity *city = [[FSTCity alloc] initWithDictionary:snapshot.data];
   if (city != nil) {
    NSLog(@"City: %@", city);
   } else {
    NSLog(@"Document does not exist");
   }
  }];

  Kotlin+KTX

  val docRef = db.collection("cities").document("BJ")
  docRef.get().addOnSuccessListener { documentSnapshot ->
    val city = documentSnapshot.toObject<City>()
  }

  Java

  مهم: هر کلاس سفارشی باید یک سازنده عمومی داشته باشد که هیچ آرگومانی دریافت نمی کند. علاوه بر این، کلاس باید شامل یک گیرنده عمومی برای هر ویژگی باشد.

  DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("BJ");
  docRef.get().addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<DocumentSnapshot>() {
    @Override
    public void onSuccess(DocumentSnapshot documentSnapshot) {
      City city = documentSnapshot.toObject(City.class);
    }
  });

  Dart

  برای استفاده از اشیاء سفارشی، باید توابع تبدیل داده Firestore را برای کلاس خود تعریف کنید. مثلا:

  class City {
   final String? name;
   final String? state;
   final String? country;
   final bool? capital;
   final int? population;
   final List<String>? regions;
  
   City({
    this.name,
    this.state,
    this.country,
    this.capital,
    this.population,
    this.regions,
   });
  
   factory City.fromFirestore(
    DocumentSnapshot<Map<String, dynamic>> snapshot,
    SnapshotOptions? options,
   ) {
    final data = snapshot.data();
    return City(
     name: data?['name'],
     state: data?['state'],
     country: data?['country'],
     capital: data?['capital'],
     population: data?['population'],
     regions:
       data?['regions'] is Iterable ? List.from(data?['regions']) : null,
    );
   }
  
   Map<String, dynamic> toFirestore() {
    return {
     if (name != null) "name": name,
     if (state != null) "state": state,
     if (country != null) "country": country,
     if (capital != null) "capital": capital,
     if (population != null) "population": population,
     if (regions != null) "regions": regions,
    };
   }
  }

  سپس، یک مرجع سند با توابع تبدیل داده خود ایجاد کنید. هر عملیات خواندنی که با استفاده از این مرجع انجام می دهید، نمونه هایی از کلاس سفارشی شما را برمی گرداند:

  final ref = db.collection("cities").doc("LA").withConverter(
     fromFirestore: City.fromFirestore,
     toFirestore: (City city, _) => city.toFirestore(),
    );
  final docSnap = await ref.get();
  final city = docSnap.data(); // Convert to City object
  if (city != null) {
   print(city);
  } else {
   print("No such document.");
  }
  جاوا

  هر کلاس سفارشی باید یک سازنده عمومی داشته باشد که هیچ آرگومانی دریافت نکند. علاوه بر این، کلاس باید شامل یک گیرنده عمومی برای هر ویژگی باشد.

  DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("BJ");
  // asynchronously retrieve the document
  ApiFuture<DocumentSnapshot> future = docRef.get();
  // block on response
  DocumentSnapshot document = future.get();
  City city = null;
  if (document.exists()) {
   // convert document to POJO
   city = document.toObject(City.class);
   System.out.println(city);
  } else {
   System.out.println("No such document!");
  }
  پایتون
  doc_ref = db.collection("cities").document("BJ")
  
  doc = doc_ref.get()
  city = City.from_dict(doc.to_dict())
  print(city)

  Python

  doc_ref = db.collection("cities").document("BJ")
  
  doc = await doc_ref.get()
  city = City.from_dict(doc.to_dict())
  print(city)
  C++
  // This is not yet supported.
  
  Node.js

  Node.js از اشیاء جاوا اسکریپت استفاده می کند.

  برو
  
  import (
  	"context"
  	"fmt"
  
  	"cloud.google.com/go/firestore"
  )
  
  func docAsEntity(ctx context.Context, client *firestore.Client) (*City, error) {
  	dsnap, err := client.Collection("cities").Doc("BJ").Get(ctx)
  	if err != nil {
  		return nil, err
  	}
  	var c City
  	dsnap.DataTo(&c)
  	fmt.Printf("Document data: %#v\n", c)
  	return &c, nil
  }
  
  PHP

  PHP

  برای اطلاعات بیشتر در مورد نصب و ایجاد کلاینت Cloud Firestore، به کتابخانه های سرویس گیرنده Cloud Firestore مراجعه کنید.

  $docRef = $db->collection('samples/php/cities')->document('SF');
  $snapshot = $docRef->snapshot();
  $city = City::fromArray($snapshot->data());
  
  if ($snapshot->exists()) {
    printf('Document data:' . PHP_EOL);
    print((string) $city);
  } else {
    printf('Document %s does not exist!' . PHP_EOL, $snapshot->id());
  }
  وحدت
  DocumentReference docRef = db.Collection("cities").Document("BJ");
  
  docRef.GetSnapshotAsync().ContinueWith((task) =>
  {
   var snapshot = task.Result;
   if (snapshot.Exists)
   {
    Debug.Log(String.Format("Document data for {0} document:", snapshot.Id));
    City city = snapshot.ConvertTo<City>();
    Debug.Log(String.Format("Name: {0}", city.Name));
    Debug.Log(String.Format("State: {0}", city.State));
    Debug.Log(String.Format("Country: {0}", city.Country));
    Debug.Log(String.Format("Capital: {0}", city.Capital));
    Debug.Log(String.Format("Population: {0}", city.Population));
   }
   else
   {
    Debug.Log(String.Format("Document {0} does not exist!", snapshot.Id));
   }
  });
  سی شارپ
  DocumentReference docRef = db.Collection("cities").Document("BJ");
  DocumentSnapshot snapshot = await docRef.GetSnapshotAsync();
  if (snapshot.Exists)
  {
    Console.WriteLine("Document data for {0} document:", snapshot.Id);
    City city = snapshot.ConvertTo<City>();
    Console.WriteLine("Name: {0}", city.Name);
    Console.WriteLine("State: {0}", city.State);
    Console.WriteLine("Country: {0}", city.Country);
    Console.WriteLine("Capital: {0}", city.Capital);
    Console.WriteLine("Population: {0}", city.Population);
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Document {0} does not exist!", snapshot.Id);
  }
  روبی

  برای روبی قابل استفاده نیست.

  چندین سند را از یک مجموعه دریافت کنید

  شما همچنین می توانید چندین سند را با یک درخواست با جستجوی اسناد در یک مجموعه بازیابی کنید. به عنوان مثال، می توانید where() برای پرس و جو برای تمام اسنادی که دارای یک شرط خاص هستند استفاده کنید، سپس از get() برای بازیابی نتایج استفاده کنید:

  Web modular API

  import { collection, query, where, getDocs } from "firebase/firestore";
  
  const q = query(collection(db, "cities"), where("capital", "==", true));
  
  const querySnapshot = await getDocs(q);
  querySnapshot.forEach((doc) => {
   // doc.data() is never undefined for query doc snapshots
   console.log(doc.id, " => ", doc.data());
  });

  Web namespaced API

  db.collection("cities").where("capital", "==", true)
    .get()
    .then((querySnapshot) => {
      querySnapshot.forEach((doc) => {
        // doc.data() is never undefined for query doc snapshots
        console.log(doc.id, " => ", doc.data());
      });
    })
    .catch((error) => {
      console.log("Error getting documents: ", error);
    });
  سریع
  توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
  do {
   let querySnapshot = try await db.collection("cities").whereField("capital", isEqualTo: true)
    .getDocuments()
   for document in querySnapshot.documents {
    print("\(document.documentID) => \(document.data())")
   }
  } catch {
   print("Error getting documents: \(error)")
  }
  هدف-C
  توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
  [[[self.db collectionWithPath:@"cities"] queryWhereField:@"capital" isEqualTo:@(YES)]
    getDocumentsWithCompletion:^(FIRQuerySnapshot *snapshot, NSError *error) {
     if (error != nil) {
      NSLog(@"Error getting documents: %@", error);
     } else {
      for (FIRDocumentSnapshot *document in snapshot.documents) {
       NSLog(@"%@ => %@", document.documentID, document.data);
      }
     }
    }];

  Kotlin+KTX

  db.collection("cities")
    .whereEqualTo("capital", true)
    .get()
    .addOnSuccessListener { documents ->
      for (document in documents) {
        Log.d(TAG, "${document.id} => ${document.data}")
      }
    }
    .addOnFailureListener { exception ->
      Log.w(TAG, "Error getting documents: ", exception)
    }

  Java

  db.collection("cities")
      .whereEqualTo("capital", true)
      .get()
      .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<QuerySnapshot>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<QuerySnapshot> task) {
          if (task.isSuccessful()) {
            for (QueryDocumentSnapshot document : task.getResult()) {
              Log.d(TAG, document.getId() + " => " + document.getData());
            }
          } else {
            Log.d(TAG, "Error getting documents: ", task.getException());
          }
        }
      });

  Dart

  db.collection("cities").where("capital", isEqualTo: true).get().then(
   (querySnapshot) {
    print("Successfully completed");
    for (var docSnapshot in querySnapshot.docs) {
     print('${docSnapshot.id} => ${docSnapshot.data()}');
    }
   },
   onError: (e) => print("Error completing: $e"),
  );
  جاوا
  // asynchronously retrieve multiple documents
  ApiFuture<QuerySnapshot> future = db.collection("cities").whereEqualTo("capital", true).get();
  // future.get() blocks on response
  List<QueryDocumentSnapshot> documents = future.get().getDocuments();
  for (DocumentSnapshot document : documents) {
   System.out.println(document.getId() + " => " + document.toObject(City.class));
  }
  پایتون
  # Note: Use of CollectionRef stream() is prefered to get()
  docs = (
    db.collection("cities")
    .where(filter=FieldFilter("capital", "==", True))
    .stream()
  )
  
  for doc in docs:
    print(f"{doc.id} => {doc.to_dict()}")

  Python

  # Note: Use of CollectionRef stream() is prefered to get()
  docs = (
    db.collection("cities")
    .where(filter=FieldFilter("capital", "==", True))
    .stream()
  )
  
  async for doc in docs:
    print(f"{doc.id} => {doc.to_dict()}")
  C++
  db->Collection("cities")
    .WhereEqualTo("capital", FieldValue::Boolean(true))
    .Get()
    .OnCompletion([](const Future<QuerySnapshot>& future) {
     if (future.error() == Error::kErrorOk) {
      for (const DocumentSnapshot& document :
         future.result()->documents()) {
       std::cout << document << std::endl;
      }
     } else {
      std::cout << "Error getting documents: " << future.error_message()
           << std::endl;
     }
    });
  Node.js
  const citiesRef = db.collection('cities');
  const snapshot = await citiesRef.where('capital', '==', true).get();
  if (snapshot.empty) {
   console.log('No matching documents.');
   return;
  } 
  
  snapshot.forEach(doc => {
   console.log(doc.id, '=>', doc.data());
  });
  برو
  
  import (
  	"context"
  	"fmt"
  
  	"cloud.google.com/go/firestore"
  	"google.golang.org/api/iterator"
  )
  
  func multipleDocs(ctx context.Context, client *firestore.Client) error {
  	fmt.Println("All capital cities:")
  	iter := client.Collection("cities").Where("capital", "==", true).Documents(ctx)
  	for {
  		doc, err := iter.Next()
  		if err == iterator.Done {
  			break
  		}
  		if err != nil {
  			return err
  		}
  		fmt.Println(doc.Data())
  	}
  	return nil
  }
  
  PHP

  PHP

  برای اطلاعات بیشتر در مورد نصب و ایجاد کلاینت Cloud Firestore، به کتابخانه های سرویس گیرنده Cloud Firestore مراجعه کنید.

  $citiesRef = $db->collection('samples/php/cities');
  $query = $citiesRef->where('capital', '=', true);
  $documents = $query->documents();
  foreach ($documents as $document) {
    if ($document->exists()) {
      printf('Document data for document %s:' . PHP_EOL, $document->id());
      print_r($document->data());
      printf(PHP_EOL);
    } else {
      printf('Document %s does not exist!' . PHP_EOL, $document->id());
    }
  }
  وحدت
  Query capitalQuery = db.Collection("cities").WhereEqualTo("Capital", true);
  capitalQuery.GetSnapshotAsync().ContinueWithOnMainThread(task => {
   QuerySnapshot capitalQuerySnapshot = task.Result;
   foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in capitalQuerySnapshot.Documents) {
    Debug.Log(String.Format("Document data for {0} document:", documentSnapshot.Id));
    Dictionary<string, object> city = documentSnapshot.ToDictionary();
    foreach (KeyValuePair<string, object> pair in city) {
     Debug.Log(String.Format("{0}: {1}", pair.Key, pair.Value));
    }
  
    // Newline to separate entries
    Debug.Log("");
   };
  });
  سی شارپ
  Query capitalQuery = db.Collection("cities").WhereEqualTo("Capital", true);
  QuerySnapshot capitalQuerySnapshot = await capitalQuery.GetSnapshotAsync();
  foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in capitalQuerySnapshot.Documents)
  {
    Console.WriteLine("Document data for {0} document:", documentSnapshot.Id);
    Dictionary<string, object> city = documentSnapshot.ToDictionary();
    foreach (KeyValuePair<string, object> pair in city)
    {
      Console.WriteLine("{0}: {1}", pair.Key, pair.Value);
    }
    Console.WriteLine("");
  }
  روبی
  cities_ref = firestore.col collection_path
  
  query = cities_ref.where "capital", "=", true
  
  query.get do |city|
   puts "#{city.document_id} data: #{city.data}."
  end

  به‌طور پیش‌فرض، Cloud Firestore تمام اسنادی را که درخواست را به ترتیب صعودی برآورده می‌کنند، با شناسه سند بازیابی می‌کند، اما شما می‌توانید داده‌های برگشتی را سفارش داده و محدود کنید .

  تمام اسناد را در یک مجموعه دریافت کنید

  علاوه بر این، می‌توانید تمام اسناد موجود در یک مجموعه را با حذف کامل فیلتر where() بازیابی کنید:

  Web modular API

  import { collection, getDocs } from "firebase/firestore";
  
  const querySnapshot = await getDocs(collection(db, "cities"));
  querySnapshot.forEach((doc) => {
   // doc.data() is never undefined for query doc snapshots
   console.log(doc.id, " => ", doc.data());
  });

  Web namespaced API

  db.collection("cities").get().then((querySnapshot) => {
    querySnapshot.forEach((doc) => {
      // doc.data() is never undefined for query doc snapshots
      console.log(doc.id, " => ", doc.data());
    });
  });
  سریع
  توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
  do {
   let querySnapshot = try await db.collection("cities").getDocuments()
   for document in querySnapshot.documents {
    print("\(document.documentID) => \(document.data())")
   }
  } catch {
   print("Error getting documents: \(error)")
  }
  هدف-C
  توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
  [[self.db collectionWithPath:@"cities"]
    getDocumentsWithCompletion:^(FIRQuerySnapshot *snapshot, NSError *error) {
     if (error != nil) {
      NSLog(@"Error getting documents: %@", error);
     } else {
      for (FIRDocumentSnapshot *document in snapshot.documents) {
       NSLog(@"%@ => %@", document.documentID, document.data);
      }
     }
    }];

  Kotlin+KTX

  db.collection("cities")
    .get()
    .addOnSuccessListener { result ->
      for (document in result) {
        Log.d(TAG, "${document.id} => ${document.data}")
      }
    }
    .addOnFailureListener { exception ->
      Log.d(TAG, "Error getting documents: ", exception)
    }

  Java

  db.collection("cities")
      .get()
      .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<QuerySnapshot>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<QuerySnapshot> task) {
          if (task.isSuccessful()) {
            for (QueryDocumentSnapshot document : task.getResult()) {
              Log.d(TAG, document.getId() + " => " + document.getData());
            }
          } else {
            Log.d(TAG, "Error getting documents: ", task.getException());
          }
        }
      });

  Dart

  db.collection("cities").get().then(
   (querySnapshot) {
    print("Successfully completed");
    for (var docSnapshot in querySnapshot.docs) {
     print('${docSnapshot.id} => ${docSnapshot.data()}');
    }
   },
   onError: (e) => print("Error completing: $e"),
  );
  جاوا
  // asynchronously retrieve all documents
  ApiFuture<QuerySnapshot> future = db.collection("cities").get();
  // future.get() blocks on response
  List<QueryDocumentSnapshot> documents = future.get().getDocuments();
  for (QueryDocumentSnapshot document : documents) {
   System.out.println(document.getId() + " => " + document.toObject(City.class));
  }
  پایتون
  docs = db.collection("cities").stream()
  
  for doc in docs:
    print(f"{doc.id} => {doc.to_dict()}")

  Python

  docs = db.collection("cities").stream()
  
  async for doc in docs:
    print(f"{doc.id} => {doc.to_dict()}")
  C++
  db->Collection("cities").Get().OnCompletion(
    [](const Future<QuerySnapshot>& future) {
     if (future.error() == Error::kErrorOk) {
      for (const DocumentSnapshot& document :
         future.result()->documents()) {
       std::cout << document << std::endl;
      }
     } else {
      std::cout << "Error getting documents: " << future.error_message()
           << std::endl;
     }
    });
  Node.js
  const citiesRef = db.collection('cities');
  const snapshot = await citiesRef.get();
  snapshot.forEach(doc => {
   console.log(doc.id, '=>', doc.data());
  });
  برو
  
  import (
  	"context"
  	"fmt"
  
  	"cloud.google.com/go/firestore"
  	"google.golang.org/api/iterator"
  )
  
  func allDocs(ctx context.Context, client *firestore.Client) error {
  	fmt.Println("All cities:")
  	iter := client.Collection("cities").Documents(ctx)
  	for {
  		doc, err := iter.Next()
  		if err == iterator.Done {
  			break
  		}
  		if err != nil {
  			return err
  		}
  		fmt.Println(doc.Data())
  	}
  	return nil
  }
  
  PHP

  PHP

  برای اطلاعات بیشتر در مورد نصب و ایجاد کلاینت Cloud Firestore، به کتابخانه های سرویس گیرنده Cloud Firestore مراجعه کنید.

  $citiesRef = $db->collection('samples/php/cities');
  $documents = $citiesRef->documents();
  foreach ($documents as $document) {
    if ($document->exists()) {
      printf('Document data for document %s:' . PHP_EOL, $document->id());
      print_r($document->data());
      printf(PHP_EOL);
    } else {
      printf('Document %s does not exist!' . PHP_EOL, $document->id());
    }
  }
  وحدت
  Query allCitiesQuery = db.Collection("cities");
  allCitiesQuery.GetSnapshotAsync().ContinueWithOnMainThread(task =>
  {
   QuerySnapshot allCitiesQuerySnapshot = task.Result;
   foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in allCitiesQuerySnapshot.Documents)
   {
    Debug.Log(String.Format("Document data for {0} document:", documentSnapshot.Id));
    Dictionary<string, object> city = documentSnapshot.ToDictionary();
    foreach (KeyValuePair<string, object> pair in city)
    {
     Debug.Log(String.Format("{0}: {1}", pair.Key, pair.Value));
    }
  
    // Newline to separate entries
    Debug.Log("");
   }
  });
  سی شارپ
  Query allCitiesQuery = db.Collection("cities");
  QuerySnapshot allCitiesQuerySnapshot = await allCitiesQuery.GetSnapshotAsync();
  foreach (DocumentSnapshot documentSnapshot in allCitiesQuerySnapshot.Documents)
  {
    Console.WriteLine("Document data for {0} document:", documentSnapshot.Id);
    Dictionary<string, object> city = documentSnapshot.ToDictionary();
    foreach (KeyValuePair<string, object> pair in city)
    {
      Console.WriteLine("{0}: {1}", pair.Key, pair.Value);
    }
    Console.WriteLine("");
  }
  روبی
  cities_ref = firestore.col collection_path
  cities_ref.get do |city|
   puts "#{city.document_id} data: #{city.data}."
  end

  تمام اسناد را در یک مجموعه فرعی دریافت کنید

  برای بازیابی همه اسناد از یک زیر مجموعه، یک مرجع با مسیر کامل آن زیر مجموعه ایجاد کنید:

  Web modular API

  const { collection, getDocs } = require("firebase/firestore");
  // Query a reference to a subcollection
  const querySnapshot = await getDocs(collection(db, "cities", "SF", "landmarks"));
  querySnapshot.forEach((doc) => {
   // doc.data() is never undefined for query doc snapshots
   console.log(doc.id, " => ", doc.data());
  });

  Web namespaced API

  // Snippet not available
  سریع
  do {
   let querySnapshot = try await db.collection("cities/SF/landmarks").getDocuments()
   for document in querySnapshot.documents {
    print("\(document.documentID) => \(document.data())")
   }
  } catch {
   print("Error getting documents: \(error)")
  }
  هدف-C
  [[self.db collectionWithPath:@"cities/SF/landmarks"]
    getDocumentsWithCompletion:^(FIRQuerySnapshot *snapshot, NSError *error) {
     if (error != nil) {
      NSLog(@"Error getting documents: %@", error);
     } else {
      for (FIRDocumentSnapshot *document in snapshot.documents) {
       NSLog(@"%@ => %@", document.documentID, document.data);
      }
     }
    }];

  Kotlin+KTX

  db.collection("cities")
    .document("SF")
    .collection("landmarks")
    .get()
    .addOnSuccessListener { result ->
      for (document in result) {
        Log.d(TAG, "${document.id} => ${document.data}")
      }
    }
    .addOnFailureListener { exception ->
      Log.d(TAG, "Error getting documents: ", exception)
    }

  Java

  db.collection("cities")
      .document("SF")
      .collection("landmarks")
      .get()
      .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<QuerySnapshot>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<QuerySnapshot> task) {
          if (task.isSuccessful()) {
            for (QueryDocumentSnapshot document : task.getResult()) {
              Log.d(TAG, document.getId() + " => " + document.getData());
            }
          } else {
            Log.d(TAG, "Error getting documents: ", task.getException());
          }
        }
      });

  Dart

  db.collection("cities").doc("SF").collection("landmarks").get().then(
   (querySnapshot) {
    print("Successfully completed");
    for (var docSnapshot in querySnapshot.docs) {
     print('${docSnapshot.id} => ${docSnapshot.data()}');
    }
   },
   onError: (e) => print("Error completing: $e"),
  );
  جاوا
  // Snippet not available
  پایتون
  // Snippet not available

  Python

  // Snippet not available
  C++
  // Snippet not available
  Node.js
  // Snippet not available
  برو
  // Snippet not available
  PHP
  // Snippet not available
  وحدت
  // Snippet not available
  سی شارپ
  // Snippet not available
  روبی
  // Snippet not available

  چندین سند را از یک گروه مجموعه دریافت کنید

  یک گروه مجموعه شامل تمام مجموعه هایی با شناسه یکسان است. به عنوان مثال، اگر هر سند در مجموعه cities شما دارای یک مجموعه فرعی به نام landmarks باشد، همه زیر مجموعه‌های landmarks متعلق به یک گروه مجموعه هستند. به طور پیش فرض، کوئری ها نتایج را از یک مجموعه واحد در پایگاه داده شما بازیابی می کنند. از یک پرس و جو گروه مجموعه برای بازیابی نتایج از یک گروه مجموعه به جای یک مجموعه واحد استفاده کنید .

  مجموعه های فرعی یک سند را فهرست کنید

  متد listCollections() از کتابخانه‌های سرویس گیرنده سرور Cloud Firestore، تمام زیر مجموعه‌های یک مرجع سند را فهرست می‌کند.

  بازیابی فهرستی از مجموعه‌ها با کتابخانه‌های سرویس گیرنده موبایل/وب امکان‌پذیر نیست. شما فقط باید نام مجموعه را به عنوان بخشی از وظایف مدیریتی در محیط های سرور قابل اعتماد جستجو کنید. اگر متوجه شدید که به این قابلیت در کتابخانه های سرویس گیرنده موبایل/وب نیاز دارید، ساختار داده های خود را به گونه ای در نظر بگیرید که نام زیر مجموعه ها قابل پیش بینی باشد.

  وب

  در کتابخانه سرویس گیرنده وب موجود نیست.

  سریع

  در کتابخانه سرویس گیرنده Swift در دسترس نیست.

  هدف-C

  در کتابخانه مشتری Objective-C موجود نیست.

  Kotlin+KTX

  در کتابخانه سرویس گیرنده Android موجود نیست.

  Java

  در کتابخانه سرویس گیرنده Android موجود نیست.

  Dart

  در کتابخانه مشتری Flutter موجود نیست.

  جاوا
  Iterable<CollectionReference> collections =
    db.collection("cities").document("SF").listCollections();
  
  for (CollectionReference collRef : collections) {
   System.out.println("Found subcollection with id: " + collRef.getId());
  }
  پایتون
  collections = db.collection("cities").document("SF").collections()
  for collection in collections:
    for doc in collection.stream():
      print(f"{doc.id} => {doc.to_dict()}")

  Python

  collections = db.collection("cities").document("SF").collections()
  async for collection in collections:
    async for doc in collection.stream():
      print(f"{doc.id} => {doc.to_dict()}")
  C++

  در کتابخانه مشتری C++ موجود نیست.

  Node.js
  const sfRef = db.collection('cities').doc('SF');
  const collections = await sfRef.listCollections();
  collections.forEach(collection => {
   console.log('Found subcollection with id:', collection.id);
  });
  برو
  
  import (
  	"context"
  	"fmt"
  
  	"cloud.google.com/go/firestore"
  	"google.golang.org/api/iterator"
  )
  
  func getCollections(ctx context.Context, client *firestore.Client) error {
  	iter := client.Collection("cities").Doc("SF").Collections(ctx)
  	for {
  		collRef, err := iter.Next()
  		if err == iterator.Done {
  			break
  		}
  		if err != nil {
  			return err
  		}
  		fmt.Printf("Found collection with id: %s\n", collRef.ID)
  	}
  	return nil
  }
  
  PHP

  PHP

  برای اطلاعات بیشتر در مورد نصب و ایجاد کلاینت Cloud Firestore، به کتابخانه های سرویس گیرنده Cloud Firestore مراجعه کنید.

  $cityRef = $db->collection('samples/php/cities')->document('SF');
  $collections = $cityRef->collections();
  foreach ($collections as $collection) {
    printf('Found subcollection with id: %s' . PHP_EOL, $collection->id());
  }
  وحدت
  // This is not yet supported in the Unity SDK.
  
  سی شارپ
  DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("SF");
  IAsyncEnumerable<CollectionReference> subcollections = cityRef.ListCollectionsAsync();
  IAsyncEnumerator<CollectionReference> subcollectionsEnumerator = subcollections.GetAsyncEnumerator(default);
  while (await subcollectionsEnumerator.MoveNextAsync())
  {
    CollectionReference subcollectionRef = subcollectionsEnumerator.Current;
    Console.WriteLine("Found subcollection with ID: {0}", subcollectionRef.Id);
  }
  روبی
  city_ref = firestore.doc "#{collection_path}/SF"
  city_ref.cols do |col|
   puts col.collection_id
  end

  درباره انواع مختلف پرس و جو بیشتر بدانید.

  برای اطلاعات بیشتر در مورد کدهای خطا و نحوه حل مشکلات تاخیر هنگام دریافت داده ها، صفحه عیب یابی را بررسی کنید.