معاملات و دسته بندی می نویسد

Cloud Firestore از عملیات اتمی برای خواندن و نوشتن داده ها پشتیبانی می کند. در مجموعه ای از عملیات اتمی، یا همه عملیات ها موفق می شوند، یا هیچ یک از آنها اعمال نمی شوند. دو نوع عملیات اتمی در Cloud Firestore وجود دارد:

 • تراکنش ها : تراکنش مجموعه ای از عملیات خواندن و نوشتن روی یک یا چند سند است.
 • نوشتن دسته‌ای : نوشتن دسته‌ای مجموعه‌ای از عملیات نوشتن روی یک یا چند سند است.

به روز رسانی داده ها با تراکنش ها

با استفاده از کتابخانه های سرویس گیرنده Cloud Firestore، می توانید چندین عملیات را در یک تراکنش گروه بندی کنید. تراکنش ها زمانی مفید هستند که می خواهید مقدار یک فیلد را بر اساس مقدار فعلی آن یا مقدار فیلد دیگری به روز کنید.

یک تراکنش شامل هر تعداد عملیات get() به دنبال هر تعداد عملیات نوشتن مانند set() ، update() یا delete() می باشد. در صورت ویرایش همزمان، Cloud Firestore کل تراکنش را دوباره اجرا می کند. به عنوان مثال، اگر یک تراکنش اسناد را بخواند و مشتری دیگری هر یک از آن اسناد را تغییر دهد، Cloud Firestore تراکنش را دوباره انجام می دهد. این ویژگی تضمین می کند که تراکنش بر روی داده های به روز و ثابت اجرا می شود.

معاملات هرگز به طور جزئی اعمال نمی شود. همه نوشته ها در پایان تراکنش موفق اجرا می شوند.

هنگام استفاده از تراکنش ها، توجه داشته باشید که:

 • عملیات خواندن باید قبل از عملیات نوشتن باشد.
 • اگر یک ویرایش همزمان بر سندی که تراکنش خوانده می شود تأثیر بگذارد، تابعی که تراکنش را فراخوانی می کند (تابع تراکنش) ممکن است بیش از یک بار اجرا شود.
 • توابع تراکنش نباید مستقیماً وضعیت برنامه را تغییر دهند.
 • وقتی مشتری آفلاین باشد، تراکنش ها با شکست مواجه می شوند.

مثال زیر نحوه ایجاد و اجرای تراکنش را نشان می دهد:

Web modular API

import { runTransaction } from "firebase/firestore";

try {
 await runTransaction(db, async (transaction) => {
  const sfDoc = await transaction.get(sfDocRef);
  if (!sfDoc.exists()) {
   throw "Document does not exist!";
  }

  const newPopulation = sfDoc.data().population + 1;
  transaction.update(sfDocRef, { population: newPopulation });
 });
 console.log("Transaction successfully committed!");
} catch (e) {
 console.log("Transaction failed: ", e);
}

Web namespaced API

// Create a reference to the SF doc.
var sfDocRef = db.collection("cities").doc("SF");

// Uncomment to initialize the doc.
// sfDocRef.set({ population: 0 });

return db.runTransaction((transaction) => {
  // This code may get re-run multiple times if there are conflicts.
  return transaction.get(sfDocRef).then((sfDoc) => {
    if (!sfDoc.exists) {
      throw "Document does not exist!";
    }

    // Add one person to the city population.
    // Note: this could be done without a transaction
    //    by updating the population using FieldValue.increment()
    var newPopulation = sfDoc.data().population + 1;
    transaction.update(sfDocRef, { population: newPopulation });
  });
}).then(() => {
  console.log("Transaction successfully committed!");
}).catch((error) => {
  console.log("Transaction failed: ", error);
});
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
let sfReference = db.collection("cities").document("SF")

do {
 let _ = try await db.runTransaction({ (transaction, errorPointer) -> Any? in
  let sfDocument: DocumentSnapshot
  do {
   try sfDocument = transaction.getDocument(sfReference)
  } catch let fetchError as NSError {
   errorPointer?.pointee = fetchError
   return nil
  }

  guard let oldPopulation = sfDocument.data()?["population"] as? Int else {
   let error = NSError(
    domain: "AppErrorDomain",
    code: -1,
    userInfo: [
     NSLocalizedDescriptionKey: "Unable to retrieve population from snapshot \(sfDocument)"
    ]
   )
   errorPointer?.pointee = error
   return nil
  }

  // Note: this could be done without a transaction
  //    by updating the population using FieldValue.increment()
  transaction.updateData(["population": oldPopulation + 1], forDocument: sfReference)
  return nil
 })
 print("Transaction successfully committed!")
} catch {
 print("Transaction failed: \(error)")
}
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
FIRDocumentReference *sfReference =
  [[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"SF"];
[self.db runTransactionWithBlock:^id (FIRTransaction *transaction, NSError **errorPointer) {
 FIRDocumentSnapshot *sfDocument = [transaction getDocument:sfReference error:errorPointer];
 if (*errorPointer != nil) { return nil; }

 if (![sfDocument.data[@"population"] isKindOfClass:[NSNumber class]]) {
  *errorPointer = [NSError errorWithDomain:@"AppErrorDomain" code:-1 userInfo:@{
   NSLocalizedDescriptionKey: @"Unable to retreive population from snapshot"
  }];
  return nil;
 }
 NSInteger oldPopulation = [sfDocument.data[@"population"] integerValue];

 // Note: this could be done without a transaction
 //    by updating the population using FieldValue.increment()
 [transaction updateData:@{ @"population": @(oldPopulation + 1) } forDocument:sfReference];

 return nil;
} completion:^(id result, NSError *error) {
 if (error != nil) {
  NSLog(@"Transaction failed: %@", error);
 } else {
  NSLog(@"Transaction successfully committed!");
 }
}];

Kotlin+KTX

val sfDocRef = db.collection("cities").document("SF")

db.runTransaction { transaction ->
  val snapshot = transaction.get(sfDocRef)

  // Note: this could be done without a transaction
  //    by updating the population using FieldValue.increment()
  val newPopulation = snapshot.getDouble("population")!! + 1
  transaction.update(sfDocRef, "population", newPopulation)

  // Success
  null
}.addOnSuccessListener { Log.d(TAG, "Transaction success!") }
  .addOnFailureListener { e -> Log.w(TAG, "Transaction failure.", e) }

Java

final DocumentReference sfDocRef = db.collection("cities").document("SF");

db.runTransaction(new Transaction.Function<Void>() {
  @Override
  public Void apply(@NonNull Transaction transaction) throws FirebaseFirestoreException {
    DocumentSnapshot snapshot = transaction.get(sfDocRef);

    // Note: this could be done without a transaction
    //    by updating the population using FieldValue.increment()
    double newPopulation = snapshot.getDouble("population") + 1;
    transaction.update(sfDocRef, "population", newPopulation);

    // Success
    return null;
  }
}).addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Void>() {
  @Override
  public void onSuccess(Void aVoid) {
    Log.d(TAG, "Transaction success!");
  }
})
.addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
  @Override
  public void onFailure(@NonNull Exception e) {
    Log.w(TAG, "Transaction failure.", e);
  }
});

Dart

final sfDocRef = db.collection("cities").doc("SF");
db.runTransaction((transaction) async {
 final snapshot = await transaction.get(sfDocRef);
 // Note: this could be done without a transaction
 //    by updating the population using FieldValue.increment()
 final newPopulation = snapshot.get("population") + 1;
 transaction.update(sfDocRef, {"population": newPopulation});
}).then(
 (value) => print("DocumentSnapshot successfully updated!"),
 onError: (e) => print("Error updating document $e"),
);
جاوا
// Initialize doc
final DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("SF");
City city = new City("SF");
city.setCountry("USA");
city.setPopulation(860000L);
docRef.set(city).get();

// run an asynchronous transaction
ApiFuture<Void> futureTransaction =
  db.runTransaction(
    transaction -> {
     // retrieve document and increment population field
     DocumentSnapshot snapshot = transaction.get(docRef).get();
     long oldPopulation = snapshot.getLong("population");
     transaction.update(docRef, "population", oldPopulation + 1);
     return null;
    });
// block on transaction operation using transaction.get()
پایتون
transaction = db.transaction()
city_ref = db.collection("cities").document("SF")

@firestore.transactional
def update_in_transaction(transaction, city_ref):
  snapshot = city_ref.get(transaction=transaction)
  transaction.update(city_ref, {"population": snapshot.get("population") + 1})

update_in_transaction(transaction, city_ref)

Python

transaction = db.transaction()
city_ref = db.collection("cities").document("SF")

@firestore.async_transactional
async def update_in_transaction(transaction, city_ref):
  snapshot = await city_ref.get(transaction=transaction)
  transaction.update(city_ref, {"population": snapshot.get("population") + 1})

await update_in_transaction(transaction, city_ref)
C++
DocumentReference sf_doc_ref = db->Collection("cities").Document("SF");
db->RunTransaction([sf_doc_ref](Transaction& transaction,
                std::string& out_error_message) -> Error {
  Error error = Error::kErrorOk;

  DocumentSnapshot snapshot =
    transaction.Get(sf_doc_ref, &error, &out_error_message);

  // Note: this could be done without a transaction by updating the
  // population using FieldValue::Increment().
  std::int64_t new_population =
    snapshot.Get("population").integer_value() + 1;
  transaction.Update(
    sf_doc_ref,
    {{"population", FieldValue::Integer(new_population)}});

  return Error::kErrorOk;
 }).OnCompletion([](const Future<void>& future) {
 if (future.error() == Error::kErrorOk) {
  std::cout << "Transaction success!" << std::endl;
 } else {
  std::cout << "Transaction failure: " << future.error_message() << std::endl;
 }
});
Node.js
// Initialize document
const cityRef = db.collection('cities').doc('SF');
await cityRef.set({
 name: 'San Francisco',
 state: 'CA',
 country: 'USA',
 capital: false,
 population: 860000
});

try {
 await db.runTransaction(async (t) => {
  const doc = await t.get(cityRef);

  // Add one person to the city population.
  // Note: this could be done without a transaction
  //    by updating the population using FieldValue.increment()
  const newPopulation = doc.data().population + 1;
  t.update(cityRef, {population: newPopulation});
 });

 console.log('Transaction success!');
} catch (e) {
 console.log('Transaction failure:', e);
}
برو

import (
	"context"
	"log"

	"cloud.google.com/go/firestore"
)

func runSimpleTransaction(ctx context.Context, client *firestore.Client) error {
	// ...

	ref := client.Collection("cities").Doc("SF")
	err := client.RunTransaction(ctx, func(ctx context.Context, tx *firestore.Transaction) error {
		doc, err := tx.Get(ref) // tx.Get, NOT ref.Get!
		if err != nil {
			return err
		}
		pop, err := doc.DataAt("population")
		if err != nil {
			return err
		}
		return tx.Set(ref, map[string]interface{}{
			"population": pop.(int64) + 1,
		}, firestore.MergeAll)
	})
	if err != nil {
		// Handle any errors appropriately in this section.
		log.Printf("An error has occurred: %s", err)
	}

	return err
}
PHP
$cityRef = $db->collection('samples/php/cities')->document('SF');
$db->runTransaction(function (Transaction $transaction) use ($cityRef) {
  $snapshot = $transaction->snapshot($cityRef);
  $newPopulation = $snapshot['population'] + 1;
  $transaction->update($cityRef, [
    ['path' => 'population', 'value' => $newPopulation]
  ]);
});
وحدت
DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("SF");
db.RunTransactionAsync(transaction =>
  {
    return transaction.GetSnapshotAsync(cityRef).ContinueWith((snapshotTask) =>
    {
      DocumentSnapshot snapshot = snapshotTask.Result;
      long newPopulation = snapshot.GetValue<long>("Population") + 1;
      Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
      {
        { "Population", newPopulation}
      };
      transaction.Update(cityRef, updates);
    });
  });
سی شارپ
DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("SF");
await db.RunTransactionAsync(async transaction =>
{
  DocumentSnapshot snapshot = await transaction.GetSnapshotAsync(cityRef);
  long newPopulation = snapshot.GetValue<long>("Population") + 1;
  Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
  {
    { "Population", newPopulation}
  };
  transaction.Update(cityRef, updates);
});
روبی
city_ref = firestore.doc "#{collection_path}/SF"

firestore.transaction do |tx|
 new_population = tx.get(city_ref).data[:population] + 1
 puts "New population is #{new_population}."
 tx.update city_ref, { population: new_population }
end

انتقال اطلاعات از معاملات

وضعیت برنامه را در داخل توابع تراکنش خود تغییر ندهید. انجام این کار باعث ایجاد مشکلات همزمانی می شود، زیرا توابع تراکنش می توانند چندین بار اجرا شوند و تضمینی برای اجرا در رشته UI وجود ندارد. در عوض، اطلاعات مورد نیاز خود را از توابع تراکنش خود منتقل کنید. مثال زیر بر اساس مثال قبلی است تا نحوه انتقال اطلاعات از یک تراکنش را نشان دهد:

Web modular API

import { doc, runTransaction } from "firebase/firestore";

// Create a reference to the SF doc.
const sfDocRef = doc(db, "cities", "SF");

try {
 const newPopulation = await runTransaction(db, async (transaction) => {
  const sfDoc = await transaction.get(sfDocRef);
  if (!sfDoc.exists()) {
   throw "Document does not exist!";
  }

  const newPop = sfDoc.data().population + 1;
  if (newPop <= 1000000) {
   transaction.update(sfDocRef, { population: newPop });
   return newPop;
  } else {
   return Promise.reject("Sorry! Population is too big");
  }
 });

 console.log("Population increased to ", newPopulation);
} catch (e) {
 // This will be a "population is too big" error.
 console.error(e);
}

Web namespaced API

// Create a reference to the SF doc.
var sfDocRef = db.collection("cities").doc("SF");

db.runTransaction((transaction) => {
  return transaction.get(sfDocRef).then((sfDoc) => {
    if (!sfDoc.exists) {
      throw "Document does not exist!";
    }

    var newPopulation = sfDoc.data().population + 1;
    if (newPopulation <= 1000000) {
      transaction.update(sfDocRef, { population: newPopulation });
      return newPopulation;
    } else {
      return Promise.reject("Sorry! Population is too big.");
    }
  });
}).then((newPopulation) => {
  console.log("Population increased to ", newPopulation);
}).catch((err) => {
  // This will be an "population is too big" error.
  console.error(err);
});
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
let sfReference = db.collection("cities").document("SF")

do {
 let object = try await db.runTransaction({ (transaction, errorPointer) -> Any? in
  let sfDocument: DocumentSnapshot
  do {
   try sfDocument = transaction.getDocument(sfReference)
  } catch let fetchError as NSError {
   errorPointer?.pointee = fetchError
   return nil
  }

  guard let oldPopulation = sfDocument.data()?["population"] as? Int else {
   let error = NSError(
    domain: "AppErrorDomain",
    code: -1,
    userInfo: [
     NSLocalizedDescriptionKey: "Unable to retrieve population from snapshot \(sfDocument)"
    ]
   )
   errorPointer?.pointee = error
   return nil
  }

  // Note: this could be done without a transaction
  //    by updating the population using FieldValue.increment()
  let newPopulation = oldPopulation + 1
  guard newPopulation <= 1000000 else {
   let error = NSError(
    domain: "AppErrorDomain",
    code: -2,
    userInfo: [NSLocalizedDescriptionKey: "Population \(newPopulation) too big"]
   )
   errorPointer?.pointee = error
   return nil
  }

  transaction.updateData(["population": newPopulation], forDocument: sfReference)
  return newPopulation
 })
 print("Population increased to \(object!)")
} catch {
 print("Error updating population: \(error)")
}
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
FIRDocumentReference *sfReference =
[[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"SF"];
[self.db runTransactionWithBlock:^id (FIRTransaction *transaction, NSError **errorPointer) {
 FIRDocumentSnapshot *sfDocument = [transaction getDocument:sfReference error:errorPointer];
 if (*errorPointer != nil) { return nil; }

 if (![sfDocument.data[@"population"] isKindOfClass:[NSNumber class]]) {
  *errorPointer = [NSError errorWithDomain:@"AppErrorDomain" code:-1 userInfo:@{
   NSLocalizedDescriptionKey: @"Unable to retreive population from snapshot"
  }];
  return nil;
 }
 NSInteger population = [sfDocument.data[@"population"] integerValue];

 population++;
 if (population >= 1000000) {
  *errorPointer = [NSError errorWithDomain:@"AppErrorDomain" code:-2 userInfo:@{
   NSLocalizedDescriptionKey: @"Population too big"
  }];
  return @(population);
 }

 [transaction updateData:@{ @"population": @(population) } forDocument:sfReference];

 return nil;
} completion:^(id result, NSError *error) {
 if (error != nil) {
  NSLog(@"Transaction failed: %@", error);
 } else {
  NSLog(@"Population increased to %@", result);
 }
}];

Kotlin+KTX

val sfDocRef = db.collection("cities").document("SF")

db.runTransaction { transaction ->
  val snapshot = transaction.get(sfDocRef)
  val newPopulation = snapshot.getDouble("population")!! + 1
  if (newPopulation <= 1000000) {
    transaction.update(sfDocRef, "population", newPopulation)
    newPopulation
  } else {
    throw FirebaseFirestoreException(
      "Population too high",
      FirebaseFirestoreException.Code.ABORTED,
    )
  }
}.addOnSuccessListener { result ->
  Log.d(TAG, "Transaction success: $result")
}.addOnFailureListener { e ->
  Log.w(TAG, "Transaction failure.", e)
}

Java

final DocumentReference sfDocRef = db.collection("cities").document("SF");

db.runTransaction(new Transaction.Function<Double>() {
  @Override
  public Double apply(@NonNull Transaction transaction) throws FirebaseFirestoreException {
    DocumentSnapshot snapshot = transaction.get(sfDocRef);
    double newPopulation = snapshot.getDouble("population") + 1;
    if (newPopulation <= 1000000) {
      transaction.update(sfDocRef, "population", newPopulation);
      return newPopulation;
    } else {
      throw new FirebaseFirestoreException("Population too high",
          FirebaseFirestoreException.Code.ABORTED);
    }
  }
}).addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Double>() {
  @Override
  public void onSuccess(Double result) {
    Log.d(TAG, "Transaction success: " + result);
  }
})
.addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
  @Override
  public void onFailure(@NonNull Exception e) {
    Log.w(TAG, "Transaction failure.", e);
  }
});

Dart

final sfDocRef = db.collection("cities").doc("SF");
db.runTransaction((transaction) {
 return transaction.get(sfDocRef).then((sfDoc) {
  final newPopulation = sfDoc.get("population") + 1;
  transaction.update(sfDocRef, {"population": newPopulation});
  return newPopulation;
 });
}).then(
 (newPopulation) => print("Population increased to $newPopulation"),
 onError: (e) => print("Error updating document $e"),
);
جاوا
final DocumentReference docRef = db.collection("cities").document("SF");
ApiFuture<String> futureTransaction =
  db.runTransaction(
    transaction -> {
     DocumentSnapshot snapshot = transaction.get(docRef).get();
     Long newPopulation = snapshot.getLong("population") + 1;
     // conditionally update based on current population
     if (newPopulation <= 1000000L) {
      transaction.update(docRef, "population", newPopulation);
      return "Population increased to " + newPopulation;
     } else {
      throw new Exception("Sorry! Population is too big.");
     }
    });
// Print information retrieved from transaction
System.out.println(futureTransaction.get());
پایتون
transaction = db.transaction()
city_ref = db.collection("cities").document("SF")

@firestore.transactional
def update_in_transaction(transaction, city_ref):
  snapshot = city_ref.get(transaction=transaction)
  new_population = snapshot.get("population") + 1

  if new_population < 1000000:
    transaction.update(city_ref, {"population": new_population})
    return True
  else:
    return False

result = update_in_transaction(transaction, city_ref)
if result:
  print("Population updated")
else:
  print("Sorry! Population is too big.")

Python

transaction = db.transaction()
city_ref = db.collection("cities").document("SF")

@firestore.async_transactional
async def update_in_transaction(transaction, city_ref):
  snapshot = await city_ref.get(transaction=transaction)
  new_population = snapshot.get("population") + 1

  if new_population < 1000000:
    transaction.update(city_ref, {"population": new_population})
    return True
  else:
    return False

result = await update_in_transaction(transaction, city_ref)
if result:
  print("Population updated")
else:
  print("Sorry! Population is too big.")
C++
// This is not yet supported.
Node.js
const cityRef = db.collection('cities').doc('SF');
try {
 const res = await db.runTransaction(async t => {
  const doc = await t.get(cityRef);
  const newPopulation = doc.data().population + 1;
  if (newPopulation <= 1000000) {
   await t.update(cityRef, { population: newPopulation });
   return `Population increased to ${newPopulation}`;
  } else {
   throw 'Sorry! Population is too big.';
  }
 });
 console.log('Transaction success', res);
} catch (e) {
 console.log('Transaction failure:', e);
}
برو

import (
	"context"
	"errors"
	"log"

	"cloud.google.com/go/firestore"
)

func infoTransaction(ctx context.Context, client *firestore.Client) error {
	ref := client.Collection("cities").Doc("SF")
	err := client.RunTransaction(ctx, func(ctx context.Context, tx *firestore.Transaction) error {
		doc, err := tx.Get(ref)
		if err != nil {
			return err
		}
		pop, err := doc.DataAt("population")
		if err != nil {
			return err
		}
		newpop := pop.(int64) + 1
		if newpop <= 1000000 {
			return tx.Set(ref, map[string]interface{}{
				"population": pop.(int64) + 1,
			}, firestore.MergeAll)
		}
		return errors.New("population is too big")
	})
	if err != nil {
		// Handle any errors in an appropriate way, such as returning them.
		log.Printf("An error has occurred: %s", err)
	}

	return err
}
PHP
$cityRef = $db->collection('samples/php/cities')->document('SF');
$transactionResult = $db->runTransaction(function (Transaction $transaction) use ($cityRef) {
  $snapshot = $transaction->snapshot($cityRef);
  $newPopulation = $snapshot['population'] + 1;
  if ($newPopulation <= 1000000) {
    $transaction->update($cityRef, [
      ['path' => 'population', 'value' => $newPopulation]
    ]);
    return true;
  } else {
    return false;
  }
});

if ($transactionResult) {
  printf('Population updated successfully.' . PHP_EOL);
} else {
  printf('Sorry! Population is too big.' . PHP_EOL);
}
وحدت
DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("SF");
db.RunTransactionAsync(transaction =>
{
  return transaction.GetSnapshotAsync(cityRef).ContinueWith((task) =>
  {
    long newPopulation = task.Result.GetValue<long>("Population") + 1;
    if (newPopulation <= 1000000)
    {
      Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
      {
        { "Population", newPopulation}
      };
      transaction.Update(cityRef, updates);
      return true;
    }
    else
    {
      return false;
    } 
  });
}).ContinueWith((transactionResultTask) =>
{
  if (transactionResultTask.Result)
  {
    Console.WriteLine("Population updated successfully.");
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Sorry! Population is too big.");
  } 
});
سی شارپ
DocumentReference cityRef = db.Collection("cities").Document("SF");
bool transactionResult = await db.RunTransactionAsync(async transaction =>
{
  DocumentSnapshot snapshot = await transaction.GetSnapshotAsync(cityRef);
  long newPopulation = snapshot.GetValue<long>("Population") + 1;
  if (newPopulation <= 1000000)
  {
    Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
    {
      { "Population", newPopulation}
    };
    transaction.Update(cityRef, updates);
    return true;
  }
  else
  {
    return false;
  }
});

if (transactionResult)
{
  Console.WriteLine("Population updated successfully.");
}
else
{
  Console.WriteLine("Sorry! Population is too big.");
}
روبی
city_ref = firestore.doc "#{collection_path}/SF"

updated = firestore.transaction do |tx|
 new_population = tx.get(city_ref).data[:population] + 1
 if new_population < 1_000_000
  tx.update city_ref, { population: new_population }
  true
 end
end

if updated
 puts "Population updated!"
else
 puts "Sorry! Population is too big."
end

شکست معامله

یک تراکنش ممکن است به دلایل زیر شکست بخورد:

 • تراکنش شامل عملیات خواندن پس از عملیات نوشتن است. عملیات خواندن همیشه باید قبل از هر عملیات نوشتن باشد.
 • تراکنش سندی را خواند که خارج از تراکنش اصلاح شده بود. در این صورت تراکنش به طور خودکار دوباره اجرا می شود. تراکنش به تعداد محدود بارها تکرار می شود.
 • تراکنش از حداکثر اندازه درخواست 10 مگابایت فراتر رفت.

  اندازه تراکنش به اندازه اسناد و ورودی های فهرستی که توسط تراکنش اصلاح شده است بستگی دارد. برای عملیات حذف، این شامل اندازه سند هدف و اندازه ورودی های فهرست حذف شده در پاسخ به عملیات است.

تراکنش ناموفق یک خطا برمی گرداند و چیزی در پایگاه داده نمی نویسد. شما نیازی به عقب انداختن تراکنش ندارید. Cloud Firestore این کار را به صورت خودکار انجام می دهد.

دسته بندی می نویسد

اگر نیازی به خواندن هیچ سندی در مجموعه عملیات خود ندارید، می توانید چندین عملیات نوشتن را به صورت یک دسته واحد که شامل هر ترکیبی از عملیات set() , update() یا delete() اجرا کنید. دسته ای از نوشتن ها به صورت اتمی کامل می شوند و می توانند در چندین سند بنویسند. مثال زیر نحوه ساخت و اجرای یک دسته نوشتن را نشان می دهد:

Web modular API

import { writeBatch, doc } from "firebase/firestore"; 

// Get a new write batch
const batch = writeBatch(db);

// Set the value of 'NYC'
const nycRef = doc(db, "cities", "NYC");
batch.set(nycRef, {name: "New York City"});

// Update the population of 'SF'
const sfRef = doc(db, "cities", "SF");
batch.update(sfRef, {"population": 1000000});

// Delete the city 'LA'
const laRef = doc(db, "cities", "LA");
batch.delete(laRef);

// Commit the batch
await batch.commit();

Web namespaced API

// Get a new write batch
var batch = db.batch();

// Set the value of 'NYC'
var nycRef = db.collection("cities").doc("NYC");
batch.set(nycRef, {name: "New York City"});

// Update the population of 'SF'
var sfRef = db.collection("cities").doc("SF");
batch.update(sfRef, {"population": 1000000});

// Delete the city 'LA'
var laRef = db.collection("cities").doc("LA");
batch.delete(laRef);

// Commit the batch
batch.commit().then(() => {
  // ...
});
سریع
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
// Get new write batch
let batch = db.batch()

// Set the value of 'NYC'
let nycRef = db.collection("cities").document("NYC")
batch.setData([:], forDocument: nycRef)

// Update the population of 'SF'
let sfRef = db.collection("cities").document("SF")
batch.updateData(["population": 1000000 ], forDocument: sfRef)

// Delete the city 'LA'
let laRef = db.collection("cities").document("LA")
batch.deleteDocument(laRef)

// Commit the batch
do {
 try await batch.commit()
 print("Batch write succeeded.")
} catch {
 print("Error writing batch: \(error)")
}
هدف-C
توجه: این محصول در اهداف watchOS و App Clip موجود نیست.
// Get new write batch
FIRWriteBatch *batch = [self.db batch];

// Set the value of 'NYC'
FIRDocumentReference *nycRef =
  [[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"NYC"];
[batch setData:@{} forDocument:nycRef];

// Update the population of 'SF'
FIRDocumentReference *sfRef =
  [[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"SF"];
[batch updateData:@{ @"population": @1000000 } forDocument:sfRef];

// Delete the city 'LA'
FIRDocumentReference *laRef =
  [[self.db collectionWithPath:@"cities"] documentWithPath:@"LA"];
[batch deleteDocument:laRef];

// Commit the batch
[batch commitWithCompletion:^(NSError * _Nullable error) {
 if (error != nil) {
  NSLog(@"Error writing batch %@", error);
 } else {
  NSLog(@"Batch write succeeded.");
 }
}];

Kotlin+KTX

val nycRef = db.collection("cities").document("NYC")
val sfRef = db.collection("cities").document("SF")
val laRef = db.collection("cities").document("LA")

// Get a new write batch and commit all write operations
db.runBatch { batch ->
  // Set the value of 'NYC'
  batch.set(nycRef, City())

  // Update the population of 'SF'
  batch.update(sfRef, "population", 1000000L)

  // Delete the city 'LA'
  batch.delete(laRef)
}.addOnCompleteListener {
  // ...
}

Java

// Get a new write batch
WriteBatch batch = db.batch();

// Set the value of 'NYC'
DocumentReference nycRef = db.collection("cities").document("NYC");
batch.set(nycRef, new City());

// Update the population of 'SF'
DocumentReference sfRef = db.collection("cities").document("SF");
batch.update(sfRef, "population", 1000000L);

// Delete the city 'LA'
DocumentReference laRef = db.collection("cities").document("LA");
batch.delete(laRef);

// Commit the batch
batch.commit().addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
  @Override
  public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
    // ...
  }
});

Dart

// Get a new write batch
final batch = db.batch();

// Set the value of 'NYC'
var nycRef = db.collection("cities").doc("NYC");
batch.set(nycRef, {"name": "New York City"});

// Update the population of 'SF'
var sfRef = db.collection("cities").doc("SF");
batch.update(sfRef, {"population": 1000000});

// Delete the city 'LA'
var laRef = db.collection("cities").doc("LA");
batch.delete(laRef);

// Commit the batch
batch.commit().then((_) {
 // ...
});
جاوا
// Get a new write batch
WriteBatch batch = db.batch();

// Set the value of 'NYC'
DocumentReference nycRef = db.collection("cities").document("NYC");
batch.set(nycRef, new City());

// Update the population of 'SF'
DocumentReference sfRef = db.collection("cities").document("SF");
batch.update(sfRef, "population", 1000000L);

// Delete the city 'LA'
DocumentReference laRef = db.collection("cities").document("LA");
batch.delete(laRef);

// asynchronously commit the batch
ApiFuture<List<WriteResult>> future = batch.commit();
// ...
// future.get() blocks on batch commit operation
for (WriteResult result : future.get()) {
 System.out.println("Update time : " + result.getUpdateTime());
}
پایتون
batch = db.batch()

# Set the data for NYC
nyc_ref = db.collection("cities").document("NYC")
batch.set(nyc_ref, {"name": "New York City"})

# Update the population for SF
sf_ref = db.collection("cities").document("SF")
batch.update(sf_ref, {"population": 1000000})

# Delete DEN
den_ref = db.collection("cities").document("DEN")
batch.delete(den_ref)

# Commit the batch
batch.commit()

Python

batch = db.batch()

# Set the data for NYC
nyc_ref = db.collection("cities").document("NYC")
batch.set(nyc_ref, {"name": "New York City"})

# Update the population for SF
sf_ref = db.collection("cities").document("SF")
batch.update(sf_ref, {"population": 1000000})

# Delete DEN
den_ref = db.collection("cities").document("DEN")
batch.delete(den_ref)

# Commit the batch
await batch.commit()
C++
// Get a new write batch
WriteBatch batch = db->batch();

// Set the value of 'NYC'
DocumentReference nyc_ref = db->Collection("cities").Document("NYC");
batch.Set(nyc_ref, {});

// Update the population of 'SF'
DocumentReference sf_ref = db->Collection("cities").Document("SF");
batch.Update(sf_ref, {{"population", FieldValue::Integer(1000000)}});

// Delete the city 'LA'
DocumentReference la_ref = db->Collection("cities").Document("LA");
batch.Delete(la_ref);

// Commit the batch
batch.Commit().OnCompletion([](const Future<void>& future) {
 if (future.error() == Error::kErrorOk) {
  std::cout << "Write batch success!" << std::endl;
 } else {
  std::cout << "Write batch failure: " << future.error_message() << std::endl;
 }
});
Node.js
// Get a new write batch
const batch = db.batch();

// Set the value of 'NYC'
const nycRef = db.collection('cities').doc('NYC');
batch.set(nycRef, {name: 'New York City'});

// Update the population of 'SF'
const sfRef = db.collection('cities').doc('SF');
batch.update(sfRef, {population: 1000000});

// Delete the city 'LA'
const laRef = db.collection('cities').doc('LA');
batch.delete(laRef);

// Commit the batch
await batch.commit();
برو

import (
	"context"
	"log"

	"cloud.google.com/go/firestore"
)

func batchWrite(ctx context.Context, client *firestore.Client) error {
	// Get a new write batch.
	batch := client.Batch()

	// Set the value of "NYC".
	nycRef := client.Collection("cities").Doc("NYC")
	batch.Set(nycRef, map[string]interface{}{
		"name": "New York City",
	})

	// Update the population of "SF".
	sfRef := client.Collection("cities").Doc("SF")
	batch.Set(sfRef, map[string]interface{}{
		"population": 1000000,
	}, firestore.MergeAll)

	// Delete the city "LA".
	laRef := client.Collection("cities").Doc("LA")
	batch.Delete(laRef)

	// Commit the batch.
	_, err := batch.Commit(ctx)
	if err != nil {
		// Handle any errors in an appropriate way, such as returning them.
		log.Printf("An error has occurred: %s", err)
	}

	return err
}
PHP
$batch = $db->batch();

# Set the data for NYC
$nycRef = $db->collection('samples/php/cities')->document('NYC');
$batch->set($nycRef, [
  'name' => 'New York City'
]);

# Update the population for SF
$sfRef = $db->collection('samples/php/cities')->document('SF');
$batch->update($sfRef, [
  ['path' => 'population', 'value' => 1000000]
]);

# Delete LA
$laRef = $db->collection('samples/php/cities')->document('LA');
$batch->delete($laRef);

# Commit the batch
$batch->commit();
وحدت
WriteBatch batch = db.StartBatch();

// Set the data for NYC
DocumentReference nycRef = db.Collection("cities").Document("NYC");
Dictionary<string, object> nycData = new Dictionary<string, object>
{
  { "name", "New York City" }
};
batch.Set(nycRef, nycData);

// Update the population for SF
DocumentReference sfRef = db.Collection("cities").Document("SF");
Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
{
  { "Population", 1000000}
};
batch.Update(sfRef, updates);

// Delete LA
DocumentReference laRef = db.Collection("cities").Document("LA");
batch.Delete(laRef);

// Commit the batch
batch.CommitAsync();
سی شارپ
WriteBatch batch = db.StartBatch();

// Set the data for NYC
DocumentReference nycRef = db.Collection("cities").Document("NYC");
Dictionary<string, object> nycData = new Dictionary<string, object>
{
  { "name", "New York City" }
};
batch.Set(nycRef, nycData);

// Update the population for SF
DocumentReference sfRef = db.Collection("cities").Document("SF");
Dictionary<string, object> updates = new Dictionary<string, object>
{
  { "Population", 1000000}
};
batch.Update(sfRef, updates);

// Delete LA
DocumentReference laRef = db.Collection("cities").Document("LA");
batch.Delete(laRef);

// Commit the batch
await batch.CommitAsync();
روبی
firestore.batch do |b|
 # Set the data for NYC
 b.set "#{collection_path}/NYC", { name: "New York City" }

 # Update the population for SF
 b.update "#{collection_path}/SF", { population: 1_000_000 }

 # Delete LA
 b.delete "#{collection_path}/LA"
end

یک نوشتن دسته ای می تواند تا 500 عملیات را شامل شود. هر عملیات در دسته به طور جداگانه برای استفاده از Cloud Firestore شما حساب می شود.

مانند تراکنش ها، نوشتن دسته ای اتمی است. برخلاف تراکنش‌ها، نوشتن دسته‌ای نیازی به اطمینان از اینکه اسناد خوانده شده بدون تغییر باقی می‌مانند که منجر به موارد خرابی کمتری می‌شود، نیست. آنها در معرض تلاش های مجدد یا شکست های ناشی از تکرارهای زیاد نیستند. نوشته های دسته ای حتی زمانی که دستگاه کاربر آفلاین است اجرا می شود.

اعتبار سنجی داده ها برای عملیات اتمی

برای کتابخانه های سرویس گیرنده موبایل/وب، می توانید داده ها را با استفاده از قوانین امنیتی Cloud Firestore تأیید کنید. می توانید اطمینان حاصل کنید که اسناد مرتبط همیشه به صورت اتمی و همیشه به عنوان بخشی از یک تراکنش یا نوشتن دسته ای به روز می شوند. از تابع قانون امنیتی getAfter() برای دسترسی و تأیید وضعیت یک سند پس از تکمیل مجموعه ای از عملیات، اما قبل از اینکه Cloud Firestore عملیات را انجام دهد، استفاده کنید.

به عنوان مثال، تصور کنید که پایگاه داده برای مثال cities شامل مجموعه countries نیز باشد. هر سند country از یک فیلد last_updated استفاده می کند تا آخرین باری که هر شهر مربوط به آن کشور به روز شده را پیگیری کند. قوانین امنیتی زیر مستلزم این است که به‌روزرسانی یک سند city باید فیلد last_updated کشور مربوطه را نیز به‌صورت اتمی به‌روزرسانی کند:

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  // If you update a city doc, you must also
  // update the related country's last_updated field.
  match /cities/{city} {
   allow write: if request.auth != null &&
    getAfter(
     /databases/$(database)/documents/countries/$(request.resource.data.country)
    ).data.last_updated == request.time;
  }

  match /countries/{country} {
   allow write: if request.auth != null;
  }
 }
}

محدودیت قوانین امنیتی

در قوانین امنیتی برای تراکنش‌ها یا نوشتن دسته‌ای، محدودیت 20 تماس دسترسی به سند برای کل عملیات اتمی، علاوه بر محدودیت 10 تماس معمولی برای هر عملیات سند در دسته وجود دارد.

به عنوان مثال، قوانین زیر را برای یک برنامه چت در نظر بگیرید:

service cloud.firestore {
 match /databases/{db}/documents {
  function prefix() {
   return /databases/{db}/documents;
  }
  match /chatroom/{roomId} {
   allow read, write: if request.auth != null && roomId in get(/$(prefix())/users/$(request.auth.uid)).data.chats
              || exists(/$(prefix())/admins/$(request.auth.uid));
  }
  match /users/{userId} {
   allow read, write: if request.auth != null && request.auth.uid == userId
              || exists(/$(prefix())/admins/$(request.auth.uid));
  }
  match /admins/{userId} {
   allow read, write: if request.auth != null && exists(/$(prefix())/admins/$(request.auth.uid));
  }
 }
}

تکه‌های زیر تعداد تماس‌های دسترسی به سند استفاده شده برای چند الگوی دسترسی به داده را نشان می‌دهد:

// 0 document access calls used, because the rules evaluation short-circuits
// before the exists() call is invoked.
db.collection('user').doc('myuid').get(...);

// 1 document access call used. The maximum total allowed for this call
// is 10, because it is a single document request.
db.collection('chatroom').doc('mygroup').get(...);

// Initializing a write batch...
var batch = db.batch();

// 2 document access calls used, 10 allowed.
var group1Ref = db.collection("chatroom").doc("group1");
batch.set(group1Ref, {msg: "Hello, from Admin!"});

// 1 document access call used, 10 allowed.
var newUserRef = db.collection("users").doc("newuser");
batch.update(newUserRef, {"lastSignedIn": new Date()});

// 1 document access call used, 10 allowed.
var removedAdminRef = db.collection("admin").doc("otheruser");
batch.delete(removedAdminRef);

// The batch used a total of 2 + 1 + 1 = 4 document access calls, out of a total
// 20 allowed.
batch.commit();

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه حل مشکلات تأخیر ناشی از نوشتن بزرگ و نوشتن دسته‌ای، خطاهای ناشی از مشاجره ناشی از تراکنش‌های همپوشانی، و سایر مسائل، صفحه عیب‌یابی را بررسی کنید.