Cloud Firestore veri paketleri

Cloud Firestore veri paketleri, Cloud Firestore belgesinden ve sorgu anlık görüntülerinden oluşturduğunuz statik veri dosyalarıdır ve sizin tarafınızdan bir CDN, barındırma hizmeti veya başka bir çözümde yayınlanır. Veri demetleri, hem müşteri uygulamalarınıza hem de meta verilerinize sunmak istediğiniz belgeleri oluşturan sorgular hakkında yer alır. Ağ üzerinden veya yerel depolamadan paketler indirmek için istemci SDK'ları kullanırsınız, daha sonra Bulut Firestore Yerel Önbelleğine paket verileri yüklersiniz. Bir paket yüklendikten sonra, bir istemci uygulaması yerel önbellekten veya arka uçtan belgeleri sorgulayabilir.

Veri paketleriyle, uygulamalarınız ortak sorguların sonuçlarını daha erken yükleyebilir, çünkü belgeler bulut Firestore arka ucuna çağrılara gerek kalmadan başlangıçta mevcuttur. Sonuçlar yerel önbellekten yüklenirse, düşük erişim maliyetlerinden de yararlanırsınız. Aynı ilk 100 belgeyi sorgulamak için bir milyon uygulama örneği ödemek yerine, yalnızca bu 100 belgeyi paketlemek için gereken sorgular için ödeme yaparsınız.

Cloud Firestore veri paketleri, diğer Firebase arka uç ürünleriyle iyi çalışacak şekilde oluşturulmuştur. Paketlerin bulut işlevleri tarafından oluşturulduğu ve Firebase barındırma olan kullanıcılara servis edildiği entegre bir çözüme bir göz atın.

Uygulamanızla bir paket kullanmak üç adım içerir:

 1. Paketi Yönetici SDK ile inşa etmek
 2. Paketi yerel depodan veya bir CDN'den servis etmek
 3. Müşteriye paketler yükleme

Veri paketi nedir?

Veri paketi, bir veya daha fazla belge ve/veya sorgu anlık görüntülerini paketlemek ve adlandırılmış sorguları çıkarabileceğiniz statik bir ikili dosyadır. Aşağıda tartıştığımız gibi, sunucu tarafı SDK'ları demetler oluşturmanıza izin verir ve istemci SDK'lar yerel önbelleğe demet yüklemenize izin vermek için yöntemler sağlar.

Adlandırılmış sorgular, paketlerin özellikle güçlü bir özelliğidir. Adı verilen sorgular, bir paketten çıkarabileceğiniz Query nesneleridir, ardından verileri önbellekten veya arka uçtan sorgulamak için hemen kullanın, normalde Cloud Firestore ile konuşan uygulamanızın herhangi bir bölümünde yaptığınız gibi.

Sunucuda veri paketleri oluşturmak

Node.js veya Java admin SDK'yı kullanmak, paketlere ne dahil edileceğini ve bunlara nasıl hizmet edileceği konusunda size tam kontrol sağlar.

Node.js
var bundleId = "latest-stories";

var bundle = firestore.bundle(bundleId);

var docSnapshot = await firestore.doc('stories/stories').get();
var querySnapshot = await firestore.collection('stories').get();

// Build the bundle
// Note how querySnapshot is named "latest-stories-query"
var bundleBuffer = bundle.add(docSnapshot); // Add a document
          .add('latest-stories-query', querySnapshot) // Add a named query.
          .build()
   
Java
Firestore db = FirestoreClient.getFirestore(app);

// Query the 50 latest stories
QuerySnapshot latestStories = db.collection("stories")
  .orderBy("timestamp", Direction.DESCENDING)
  .limit(50)
  .get()
  .get();

// Build the bundle from the query results
FirestoreBundle bundle = db.bundleBuilder("latest-stories")
  .add("latest-stories-query", latestStories)
  .build();
   
Python
from google.cloud import firestore
from google.cloud.firestore_bundle import FirestoreBundle

db = firestore.Client()
bundle = FirestoreBundle("latest-stories")

doc_snapshot = db.collection("stories").document("news-item").get()
query = db.collection("stories")._query()

# Build the bundle
# Note how `query` is named "latest-stories-query"
bundle_buffer: str = bundle.add_document(doc_snapshot).add_named_query(
  "latest-stories-query", query,
).build()
   

Veri paketleri sunmak

Müşteri uygulamalarınıza bir CDN'den veya örneğin bulut depolama alanından indirerek paketler sunabilirsiniz.

Önceki bölümde oluşturulan demetin bundle.txt adlı bir dosyaya kaydedildiğini ve bir sunucuda yayınlandığını varsayalım. Bu paket dosyası, burada basit bir Node.js Express uygulaması için gösterildiği gibi web üzerinden hizmet verebileceğiniz diğer varlıklar gibidir.

const fs = require('fs');
const server = require('http').createServer();

server.on('request', (req, res) => {
 const src = fs.createReadStream('./bundle.txt');
 src.pipe(res);
});

server.listen(8000);

İstemciye veri paketlerini yükleme

Bir HTTP isteği yaparak, depolama API'si çağırarak veya bir ağa ikili dosyaları almak için başka bir teknik kullanarak, uzak bir sunucudan getirerek Firestore demetlerini yüklersiniz.

Bir kez getirildikten sonra, Cloud Firestore istemcisi SDK'yı kullanarak, uygulamanız, bir vaat durumunu izlerken tamamlanabileceğiniz bir görev izleme nesnesini döndüren loadBundle yöntemini çağırır. Başarılı paket yükleme görevinde tamamlandığında, paket içeriği yerel önbellekte mevcuttur.

Web modular API

import { loadBundle, namedQuery, getDocsFromCache } from "firebase/firestore";

async function fetchFromBundle() {
 // Fetch the bundle from Firebase Hosting, if the CDN cache is hit the 'X-Cache'
 // response header will be set to 'HIT'
 const resp = await fetch('/createBundle');

 // Load the bundle contents into the Firestore SDK
 await loadBundle(db, resp.body);

 // Query the results from the cache
 const query = await namedQuery(db, 'latest-stories-query');
 const storiesSnap = await getDocsFromCache(query);

 // Use the results
 // ...
}

Web namespaced API

// If you are using module bundlers.
import firebase from "firebase/app";
import "firebase/firestore";
import "firebase/firestore/bundle"; // This line enables bundle loading as a side effect.

// ...

async function fetchFromBundle() {
 // Fetch the bundle from Firebase Hosting, if the CDN cache is hit the 'X-Cache'
 // response header will be set to 'HIT'
 const resp = await fetch('/createBundle');

 // Load the bundle contents into the Firestore SDK
 await db.loadBundle(resp.body);

 // Query the results from the cache
 // Note: omitting "source: cache" will query the Firestore backend.
 const query = await db.namedQuery('latest-stories-query');
 const storiesSnap = await query.get({ source: 'cache' });

 // Use the results
 // ...
}
Süratli
Not: Bu ürün watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
// Utility function for errors when loading bundles.
func bundleLoadError(reason: String) -> NSError {
 return NSError(domain: "FIRSampleErrorDomain",
         code: 0,
         userInfo: [NSLocalizedFailureReasonErrorKey: reason])
}

func fetchRemoteBundle(for firestore: Firestore,
            from url: URL) async throws -> LoadBundleTaskProgress {
 guard let inputStream = InputStream(url: url) else {
  let error = self.bundleLoadError(reason: "Unable to create stream from the given url: \(url)")
  throw error
 }

 return try await firestore.loadBundle(inputStream)
}

// Fetches a specific named query from the provided bundle.
func loadQuery(named queryName: String,
        fromRemoteBundle bundleURL: URL,
        with store: Firestore) async throws -> Query {
 let _ = try await fetchRemoteBundle(for: store, from: bundleURL)
 if let query = await store.getQuery(named: queryName) {
  return query
 } else {
  throw bundleLoadError(reason: "Could not find query named \(queryName)")
 }
}

// Load a query and fetch its results from a bundle.
func runStoriesQuery() async {
 let queryName = "latest-stories-query"
 let firestore = Firestore.firestore()
 let remoteBundle = URL(string: "https://example.com/createBundle")!

 do {
  let query = try await loadQuery(named: queryName,
                  fromRemoteBundle: remoteBundle,
                  with: firestore)
  let snapshot = try await query.getDocuments()
  print(snapshot)
  // handle query results
 } catch {
  print(error)
 }
}
Amaç-C
Not: Bu ürün watchOS ve App Clip hedeflerinde mevcut değildir.
// Utility function for errors when loading bundles.
- (NSError *)bundleLoadErrorWithReason:(NSString *)reason {
 return [NSError errorWithDomain:@"FIRSampleErrorDomain"
               code:0
             userInfo:@{NSLocalizedFailureReasonErrorKey: reason}];
}

// Loads a remote bundle from the provided url.
- (void)fetchRemoteBundleForFirestore:(FIRFirestore *)firestore
               fromURL:(NSURL *)url
              completion:(void (^)(FIRLoadBundleTaskProgress *_Nullable,
                        NSError *_Nullable))completion {
 NSInputStream *inputStream = [NSInputStream inputStreamWithURL:url];
 if (inputStream == nil) {
  // Unable to create input stream.
  NSError *error =
    [self bundleLoadErrorWithReason:
      [NSString stringWithFormat:@"Unable to create stream from the given url: %@", url]];
  completion(nil, error);
  return;
 }

 [firestore loadBundleStream:inputStream
          completion:^(FIRLoadBundleTaskProgress * _Nullable progress,
                NSError * _Nullable error) {
  if (progress == nil) {
   completion(nil, error);
   return;
  }

  if (progress.state == FIRLoadBundleTaskStateSuccess) {
   completion(progress, nil);
  } else {
   NSError *concreteError =
     [self bundleLoadErrorWithReason:
       [NSString stringWithFormat:
         @"Expected bundle load to be completed, but got %ld instead",
         (long)progress.state]];
   completion(nil, concreteError);
  }
  completion(nil, nil);
 }];
}

// Loads a bundled query.
- (void)loadQueryNamed:(NSString *)queryName
  fromRemoteBundleURL:(NSURL *)url
     withFirestore:(FIRFirestore *)firestore
      completion:(void (^)(FIRQuery *_Nullable, NSError *_Nullable))completion {
 [self fetchRemoteBundleForFirestore:firestore
               fromURL:url
              completion:^(FIRLoadBundleTaskProgress *progress, NSError *error) {
  if (error != nil) {
   completion(nil, error);
   return;
  }

  [firestore getQueryNamed:queryName completion:^(FIRQuery *query) {
   if (query == nil) {
    NSString *errorReason =
      [NSString stringWithFormat:@"Could not find query named %@", queryName];
    NSError *error = [self bundleLoadErrorWithReason:errorReason];
    completion(nil, error);
    return;
   }
   completion(query, nil);
  }];
 }];
}

- (void)runStoriesQuery {
 NSString *queryName = @"latest-stories-query";
 FIRFirestore *firestore = [FIRFirestore firestore];
 NSURL *bundleURL = [NSURL URLWithString:@"https://example.com/createBundle"];
 [self loadQueryNamed:queryName
  fromRemoteBundleURL:bundleURL
     withFirestore:firestore
      completion:^(FIRQuery *query, NSError *error) {
  // Handle query results
 }];
}

Kotlin+KTX

@Throws(IOException::class)
fun getBundleStream(urlString: String?): InputStream {
  val url = URL(urlString)
  val connection = url.openConnection() as HttpURLConnection
  return connection.inputStream
}

@Throws(IOException::class)
fun fetchFromBundle() {
  val bundleStream = getBundleStream("https://example.com/createBundle")
  val loadTask = db.loadBundle(bundleStream)

  // Chain the following tasks
  // 1) Load the bundle
  // 2) Get the named query from the local cache
  // 3) Execute a get() on the named query
  loadTask.continueWithTask<Query> { task ->
    // Close the stream
    bundleStream.close()

    // Calling .result propagates errors
    val progress = task.getResult(Exception::class.java)

    // Get the named query from the bundle cache
    db.getNamedQuery("latest-stories-query")
  }.continueWithTask { task ->
    val query = task.getResult(Exception::class.java)!!

    // get() the query results from the cache
    query.get(Source.CACHE)
  }.addOnCompleteListener { task ->
    if (!task.isSuccessful) {
      Log.w(TAG, "Bundle loading failed", task.exception)
      return@addOnCompleteListener
    }

    // Get the QuerySnapshot from the bundle
    val storiesSnap = task.result

    // Use the results
    // ...
  }
}

Java

public InputStream getBundleStream(String urlString) throws IOException {
  URL url = new URL(urlString);
  HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
  return connection.getInputStream();
}

public void fetchBundleFrom() throws IOException {
  final InputStream bundleStream = getBundleStream("https://example.com/createBundle");
  LoadBundleTask loadTask = db.loadBundle(bundleStream);

  // Chain the following tasks
  // 1) Load the bundle
  // 2) Get the named query from the local cache
  // 3) Execute a get() on the named query
  loadTask.continueWithTask(new Continuation<LoadBundleTaskProgress, Task<Query>>() {
    @Override
    public Task<Query> then(@NonNull Task<LoadBundleTaskProgress> task) throws Exception {
      // Close the stream
      bundleStream.close();

      // Calling getResult() propagates errors
      LoadBundleTaskProgress progress = task.getResult(Exception.class);

      // Get the named query from the bundle cache
      return db.getNamedQuery("latest-stories-query");
    }
  }).continueWithTask(new Continuation<Query, Task<QuerySnapshot>>() {
    @Override
    public Task<QuerySnapshot> then(@NonNull Task<Query> task) throws Exception {
      Query query = task.getResult(Exception.class);

      // get() the query results from the cache
      return query.get(Source.CACHE);
    }
  }).addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<QuerySnapshot>() {
    @Override
    public void onComplete(@NonNull Task<QuerySnapshot> task) {
      if (!task.isSuccessful()) {
        Log.w(TAG, "Bundle loading failed", task.getException());
        return;
      }

      // Get the QuerySnapshot from the bundle
      QuerySnapshot storiesSnap = task.getResult();

      // Use the results
      // ...
    }
  });
}
C++
db->LoadBundle("bundle_name", [](const LoadBundleTaskProgress& progress) {
 switch(progress.state()) {
  case LoadBundleTaskProgress::State::kError: {
   // The bundle load has errored. Handle the error in the returned future.
   return;
  }
  case LoadBundleTaskProgress::State::kInProgress: {
   std::cout << "Bytes loaded from bundle: " << progress.bytes_loaded()
        << std::endl;
   break;
  }
  case LoadBundleTaskProgress::State::kSuccess: {
   std::cout << "Bundle load succeeeded" << std::endl;
   break;
  }
 }
}).OnCompletion([db](const Future<LoadBundleTaskProgress>& future) {
 if (future.error() != Error::kErrorOk) {
  // Handle error...
  return;
 }

 const std::string& query_name = "latest_stories_query";
 db->NamedQuery(query_name).OnCompletion([](const Future<Query>& query_future){
  if (query_future.error() != Error::kErrorOk) {
   // Handle error...
   return;
  }

  const Query* query = query_future.result();
  query->Get().OnCompletion([](const Future<QuerySnapshot> &){
   // ...
  });
 });
});

30 dakikadan daha kısa bir süre önce inşa edilen bir paketten adlandırılmış bir sorgu yüklerseniz, önbellek yerine arka uçtan okumak için kullandıktan sonra, belgeleri arka uçta depolananları eşleştirmek için güncellemek için gereken veritabanı okumaları için ödeme yapacağınızı unutmayın. ; Yani, sadece deltalar için ödeme yaparsınız.

Sırada ne var?