Bắt đầu với Cơ sở dữ liệu thời gian thực

Điều kiện tiên quyết

 1. Cài đặt firebase_core và thêm mã khởi tạo vào ứng dụng của bạn nếu bạn chưa có.
 2. Thêm ứng dụng của bạn vào dự án Firebase trong bảng điều khiển Firebase .

Tạo cơ sở dữ liệu

 1. Điều hướng đến phần Cơ sở dữ liệu thời gian thực của bảng điều khiển Firebase . Bạn sẽ được nhắc chọn dự án Firebase hiện có. Thực hiện theo quy trình tạo cơ sở dữ liệu.

 2. Chọn chế độ bắt đầu cho các quy tắc bảo mật của bạn:

  Chê độ kiểm tra

  Phù hợp để bắt đầu với thư viện máy khách web và thiết bị di động nhưng cho phép mọi người đọc và ghi đè dữ liệu của bạn. Sau khi thử nghiệm, hãy nhớ xem lại phần Tìm hiểu quy tắc cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase .

  Để bắt đầu, hãy chọn testmode.

  Chế độ khóa

  Từ chối tất cả các hoạt động đọc và ghi từ máy khách trên thiết bị di động và web. Máy chủ ứng dụng đã được xác thực của bạn vẫn có thể truy cập cơ sở dữ liệu của bạn.

 3. Chọn một khu vực cho cơ sở dữ liệu. Tùy thuộc vào lựa chọn khu vực của bạn, không gian tên cơ sở dữ liệu sẽ có dạng <databaseName>.firebaseio.com hoặc <databaseName>.<region>.firebasedatabase.app . Để biết thêm thông tin, hãy xem các địa điểm được chọn cho dự án của bạn .

 4. Nhấp vào Xong .

Khi bạn bật Cơ sở dữ liệu thời gian thực, nó cũng kích hoạt API trong Trình quản lý API đám mây .

Thêm cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase vào ứng dụng của bạn

 1. Từ thư mục gốc của dự án Flutter của bạn, hãy chạy lệnh sau để cài đặt plugin:

  flutter pub add firebase_database
  
 2. Sau khi hoàn tất, hãy xây dựng lại ứng dụng Flutter của bạn:

  flutter run
  

Định cấu hình quy tắc cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu thời gian thực cung cấp ngôn ngữ quy tắc khai báo cho phép bạn xác định cách cấu trúc dữ liệu, cách lập chỉ mục và thời điểm dữ liệu của bạn có thể được đọc và ghi vào.

Khởi tạo gói Cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase

Để bắt đầu sử dụng gói Cơ sở dữ liệu thời gian thực trong dự án của bạn, hãy nhập gói đó ở đầu tệp dự án của bạn:

import 'package:firebase_database/firebase_database.dart';

Để sử dụng phiên bản Cơ sở dữ liệu mặc định, hãy gọi trình thu thập instance trên FirebaseDatabase :

FirebaseDatabase database = FirebaseDatabase.instance;

Nếu bạn muốn sử dụng nó với Ứng dụng Firebase phụ, hãy sử dụng phương thức instanceFor tĩnh:

FirebaseApp secondaryApp = Firebase.app('SecondaryApp');
FirebaseDatabase database = FirebaseDatabase.instanceFor(app: secondaryApp);

Nếu muốn sử dụng một phiên bản RTDB khác trong cùng một dự án, bạn có thể chuyển vào một databaseUrl bằng phương thức instanceFor tĩnh:

final firebaseApp = Firebase.app();
final rtdb = FirebaseDatabase.instanceFor(app: firebaseApp, databaseURL: 'https://your-realtime-database-url.firebaseio.com/');

Bước tiếp theo