Xác thực bằng Firebase một cách ẩn danh trên Android

Bạn có thể sử dụng tính năng Xác thực Firebase để tạo và sử dụng các tài khoản ẩn danh tạm thời nhằm xác thực với Firebase. Những tài khoản ẩn danh tạm thời này có thể được dùng để cho phép người dùng chưa đăng ký ứng dụng làm việc với dữ liệu được bảo vệ bằng các quy tắc bảo mật. Nếu một người dùng ẩn danh quyết định đăng ký ứng dụng của bạn, bạn có thể liên kết thông tin đăng nhập của họ với tài khoản ẩn danh để họ có thể tiếp tục làm việc với dữ liệu được bảo vệ trong các phiên sau này.

Trước khi bắt đầu

 1. Thêm Firebase vào dự án Android của bạn nếu bạn chưa thực hiện.
 2. Trong tệp Gradle (ở cấp ứng dụng) mô-đun (thường là <project>/<app-module>/build.gradle.kts hoặc <project>/<app-module>/build.gradle), hãy thêm phần phụ thuộc cho Thư viện xác thực Firebase dành cho Android. Bạn nên sử dụng Firebase Android BoM để kiểm soát việc tạo phiên bản thư viện.
  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.2"))
  
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth")
  }
  

  Bằng cách sử dụng Firebase Android BoM, ứng dụng của bạn sẽ luôn sử dụng các phiên bản tương thích của thư viện Android trên Firebase.

  (Thay thế) Thêm các phần phụ thuộc của thư viện Firebase mà không sử dụng BoM

  Nếu chọn không sử dụng BoM của Firebase, bạn phải chỉ định từng phiên bản thư viện Firebase trong dòng phần phụ thuộc.

  Xin lưu ý rằng nếu sử dụng nhiều thư viện Firebase trong ứng dụng, thì bạn nên sử dụng BoM để quản lý các phiên bản thư viện, qua đó đảm bảo tất cả các phiên bản đều tương thích.

  dependencies {
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth:23.0.0")
  }
  
  Bạn đang tìm một mô-đun thư viện dành riêng cho Kotlin? Kể từ tháng 10 năm 2023 (Firebase BoM 32.5.0), cả nhà phát triển Kotlin và Java đều có thể phụ thuộc vào mô-đun thư viện chính (để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem Câu hỏi thường gặp về sáng kiến này).
 3. Nếu bạn chưa kết nối ứng dụng của mình với dự án Firebase, hãy thực hiện việc này trong bảng điều khiển của Firebase.
 4. Bật tính năng xác thực ẩn danh:
  1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở phần Xác thực.
  2. Trên trang Phương thức đăng nhập, hãy bật phương thức đăng nhập Ẩn danh.
  3. Không bắt buộc: Nếu đã nâng cấp dự án của mình lên tính năng Xác thực Firebase bằng Nền tảng nhận dạng, bạn có thể bật tính năng tự động dọn dẹp. Khi bạn bật chế độ cài đặt này, các tài khoản ẩn danh đã tồn tại hơn 30 ngày sẽ tự động bị xoá. Trong những dự án đã bật tính năng tự động dọn dẹp, việc xác thực ẩn danh sẽ không còn được tính vào hạn mức sử dụng hoặc hạn mức thanh toán. Hãy xem bài viết Tự động dọn dẹp.

Xác thực bằng Firebase dưới dạng ẩn danh

Khi người dùng đã đăng xuất sử dụng một tính năng của ứng dụng yêu cầu xác thực với Firebase, hãy đăng nhập ẩn danh người dùng bằng cách hoàn thành các bước sau:

 1. Trong phương thức onCreate của hoạt động, hãy lấy thực thể dùng chung của đối tượng FirebaseAuth:

  Kotlin+KTX

  private lateinit var auth: FirebaseAuth
  // ...
  // Initialize Firebase Auth
  auth = Firebase.auth

  Java

  private FirebaseAuth mAuth;
  // ...
  // Initialize Firebase Auth
  mAuth = FirebaseAuth.getInstance();
 2. Khi khởi tạo Hoạt động, hãy kiểm tra xem người dùng có đang đăng nhập hay không:

  Kotlin+KTX

  public override fun onStart() {
    super.onStart()
    // Check if user is signed in (non-null) and update UI accordingly.
    val currentUser = auth.currentUser
    updateUI(currentUser)
  }

  Java

  @Override
  public void onStart() {
    super.onStart();
    // Check if user is signed in (non-null) and update UI accordingly.
    FirebaseUser currentUser = mAuth.getCurrentUser();
    updateUI(currentUser);
  }
 3. Cuối cùng, hãy gọi signInAnonymously để đăng nhập với tư cách người dùng ẩn danh:

  Kotlin+KTX

  auth.signInAnonymously()
    .addOnCompleteListener(this) { task ->
      if (task.isSuccessful) {
        // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
        Log.d(TAG, "signInAnonymously:success")
        val user = auth.currentUser
        updateUI(user)
      } else {
        // If sign in fails, display a message to the user.
        Log.w(TAG, "signInAnonymously:failure", task.exception)
        Toast.makeText(
          baseContext,
          "Authentication failed.",
          Toast.LENGTH_SHORT,
        ).show()
        updateUI(null)
      }
    }

  Java

  mAuth.signInAnonymously()
      .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
          if (task.isSuccessful()) {
            // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
            Log.d(TAG, "signInAnonymously:success");
            FirebaseUser user = mAuth.getCurrentUser();
            updateUI(user);
          } else {
            // If sign in fails, display a message to the user.
            Log.w(TAG, "signInAnonymously:failure", task.getException());
            Toast.makeText(AnonymousAuthActivity.this, "Authentication failed.",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
            updateUI(null);
          }
        }
      });
  Nếu đăng nhập thành công, bạn có thể sử dụng phương thức getCurrentUser để lấy dữ liệu tài khoản của người dùng.

Chuyển đổi tài khoản ẩn danh thành tài khoản vĩnh viễn

Khi người dùng ẩn danh đăng ký ứng dụng của bạn, bạn có thể cho phép họ tiếp tục công việc với tài khoản mới của họ – ví dụ: bạn có thể muốn làm cho các mặt hàng mà người dùng đã thêm vào giỏ hàng trước khi họ đăng ký có sẵn trong giỏ hàng trong tài khoản mới của họ. Để làm như vậy, vui lòng hoàn thành các bước sau:

 1. Khi người dùng đăng ký, hãy hoàn tất quy trình đăng nhập cho nhà cung cấp dịch vụ xác thực của người dùng, cho đến khi gọi một trong các phương thức FirebaseAuth.signInWith. Ví dụ: lấy mã thông báo giá trị nhận dạng trên Google, mã truy cập vào Facebook hoặc địa chỉ email và mật khẩu của người dùng.
 2. Nhận AuthCredential cho nhà cung cấp dịch vụ xác thực mới:

  Đăng nhập bằng tài khoản Google

  Kotlin+KTX

  val credential = GoogleAuthProvider.getCredential(googleIdToken, null)

  Java

  AuthCredential credential = GoogleAuthProvider.getCredential(googleIdToken, null);
  Đăng nhập Facebook

  Kotlin+KTX

  val credential = FacebookAuthProvider.getCredential(token.token)

  Java

  AuthCredential credential = FacebookAuthProvider.getCredential(token.getToken());
  Đăng nhập bằng email bằng mật khẩu

  Kotlin+KTX

  val credential = EmailAuthProvider.getCredential(email, password)

  Java

  AuthCredential credential = EmailAuthProvider.getCredential(email, password);
 3. Truyền đối tượng AuthCredential đến phương thức linkWithCredential của người dùng đăng nhập:

  Kotlin+KTX

  auth.currentUser!!.linkWithCredential(credential)
    .addOnCompleteListener(this) { task ->
      if (task.isSuccessful) {
        Log.d(TAG, "linkWithCredential:success")
        val user = task.result?.user
        updateUI(user)
      } else {
        Log.w(TAG, "linkWithCredential:failure", task.exception)
        Toast.makeText(
          baseContext,
          "Authentication failed.",
          Toast.LENGTH_SHORT,
        ).show()
        updateUI(null)
      }
    }

  Java

  mAuth.getCurrentUser().linkWithCredential(credential)
      .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
          if (task.isSuccessful()) {
            Log.d(TAG, "linkWithCredential:success");
            FirebaseUser user = task.getResult().getUser();
            updateUI(user);
          } else {
            Log.w(TAG, "linkWithCredential:failure", task.getException());
            Toast.makeText(AnonymousAuthActivity.this, "Authentication failed.",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
            updateUI(null);
          }
        }
      });

Nếu lệnh gọi đến linkWithCredential thành công, tài khoản mới của người dùng có thể truy cập vào dữ liệu Firebase của tài khoản ẩn danh đó.

Tự động dọn dẹp

Nếu đã nâng cấp dự án của mình lên tính năng Xác thực Firebase bằng Nền tảng nhận dạng, bạn có thể bật tính năng tự động dọn dẹp trong bảng điều khiển của Firebase. Khi bật tính năng này, bạn cho phép Firebase tự động xoá các tài khoản ẩn danh đã hơn 30 ngày. Trong những dự án đã bật tính năng tự động dọn dẹp, việc xác thực ẩn danh sẽ không bị tính vào hạn mức sử dụng hoặc hạn mức thanh toán.

 • Mọi tài khoản ẩn danh được tạo sau khi bật tính năng tự động dọn dẹp có thể tự động bị xoá bất cứ lúc nào sau 30 ngày sau khi tạo.
 • Các tài khoản ẩn danh hiện có sẽ đủ điều kiện để bị xoá tự động sau 30 ngày kể từ khi bật tính năng tự động dọn dẹp.
 • Nếu bạn tắt tính năng tự động dọn dẹp, thì mọi tài khoản ẩn danh được lên lịch xoá vẫn sẽ bị lên lịch xoá.
 • Nếu bạn "nâng cấp" một tài khoản ẩn danh bằng cách liên kết tài khoản đó với bất kỳ phương thức đăng nhập nào, thì tài khoản đó sẽ không tự động bị xoá.

Nếu muốn biết số lượng người dùng sẽ bị ảnh hưởng trước khi bật tính năng này, đồng thời đã nâng cấp dự án của mình lên nền tảng Xác thực Firebase bằng Nền tảng nhận dạng, bạn có thể lọc theo is_anon trong phần Ghi nhật ký trên đám mây.

Các bước tiếp theo

Giờ đây, người dùng có thể xác thực bằng Firebase, bạn có thể kiểm soát quyền truy cập của họ vào dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Firebase bằng cách sử dụng các quy tắc của Firebase.