เริ่มต้นใช้งาน App Check กับผู้ให้บริการที่กำหนดเองบนแพลตฟอร์ม Apple

หน้านี้แสดงวิธีเปิดใช้ App Check ในแอป Apple โดยใช้ผู้ให้บริการ App Check ที่กำหนดเอง การเปิดใช้ App Check ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีเพียงแอปของคุณเท่านั้นที่เข้าถึงทรัพยากร Firebase ของโปรเจ็กต์ได้

หากต้องการใช้ App Check กับผู้ให้บริการในตัว โปรดดูเอกสารสำหรับ App Check with App Attest และ App Check with DeviceCheck

ก่อนเริ่มต้น

1. เพิ่มไลบรารี App Check ลงในแอป

 1. เพิ่มทรัพยากร Dependency สำหรับ App Check ไปยัง Podfile ของโปรเจ็กต์

  pod 'FirebaseAppCheck'

  หรือจะใช้ Swift Package Manager แทนก็ได้

  นอกจากนี้ ตรวจสอบว่าคุณใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์บริการ Firebase เวอร์ชันล่าสุด

 2. เรียกใช้ pod install และเปิดไฟล์ .xcworkspace ที่สร้างขึ้น

2. ใช้โปรโตคอล App Check

ก่อนอื่น คุณต้องสร้างคลาสที่ใช้โปรโตคอล AppCheckProvider และ AppCheckProviderFactory

คลาส AppCheckProvider ต้องมีเมธอด getToken(completion:) ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลใดก็ตามที่ผู้ให้บริการ App Check ที่กำหนดเองกำหนดให้ใช้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้อง แล้วส่งไปยังบริการรับโทเค็นเพื่อแลกกับโทเค็น App Check App Check SDK จัดการการแคชโทเค็น ดังนั้นโปรดรับโทเค็นใหม่ทุกครั้งในการใช้งาน getToken(completion:)

Swift

class YourCustomAppCheckProvider: NSObject, AppCheckProvider {
 var app: FirebaseApp

 init(withFirebaseApp app: FirebaseApp) {
  self.app = app
  super.init()
 }

 func getToken() async throws -> AppCheckToken {
  let getTokenTask = Task { () -> AppCheckToken in
   // ...

   // Create AppCheckToken object.
   let exp = Date(timeIntervalSince1970: expirationFromServer)
   let token = AppCheckToken(
    token: tokenFromServer,
    expirationDate: exp
   )

   if Date() > exp {
    throw NSError(domain: "ExampleError", code: 1, userInfo: nil)
   }

   return token
  }

  return try await getTokenTask.value
 }

}

Objective-C

@interface YourCustomAppCheckProvider : NSObject <FIRAppCheckProvider>

@property FIRApp *app;

- (id)initWithApp:(FIRApp *)app;

@end

@implementation YourCustomAppCheckProvider

- (id)initWithApp:app {
  self = [super init];
  if (self) {
    self.app = app;
  }
  return self;
}

- (void)getTokenWithCompletion:(nonnull void (^)(FIRAppCheckToken * _Nullable,
                         NSError * _Nullable))handler {
  dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{
    // Logic to exchange proof of authenticity for an App Check token.
    // ...

    // Create FIRAppCheckToken object.
    NSTimeInterval exp = expirationFromServer;
    FIRAppCheckToken *token
      = [[FIRAppCheckToken alloc] initWithToken:tokenFromServer
                    expirationDate:[NSDate dateWithTimeIntervalSince1970:exp]];

    // Pass the token or error to the completion handler.
    handler(token, nil);
  });
}

@end

นอกจากนี้ ให้ใช้คลาส AppCheckProviderFactory ที่สร้างอินสแตนซ์ของการติดตั้งใช้งาน AppCheckProvider

Swift

class YourCustomAppCheckProviderFactory: NSObject, AppCheckProviderFactory {
 func createProvider(with app: FirebaseApp) -> AppCheckProvider? {
  return YourCustomAppCheckProvider(withFirebaseApp: app)
 }
}

Objective-C

@interface YourCustomAppCheckProviderFactory : NSObject <FIRAppCheckProviderFactory>
@end

@implementation YourCustomAppCheckProviderFactory

- (nullable id<FIRAppCheckProvider>)createProviderWithApp:(FIRApp *)app {
  return [[YourCustomAppCheckProvider alloc] initWithApp:app];
}

@end

3. เริ่มต้น App Check

เพิ่มโค้ดการเริ่มต้นต่อไปนี้ลงในผู้รับมอบสิทธิ์แอปหรือแอปเริ่มต้น

Swift

let providerFactory = YourAppCheckProviderFactory()
AppCheck.setAppCheckProviderFactory(providerFactory)

FirebaseApp.configure()

Objective-C

YourAppCheckProviderFactory *providerFactory =
    [[YourAppCheckProviderFactory alloc] init];
[FIRAppCheck setAppCheckProviderFactory:providerFactory];

[FIRApp configure];

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อติดตั้งไลบรารี App Check ในแอปแล้ว ให้เริ่มเผยแพร่แอปที่อัปเดตไปยังผู้ใช้

แอปไคลเอ็นต์ที่อัปเดตจะเริ่มส่งโทเค็น App Check พร้อมกับคำขอทุกรายการที่ส่งไปยัง Firebase แต่ผลิตภัณฑ์ของ Firebase จะไม่กำหนดให้โทเค็นใช้งานได้จนกว่าคุณจะเปิดใช้การบังคับใช้ในส่วน App Check ของคอนโซล Firebase

ตรวจสอบเมตริกและเปิดใช้การบังคับใช้

อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใช้การบังคับใช้ คุณควรตรวจสอบว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่รบกวนผู้ใช้ที่ถูกต้องที่มีอยู่ ในทางกลับกัน หากคุณพบว่ามีการใช้ทรัพยากรของแอปที่น่าสงสัย คุณอาจต้องเปิดใช้การบังคับใช้โดยเร็ว

โปรดดูเมตริก App Check สำหรับบริการที่คุณใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจนี้

เปิดใช้การบังคับใช้ App Check

เมื่อเข้าใจว่า App Check จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อย่างไร และคุณพร้อมที่จะดำเนินการต่อแล้ว ให้เปิดใช้การบังคับใช้ App Check ดังนี้

ใช้ App Check ในสภาพแวดล้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง

หากคุณต้องการเรียกใช้แอปในสภาพแวดล้อมที่ App Check ไม่ได้จัดประเภทว่าถูกต้องหลังจากลงทะเบียนแอปหลังจากลงทะเบียน App Check แล้ว เช่น เครื่องจำลองระหว่างการพัฒนาหรือจากสภาพแวดล้อมการผสานรวมอย่างต่อเนื่อง (CI) คุณสร้างบิลด์การแก้ไขข้อบกพร่องของแอปที่ใช้ผู้ให้บริการแก้ไขข้อบกพร่องของ App Check แทนผู้ให้บริการเอกสารรับรองจริงได้

โปรดดูหัวข้อใช้ App Check กับผู้ให้บริการแก้ไขข้อบกพร่องในแพลตฟอร์มของ Apple